licenseKOR.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþCatalyst $ÁXÎ ­¬¹Ç ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎ Advanced Micro Devices, Inc.("AMD")² ବXÇ ¬xÇ Èô¼|¹ ô¼8ÖXÕ0® ÇtÕ \Í ÁXÇ x±%¸DÇ ä²XÕଠǵÂȲä². ø¼ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎ@Ç AMD¬ Catalyst $ÁXÎ ­¬¹Ç ä²´Æ\¸Ü´ ÁD¾¤Â("QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·")|¹ ¬À©ÆXÕìÅ ÂÑÉXÕ² p³tÇ0ÑÐÅ È©Æ)´È²ä². ä²x¹ (Æ|·xÇ/$ÆÕ|·xÇ AMD ¬ÀtǸÒ, ÈÔ ¶² ÁD¾¤Â|¹ µÑtÕ ÂÑÉ´² p³tÇ0ÑÐŲ È©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².Èô¼XÇ ÂÑÉ ¼ ¬À©ÆtÇ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·ÐÅÁ² ¬À©ÆÇ\¸½0Ñ ´Å¤µ ¬xÇ Èô¼Ä³ Æ­ÌXÕp¬° ÂÑÉXÕÀÉ JŵÂȲä². QÇ©Æ Õ\¸ø­¨· ¬À©Æ Ü ¬À©ÆÇXÇ ôÎèÔ0Ñ ¼ ø­ l­1ÁÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ uǺ Èô¼(Æ: XÕÜ´èÆ´Å 0®¥², $ÁXδ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼È)² ÂÑÉXÕ¬ )´È²ä². tÇ Èô¼|¹ AMD\¸ ô¼´°Àɲ JÅÀÉ̹, AMD ¶² ø­ ³Õ¬ÀXÇ Á¼ÐŠDz Èô¼@Æ D¾P­XÕìÅ T³ ÈÀ\¸´Æ ¼ÈXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° XÕÜ´èÆ´Å Èô¼¬ DzÀÉ UÖxÇXÕଠ[¬À©ÆÇ Æ­Ì ÜÂ] tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼/¶² XÕÜ´èÆ´Å Èô¼|¹ ôÎèÔ0ÑÐÅ ä²´Æ\¸Ü´XÕìÅ $ÁXÎiÕȲä².QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·@Ç ùÆ ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤Â Á¹lÐ|¹ ìÓhÕ`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ÇàÂtÇ  ÁÝÐXÕìÅ )¼8»XÕ² ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤ÂXÇ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎDÇ UÖxÇXÕìÅ ¬xÇ Èô¼ ÂÑÉ, ¬À©Æ ¼ õ¬ Ç )¼ÝÂDÇ tÇtÕXÕ² ¬tÇ ÈµÂȲä². AMD² ä²x¹ Ö¬À° 0®­ÐÅÁ ­¬¹XÕ² ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤ÂXÇ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎÐÅ ³tÕ EÌÇÀÉÀÉ JŵÂȲä².ðÅ}·Ì Èô¼

AMD² ø¼ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎÐÅ ³\Õ XǬ¬DÇ XÖÆiÕȲä². ­®\Õ ¬ÀmÕtÇ Çp¬° AMD¬ tÇ )¼hÎDÇ ÉÂXÕÀÉ JŲä²à¬ Óè²XÕä ½¬°Æ, privacy@amd.comtÇ° DÅ· üÈÁ\¸ ðÅ}· üÈíÂÜÂ$Æ.Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.69