licenseHBR.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþÞàÔÜ ÔÔêçàÔ éÜ Catalyst - ÔæÔèê äèØÙÕê×Ñèê Advanced Micro Devices, Inc. (ÜÔÜß "AMD")  Þ×ÕÙÑê ÜÔÒàÔ âÜ äèØÙÕêÚ. ÔæÔèê äèØÙÕê ÖÕ ×ÜÔ âÜ ÔàêÕàÙÝ é×Ñèê AMD ÐÕáäê ÑÐÞæâÕê éÙèÕê ÔÔÕèÓÔ éÜ ÞàÔÜ ÔÔêçàÔ éÜ Catalyst (ÜÔÜß "ÔÙÙéÕÝ"). ÔæÔèê äèØÙÕê ÖÕ ÐÙàÔ ×ÜÔ âÜ àêÕàÙÝ ÔàÐáäÙÝ ÓèÚ ÐêèÙÝ, ÞÕæèÙÝ ÐÕ éÙèÕêÙÝ Ð×èÙÝ éÜ AMD, ÑÙß ÐÝ ÔÝ ÞçÕÕàÙÝ ÕÑÙß ÐÝ ÜÐÕ.ÐÙáÕã ÞÙÓâ ÕéÙÞÕé ÑÕÔÙÙéÕÝ ÜÐ ÙÑçé ÕÜÐ ÙÐáÕã ÞÞÚ äèØÙÝ ÐÙéÙÙÝ ÛÜéÔÝ. Ñâê éÙÞÕé ÑÙÙéÕÝ, ÔÕÐ ÙÐáÕã äèØÙÝ ÐàÕàÙÞÙÙÝ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕÓÕê ÔÞ×éÑ éÜÚ ÕêæÕèêÕ, ÛÒÕß ÔÙÛÕÜÕê éÜ Ô×ÕÞèÔ ÕÔÒèáÐÕê éÜ ÔêÕÛàÕê ÔÞÕêçàÕê ÑÔ. ÞÙÓâ ÖÔ ÜÐ ÙÙéÜ× ÐÜ AMD, ÐÚ ÔÕÐ ÙÕéÕÕÔ ÜÞÙÓâ ÔàÞæÐ ÑéèêÙÝ éÜ AMD ÐÕ éÜ áÕÛß ÞØâÞÔ, ÛÓÙ ÜçÑÕâ ÐÝ ÖÞÙàÕê ÒèáÐÕê ×ÓéÕê ÙÕêè éÜ äèØÙ êÕÛàÔ ÐÕ ×ÕÞèÔ, ÕÛß (ÜäÙ ÑçéêÚ) ÛÓÙ ÜÔÕèÙÓ Ðê äèØÙ ÔêÕÛàÔ Õ/ÐÕ Ô×ÕÞèÔ ÕÜÔêçÙàÝ ÑÞ×éÑÚ.ÔÙÙéÕÝ âéÕÙ ÜÔÛÙÜ çÙéÕèÙÝ ÜÐêèÙ ÐÙàØèàØ ÕÜéÙèÕêÙÝ. ÐàÕ ÞÞÜÙæÙÝ éêâÙÙß ÑÔæÔèÕê ÔäèØÙÕê ÑÐêèÙÝ ÕÑéÙèÕêÙÝ éÐêÔ ÑÕ×è ÜÑçè ÑÔÝ, ÛÓÙ éêÕÛÜ ÜÔÑÙß ÛÙæÓ ÐêèÙÝ ÕéÙèÕêÙÝ ÐÜÔ âéÕÙÙÝ ÜÐáÕã Ðê äèØÙÚ ÔÐÙéÙÙÝ , ÜÔéêÞé ÑÔÝ ÕÜéêã Ð×èÙÝ ÑÔÝ. ×Ñèê AMD ÐÙàÔ àÕéÐê ÑÐ×èÙÕê ÜÔæÔèÕê ÔäèØÙÕê ÐÕ ÜàÕÔÒÙÝ ÔÞçÕÑÜÙÝ ÑÐêèÙÝ ÕÑéÙèÕêÙÝ éÑéÜÙØê ×ÑèÕê ÐÕ ÐèÒÕàÙÝ Ð×èÙÝ.äèØÙ ÙæÙèê çéè

×Ñèê AMD êéÞ× ÜçÑÜ Ðê ÔâèÕêÙÚ ÑàÕÒâ ÜÔæÔèê äèØÙÕê ÖÕ. ÐÝ Ùé ÜÚ éÐÜÕê, ÐÕ ÐÝ ÐêÔ áÑÕè éÜÐ âÞÓàÕ ÑêàÐÙ ÔÔæÔèÔ, ÐàÐ æÕè âÞàÕ çéè ÑÓÕÐè ÐÜçØèÕàÙ, ÑÛêÕÑê privacy@amd.com, ÐÕ ÑÓÕÐè èÒÙÜ, ÑÛêÕÑê:Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.24