eulaSVE.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþLicensavtal för slutanvändareLÄS DETTA LICENSAVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. OM DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INNEBÄR DET ATT DU SAMTYCKER TILL OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU SNARAST MÖJLIGT RETURNERA PROGRAMVARAN TILL DET STÄLLE DÄR DU KÖPTE DEN SÅ ATT DU KAN FÅ PENGARNA TILLBAKA.1. Licens. All programvara som levererades med detta licensavtal (nedan "Programvaran"), oavsett distributionsmedium, licensieras till dig av ATI Technologies, Inc., i avsikt att endast användas i samband med hårdvaruprodukter från ATI Technologies, Inc. som har köpts tillsammans med Programvaran ("ATI-hårdvara"). Du äger det medium på vilket Programvaran finns tillgänglig, men ATI Technologies, Inc. och, om tillämpligt, dess licensgivare (nedan under den gemensamma beteckningen "ATI") behåller äganderätten till Programvaran och tillhörande dokumentation. Du har rätt att: 

a) använda Programvaran endast i samband med ATI-hårdvaran på en enda dator; 

b) göra en kopia av Programvaran i maskinläsbar form som endast får användas som säkerhetskopia. En sådan kopia måste innehålla ATI:s copyright-upplysningar och andra upplysningar om äganderätt som finns i originalkopian av Programvaran; 

c) överföra alla dina licensrättigheter till Programvaran, förutsatt att du också överför en kopia av detta Licensavtal, säkerhetskopian av Programvaran, ATI-hårdvaran och tillhörande dokumentation samt förutsatt att den andra parten läser och samtycker till villkoren i detta Licensavtal. Efter sådan överföring upphör dina licensrättigheter automatiskt.2. Begränsningar. Programvaran innehåller copyright-belagt och patenterat material, affärshemligheter och annat privatägt material. I syfte att skydda dessa material, med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande lag, har du ej rätt att: 

a) dekompilera, dekonstruera, bryta ner eller på annat sätt göra om Programvaran till läsbar eller förståelig form; 

b) modifiera, nätverkskoppla, hyra ut, leasa, låna ut, distribuera eller skapa besläktade versioner av Programvaran, i sin helhet eller delvis; eller 

c) överföra Programvaran elektroniskt, eller över ett nätverk eller på annat sätt, från en dator till en annan, med undantag för vad som är tillåtet enligt detta Licensavtal.3. Uppsägning. Detta Licensavtal gäller tills det sägs upp. Du kan säga upp detta Licensavtal när som helst, genom att förstöra Programvaran och den tillhörande dokumentationen och alla kopior av dessa. Detta Licensavtal sägs omedelbart upp av ATI, och utan meddelande från ATI, om du underlåter att efterfölja något eller några av villkoren i detta Licensavtal. Vid uppsägningen måste du förstöra Programvaran och den tillhörande dokumentationen och alla kopior av dessa.4. Statliga slutanvändare i USA. Det följande gäller om du införskaffar Programvaran för en statlig myndighet i USA. De amerikanska myndigheterna inser att Programvaran och dokumentationen har utvecklats med privata medel och därför skyddas av "RESTRICTED RIGHTS". Myndigheternas användning, duplicering och avslöjande begränsas i enlighet med reglerna i DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (oktober 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, (juni 1987) eller FAR 52.227-14(ALT III) (juni 1987), med tidvisa tillägg. I den händelse att detta Licensavtal, eller någon del därav, beslutas vara oförenligt med de minsta rättigheter som definieras i "Restricted Rights"-reglerna skall de minsta rättigheterna gälla.5. Ingen annan licens. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal ger ATI inga rättigheter eller licenser, uttryckligen eller underförstått, till privatägd information eller patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller intellektuell äganderätt som ägs eller kontrolleras av ATI.6. Ytterligare licenser. DET KAN HÄNDA ATT DISTRIBUTION ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN TILLSAMMANS MED ETT OPERATIVSYSTEM KRÄVER YTTERLIGARE LICENSER FRÅN OPERATIVSYSTEMETS LEVERANTÖR.7. Ingen garanti på Programvaran. Du godkänner uttryckligen att all användning av Programvaran sker på din egen risk. Programvaran och den tillhörande dokumentationen tillhandahålls i befintligt skick och utan några som helst garantier. ATI FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. ATI GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN KAN ANVÄNDAS UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT FEL OCH BRISTER I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. DU ÅTAR DIG HELA ANSVARET FÖR PROGRAMVARANS RESULTAT OCH FUNKTION. ATI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION SKALL VARA KORREKT, NOGGRANT, TILLFÖRLITLIGT, ELLER NÅGOT ANNAT. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPLYSNINGAR ELLER RÅD FRÅN ATI ELLER EN AUKTORISERAD ATI-REPRESENTANT KAN UTGÖRA EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA DENNA GARANTI. OM PROGRAMVARAN SKULLE VISA SIG VARA BRISTFÄLLIG ANSVARAR DU (OCH INTE ATI ELLER EN AUKTORISERAD ATI-REPRESENTANT) FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER ÅTGÄRDER. PROGRAMVARAN ÄR EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS I MEDICINSKA, LIVSRÄDDANDE ELLER LIVSUPPEHÅLLANDE TILLÄMPNINGAR. DENNA BESTÄMMELSE ÄR ENDAST TILLÄMPLIG DÄR GÄLLANDE LAG TILLÅTER UNDANTAGANDET AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. 8. Ansvarsbegränsning. ATI ELLER DESS STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN FÖRTJÄNST, AVBROTT I AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION OCH DYLIKT) SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV, FELAKTIG ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, KONTRAKTSBROTT ELLER FÖRSUMMELSE, INKLUSIVE DEM SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV INTRÅNG ELLER PÅSTÅTT INTRÅNG I PATENT, VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN INTELLEKTUELL ÄGANDERÄTT, AV ATI, ÄVEN OM ATI ELLER ATI:s AUKTORISERADE REPRESENTANT HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DENNA BESTÄMMELSE ÄR ENDAST TILLÄMPLIG DÄR GÄLLANDE LAG TILLÅTER UNDANTAGANDET AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDSKADOR. ATI skall ej hållas ansvarig för 1) förlust av, eller skador på, dina register eller data eller 2) dina skadeanspråk som är baserade på tredjeparts skadeanspråk. ATI:s totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster eller andra åtgärder (kontraktsmässiga, skadeståndsmässiga (inklusive försumlighet) eller andra) skall under inga omständigheter överstiga det belopp du betalade för Programvaran.9. Gällande lag och genomförbarhet. Detta Licensavtal skall styras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i provinsen Ontario i Kanada, utan hänvisning till dess konflikt med juridiska principer. I händelse av konflikt mellan lag, regler och förordningar i utlandet och lag, regler och förordningar i Kanada skall kanadensisk lag, regler och förordningar gälla och styra. Förenta Nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor skall ej vara tillämplig på detta Licensavtal. Om en domstol i en tillämplig jurisdiktion finner att något villkor i detta Licensavtal, eller del därav, inte är verkställbart skall det villkoret i Licensavtalet efterlevas så långt som möjligt under parternas avsikter och övriga delar av detta Licensavtal skall förbli i full kraft och verkan. 10. Fullständigt avtal. Detta Licensavtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna, med avseende på användningen av Programvaran och den tillhörande dokumentationen och ersätter samtliga tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga överenskommelser avseende sådant material. Tillägg till och ändringar av detta Licensavtal är endast bindande om de är i skriftlig form och undertecknade av en fullt auktoriserad representant för ATI. Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.68