eulaDAN.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþSlutbruger-licensaftaleLÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT FØR BRUG AF SOFTWAREN. VED BRUG AF SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. 1. Licens. Den software, der følger med denne Licens (herefter kaldet "Softwaren"), uanset hvilket medie den distribueres på, er givet i licens til dig af Advanced Micro Devices, Inc. ( AMD ) udelukkende til brug i forbindelse med AMD hardwareprodukter, der er købt sammen med Softwaren ("AMD Hardware"). Du ejer det medium, som Softwaren befinder sig på, men AMD og, hvis det er relevant, AMD's Licensgivere (under ét kaldet "AMD") bevarer rettighederne til Softwaren og den tilhørende dokumentation. Du må:

a) anvende Softwaren udelukkende i forbindelse med AMD Hardware på en enkelt computer;

b) tage én kopi af Softwaren i maskinlæsbar form udelukkende som sikkerhedskopi. Du skal på en sådan kopi reproducere AMD's copyright-erklæring og eventuelle andre ophavsretsligt beskyttede tekster, der fandtes på den originale kopi af Softwaren;

c) overdrage alle dine licensrettigheder til Softwaren til tredjepart, forudsat at du også overdrager en kopi af denne Licens, sikkerhedskopien af Softwaren, AMD Hardwaren og den tilhørende dokumentation, og forudsat at den anden part læser og accepterer betingelserne i denne Licens. Efter en sådan overdragelse, ophører din Licens.2. Begrænsninger. Softwaren indeholder copyright-beskyttet og patenteret materiale, forretningshemmeligheder og andet ophavsretsligt beskyttet materiale. For at beskytte dette må du ikke - udover i det omfang, gældende lov giver dig ret til det:

a) dekompilere, foretage reverse engineering, disassemblere eller på anden måde reducere Softwaren til en form, der er menneskelig forståelig;

b) modificere, give adgang til via netværk, udleje, udlåne, distribuere eller fremstille afledt arbejde, der er baseret på Softwaren som helhed eller dele deraf; eller

c) elektronisk overføre Softwaren fra en computer til en anden eller via et netværk eller på anden måde overføre Softwaren, bortset fra hvad der er tilladt ifølge denne Licens.3. Ophør. Denne Licens er gældende indtil den opsiges. Du kan når som helst bringe denne Licens til ophør ved at destruere Softwaren, den tilhørende dokumentation og alle kopier af den. Denne Licens ophører omgående uden varsel fra AMD, hvis du ikke overholder alle bestemmelserne i denne Licens. Efter ophør skal du destruere Softwaren, den tilhørende dokumentation og alle kopier deraf.4. Slutbrugere hos offentlige myndigheder. Hvis du anskaffer Softwaren på vegne af en enhed eller et agentur under den amerikanske regering, gælder følgende bestemmelser. Den amerikanske regering accepterer, at Softwaren og dokumentationen er udviklet for private midler og leveres med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Brug, duplikering eller offentliggørelse foretaget af den amerikanske regering er underlagt de begrænsninger, der er angivet i DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (June 1987) or FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987), som modificeret fra tid til anden. Hvis denne Licens, eller nogen del deraf, bedømmes til at være inkonsistent med de minimumsrettigheder, der er angivet i bestemmelserne i Begrænsede rettigheder, skal minimumsrettighederne gælde.5. Ingen anden Licens. AMD giver ingen rettigheder eller licenser under denne Licens, direkte eller indirekte, med hensyn til nogen ophavsretsligt beskyttet information eller noget patent, nogen copyright, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendomsret ejet eller kontrolleret af AMD, bortset fra hvad der direkte er udtrykt i denne Licens.6. Ekstra licenser. DISTRIBUTION ELLER BRUG AF SOFTWAREN MED ET OPERATIVSSYSTEM KAN KRÆVE EKSTRA LICENSER FRA LEVERANDØREN AF OPERATIVSYSTEMET. 7. Ansvarsfralæggelse i forbindelse med garanti på Softwaren. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brugen af Softwaren sker på dit eget ansvar. Softwaren og den tilhørende dokumentation leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" og uden garanti af nogen art, og AMD FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AMD GARANTERER IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER FINDES I SOFTWAREN OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT SOFTWARENS FUNKTION VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET. DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR RESULTATERNE OG FUNKTIONEN AF DENNE SOFTWARE. HERTIL KOMMER, AT AMD IKKE STILLER NOGEN GARANTIER MED HENSYN TIL BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DEN TILHØRENDE DOKUMENTATION FOR SÅ VIDT ANGÅR KORREKTHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅ ANDEN MÅDE. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA AMD ELLER AMD'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI ELLER ØGER PÅ ANDEN MÅDE OMFANGET AF DENNE GARANTI. SKULLE SOFTWAREN VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE DIG (OG IKKE AMD ELLER AMD'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT). SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL MEDICINSKE, LIVSREDDENDE ELLER LIVSOPRETHOLDENDE ANVENDELSER. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF INDIREKTE GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. 8. Begrænsning af ansvar. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, KAN AMD ELLER DETS LEDELSE, ANSATTE ELLER AGENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG HVAD ANGÅR SKADER SOM FØLGE AF UHELD, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER SKADER SOM FØLGE AF MISTET OVERSKUD, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHEDEN, TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATION OG TILSVARENDE), DER STAMMER FRA BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER DEN TILHØRENDE DOKUMENTATION, KRÆNKELSE ELLER MISLIGHOLDELSE, HERUNDER DEM SOM MÅTTE STAMME FRA OVERTRÆDELSE ELLER PÅSTÅET OVERTRÆDELSE AF NOGET PATENT, VAREMÆRKE, COPYRIGHT ELLER ANDEN INTELLEKTUEL EJENDOMSRET FRA AMD'S SIDE, SELVOM AMD ELLER AMD'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR SKADER SOM FØLGE AF UHELD ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. AMD kan ikke gøres ansvarlig for 1) tab af, eller beskadigelse af dine poster eller data eller 2) eventuelle skader, du hævder at have haft, på grundlag af krav fra tredjepart.  Under ingen omstændigheder kan AMD's totale erstatningsansvar over for dig for alle skader og tab af alle årsager (uanset om de er omfattet af kontrakt, er uden for aftaleforhold (herunder forsømmelse) eller er fremkommet på anden måde) overstige det beløb, du har betalt for Softwaren.9. Gældende lov og vilkårenes uafhængighed. Denne Licens er underlagt lovene i Staten Californien, USA, og disses fortolkning uden hensyn til dens principper vedrørende regelkrydsning. Rettigheder og forpligtelser under denne Licens er ikke underlagt de Forenede Nationers Konvention om kontrakter vedrørende internationalt varesalg, anvendelse af hvilken er udtrykkeligt udelukket. Hver part i Licensaftalen underkaster sig domsmyndigheden hos statslige og føderale domstole i Santa Clara County og Northern District of California hvad angår alle juridiske processer som måtte opstå på grund af, eller i forbindelse med, denne Licensaftale eller dens indhold. Hver part giver afkald på enhver indsigelse den måtte have mod disse domstole. 10. Komplet Licensaftale. Denne Licens udgør hele aftalen mellem parterne, for så vidt angår brugen af Softwaren og den tilhørende dokumentation og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige overenskomster eller aftaler, skriftlige eller mundtlige, for så vidt angår dette emne. Ingen ændring eller modifikation af denne Licens vil være bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet at en dertil autoriseret repræsentant for AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.47