eulaCSY.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþLicen
ní smlouva s koncovým u~ivatelemTUTO LICENNÍ SMLOUVU SI PROSÍM POZORN PXETTE JE`T PXEDTÍM, NE} ZANETE SOFTWARE POU}ÍVAT. POU}ÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADXUJETE SVnJ SOUHLAS S TÍM, }E JSTE VÁZÁN(A) PODMÍNKAMI TÉTO LICENNÍ SMLOUVY. 1. Licence. K softwaru, který jste obdr~eli spole
n s touto licencí (dále jen Software"), bez ohledu na typ média na nm~ je distribuován, vám spole
nost Advanced Micro Devices, Inc. ( AMD ) udluje licenci na jeho pou~ívání výhradn ve spojení s hardwarovými výrobky AMD zakoupenými spolu s tímto softwarem ( Hardware AMD"). Jste vlastníkem média, na kterém je Software zaznamenán, ale spole
nost AMD a poskytovatelé její licence (spole
n uvádní jako AMD") si ponechávají vlastnické právo na software a související dokumentaci. Smíte:

a) pou~ívat tento Software na jediném po
íta
i výhradn ve spojení s hardware AMD;

b) vytvoYit si pouze jako zálohu jednu kopii Softwaru ve form, kterou lze pYe
íst na po
íta
i. Na takovéto kopii musíte reprodukovat upozornní na autorská práva AMD a vaechna ostatní upozornní týkající se vlastnických práv, která byla na originální kopii softwaru;

c) pYevést vaechna svá licen
ní práva k tomuto softwaru, za pYedpokladu, ~e musíte také postoupit kopii této licence, zálo~ní kopii Softwaru, Hardwaru AMD a související dokumentaci; dále za pYedpokladu, ~e si druhá strana pYe
te podmínky této licence a bude s nimi souhlasit. Po takovémto pYevodu bude vaae licence ukon
ena.2. Omezení. Software obsahuje materiál chránný autorskými právy a patenty, obchodní tajemství a dalaí autorizovaný materiál. Aby byla zajiatna jejich ochrana, nesmíte (a~ na výjimky v rámci platných zákono):

a) provádt zptný pYeklad Softwaru, analyzovat ho, rozkládat ani jinak pYevádt do srozumitelného tvaru;

b) upravovat, provozovat v síti, pronajímat, poj
ovat, poj
ovat za úhradu, distribuovat ani vytváYet odvozená díla, vycházející z tohoto Softwaru celá nebo z
ásti; ani

c) pYenáaet tento Software elektronicky z jednoho po
íta
e do druhého, ani po síti, ani jakkoliv jinak, a~ na výjimky, které povoluje tato licence.3. Ukon
ení. Tato licence zostává v platnosti a~ do jejího ukon
ení. Tuto licenci mo~ete kdykoliv ukon
it zni
ením Softwaru, související dokumentace a vaech jejich kopií. Platnost této licence okam~it skon
í, a to bez upozornní spole
nosti AMD, jestli~e nesplníte nkteré její ustanovení. Po skon
ení její platnosti musíte Software, související dokumentaci a jejich kopie zni
it.4. Koncoví u~ivatelé ve státní správ. Jestli~e jste získal(a) tento Software jménem nkterého útvaru nebo organizace státní správy Spojených státo, platí následující ustanovení. Státní správa souhlasí, ~e tento Software a dokumentace byly vyvinuty na soukromé náklady a jsou chránny OMEZENÝMI PRÁVY". Pou~ití, kopírování nebo zveYejnní státní správou podléhá omezením, která jsou dále stanovena v DFARS 227.7202-1(a) a 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Yíjen 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (
erven 1987) nebo FAR 52.227-14(ALT III) (
erven 1987), které jsou 
as od 
asu novelizovány. V pYípad, ~e tato licence, nebo jakákoliv její 
ást, bude pova~ována za neslu
itelnou s minimálními právy definovanými v ustanoveních o omezených právech, budou platit minimální práva.5. }ádná jiná licence. AMD neposkytuje v rámci této licence ~ádná práva ani licence, ae ji~ výslovn nebo nepYímo, pokud jde o jakékoliv chránné informace nebo patenty, autorská práva, obchodní tajemství nebo práva na dalaí duaevní vlastnictví, která jsou majetkem spole
nosti AMD nebo jsou pod její kontrolou, a~ na výjimky, je~ jsou výslovn stanoveny v této licenci.6. Dalaí licence. DISTRIBUCE NEBO POU}ITÍ TOHOTO SOFTWARU S OPERANÍM SYSTÉMEM Mn}E VY}ADOVAT DAL`Í LICENCE OD PRODEJCE DANÉHO OPERANÍHO SYSTÉMU. 7. Odmítnutí záruky na software. Jednozna
n uznáváte a souhlasíte s tím, ~e pou~ívání tohoto Softwaru je výhradn na vaae vlastní nebezpe
í. Software a související dokumentace jsou poskytnuty v dané podob" a bez záruky jakéhokoliv druhu a AMD VÝSLOVN ODMÍTÁ VE`KERÉ ZÁRUKY, Ad JI} VÝSLOVNÉ NEBO MLKY PXEDPOKLÁDANÉ VETN, ALE NIKOLIV VÝHRADN, MLKY PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL. AMD NEZARUUJE, }E FUNKCE OBSA}ENÉ V TOMTO SOFTWARU BUDOU SPLGOVAT VA`E PO}ADAVKY, ANI NEPXETR}ITÉ NEBO BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ SOFTWARU, ANI TO, }E VADY SOFTWARU BUDOU OPRAVENY. POKUD JDE O VÝSLEDKY A VÝKONNOST SOFTWARU, VE`KERÉ RIZIKO NESETE VY. KROM TOHO, AMD NEUZNÁVÁ ANI NEPXIPOU`TÍ REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE POU}ÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKn POU}ÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, POKUD JDE O JEJICH BEZCHYBNOST, PXESNOST, SPOLEHLIVOST, AKTUÁLNOST A DAL`Í. }ÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLENOSTÍ AMD NEBO JEJÍMI AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI NEBUDOU VYTVÁXET }ÁDNOU ZÁRUKU, ANI NEBUDOU }ÁDNÝM ZPnSOBEM ROZ`IXOVAT ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. JESTLI}E SE UKÁ}E, }E JE SOFTWARE VADNÝ, PXEBÍRÁTE (VY A NIKOLIV AMD NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE AMD) V`ECHNY NÁKLADY NA VE`KERÉ POTXEBNÉ SLU}BY, OPRAVY NEBO ÚPRAVY. TENTO SOFTWARE NENÍ UREN K POU}ITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, ANI PXI ZÁCHRAN NEBO UDR}OVÁNÍ }IVOTA. NKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUENÍ MLKY PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAK}E VÝ`E UVEDENÉ VYLOUENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 8. Omezení odpovdnosti. ZA }ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VETN PXÍPADn NEDBALOSTI, NEBUDOU AMD ANI JEJÍ XEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI VnI VÁM ODPOVDNI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPXÍMÉ, ZVLÁ`TNÍ NEBO NÁSLEDNÉ `KODY (VETN `KOD ZE ZTRÁT ZISKU Z PODNIKÁNÍ, PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ O PODNIKÁNÍ A PODOBN), KTERÉ VZNIKLY NA ZÁKLAD POU}ITÍ, NESPRÁVNÉHO POU}ITÍ NEBO NEMO}NOSTI POU}ÍVAT TENTO SOFTWARE NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI, PORU`ENÍ NEBO NEDODR}ENÍ PODMÍNEK, VETN `KOD, KTERÉ VZNIKLY NA ZÁKLAD PORU`ENÍ NEBO ÚDAJNÉHO PORU`ENÍ JAKÝCHKOLIV PATENTn, OCHRANNÝCH ZNÁMEK, AUTORSKÝCH PRÁV NEBO DAL`ÍCH PRÁV NA DU`EVNÍ VLASTNICTVÍ SPOLENOSTÍ AMD, DOKONCE ANI V PXÍPAD, }E BYLA SPOLENOST AMD NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE O MO}NOSTI TAKOVÝCHTO `KOD INFORMOVÁNA. NKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUENÍ ODPOVDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ `KODY, TAK}E VÝ`E UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. AMD neponese odpovdnost za 1) ztrátu nebo poakození vaaich záznamo nebo dat ani 2) za jakékoliv vámi vymáhané náhrady akod, které vznikly na základ po~adavku jakékoliv tYetí strany. V ~ádném pYípad pak celková odpovdnost spole
nosti AMD za vaechny akody, ztráty a dovody k ~alob (ae ji~ v rámci smlouvy, jako delikt (v
etn nedbalosti) nebo jiné) vo
i vám nepYekro
í 
ástku, kterou jste za tento software zaplatili.9. Platné zákony a oddlitelnost. Tato smlouva se Yídí zákony státu Kalifornie a bude podle nich vykládána bez ohledu na rozpory v právních zásadách. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se nebudou Yídit Úmluvou Spojených národo o smlouvách nebo mezinárodním prodeji zbo~í, jejich~ aplikace výslovn vylou
ena. Pro ú
ely vaech soudních sporo vyplývajících z této smlouvy 
i jejího pYedmtu, 
i s nimi souvisejících, tímto ka~dá ze smluvních stran uznává soudní pYísluanost státních a federálních soudo v okrese Santa Clara a Severním distriktu státu Kalifornie. Ka~dá ze stran se vzdává námitek, kterými by mohla napadnout tento soud. 10. Úplná smlouva. Tato licence tvoYí úplnou smlouvu mezi smluvními stranami, pokud jde o pou~ívání Softwaru a související dokumentace, a nahrazuje vaechny pYedchozí nebo sou
asné dohody nebo smlouvy, ae ji~ písemné nebo ústní, týkající se jejího pYedmtu. }ádné doplHky k této licenci ani její úpravy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné form a podepsané Yádn zplnomocnným zástupcem spole
nosti AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.58