license.txt Driver File Contents (vga-driver_win98_me.zip)

INTEL YAZILIMI LÝSANS SÖZLEÞMESÝ (Alfa / Beta, Kurumsal Kullaným)

ÖNEMLÝ - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 

Aþaðýdaki koþullarý ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yazýlýmý ve iliþkili malzemelerini (toplu þekilde, "Yazýlým" olarak anýlacaktýr) kullanmayýn veya yüklemeyin. Yazýlým'ý yüklemeniz ya da kullanmanýz, bu Sözleþme'nin koþullarýný kabul ettiðiniz anlamýna gelir. Koþullarý bu þekilde kabul etmek istemiyorsanýz, Yazýlým'ý yüklemeyin ya da kullanmayýn.

Yazýlým, tümüyle iþlevsel olmama olasýlýðý olan ve Intel Corporation'ýn ("Intel") Yazýlým'ýn "nihai" sürümünü üretirken önemli ölçüde deðiþtirebileceði, sürüm öncesi "alfa" veya "beta" kodu içerebilir. Intel, bu Yazýlým'ýn "nihai" bir sürümünü üreteceðine veya genel anlamda kullanýlabilir kýlacaðýna iliþkin hiçbir güvence vermez.

LÝSANS. Bu Yazýlým'a, yalnýzca Intel bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmiþtir.  Ýþbu Yazýlým'a, Intel olmayan bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmemiþtir. Yazýlým'ý kuruluþunuzun bilgisayarlarýna, kuruluþunuzun kullanýmý için kopyalayabilir ve aþaðýdaki koþullara tabi olmak koþuluyla, Yazýlým'ýn yeterli sayýda yedek kopyasýný çýkartabilirsiniz: 
1. Bu Sözleþme'de belirtilen durumlar dýþýnda, Yazýlým'ýn hiçbir kýsmýný kopyalayamaz, deðiþtiremez, kiralayamaz, satamaz, daðýtamaz veya devredemezsiniz; ayrýca, Yazýlým'ýn yetkisiz kopyalanmasýný önleyeceðinizi de kabul etmiþ olursunuz.
2. Yazýlým'a ters mühendislik iþlemi uygulayamaz, kaynak koda dönüþtüremez ya da parçalara ayýramazsýnýz. 
3. Yazýlým için alt lisans veremezsiniz.
4. Yazýlým, bir bölümü, ekli bir "lisans.txt" dosyasý ya da baþka bir metin veya dosyada tanýmlý olan ve lisans saðlanan baþka yazýlým veya üçüncü þahýs tedarikçilerin baþka bir mülkiyetini içerebilir. 

YAZILIM VE TELÝF HAKLARININ MÜLKÝYETÝ. Tüm Yazýlým kopyalarýnýn mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yazýlým, telif hakkýna sahiptir ve Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerin yasalarýyla ve uluslararasý anlaþmalarýn hükümleriyle korunmaktadýr. Yazýlým'dan herhangi bir telif hakký bildirimini çýkaramazsýnýz. Intel, istediði zaman ve önceden bildirimde bulunmaksýzýn, Yazýlým'da veya burada belirtilen maddelerde deðiþiklik yapabilir, ancak Yazýlým'ý desteklemek ya da güncelleþtirmek yükümlülüðünü taþýmaz. Aksinin açýkça belirtilmiþ olduðu haller dýþýnda, Intel, Intel patentleri, ticari markalarý ya da diðer fikri mülkiyet haklarý çerçevesinde hiçbir açýk ya da zýmni hak tanýmaz. Yazýlým'ý yalnýzca, devralan kiþinin bu koþullara tamamýyla tabi olmayý kabul etmesi ve Yazýlým'ýn hiçbir kopyasýný bulundurmamanýz durumunda devredebilirsiniz.

SINIRLI ORTAM GARANTÝSÝ.  Yazýlým, Intel tarafýndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmiþse, Intel, sözkonusu ortamýn, Intel tarafýndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduðunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortamý, deðiþtirilmek veya Yazýlým'ýn, Intel'in tercih edeceði baþka bir þekilde teslim edilmesini saðlamak üzere, Intel'e iade edin. 

DÝÐER GARANTÝLERÝN HARÝÇ TUTULMASI. YUKARIDA ÞART KOÞULMASI DURUMU ÝSTÝSNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILABÝLÝRLÝK, HÝÇBÝR TELÝF HAKKI ÝHLALÝNDE BULUNMAMA YA DA BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GÝBÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE, HERHANGÝ TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMNÝ BÝR GARANTÝ OLMAKSIZIN "OLDUÐU GÝBÝ" SAÐLANMIÞTIR.  Intel, Yazýlým'a dahil olan bilgi, metin, grafik, baðlantýlar veya diðer öðelerin, doðruluðu ya da tamlýðý konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öðelere iliþkin sorumluluk kabul etmez.

SORUMLULUÐUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDARÝKÇÝLERÝ, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIÐINDAN HABERDAR EDÝLMÝÞ OLSA DAHÝ, HÝÇBÝR SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGÝ BÝR ZARARDAN (KAR KAYBI, ÝÞÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASI VE BÝLGÝ KAYBI DAHÝL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK SÝSTEMLERÝNDE ZIMNÝ GARANTÝLER VEYA DOLAYLI YA DA DÝÐER ZARARLAR ÝÇÝN SORUMLULUÐUN HARÝÇ TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMIÞTIR; BU GÝBÝ DURUMLARDA, YUKARIDAKÝ SINIRLAMA TARAFINIZ ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. AYRICA, HUKUK SÝSTEMLERÝNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN DÝÐER YASAL HAKLARA DA SAHÝP OLABÝLÝRSÝNÝZ. 

BU SÖZLEÞME'NÝN SONA ERMESÝ. Intel, koþullarýný ihlal etmeniz halinde, bu Sözleþme'yi istediði zaman sona erdirebilir. Sözleþme'nin sona erdirilmesi halinde, Yazýlým'ý derhal imha etmeniz veya Yazýlým'ýn tüm kopyalarýný Intel'e iade etmeniz gerekir.
 
GEÇERLÝ YASALAR. Bu Sözleþme çerçevesinde doðan talepler, kanunlar ihtilafýna iliþkin prensipleri ve Mal Satýþ Sözleþmeleri konusundaki Birleþmiþ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalarýna tabi olacaktýr. Yazýlým'ý, geçerli ihracat yasalarýna ve yönetmeliklerine aykýrý olarak ihraç edemezsiniz. Yazýlý olmamasý ve Intel'in yetkili bir temsilcisi tarafýndan imzalanmamasý durumunda, Intel, baþka hiçbir anlaþma çerçevesinde sorumlu tutulamaz.

HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMIÞ HAKLAR. Yazýlým, "KISITLANMIÞ HAKLAR" göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýlmasý, çoðaltýlmasý ya da açýklanmasý FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlarýn ardýndan gelenler veya halefleri tarafýndan belirtilen kýsýtlamalara tabidir. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýmý, Hükümet'in, Intel'in Yazýlým üzerindeki mülkiyet haklarýný kabul ettiði anlamýný taþýr. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA adresinde meskun, Intel Corporation'dýr.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.67