license.txt Driver File Contents (vga-driver_win98_me.zip)

LICENÈNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ SOFTWARU INTEL (Alpha / Beta, Organizational Use)

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ - PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM. 

Nepoužívejte ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì oznaèené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zavedením nebo použitím Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepoužívejte.

Software obsahuje první verzi kódu "alfa" nebo "beta", který ještì nemusí být plnì funkèní a který Intel Corporation ("Intel") mùže podstatnì modifikovat pøi produkci "koneèné" verze Softwaru. Intel nemùže zaruèit, že v budoucnu vyrobí nebo obecnì zpøístupní "koneènou" verzi tohoto Softwaru.

LICENCE. Použití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleènosti Intel. Tato licence nepovoluje použití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spoleèností než je Intel. Software mùžete zkopírovat do poèítaèù vaší organizace pro potøeby vaší organizace a mùžete si vytvoøit pøimìøený poèet záložních kopií Softwaru za tìchto podmínek: 
1. Nesmíte kopírovat, modifikovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo pøevádìt žádnou èást Softwaru s výjimkou ustanovení této Smlouvy a souhlasíte s tím, že nedovolíte neoprávnìné kopírování Softwaru.
2. Software nesmíte zpìtnì konstruovat, zpìtnì pøekládat nebo rozkládat. 
3. Na Software nesmíte poskytovat další licence.
4. Tento Software mùže obsahovat software nebo jiné vlastnictví tøetích stran - dodavatelù, z nichž nìkteré mùže být identifikováno v pøiloženém souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimiž na nì mùže být poskytována licence. 

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke všem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jakož i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit žádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mùže provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nìž se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktualizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje žádná výslovná ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních znaèek ani jiných forem ochrany duševního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Software smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, že bude plnì vázán tìmito podmínkami a pokud si neponecháte žádnou kopii Softwaru.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, že taková média nebudou mít závažnou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraťte médium spoleènosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvážení.

VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY VÈETNÌ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel neruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo jiných skuteèností obsažených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost.

OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PØERUŠENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PØÍPADÌ, ŽE SPOLEÈNOST INTEL BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJŠÍ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙŽETE MÍT ROVNÌŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 

UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mùže kdykoliv ukonèit platnost této Smlouvy, pokud porušíte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihned znièit nebo vrátit všechny jeho kopie spoleènosti Intel.
 
ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národù o Smlouvách o prodeji zboží (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvážet v rozporu s pøíslušnými zákony a pøedpisy o vývozu. Spoleènost Intel není vázána žádnými jinými úmluvami, pokud nejsou uèinìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti.

OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho použití, rozmnožování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Používáním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.34