VL_GRE.txt Driver File Contents (VIA_USB2_V270p1-L-M.zip)

Óçìáíôéêü--Ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò USB 2.0 ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôï ðáñüí CD-ROM åßíáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ÷ñÞóç ìå êáé óå óõíäõáóìü ìå ðñïúüíôá ðïõ Ý÷ïõí ôóéð VIA. ÏðïéáäÞðïôå ìç åîïõóéïäïôçìÝíç ÷ñÞóç ãéá Üëëïõò óêïðïýò, ðåñéëáìâÜíïíôáò, ÷ùñßò ðåñéïñéóìü, ôçí ðåñáéôÝñù áíáäéáíïìÞ åíäÝ÷åôáé íá êáôáðáôÜ ôá äéêáéþìáôá ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò ôñßôùí êáé äå èá ðñÝðåé íá åðéôñÝðåôáé.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.25