VL_BUL_Bulgarian.txt Driver File Contents (VIA_USB2_V270p1-L-M.zip)

Âàæíî -- Äðàéâåðèòå íà USB 2.0, êîèòî ñå ñúäúðæàò òóê â òîçè CD-ROM ñà ñàìî çà óïîòðåáà ñ è âúâ âðúçêà ñ VIA ïðîäóêòè - ñèñòåìè îò ÷èïîâå. Âñÿêà íåàâòîðèçèðàíà óïîòðåáà èçâúí òàçè öåë, âëþ÷èòåëíî, áåç îãðàíè÷åíèÿ, ïî-íàòàòúøíà äèñòðèáóöèÿ ìîæå äà íàðóøè ïðàâàòà íàä èíòåëåêòóàëíà ñîáñòâåíîñò íà òðåòè ëèöà è íå áèâà äà áúäå äîïóñíàòî.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 2.01