message.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110esus.exe)

[dialog1]
title=¡Ó˹´ÀÒÉҢͧ¤ÙèÁ×Í 
label1=àÅ×Í¡ÀÒÉÒ 
label2=µ¡Å§ 
label3=¡àÅÔ¡ 

[dialog2]
title=àÅ×Í¡¤ÙèÁ×Í 
label1=àÅ×Í¡Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷Õèãªé 
label2=àÅ×Í¡¤ÙèÁ×Í 
label3=µ¡Å§ 
label4=¡àÅÔ¡ 

[dialog3]
title=àÅ×Í¡¤ÙèÁ×Í 
label1=àÅ×Í¡¤ÙèÁ×Í 
label2=µ¡Å§ 
label3=¡àÅÔ¡

#Translation not necessary
[dialog4]
title=Manual Section B
label1=Manual Selection A
label2=OK
label3=CANCEL

#Translation not necessary
[dialog5]
title=Manual Section
label1=Selection of OS Being Used
label2=OK
label3=CANCEL

[dialog10]
title=¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×Í
label1=\n\n    ¡ÓÅѧµÔ´µÑ駤ÙèÁ×Í\n\n       ¡ÃسÒÃÍÊÑ¡¤ÃÙè...

[message]
msg1=Microsoft Internet Explorer ·ÕèʹѺʹعâ´Â¤ÙèÁ×ÍäÁèÊÒÁÒö¾ºä´é ÍÂÒ¡µÔ´µÑ駤ÙèÁ×Í ·èÒ¹¨ÓµéͧµÔ´µÑé§ Microsoft Internet Explorer ÃØè¹ 6.0 ËÃ×ÍÃØè¹ãËÁè¡ÇèÒ
msg2=¤ÙèÁ×Í¡ÓÅѧà»Ô´ÍÂÙè ¡ÃسһԴ¤ÙèÁ×ÍáÅÐÅͧãËÁè
msg3=·èÒ¹µéͧ¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×͹Õ麹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§·èÒ¹ËÃ×Í? ËÒ¡·èÒ¹ä´éµÔ´µÑ駤ÙÁ×͹Õé ¡ç¨ÐÊÒÁÒöáÊ´§¢éͤÇÒÁ¢Í§¤ÙèÁ×Íâ´ÂäÁèãªé CD-ROM 
msg4=¡ÒÃàÃÔèÁºÃÍÇìà«ÔÍÃìÅéÁàËÅÇ.
msg5=¡Ó˹´·Ò§¡ÒõԴµÑé§
msg6=¡ÒõԴµÑ駨ж١¡àÅÔ¡ 
msg7=à¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ ¡ÒõԴµÑ駨ж١¡àÅÔ¡
msg8=·ÕèÇèÒ§¢Í§ÎÒÃì´´Ô«¤ìäÁè¾Í ·èÒ¹µéͧ¡ÒÃʧǹ·ÕèÇèÒ§¢Í§ÎÒÃì´´Ô«¤ì·Õèãªéä´é¶Ö§ %dMB
msg9=¨º¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×ÍãËÁè à»Ô´¤ÙèÁ×Í·Õèä´é¶Ù¡µÔ´µÑé§ËÃ×ÍäÁè?
msg10=¡ÒõԴµÑé§ÅéÁàËÅÇ.
msg11=à»Ô´¤ÙèÁ×Í·Õèä´é¶Ù¡µÔ´µÑé§ËÃ×ÍäÁè?
msg12=ä´é¨º¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×ÍãËÁè ¤ÙèÁ×Í·Õèä´é¶Ù¡µÔ´µÑé§äÁèÊÒÁÒö¶Ù¡µÔ´µÑé§ÍÕ¡
msg13=àÁ×èÍà»Ô´¤ÙèÁ×Í˹Öè§ ·èÒ¹äÁèÊÒÁÒöàÅ×Í¡ËÅÒ¤ÙèÁ×Í
msg14=¡Ó˹´·Ò§¡ÒõԴµÑé§ 
msg15=¡ÓÅѧ¤Ñ´ÅÍ¡ %s
msg16=¡ÒõԴµÑé§ÅéÁàËÅÇËÃ×Í¡àÅÔ¡
msg17=¡ÒÃź¡ÒõԴµÑé§
msg18=¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×Íä´éàÊÃç¨ÊÓàÃç¨
msg19=ź¤ÙèÁ×Í·Ñé§ËÁ´ µ¡Å§äËÁ
msg20=¡ÓÅѧź¡ÒõԴµÑé§...
msg21=¤ÙèÁ×Í¡ÓÅѧà»Ô´ÍÂÙè ¡ÃسһԴ¤ÙèÁ×ÍáÅÐÅͧãËÁè

[system]
alt1=The section name of StartHtm.ini was not set correctly. Set the section name 
correctly. (Err:1)
alt2=The keyword name of StartHtm.ini was not set correctly. Set the keyword name 
correctly. (Err:2)
alt3=Memory cannot be allocated. Processing cannot continue. (Err:3)
alt4=The language that you selected in the language selection dialog box does 
not match the directory configuration of the CD or does not exist. (Err:4)
alt5=The path that was specified as the manual identification name in [contens-
path] section of StartHtm.ini cannot be found. (Err:5)
alt6=The configuration of the path that was specified as the manual 
identification name in the [contens-path] section of StartHtm.ini is incorrect. 
(Err:6)
alt7=The configuration of the manual identification name in the [contens-path] 
section of StartHtm.ini is incorrect. (Err:7)
alt8=Messages cannot be required because the message file does not contain an 
appropriate section. (Err:8)
alt9=The language information in the third parameter does not match the language 
directory that was prepared on the CD. (Err:9)
alt10=The WWWMENU folder that should have been prepared on the CD cannot be found 
or cannot be copied. ( Err:10)
alt11=The program cannot operate because the [contents] section of StartHtm.ini 
does not contain a language setting. ( Err: 11 )


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.89