readme.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

____________________________________________________________

                    ¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊì
                        º·¹Ó
____________________________________________________________

¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊì¹Õé¤×ͤÙèÁ×ͺ·¹ÓẺ XHTML ·èÒ¹ÊÒÁÒö
µÔ´µÑ駤ÙèÁ×͹Õé㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìä´éáÅеÃǨ´Ù¤ÙèÁ×͹Õéâ´Â¨ÍÀÒ¾¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
¤ÙèÁ×͹Õé͸ԺÒº·¹ÓÍÂèÒ§àªè¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªéä´ÃàÇÍÃì áÅÐá;¾ÅÔपÑè¹
«Í¿µìáÇÃì

ËÅѧ¨Ò¡¡ÒõԴµÑ駤ÙèÁ×͹Õé㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§·èÒ¹ ¡ÃسҤÅÔ¡Êͧ¤ÃÑé§
·Õèäͤ͹º¹à´Ê¡ì·çÍ»à¾×è͵ÃǨ´Ù¤ÙèÁ×͹Õé
  
 ËÁÒÂà˵Ø:
  - ËÒ¡ CD ¹ÕéäÁèʹѺʹعÀÒÉÒ·Õè·èÒ¹ãªéÍÂÙè 
   ¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊìÀÒÉÒÍѧ¡ÄɨеԴµÑé§

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.16