readme.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

___________________________________________________________

          Çëåêôñïíéêü åã÷åéñßäéï
         
____________________________________________________________

Áõôü ôï çëåêôñïíéêü åã÷åéñßäéï åßíáé Ýíá åã÷åéñßäéï ïäçãéþí óå ìïñöÞ 
XHTML. Ìðïñåßôå íá åãêáôáóôÞóåôå áõôü ôï åã÷åéñßäéï óôïí õðïëïãéóôÞ óáò
êáé íá ôï ðñïâÜëåôå óôçí ïèüíç ôïõ õðïëïãéóôÞ.
Ôï åã÷åéñßäéï ðåñéÝ÷åé ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò
ïäÞãçóçò êáé ôçò åöáñìïãÞò ëïãéóìéêïý.

ÌåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ åã÷åéñéäßïõ óôïí õðïëïãéóôÞ óáò, êÜíôå äéðëü 
êëéê óôï åéêïíßäéï ðïõ âñßóêåôáé óôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò ãéá íá 
ðñïâÜëåôå ôï åã÷åéñßäéï.

 Óçìåßùóç:
 - Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ãëþóóá ðïõ äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï 
  CD, èá åãêáôáóôáèåß ôï çëåêôñïíéêü åã÷åéñßäéï óôá ÁããëéêÜ.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.89