message.txt Driver File Contents (mp240sosmwin110us.exe)

[dialog1]
title=×åéñùíáêôéêÞ ÃëùóóéêÞ ðñïäéáãñáöÞ
label1=ÃëùóóéêÞ åðéëïãÞ
label2=OK
label3=¢êõñï

[dialog2]
title=×åéñïíáêôéêÞ åðéëïãÞ
label1=ÅðéëïãÞ ÷ñçóéìïðïßçóçò ôïõ Ë.Ó.
label2=×åéñïíáêôéêÞ åðéëïãÞ
label3=OK
label4=¢êõñï

[dialog3]
title=×åéñïíáêôéêÞ åðéëïãÞ
label1=×åéñïíáêôéêÞ åðéëïãÞ
label2=OK
label3=¢êõñï

#Translation not necessary
[dialog4]
title=Manual Section B
label1=Manual Selection A
label2=OK
label3=CANCEL

#Translation not necessary
[dialog5]
title=Manual Section
label1=Selection of OS Being Used
label2=OK
label3=CANCEL

[dialog10]
title=ÅãêáôÜóôáóç åã÷åéñéäßïõ
label1=\n\n    ÅãêáôÜóôáóç ôïõ åã÷åéñéäßïõ.\n\n       ÐåñéìÝíåôå...

[message]
msg1=Ï Microsoft Internet Explorer ðïõ õðïóôçñßæåôáé áðü ôï åã÷åéñßäéï äåí âñÝèçêå. Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï åã÷åéñßäéï, ðñÝðåé íá åãêáôáóôÞóåôå ôïí Microsoft Internet Explorer 6.0 Þ íåüôåñçò Ýêäïóçò.
msg2=Ôï åã÷åéñßäéï åßíáé áíïé÷ôü. Êëåßóôå ôï åã÷åéñßäéï êáé ðñïóðáèÞóôå îáíÜ.
msg3=èÝëåôå íá åãêáôáóôÞóåôå ôï åã÷åéñßäéï åðÜíù óôïí õðïëïãéóôÞ óáò; ÅÜí åãêáèéóôÜôå ôï åã÷åéñßäéï ìðïñåßôå íá ôï ðáñïõóéÜóåôå ôçí åðüìåíç öïñÜ ÷ùñßò ôï CD-ROM.
msg4=Îåêßíçìá îåöõëëéóôÞ áðïôõ÷çìÝíï.
msg5=ðñïóäéïñßóôå ôïí êáôÜëïãï áñ÷åßùí åãêáôáóôÜóåùí.
msg6=Ç åãêáôÜóôáóç èá áêõñùèåß
msg7=¸íá óöÜëìá åìöáíßóôçêå.Ç åãêáôÜóôáóç èá áêõñùèåß.
msg8=äåí õðÜñ÷åé áñêåôüò ÷þñïò óôïí óêëçñü äßóêï.ÐñÝðåé íá Ý÷åôå %dMb ôïõ äéáèÝóéìïõ ÷þñïõ óôïí óêëçñü äßóêï ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå áõôü ôï åã÷åéñßäéï åîáóöáëßóôå üôé õðÜñ÷åé áñêåôüò ÷þñïò êáé îáíáðñïóðáèÞóôå Ýðåéôá ðÜëé.
msg9=Ôï åã÷åéñßäéï Ý÷åé åãêáôáóôáèåß Þäç.Áíïßîôå ôï åãêáôåóôçìÝíï åã÷åéñßäéï;
msg10=ÅãêáôÜóôáóç áðïôõ÷çìÝíç
msg11=Áíïßîôå ôï åãêáôáóôçìÝíï åã÷åéñßäéï
msg12=Ôï íÝï åã÷åéñßäéï Ý÷åé åãêáôáóôáèåß Þäç
msg13=äåí ìðïñåßôå íá áíïßîåôå ðïëëáðëÜ åã÷åéñßäéá
msg14=ðñïóäéïñßóôå ôïí êáôÜëïãï áñ÷åßùí åãêáôáóôÜóåùí.
msg15=ÁíôéãñáöÞ %s
msg16=Ç åãêáôÜóôáóç áêõñþèçêå Þ Ý÷åé áðïôý÷åé.
msg17=ÊáôÜñãçóç åãêáôÜóôáóçò
msg18=Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ åã÷åéñéäßïõ ïëïêëçñþèçêå.
msg19=ÄéáãñáöÞ ïëüêëçñïõ ôïõ åã÷åéñéäßïõ. ÏÊ;
msg20=ÊáôÜñãçóç åãêáôÜóôáóçò...
msg21=Ôï åã÷åéñßäéï åßíáé áíïé÷ôü. Êëåßóôå ôï åã÷åéñßäéï êáé ðñïóðáèÞóôå îáíÜ.

#Translation not necessary
[system]
alt1=An invalid section name was specified for StartHtm.ini. Correct the setting. (Err:1)
alt2=An invalid keyword name was set for StartHtm.ini. Correct the setting. (Err:2)
alt3=Memory could not be allocated. Processing cannot be continued. (Err:3)
alt4=The language that was selected in the language selection dialog box does not match the CD directory configuration or does not exist. (Err:4)
alt5=No path was set to manual identification name in [contents-path] section of StartHtm.ini. (Err:5)
alt6=A path that was set to the manual identification name in the [contents-path] section of StartHtm.ini has an incorrect structure. (Err:6)
alt7=The structure of the manual identification name in the [contents-path] section of StartHtm.ini is incorrect. (Err:7)
alt8=Messages cannot be obtained because there is not appropriate section in the message file. (Err:8)
alt9=The language information in the third parameter does not match the language directory prepared in the CD. (Err:9)
alt10=The WWWMENU folder that should have been prepared in the CD does not exist or cannot be copied. (Err:10)
alt11=Starthtm cannot be operated because there is no language setting in the [contents] section of StartHtm.ini. (Err: 11)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.07