resource.txt Driver File Contents (Philips_Drivers.zip)

/// honestechTVDlg.cpp ///
   MAIN_TITEL (TVR) 
  
   MAIN_MESSAGE001 (オプションÝè)
   MAIN_MESSAGE002 (Recording is limited to 10 minutes on this Demo version. Original version of the software provides unlimited recording)
   MAIN_MESSAGE003 (タイムシフトÌエラーÅ·)
   MAIN_MESSAGE004 (ファイルĶ中Éエラーª­¶µÜµ½)   
   MAIN_MESSAGE005 (Timeshift more than 10 minute is available in upgrade version)  
   MAIN_MESSAGE006 (Are you sure you want to delete)
   MAIN_MESSAGE007 (error in InitDriverFast)
   MAIN_MESSAGE008 (Å新ÌWindows Media PlayerðインストールµÄ­¾³¢) 
   MAIN_MESSAGE009 (AVIファイルÍÒ集ūܹñ)  
   MAIN_MESSAGE010 (MPEG-2Ò集機能Íアップグレード³ê½バージョンÅ有øÆÈèÜ·)
   MAIN_MESSAGE012 (ディスク容Ê不«)
   MAIN_MESSAGE013 (ファイルª èܹñ)
 
   MAIN_TOOLTIP001 (http://www.honestech.com)
   MAIN_TOOLTIP002 (録æ)
   MAIN_TOOLTIP003 (録æÌâ止)
   MAIN_TOOLTIP004 (タイムシフト)
   MAIN_TOOLTIP005 (ê時â止)
   MAIN_TOOLTIP006 (â止)
   MAIN_TOOLTIP007 (æªÖ)
   MAIN_TOOLTIP008 (ÅãÖ)
   MAIN_TOOLTIP009 (Ŭ»)
   MAIN_TOOLTIP010 (終¹)
   MAIN_TOOLTIP011 (ヘルプ)
   MAIN_TOOLTIP012 (次Ìチャンネル)
   MAIN_TOOLTIP013 (前Ìチャンネル)
   MAIN_TOOLTIP014 (Ô組予ñ)
   MAIN_TOOLTIP015 (オプション) 
   MAIN_TOOLTIP016 (©®選Ç)
   MAIN_TOOLTIP017 (GUI色ÌÏ更)
   MAIN_TOOLTIP018 (¹Ê増)
   MAIN_TOOLTIP019 (¹Ê¸)
   MAIN_TOOLTIP020 (ミュート)
   MAIN_TOOLTIP021 (Ķ)
   MAIN_TOOLTIP022 (Ò集)
   MAIN_TOOLTIP023 (メールÉ添付)
   MAIN_TOOLTIP024 (ê覧形®)
   MAIN_TOOLTIP025 (ファイルê覧)
   MAIN_TOOLTIP026 (»ÝÌチャンネルðチャンネルリストÉÇÁ)
   MAIN_TOOLTIP027 (»ÝÌチャンネルðチャンネルリスト©çí除)
   MAIN_TOOLTIP028 (³Ìチャンネル)
   MAIN_TOOLTIP029 (Ã止æキャプチャ)
   MAIN_TOOLTIP030 (チャンネル巡ñ機能)
   MAIN_TOOLTIP031 (¹º½重)
   MAIN_TOOLTIP032 (iEPG サイト)
  
   MAIN_LIST001 (ファイル)
   MAIN_LIST002 (容Ê)
   MAIN_LIST003 (時Ô)   
   MAIN_LIST004 (パス)

   DRIVER_LIST001 (ドライブ)
   DRIVER_LIST002 (合計容Ê)
   DRIVER_LIST003 (ó«容Ê)
   DRIVER_LIST004 (ファイルシステム)

   SCREEN_TITEL   (TVR æÊ)
   SCREEN_MESSAGE001 (録æ中Éエラーª­¶µÜµ½)
   SCREEN_MESSAGE002 (キャプチャデバイスð初ú»Å«Ü¹ñ)
   SCREEN_MESSAGE003 (オーバーレイæÊð初ú»Å«Ü¹ñ)
   SCREEN_MESSAGE004 (»ÝÌフォルダÉ 'Player.exe' ª©Â©èܹñ)
   SCREEN_MESSAGE005 (チャンネルðÇÁµÜ·©?)
   SCREEN_MESSAGE006 (AVI Recording Failed)  
   SCREEN_MESSAGE007 (Current capture device not support assigned video format)
   SCREEN_MESSAGE008 (©®選Ǫ終¹µÜµ½)

   SCREEN_TOOLTIP001 (Ŭ»)  
   SCREEN_TOOLTIP002 (全æÊ) 
   SCREEN_TOOLTIP003 (終¹)  		// added
///////////////////////////

/// setting.cpp ///
   OPTION_MESSAGE001 (Sorry !!\n\nTimeshift value greater than 10 minute is available in upgrade version.)
///////////////////

/// MediaDlg.cpp ///
   EDIT_TOOLTIP001 (終¹)
   EDIT_TOOLTIP002 (¶ðØèæè)
   EDIT_TOOLTIP003 (右ðØèæè)
   EDIT_TOOLTIP004 (前Ö)
   EDIT_TOOLTIP005 (次Ö)
   EDIT_TOOLTIP006 (クリア)
   EDIT_TOOLTIP007 (Ķ)
   EDIT_TOOLTIP008 (ê時â止)
   EDIT_TOOLTIP009 (â止)
   EDIT_TOOLTIP010 (Ò集)

   EDIT_MESSAGE001 (ファイルð開¯Ü¹ñ)
   EDIT_MESSAGE002 (Ò集ɸ敗µÜµ½)
   EDIT_MESSAGE003 (始点Æ終点ðÝèµÄ­¾³¢)
   EDIT_MESSAGE004 (Editing more than 10 minute is available in upgrade version)
///////////////////////

/// ScheduleDlg.cpp TimeDlg.cpp ///
   SCHEDULE_LIST001	(ú)
   SCHEDULE_LIST002	(開始)
   SCHEDULE_LIST003	(·³)
   SCHEDULE_LIST004	(üÍソース)
   SCHEDULE_LIST005	(チャンネル)
   SCHEDULE_LIST006	(Ô隔)
   SCHEDULE_LIST007	(íÊ)
   SCHEDULE_LIST008	(予ñ終¹ãÌ®ì)

   SCHEDULE_SOURCE001  (テレビ)
   SCHEDULE_SOURCE002  (CATV)
   SCHEDULE_SOURCE003  (コンポジット)
   SCHEDULE_SOURCE004  (Sビデオ)

   SCHEDULE_WEEK001  (ú)
   SCHEDULE_WEEK002  (月)
   SCHEDULE_WEEK003  (Î)
   SCHEDULE_WEEK004  (水)
   SCHEDULE_WEEK005  (Ø)
   SCHEDULE_WEEK006  (à)
   SCHEDULE_WEEK007  (土)
   SCHEDULE_WEEK008  (ú)
   SCHEDULE_WEEK009  (1ñ)

   SCHEDULE_VIEW001  (録æ)
   SCHEDULE_VIEW002  (表¦)

   SCHEDULE_MESSAGE001  (予ñª重¡µÄ¢Ü·)
   SCHEDULE_MESSAGE002  (There is not a Tv station information , please insert the data)
///////////////////////

   SCHEDULE_AfterRec001(½àµÈ¢)
   SCHEDULE_AfterRec002(±Ìソフトð¶é)
   SCHEDULE_AfterRec003(スタンバイ [サスペンド])
   SCHEDULE_AfterRec004(PCÌ電¹ðØé)
   SCHEDULE_AddNotice001(システムÌ電¹ðØéÆ、電¹ªØêÄ¢éÔÌÔ組予ñͳøÆÈèÜ·)
   SCHEDULE_AddNotice002(予ñµæ¤ÆµÄ¢é時Ô©ç10ªãÈàÉÊÌ予ñª行íêÄ¢é½ß、±Ì予ñÌ「予ñ終¹ãÌ®ì」Í「½àµÈ¢」É©®的ÉÝè³êÜ·)

   MAIN_MSGCODEC1(選ðµ½ビデオCODECÍ使用ūܹñ。)
   MAIN_MSGCODEC2(選ðµ½オーディオCODECÍ使用ūܹñ。)//////////////////////// Menu resource ///
MENU_PLAY(Ķ)
MENU_EDIT(Ò集)
MENU_MAIL(メール­送)
MENU_DELETE(í除)
MENU_SAVEAS(¼前ð付¯ÄÛ¶)

MENU_SCREEN(æÊ)
MENU_FULL(全æÊ)
MENU_NORMAL(標準)
MENU_MINIMIZE(Ŭ»)
MENU_ASPECTRATIO(縦¡ä)
MENU_ALWAYSTOP(íÉè前É表¦)
MENU_CHANNELUP(次Ìチャンネル) 		// added
MENU_CHANNELDOWN(前Ìチャンネル) 	// added
MENU_AUTOSCAN(©®選Ç) 		// added
MENU_CHANNELSURFING(チャンネル巡ñ機能) 	// added
MENU_PROPERTYSETTING(オプションÝè) 	// added
MENU_SCHEDULEREC(Ô組予ñ) 	// added
MENU_MUTE(ミュート) 			// added
MENU_SHOWPANEL(コントロールパネルð開­) 	// added
MENU_CLOSEMENU(メニューð¶é) 		// added
MENU_SHUTDOWN(終¹) 			// added use text from TRAY_EXIT 

 TRAY_SCHEDULE(録æ予ñê覧)
 TRAY_LAUNCH(TVR ð起®)
 TRAY_EXIT(終¹)

///// TV preoperty page. /////
TV_TITLE(テレビÝè)
 TV_CATEGORY(アンテナüÍ)
 TV_TV(TV)
 TV_CATV(CATV)
 TV_COUNTRY(国/地æ)
 TV_AUTODETECT(©®選ð)
 TV_SELECT(©®選ð :)
 TV_CODE(国/地æÔ号 :)
 TV_ADELETE(チャンネルÌÇÁ/í除)
 TV_MIN(Ŭ :)
 TV_MAX(Åå :)
 TV_ENTER(üÍ)
 TV_ADD(ÇÁ ->)
 TV_DEL(<- í除)
 TV_SCAN(探õ)

TV_CHANGENAME(¼前ÌÏ更)
TV_FINETUNE(÷²®)
TV_RESET(リセット)
TV_SMODE(探õモード)
TV_CHANNEL(チャンネル)
TV_CHNAMES(チャンネル¼)
TV_CHTVSYSTEM(ビデオ標準)
TV_SCANMODE1(チャンネル探õ)
TV_SCANMODE2(ü波数単ÊÅ探õ)

TV_SORTMODE(À×Ö¦ :)
TV_SORTMODE1(チャンネルÔ号 - ¸順)
TV_SORTMODE2(チャンネルÔ号 - 降順)
TV_SORTMODE3(チャンネル¼ - ¸順)
TV_SORTMODE4(チャンネル¼ - 降順)

///// VIDEO preoperty page. /////
VIDEO_TITLE(ビデオÝè)
VIDEO_FINE(表¦Ì÷²®)
VIDEO_DEFAULT(初ú値)
VIDEO_BR(¾é³)
VIDEO_CON(コントラスト)
VIDEO_HUE(色合¢)
VIDEO_SAT(鮮⩳)
VIDEO_VIDEOSTANDARD(ú送û® :)
VIDEO_VCAP(ビデオキャプチャ機í)
VIDEO_VSOURCE(ビデオソース)
VIDEO_ACAP(ミキサー選ð)
VIDEO_ASOURCE(オーディオüÍ)
VIDEO_PLAY(Ķミキサー :)
VIDEO_REC(録¹ミキサー :)

///// REC preoperty page. /////
REC_TITLE(録æÝè)
REC_RECTYPE(録æ Ýè)
REC_AV(ビデオ+¹º)
REC_ONLYVIDEO(ビデオÌÝ)
REC_PROFILE(録æプロファイル)
REC_SIZE(サイズ :)
REC_FRAME(フレーム数 :)
REC_QUALITY(æ¿ :)
REC_BITRATE(ビットレート :)
REC_SPEED(エンコード¬度 :)
REC_INFO(îñ :)
REC_DIR(ê時ディレクトリ)
REC_BROWSE(参Æ)
REC_SNAPSHOT(Ã止æキャプチャ Ýè)
REC_NSNAPSHOT(Ã止æキャプチャ Â数 :)

///// ETC preoperty page. /////
ETC_TITLE(»Ì¼…)
 ETC_TSURFING(チャンネル巡ñ)
 ETC_SURFINGTIME(巡ñÔ隔 :)
 ETC_SEC(秒)
 ETC_NSURFINGWINDOW(チャンネル巡ñウィンドウÌÂ数 :)
 ETC_TTIMESHIFT(タイムシフト)
 ETC_SAVE(タイムシフト中止Ư時Éê時ファイルðí除)
 ETC_TDEINTERLACE(インターレースð除フィルタ)
 ETC_DEINTERLACE(インターレースð除ð行íÈ¢)
 ETC_DISKINFO(ドライブîñ)
ETC_SCANMODE(©®探õモード) 				// added
ETC_DEFAULTSCANMODE(標準Ì©®探õû®ð使用) 	// added

///// Schedule Dlg /////
 SCHDULE_TITLE(録æ予ñ)
 SCHDULE_ADD(ÇÁ)
 SCHDULE_EDIT(Ò集)
 SCHDULE_DELETE(í除)
 SCHDULE_DELALL(·×Äí除)
 SCHDULE_OK(OK)
 SCHDULE_CANCEL(·¬Ý¾Ù)

///// Time Dlg /////
 ITEM_TILTE(録æ予ñ - ÇÁ)
 ITEM_SOURCE(üÍ¿°½)
 ITEM_TV(TV)
 ITEM_CATV(CATV)
 ITEM_COMPOSITE(Composite)
 ITEM_SVIDEO(S-Video)
 ITEM_CHANNEL(Á¬ÝÈÙ)
 ITEM_CTV(TV :)
 ITEM_CCATV(CATV :)
 ITEM_EVERY(録æÔ隔)
 ITEM_WEEK(毎週)
 ITEM_DAY(毎ú)
 ITEM_ONCE(1ñ)
 ITEM_MODE(予ñíÊ)
 ITEM_VIEW(視®ÌÝ)
 ITEM_REC(録æ·é)
 ITEM_STARTTIME(開始時刻)
 ITEM_TYEAR(年)
 ITEM_TMONTH(月)
 ITEM_TDAY(ú)
 ITEM_TWEEK(曜ú)
 ITEM_HOUR(時)
 ITEM_MINUTE(ª)
 ITEM_HOWLONG(録æ時Ô)
 ITEM_SEC(秒)
 ITEM_AFTERSCHEDULE(予ñ終¹ãÌ®ì)
 ITEM_DELETE(®¹µ½予ñðê覧©çí除)
 ITEM_PROCESSING(予ñ終¹ãÌ®ì :)
 ITEM_ADD(ÇÁ)
 ITEM_CANCEL(·¬Ý¾Ù)

///// CahnnelScan Dlg /////
 SCAN_TITLE(探õ)
 SCAN_MSG(チャンネルðÇÁµÜ·©)
 SCAN_TOALL(·×ÄÍ¢)
 SCAN_YES(Í¢)
 SCAN_NO(¢¢¦)
 SCAN_CANCEL(·¬Ý¾Ù)

///// CahnnelSurfing Dlg /////
 SURFING_EXIT(終¹)
 SURFING_SET(üÍ)
 SURFING_STOP(â止サーフ)
 SURFING_CONTINUE(サーフµ±¯È³¢)
 SURFING_LEFTMOVE(<<--) // Move to left window
 SURFING_RIGHTMOVE(-->>) // Move to right window

///// Tree Dlg /////
TREE_DLG_TITLE(フォルダÌ選ð)
TREE_DLG_CANCEL(·¬Ý¾Ù)

///// Message Dlg /////
MSG_DLG_TITLE()
MSG_DLG_UPGRADE(Upgrade)

///// Wait Dlg /////
WAIT_DLG_TITLE(Please wait)

///// Channel Name Changing Dlg /////
CHNAME_TITLE(チャンネル¼ðÏ更µÜ·)
CHNAME_NUMBER(チャンネル :)
CHNAME_NAME(チャンネル¼ :)
CHNAME_OK(OK)
CHNAME_CANCEL(·¬Ý¾Ù)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.60