license.txt Driver File Contents (Philips_Drivers.zip)

(c) 2004 Honest Technology.  Alle rechten voorbehouden. honestech, het honestech-logo en de producten van honestech die hierin worden genoemd zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van honestech. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke producenten. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruiksrechtovereenkomst voor software. HONESTECH IS UITSLUITEND BEREID DE SOFTWARE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN OP VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ACCEPTEERT. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individuele eindgebruiker of een entiteit) en honestech. Door de software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de software niet installeren of gebruiken. Verwijder in dat geval onmiddellijk alle exemplaren van de software en breng het softwarepakket en andere items die deel uitmaken van dit product in hun originele verpakking, met uw betalingsbewijs, terug naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt dan volledig gerestitueerd. 

Toekenning van licentie. Honestech, haar leveranciers of licentieverstrekkers kennen u een niet-exclusieve licentie toe voor het gebruiken van één exemplaar van het bijgeleverde softwareprogramma (de "Software") op één computer uitsluitend in combinatie met het honestech product dat u hebt aangeschaft. Er worden u geen andere rechten toegekend. De Software is in gebruik zodra deze is geladen in het permanente of tijdelijke geheugen van de computer. Het is u toegestaan één kopie van de Software te maken voor back-updoeleinden. U moet op de back-up alle copyright- en andere vermeldingen opnemen die zijn opgenomen in de Software zoals deze door honestech is geleverd. Installatie op een netwerkserver met als enig doel de interne verspreiding van de Software is alleen toegestaan indien u een afzonderlijk softwarepakket hebt aangeschaft voor elke computer op het netwerk waarnaar de Software wordt verspreid. 

Beperkingen. honestech, haar leveranciers of licentieverstrekkers blijven eigenaar van de Software. Het is u niet toegestaan de Software op enigerlei wijze te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse-engineering. U mag de Software niet verzenden via een netwerk (behoudens het hierboven uitdrukkelijk toegestane), per telefoon of op elke andere elektronische wijze. Het is u niet toegestaan de Software over te dragen tenzij het om een permanente overdracht van het bijgesloten product van honestech gaat. Hierbij geldt als voorwaarde dat alle updates op de Software worden meegeleverd bij de overdracht, dat u geen kopie van de Software in bezit houdt en dat degene waarnaar de software wordt overgedragen ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepaling in deze licentieovereenkomst. Als op enigerlei wijze inbreuk wordt gemaakt op enige bepaling in deze Overeenkomst, wordt het recht om de Software te gebruiken automatisch beëindigd en moet de Software worden geretourneerd aan honestech of moeten alle exemplaren van de Software worden vernietigd. 

AFWIJZING VAN GARANTIE. honestech wijst uitdrukkelijk elke garantie voor de Software van de hand. De Software wordt geleverd "ZOALS DEZE IS" ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.  VOORZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WETGEVING, VERLENEN HONESTECH, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET VOORKOMEN VAN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE..

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN HONESTECH, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN VAN VERWERVING VOOR VERVANGENDE PRODUCTEN OF SERVICES, MISGELOPEN WINSTEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ENIGE ANDERE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP, HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT OF ENIGE SERVICE VAN HONESTECH, ZELFS INDIEN HONESTECH, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HONESTECH, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS HOGER ZIJN DAN HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG VOOR DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN. Aangezien in sommige rechtsgebieden de beperking van impliciete garanties of van de aansprakelijkheid voor incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. De bovenstaande beperkingen gelden niet in geval van persoonlijk letsel waarbij volgens de geldende wetgeving wel degelijk sprake is van aansprakelijkheid.

Volledige overeenkomst. Dit is de volledige overeenkomst tusen u en honestech, die voorrang heeft boven alle eerdere schriftelijke overeenkomsten of schriftelijke danwel mondelinge afspraken met betrekking tot deze overeenkomst.

Beperkte rechten voor de overheid van de verenigde staten. De Software wordt met beperkte rechten verstrekt aan de overheid van de Verenigde Staten. Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen zoals die zijn geformuleerd in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 1995), betreffende "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation" zoals vastgelegd in 48 C.F.R. 12.212 (september 1995) en in FAR-secties 52-227-14 en 52-227-19 of DFARS-sectie 52.227-7013 (C) (1) (ii), of hun opvolgers, indien van toepassing. Conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 t/m 227.7204-4 (juni 1995), of enige voorschriften van latere  datum, wordt deze Software onder de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen verstrekt aan gebruikers bij de overheid van de Verenigde Staten. Aannemer/producent is Honest Technology 201 Gates Road Unit C Little Ferry, NJ 07643 USA.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.74