setup.ini Driver File Contents (63xx.zip)

[File Info]
exe=media\hpibrwsr.exe
ExeWindows=HBIBRWSR,HP ScanJet Setup,hpibrwsr,HPIBrwsr

[Error Messages]
EnglishError=The disk drive containing your "Temp" directory does not have enough free space to run the installation program, or the drive may be corrupted. Please create more space on the disk drive by deleting unnecessary files, or run scandisk.exe to repair the corrupted drive.Then start the installation procedure again.
DutchError=Er is niet voldoende vrije ruimte op het station waarop de directory "Temp" staat  om het installatieprogramma uit te voeren, of het station is beschadigd. Zorg ervoor meer meer ruimte op het station vrij te maken door niet-noodzakelijke bestanden te verwijderen, of door scandisk.exe uit te voeren om het beschadigde station te repareren. Start vervolgens de installatieprocedure nogmaals.
FrenchError=Le disque dur contenant votre r?ertoire "Temp" ne dispose pas d'assez d'espace pour ex?uter le programme d'installation ou le disque est corrompu. Veuillez lib?er de l'espace sur le disque dur en supprimant les fichiers inutiles ou ex?uter scandisk.exe pour r?arer l'unit?corrompue. Reprenez ensuite la proc?ure d'installation. 
GermanError=Das Laufwerk, auf dem sich das "Temp"-Verzeichnis befindet, hat nicht gen?end freien Speicherplatz f? das Installationsprogramm, oder das Laufwerk ist fehlerhaft. Geben Sie mehr Speicher frei, indem Sie unn?ige Dateien l?chen, oder f?ren Sie "scandisk.exe" aus, um die Fehler auf dem Laufwerk zu korrigieren. Starten Sie dann die Installation erneut.
ItalianError=L'unit?disco contenente la directory "Temp" non dispone di spazio libero sufficiente per eseguire il programma di installazione o l'unit??danneggiata. Liberare spazio sull'unit?disco eliminando file non necessari; in alternativa, eseguire scandisk.exe per risolvere il problema. Al termine, eseguire di nuovo il programma di installazione.
KoreanError=¡°Temp¡± µð·ºÅ丮°¡ µé¾î ÀÖ´Â µð½ºÅ© µå¶óÀ̺갡 ¼³Ä¡ ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÇÇà½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ¿©À¯ °ø°£À» È®º¸ÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê°Å³ª ¼Õ»ó µÇ¾î ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÒÇÊ¿äÇÑ ÆÄÀϵéÀ» »èÁ¦ÇÏ¿© ¿©À¯ °ø°£À» »ý¼ºÇϰųª scandisk.exe ÆÄÀÏÀ» ½ÇÇàÇÏ¿© ¼Õ»óµÈ µå¶óÀ̺긦 º¹±¸ÇϽʽÿÀ. ±×¸®°í ¼³Ä¡ °úÁ¤À» ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇϽʽÿÀ.
PortugueseError=A unidade de disco contendo seu diret?io "Temp" n? possui espa? livre suficiente para executar o programa de instalação, ou a unidade pode estar corrompida. Libere espa? na unidade de disco excluindo arquivos desnecess?ios, ou execute scandisk.exe para reparar a unidade corrompida. Em seguida, reinicie o procedimento de instalação.
RussianError=Íà äèñêå, ãäå íàõîäèòñÿ êàòàëîã «Temp», ìàëî ìåñòà äëÿ âûïîëíåíèÿ óñòàíîâêè, ëèáî äèñê ïîâðåæäåí. Îñâîáîäèòå ìåñòî íà äèñêå, óäàëèâ íåíóæíûå ôàéëû, èëè çàïóñòèòå scandisk.exe äëÿ èñïðàâëåíèÿ îøèáîê íà äèñêå. Çàòåì ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó óñòàíîâêè.
SpanishError=La unidad de disco donde est?su directorio "Temp" no tiene el suficiente espacio libre para ejecutar el programa de instalaci?, o esa unidad est?da?da. Libere m? espacio en esa unidad de disco suprimiendo los archivos que no necesite o ejecute scandisk.exe para reparar la unidad da?da. Despu? inicie el procedimiento de instalaci? de nuevo.
ChineseTError=¥]§t±zªº¼È¦s¥Ø¿ýªººÏºÐ¨S¦³¨¬°÷ªºªÅ¶¡¯à°õ¦æ¦w¸Ëµ{¦¡¡B©Î¬O¸ÓºÏºÐ¾÷¤W¥i¯à¦³¿ù»~µo¥Í¡C½Ð§R°£¸ÓºÏºÐ¾÷¤W¤£»Ý­nªºÀÉ®×¥HªÅ¥X§ó¦hªºªÅ¶¡¡B©Î¬O°õ¦æscandisk.exe¥H­×´_ºÏºÐ¾÷ªº¿ù»~¡CµM«á­«·s°õ¦æ¦w¸Ëµ{§Ç¡C
ChineseSError=°üº¬¡°Temp¡±Ä¿Â¼µÄ´ÅÅÌÇý¶¯Æ÷ûÓÐ×ã¹»µÄ¿ÉÓÿռäÀ´ÔËÐб¾°²×°³ÌÐò£¬»òÕßÊÇÇý¶¯Æ÷ÒѾ­Ë𻵡£Çëɾ³ýÇý¶¯Æ÷Éϲ»±ØÒªµÄÎļþÒÔÔö¼Ó¿ÉÓÿռ䣬»òÕßÔËÐÐscandisk.exeÐÞ¸´Ë𻵵ÄÇý¶¯Æ÷¡£È»ºóÔÙÔËÐа²×°²½Öè¡£


[Registry Info]
SetupRegRoot=HKEY_LOCAL_MACHINE
SetupRegKey=Software\Hewlett-Packard\ScanJet
SetupRegValueName=NoAutoLaunch

[Requirements]
DiskSpaceMinimum=10
Timer=200


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.08