Wireless LAN/Intel Pro-Wireless 2200BG_2915ABG/TIC90281/Apps/iProLang/PLK/iProLang.ini Driver File Contents (Wireless_20LAN.zip)

Driver Package File Name: Wireless_20LAN.zip
File Size: 45.8 MB

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.0
//| -------------------------------------------------------------------------
//|
//| OS Selection Labels:
//| -------------------------
//|   [xxx]
//|

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless."
  //
  1020 = "Przegl¹darka zdarzeñ sieci bezprzewodowej"
  1021 = "W przegl¹darce zdarzeñ sieci bezprzewodowej wyświetlana jest lista rekordów dziennika b³êdów."
  //
  1030 = "Narzêdzie do rozwi¹zywania problemów Intel Wireless"
  1031 = "Narzêdzie do rozwi¹zywania problemów Intel Wireless u³atwia usuwanie problemów zwi¹zanych z po³¹czeniami sieci bezprzewodowej."
  //
  1040 = "Program narzêdziowy do śledzenia"
  1041 = "Informacje diagnostyczne dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z po³¹czeniami sieci bezprzewodowej, u¿ywane przez u¿ytkowników i personel pomocy technicznej."
  //
  1050 = "Pliki pomocy"
  1051 = "Asystent Intel Wireless - pomoc"
  //
  1060 = "Mened¿er profili"
  1061 = "Mened¿er profili umo¿liwia zarz¹dzanie profilami po³¹czeñ sieci bezprzewodowej."
  //
  1070 = "Intel Smart Wireless Solutions"
  1071 = "Kreator ³atwej konfiguracji ³¹czenia z routerem bezprzewodowym."
  //
  1080 = "Obs³uga instrumentacji zarz¹dzania sieci¹ bezprzewodow¹"
  1081 = "Funkcja instrumentacji zarz¹dzania sieci¹ bezprzewodow¹."
  //
  1090 = "Kreator profili"
  1091 = "Kreator profili umo¿liwia tworzenie profili sieci bezprzewodowych i zarz¹dzanie nimi."
  //
  1100 = "Us³uga konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej"
  1101 = "Us³uga konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej umo¿liwia wykrywanie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Program IWA umo¿liwia konfigurowanie po³¹czeñ z sieci¹ bezprzewodow¹ i zarz¹dzanie nimi."
  //
  1120 = "Logowanie pojedyncze"
  1121 = "Zestaw funkcji logowania pojedynczego zawiera £¹czenie przed logowaniem i opcjonalnie £¹czenie trwa³e."
  //
  1122 = "£¹czenie przed logowaniem"
  1123 = "Ustanawianie po³¹czenia bezprzewodowego przed logowaniem u¿ytkownika w systemie Windows."
  //
  1130 = "Sterownik karty sieci bezprzewodowej LAN"
  1131 = "Sterownik NDIS karty sieci bezprzewodowej LAN."
	//
  1140 = "Narzêdzie administratora"
  1141 = "Narzêdzie administratora"
	//
  1150 = "802.1x - strona, której autentycznośæ jest potwierdzana"
  1151 = "802.1x - strona, której autentycznośæ jest potwierdzana"
	//
	//
	//		Autorun Strings
	//
	//
  2000 = "Instaluj oprogramowanie"
	2010 = "Wyświetl instrukcjê obs³ugi"
	2020 = "Wyświetl informacje o wersji"
	2030 = "Pomoc w trybie online"

server: web4, load: 1.17