SetIP.ini Driver File Contents (z28938Lf.exe)

[SetIP]
IDS_ABOUTBOX=Informace SET IP
IDP_SOCKETS_INIT_FAILED=Nelze vytvoøit soket Windows.
IDS_REFRESH=Obnovit
IDS_SETUP=Nastavit
IDS_MAN_SET=Ruèní nastavení
IDS_ABOUT=O programu
IDS_PRINTER_NAME=Název tiskárny
IDS_MAC_ADDR=MAC adresa
IDS_IP_ADDR=Adresa IP
IDS_SUBNET_ADDR=Maska podsítì
IDS_GATEWAY_ADDR=Výchozí brána
IDS_SEARCH_MSG=Hledání tiskárny...
IDS_SOCKET_ERR=Nelze vytvoøit soket.
IDS_SYS_ERR_TITLE=Systémová chyba
IDS_RETRY_MSG=Neznámá chyba Opakujte akci!!
IDS_SEND_ERR=Nelze odeslat data do sítì 
IDS_MAC_ERR=Zkontrolujte, zda je správná MAC adresa.
IDS_MAC_ERR_TITLE=Chyba MAC adresy
IDS_IP_CONG_TITLE=Parametr TCP/IP
IDS_APPLY=Použít
IDS_CANCEL=Zrušit
IDS_IP_ERR=Zkontrolujte, zda je správná adresa IP.
IDS_IP_ERR_TITLE=Chyba IP
IDS_SUBNET_ERR=Zkontrolujte, zda je správná Maska podsítì
IDS_SUBNET_ERR_TITLE=Chyba Masky podsítì
IDS_GATEWAY_ERR=Zkontrolujte, zda je správná adresa Výchozí brány.
IDS_GATEWAY_ERR_TITLE=Chyba brány
IDS_CONFIRM_MSG=Opravdu jste provedli aktualizaci následujícího parametru tiskárny?
IDS_CONFIRM_IP=IP
IDS_CONFIRM_SUBNET=Maska podsítì
IDS_CONFIRM_GATEWAY=Výchozí brána
IDS_CONFIRM_TITLE=Potvrdit
IDS_SUCCESS_TITLE=Úspìšné
IDS_SUCCESS_MSG=Aktualizace parametru TCP/IP probìhla úspìšnì
IDS_SET_ERR=Nepøichází žádná odezva. Potvrïte MAC adresu tiskárny. Tiskne-li tiskárna zkušební stránku, provedla aktualizaci neplatného parametru TCP/IP. Opakujte po restartování tiskárny.
IDS_NO_RESP_TITLE=Není odpovìï
IDS_TCPIP_TITLE=[Parametr TCP/IP]
IDS_RESET=Obnovit
IDS_ABOUT_STR1=SET IP Verze 1.05CZ
IDS_ABOUT_STR2=Copyright(C) 2008
IDS_ABOUT_STR3=Ricoh Company Ltd.
IDS_HELP=Nápovìda
IDS_EXIT=Konec
IDS_OK=OK
IDS_Language=Czech
IDS_UseAboutBox=Yes
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.92