0x0415.ini Driver File Contents (MDU-0005USB_1.4.2.10-E_HW-V2__2004.zip)

[0x0415]
TITLE=Wybierz jêzyk instalacji
DESCRIPTION=Wybierz jêzyk dla tej instalacji spośród dostêpnych poni¿ej.
REBOOTMESSAGE=The installer must restart your system to complete configuring the Windows Installer service.  Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.
ONUPGRADE=Ten instalator dokona uaktualnienia '%s'. Czy chcesz kontynuowaæ?
LATERVERSIONINSTALLED=W tym komputerze zainstalowano ju¿ późniejsz¹ wersjê '%s'. Instalator nie mo¿e.
OK=OK
Cancel=Anuluj
1100=B³¹d inicjowania Instalatora
1101=%s
1102=Program instalacyjny %s przygotowuje Kreatora instalacji %s, który pomo¿e zainstalowaæ program. Proszê czekaæ.
1103=Sprawdzanie wersji systemu operacyjnego
1104=Sprawdzanie wersji Instalatora Windows(R)
1105=Konfigurowanie Instalatora Windows
1106=Konfigurowanie Kreatora %s
1107=Instalator zakoñczy³ konfiguracjê Instalatora Windows w systemie. Aby kontynuowaæ instalacjê, system musi zostaæ ponownie uruchomiony. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomiæ system.
1108=%s
1150=Instalator wykry³ niezgodn¹ wersjê systemu Windows. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom Instalatora, w systemie Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 lub nowszym
1151=B³¹d zapisu do lokalizacji tymczasowej
1152=B³¹d wyodrêbniania %s do lokalizacji tymczasowej
1153=B³¹d odczytu pliku inicjuj¹cego Instalatora
1154=W pliku %s nie znaleziono Instalatora
1155=Nie znaleziono pliku %s
1156=B³¹d wewnêtrzny Instalatora Windows
1158=B³¹d powielania ci¹gów. Sprawdź, czy wszystkie ci¹gi w pliku Setup.ini s¹ prawid³owe.
1200=Uruchom ponownie
1603=B³¹d instalacji mechanizmu instalatora Windows. Plik, który ma byæ zast¹piony, mo¿e byæ ju¿ u¿ywany. Zamknij wszystkie aplikacje i ponów próbê.
1201=Instalator wymaga %lu KB wolnego miejsca na dysku %s. Zwolnij trochê miejsca i spróbuj ponownie.
1202=Nie posiadasz wystarczaj¹cych uprawnieñ, aby dokonaæ tej instalacji dla wszystkich u¿ytkowników tego komputera. Zaloguj siê jako administrator i ponów próbê instalacji
1203=Parametry wiersza poleceñ:
1204=/L identyfikator jêzyka
1205=/S Skryj dialog inicjalizacji. Do trybu dyskretnego u¿yj: /S /v/qn.
1206=/V parametry dla MsiExec.exe
1207=Znaleziony zosta³ Windows(R) Installer %s. Jest to starsza wersja programu. Kliknij OK, aby kontynuowaæ.
1208=Strona kodowa ANSI dla %s nie jest zainstalowana i dlatego nie mo¿na uruchomiæ instalacji w wybranym jêzyku. Uruchom program instalacyjny i wybierz inny jêzyk.
1604=Ta konfiguracja nie obejmuje modu³u Windows Installer (%s), wymaganego do uruchomienia instalacji w tym systemie operacyjnym.
1607=Nie mo¿na zainstalowaæ programu %s Scripting Runtime.
1608=Unable to create InstallDriver instance, Return code: %d
1609=Podaj lokalizacjê, w której ma zostaæ zapisany pakiet instalacyjny.
1611=Nie mo¿na wyodrêbniæ pliku %s.
1612=Wyodrêbnianie plików.
1613=Pobieranie pliku %s.
1614=Podczas pobierania pliku %s wyst¹pi³ b³¹d.  Co chcesz zrobiæ?
1615=godz.
1616=min
1617=sek.
1618=MB
1619=KB
1620=/sek.
1621=Weryfikacja podpisu pliku %s nie powiod³a siê.
1622=Pozosta³y czas w przybli¿eniu:
1623=Pobrano %d KB z %d KB przy prêdkości
1624=Przygotowanie do instalacji...
1625=Uzyskaj pomoc na temat tej instalacji.
1626=Pomoc
1627=Nie mo¿na zapisaæ pliku: %s
1628=Instalacja oparta na skrypcie zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
1629=Nieprawid³owy wiersz poleceñ.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=B³¹d inicjalizacji instalacji; klonowanie procesu zakoñczy³o siê niepowodzeniem.
1635=Plik %s ju¿ istnieje. Chcesz go zast¹piæ?
1636=/P tryb has³a
1637=/A instalacja administracyjna
1638=/J tryb og³aszania
1639=/X tryb deinstalacji
1640=/F tryb reperacji
1641=/B lokalna instalacja pamiêci podrêcznej
1642=Nie mo¿na zweryfikowaæ podpisu. Potrzebna jest wersja 3.02 lub nowsza programu Internet Explorer z aktualizacj¹ funkcji uwierzytelniania Authenticode.
1643=Instalacja wymaga nowszej wersji pliku WinInet.dll. Mo¿e zaistnieæ potrzeba zainstalowania programu Internet Explorer 3.02 lub jego nowszej wersji.
1644=Nie posiadasz wystarczaj¹cych uprawnieñ, aby dokonaæ tej instalacji dla wszystkich u¿ytkowników tego komputera. Zaloguj siê jako administrator i ponów próbê instalacji
1645=B³¹d instalacji programu Microsoft(R) .NET Framework. Kod zwrotny: %d
1646=%s opcjonalnie korzysta z programu Microsoft (R) .NET %s Framework.  Czy chcesz teraz przeprowadziæ jego instalacjê?
1648=Instalator wykry³ niezgodn¹ wersjê systemu Windows. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom Instalatora, w systemie Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 lub nowszym
1649=%s opcjonalnie korzysta z Visual J# Redistributable Package. Czy chcia³byś go teraz zainstalowaæ? 
1650= (To tak¿e zainstaluje .NET 1.1 Framework.)

[Languages]
0x0404=Chiñski (tradycyjny)
0x0804=Chiñski (uproszczony)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.95