NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

NVIDIA IDE SW Sürücü Bilgileri
---------------------------------

NVIDIA IDE SW sürücüleri, Windows ile birlikte gelen ATA sürücülerini, nForce2/nForce3-tabanlý masaüstü bilgisayarlarý için en iyi biçimde ayarlanmýþ sürücülerle deðiþtirir.

NVIDIA IDE SW sürücüsü, iþlemci ve diðer sistem düzeyinde donanýmý daha üretken ve verimli kýlarak, depolama alt sisteminde oluþabilecek týkanýklýðý azaltýr. 

Çoðu durumda, NVIDIA IDE SW sürücüsü, iþletim sisteminizin doðru çalýþmasý için bir gereksinim deðildir. 

------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: 	NVIDIA IDE SW sürücüsü son kullanýcýya "olduðu gibi" sunulur.

	NVIDIA IDE SW sürücüsü, hata adý verilen ve ürünün yayýnlanmýþ teknik özelliklerden sapmasýna neden olabilecek, tasarým kusurlarý veya hatalarý içerebilir. Þimdiye kadar belirlenmiþ hatalar, ürüne baðlý olarak, istek üzerine saðlanabilir.  

	NVIDIA herhangi bir zamanda önceden bildirmeksizin, teknik özelliklerde, ürün tanýmlarýnda ve planlarda deðiþiklikler yapabilir. Kusurlarýn incelenmesinden sonra, NVIDIA ana nedeni belirleyecektir.  Ýlgili satýcýyla anlaþýldýðýnda, NVIDIA, uyumluluk sorunlarýný çözmek üzere satýcýlarla birlikte çalýþacaktýr.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.43