NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

Informacje na temat sterownika NVIDIA IDE SW
---------------------------------

Sterownik NVIDIA IDE SW zastêpuje sterowniki ATA (do³¹czane do systemu Windows). Nowe sterowniki s¹ zoptymalizowane dla komputerów opartych na grafice nForce2/nForce3.

Sterownik NVIDIA IDE SW redukuje systemowe w¹skie gard³o, jakim jest pamiêæ, zwiêkszaj¹c wydajnośæ procesora i pozosta³ych sk³adników sprzêtowych komputera. 

W wiêkszości przypadków, do poprawnej pracy systemu operacyjnego nie jest konieczny sterownik NVIDIA IDE SW. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: 	Sterownik NVIDIA IDE SW jest dostarczany u¿ytkownikowi koñcowemu w obecnym stanie opracowania.

	Mo¿e on zawieraæ b³êdy projektowe, określane mianem errata, które powoduj¹, ¿e produkt ró¿ni siê od publikowanej specyfikacji. Aktualna errata mo¿e byæ dostêpna na zamówienie, w zale¿ności od produktu.  

	Firma NVIDIA mo¿e dokonywaæ zmian w specyfikacjach, opisach produktów i planach, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Po zbadaniu nieprawid³owości w dzia³aniu, firma NVIDIA ustali ich g³ówn¹ przyczynê.  Uzyskawszy zgodê w³aściwego producenta, firma NVIDIA podejmie wspó³pracê z producentami w celu rozwi¹zania problemów ze zgodności¹.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.99