NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

Informácie o ovládaèi NVIDIA IDE SW
---------------------------------

Ovládaè NVIDIA IDE SW nahrádza ovládaèe ATA (dodávané so systémom Windows) za ovládaèe, ktoré sú optimalizované pre poèítaèe založené na grafických procesoroch nForce2/nForce3.

Ovládaè NVIDIA IDE SW znižuje zaťaženie úložného podsystému, èím umožòuje produktívnejšiu a efektívnejšiu èinnosť procesora a ostatného hardvéru na systémovej úrovni. 

Vo väèšine prípadov nie je ovládaè NVIDIA IDE SW potrebný na správnu èinnosť operaèného systému. 

------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA: 	Ovládaè NVIDIA IDE SW sa poskytuje pre koncových používate¾ov „tak, ako je“.

	Ovládaè NVIDIA IDE SW môže obsahovať poruchy alebo chyby návrhu známe ako opravy, ktoré môžu spôsobiť odchýlku produktu od zverejnených špecifikácií. Aktuálny popis opráv môže byť dostupný na požiadanie v závislosti od produktu.  

	Spoloènosť NVIDIA môže vykonať zmeny špecifikácií, popisov produktov a plánov v ¾ubovo¾nom èase a bez upozornenia. Pri skúmaní porúch spoloènosť NVIDIA zistí hlavnú príèinu.  Po dohode s príslušným predajcom sa spoloènosť NVIDIA pokúsi v spolupráci s predajcami vyriešiť problémy s kompatibilitou.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.04