NVIDE.TXT Driver File Contents (WINXP.zip)

Informace o ovladaèi NVIDIA IDE SW
---------------------------------

Ovladaè NVIDIA IDE SW nahrazuje ovladaèe ATA (které jsou dodávány jako souèást Windows) jinými, které jsou optimalizované pro pracovní stanice na bázi nForce2/nForce3. 

Ovladaè NVIDIA IDE SW snižuje dopad úzkých míst, které se vytváøejí v podsystémech pro ukládání dat, a umožòuje procesoru a dalšímu systémovému hardwarovému zaøízení produktivnìjší a efektivnìjší èinnost. 

Ve vìtšinì pøípadù není ovladaè NVIDIA IDE SW nutným požadavkem k tomu, aby váš systém øádnì pracoval. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: 	Ovladaè NVIDIA IDE SW je koncovému uživateli poskytován ve stavu, „v jakém je“.

	Ovladaè NVIDIA IDE SW mùže obsahovat nedostatky v programovém kódu nebo chyby, èi nepravidelnosti, které mohou zpùsobit chování výrobku lišící se od specifikací. Aktuální známé odchylky v chování jsou k dispozici na vyžádání, podle jednotlivých výrobkù.  

	Spoleènost NVIDIA mùže provést zmìny specifikací, popisu výrobkù a v plánech kdykoliv bez pøedchozího upozornìní. Po zjištìní nedostatku NVIDIA stanoví hlavní pøíèinu.  Pokud bude dodavatel souhlasit, NVIDIA se pokusí ve spolupráci s ním daný problém kompatibility vyøešit. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.04