License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Filen innehåller den engelska och den översatta versionen av
programmets licensavtal. Är terminologin olika i de två versionerna,
gäller den engelska versionen.

===================================================================
 CREATIVES LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA (för webbprogram)
           Version 2.7, januari 2005
===================================================================

LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT. DU GODKÄNNER VILLKOREN I 
DETTA AVTAL INNAN DU HÄMTAR PROGRAMMET FRÅN INTERNET. 

Detta är ett avtal mellan dig och Creative Technology 
Ltd och dess dotterbolag ("Creative"). I detta avtal 
stadgas villkoren under vilka Creative erbjuder licens 
för programvaran som hämtas på denna webbplats samt all 
tillhörande dokumentation och övriga medföljande artiklar, 
omfattande, men inte begränsat till, de körbara programmen, 
drivrutinerna, biblioteken och datafilerna som tillhör 
sådana program (gemensamt kallade "Programmet").

LICENS
1. 	Beviljande av licens
  	Detta är ett avtal om licens, inte om köp, av 
	Programmet, för användning enbart enligt 
	villkoren i detta avtal. I detta licensavtal 
	intygas dina rättigheter som användare av 
	Programmet, och villkoren i detta avtalet måste 
	följas. Enligt avtalet mellan dig och Creative 
	(och i tillämpliga fall Creatives samarbetspartner) 
	är dock Creative ensam ägare av Programvaran, 
	och förbehåller sig alla rättigheter som inte 
	uttryckligen tilldelas dig. Creative tilldelar 	
	dig rättighet att använda hela eller delar av 
	detta Program, under förutsättning att: 
  	(a) Programmet inte distribueras mot betalning 
  	(b) Programmet bara används tillsammans med 
	   produkter i Creatives produktserier 
  	(c) Programmet INTE ändras
  	(d) alla copyrightmeddelanden behålls. 

2. 	För användning på en enda dator 
  	Programmet får vid varje tidpunkt användas av högst 
	en person på en enda dator. Den maskinläsbara delen 
	av Programmet får överföras mellan datorer, under 
	förutsättning att: 
  	(a) Programmet (eller eventuella delar eller kopior 
	   därav) raderas från den första datorn 
  	(b) det bara går att använda Programmet på en dator 
	   åt gången.

3. 	Fristående användning 
  	Du får enbart använda Programmet fristående, så att 
	Programmet och dess funktioner enbart går att nå för 
	personer som är fysiskt närvarande vid datorn där 
	Programmet läses in. Du får inte göra det möjligt 
	att nå Programmet eller dess funktioner från någon 
	annan dator, och inte heller överföra hela eller 	
	delar av Programmet via något nätverk eller någon 
	kommunikationslinje.

4. 	Copyright 
  	Programmet ägs av Creative och skyddas av amerikansk 
	copyrightlag samt internationella avtal. Du får inte 
	avlägsna copyrightmeddelandet från någon kopia 	
	av Programmet eller det eventuella tryckta material 
	som medföljer Programmet.

5. 	En arkivkopia 
  	Du får framställa en (1) arkivkopia av den maskinläsbara 
	delen av Programmet som säkerhetskopia och då endast 
	som stöd för användning av Programmet på en enda dator, 
	förutsatt att du på kopian reproducerar all information 
	om copyright och äganderätt som finns i originalet av 
	Programmet.

6. 	Ingen infogning eller integration 
  	Du får inte infoga någon del av Programmet i, eller 
	integrera någon del av Programmet med, något annat 
	program, förutom i den omfattning som uttryckligen 	
	tillåts av lagarna inom den aktuella jurisdiktionen. 
	Varje eventuell del av Programmet som infogas i eller 
	integreras med något annat program, kommer fortfarande 
	att lyda under villkoren i detta avtal, och du måste 
	på den infogade eller integrerade delen reproducera all 
	information om copyright och äganderätt som finns i 
	originalet av Programmet.

7. 	Nätverksversion 
  	Om du har köpt en nätverksversion av Programmet gäller 
	detta avtal installationen av Programmet på en enda 
	filserver. Det får inte kopieras till flera datorer. 
	Varje nod som ansluts till filservern måste också ha 
	sin egen licens för en "nodkopia" av Programmet, vilket 
	utgör en licens som endast gäller för just den noden.

8. 	Ingen licensöverlåtelse 
  	Programvarulicensen får inte överlåtas till en tredje 
	part.
 
9. 	Begränsning av rätten att använda, kopiera och 
	förändra Programmet 
  	Förutom vad som uttryckligen tillåts i avtalet eller 
	i lagar som gäller där du anskaffade Programvaran, 
	får du inte använda, kopiera eller ändra Programvaran. 
	Du får inte heller vidarelicensiera dina rättigheter 
	som gäller enligt avtalet. Programvaran får endast 
	användas för personligt bruk. Den får inte användas 
	offentligt och heller inte användas för att skapa 
	videoband som visas offentligt.

10. 	Dekompilering, disassemblering eller dekonstruktion 
  	Du erkänner att Programmet innehåller företagshemligheter 
	och annan information som tillhör Creative och 
	licensgivare. Utöver vad som uttryckligen tillåts inom 
	ramarna för detta avtal, eller enligt den lagstiftning 
	som gäller där du använder Programmet, får du inte 
	dekompilera, disassemblera eller dekonstruera Programmet, 
	eller utföra andra åtgärder i syfte att få tillgång 
	till information som inte visas för användaren när 
	Programmet används på vanligt sätt. 

  	Du accepterar särskilt att inte för något syfte överföra 
	Programmet eller visa Programmets objektkod på någon 
	dataskärm eller göra några papperskopior av minnesdumpar 
	av Programmets objektkod. Om du behöver information som 
	rör Programmets samverkan med andra program, får du inte 
	dekompilera eller disassemblera Programmet för att få 
	den informationen, utan du accepterar att begära sådan 
	information från Creative på nedanstående adress. 
	Creative tar sedan ställning till om du har behov av 
	den aktuella informationen för ett legitimt syfte och 
	tillhandahåller i så fall informationen inom rimlig 
	tid och till rimliga villkor.

  	Du samtycker till att meddela Creative om information 
	som du har fått tillgång till från dekompilering eller 
	liknande åtgärder, och resultatet av sådana åtgärder 
	är Creatives konfidentiella information, som bara får 
	användas med Programmet.

11. 	Gracenote(R) CDDB(R) Användningsvillkor 
  	Den här programvaran kan innehålla mjukvara från Gracenote, 
	Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). Programvaran 
	från Gracenote ("Gracenote-klienten") gör det möjligt för 
	programmet att utföra disk- och musikfilsidentifiering 
	online och hämta musikrelaterad information, inklusive 
	namn, artist, spår och titel ("Gracenote-data") från 
	onlineservrar ("Gracenote-servrar") och utföra andra 
	funktioner. Du får endast använda Gracenote-data på det 
	sätt som är avsett för slutanvändarfunktionerna i 
	programvaran. 

  	Du förbinder dig att endast använda Gracenote-data, 
	Gracenote-klienten och Gracenote-servrar för personligt, 
	icke-kommersiellt bruk. Du förbinder dig att inte 
	överföra, kopiera, förmedla eller sända Gracenote-
	klienten eller några Gracenote-data (utom data i 
	kodmärken som är kopplade till en musikfil) till 	
	tredje part. DU FÖRBINDER DIG ATT INTE ANVÄNDA ELLER 
	UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-KLIENTEN ELLER 
	GRACENOTE-SERVRAR PÅ ANNAT SÄTT ÄN SOM HÄRMED 
	BEVILJAS. 

  	Du accepterar att din icke-exklusiva licens för att 
	använda Gracenote-data, Gracenote-klienten och Gracenote-
	servrar kommer att upphöra om du överträder dessa 
	begränsningar. Om licensen upphör, förbinder du dig att 
	helt upphöra med användningen av alla Gracenote-data, 
	Gracenote-klienten och Gracenote-servrar. Gracenote 
	förbehåller sig samtliga rättigheter avseende Gracenote-
	data, Gracenote-klienten och Gracenote-servrar, 
	inklusive all äganderätt. Gracenote kan inte under 
	några omständigheter bli skyldiga att betala dig för 
	information, inklusive musikfilsinformation, som du 
	skickar. Du accepterar att Gracenote kan påtala sina 
	rättigheter gentemot dig enligt detta avtal, under 
	sitt eget namn. 
 
  	I statistiksyfte används en unik identifierare för 
	spårning av sökningar i Gracenote-tjänsten. Med en 
	slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare går 	
	det att räkna sökningar i Gracenote-tjänsten, utan 
	att dina personuppgifter röjs. Mer information finns 
	på webbplatsen www.gracenote.com i Gracenote Privacy 	
	Policy (Gracenotes sekretesspolicy) för den aktuella 
	Gracenote-tjänsten. 

  	Gracenote-klienten och varje Gracenote-dataobjekt 
	licensieras för dig som "AS IS". Gracenote gör inga 
	utfästelser och lämnar inga garantier, uttryckligen 	
	eller underförstått, avseende riktigheten i Gracenote-
	data från Gracenote-servrar. Gracenote förbehåller 
	sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrar 
	eller ändra datakategorier efter eget gottfinnande. 
	Ingen garanti lämnas om att Gracenote-klienten 	
	eller Gracenote-servrar är felfria eller att 
	Gracenote-klienten eller Gracenote-servrar kommer 
	att fungera utan avbrott. Gracenote är inte skyldigt 
	att tillställa dig förbättrade eller ytterligare 
	datatyper som Gracenote eventuellt väljer att 
	tillhandahålla i framtiden, och äger rätt att när 
	som helst upphöra med onlinetjänster. GRACENOTE 
	FRISKRIVER SIG FRÅN SAMTLIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA 
	ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT 
	TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL 
	GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET, 
	OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. Gracenote lämnar ingen 
	garanti avseende de resultat du kommer att erhålla 
	genom användning av Gracenote-klienten eller 
	Gracenote-servrar. GRACENOTE SVARAR UNDER INGA 
	OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER UTEBLIVEN 
	VINST ELLER OMSÄTTNING. 

12. 	UPPSÄGNING
  	Licensen gäller tills den sägs upp. Du kan säga upp 
	avtalet när du vill genom att radera/förstöra Programmet 
	(inklusive eventuella delar eller kopior därav) som du 
	har tillgång till. Licensen upphör också automatiskt 
	att gälla utan meddelande från Creative om du inte 
	uppfyller villkoren i detta avtal. Du accepterar att 
	vid sådant upphörande förstöra/radera Programmet 
	(inklusive eventuella delar eller kopior därav). När 
	licensen upphör, kan Creative också hävda de eventuella 
	rättigheter som ges enligt lag. Bestämmelserna i detta 
	avtal som skyddar äganderätten för Creative kommer 
	att vara i kraft även efter licensens upphörande.

13. 	INGEN GARANTI
  	DU ANVÄNDER PROGRAMMET PÅ EGEN RISK. PROGRAMMET FÅR 
	BARA ANVÄNDAS MED MASKINVARA OCH PROGRAMVARA FRÅN 
	CREATIVE. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT 	
	SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER. I DEN 
	UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, 
	FRISKRIVER SIG CREATIVE FRÅN SAMTLIGA GARANTIER, 
	UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN 
	EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER 
	VILLKOR FÖR KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR 
	ETT VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. 
	CREATIVE FÖRBINDER SIG INTE ATT ERBJUDA NÅGRA 
	UPPDATERINGAR ELLER UPPGRADERINGAR TILL PROGRAMMET.

	Ingen distributör, återförsäljare eller annan enhet 
	eller person får utöka eller ändra den här garantin 
	eller andra delar av detta avtal. Creative garanterar 	
	inte att funktionerna i Programmet uppfyller dina krav 
	eller att Programmet fungerar ostört eller felfritt 
	eller utan att påverkas av skadliga program. Med 	
	"skadliga program" avses i detta stycke programkod 
	som konstruerats för att smitta ned andra program 
	eller data, förbruka datorresurser, förändra, förstöra, 	
	registrera eller överföra data, eller på annat sätt 
	inkräkta på datorns, datorsystemets eller datornätverkets 
	normala funktion, detta omfattande datavirus, trojanska 
	hästar, "droppers", maskar, logiska bomber och liknande. 

  	Creative förbinder sig inte att uppfylla några som helst 
	utfästelser, utöver de garantier som anges i detta avtal. 
	Du tar själv hela ansvaret för valet av Programmet för 
	att uppnå önskade resultat, liksom för hämtningen samt 
	användningen och resultaten som erhålls från Programmet. 
	Du står också för hela risken vad gäller Programmets 
	prestanda och kvalitet. Om Programmet skulle visa sig 
	vara felaktigt, står du (alltså inte Creative eller dess 
	distributörer eller återförsäljare) för hela kostnaden 
	för service, reparationer eller felrättning.

  	Dessutom tar Creative inget ansvar för att den information 
	som tillhandahålls av Creative eller servicepersonal från 
	tredje part är korrekt, eller för några skador som orsakas, 
	antingen direkt eller indirekt, av åtgärder som du vidtar 
	eller underlåter att vidta som ett resultat av sådan 
	teknisk support.

  	Inom ramarna för den här garantin tilldelas du specifika 
	rättigheter, men du kan också ha andra rättigheter, 
	beroende på gällande lagstiftning i det land eller 
	den delstat där du bor. I vissa länder eller delstater 
	tillåts inte undantag av underförstådda garantier, 
	vilket kan göra att ovanstående undantag inte gäller 
	för dig. Creative friskriver sig från allt garantiansvar 
	om Programmet anpassas, paketeras om eller på något 
	sätt ändras av tredje part.

14. 	SKADEFRISKRIVNING: ANSVARSBEGRÄNSNING
  	CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE KAN INTE UNDER NÅGRA 
	OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR 
	(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, 
	SPECIFIKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ELLER FÖR PERSONLIGA 
	SKADOR ELLER KROPPSSKADOR (INKLUSIVE DÖDSFALL) PÅ GRUND 
	AV CREATIVES FÖRSUMLIGHET, UTEBLIVEN VERKSAMHETSINTÄKT, 
	DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER 
	ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV 	
	ANVÄNDANDET AV PROGRAMMET, ELLER SOM EN FÖLJD AV ATT 
	PROGRAMMET INTE KAN ANVÄNDAS. DET GÄLLER ÄVEN OM 
	CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE HAR INFORMERATS OM 
	RISKEN FÖR DYLIKA SKADOR. CREATIVES ANSVAR ELLER 
	SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER ANNAN PERSON 
	BEGRÄNSAS I ALLA LÄGEN TILL DEN SUMMA SOM DU ERLAGT 
	FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, OBEROENDE AV 
	GARANTIANSPRÅKETS FORM. I VISSA LÄNDER ELLER DELSTATER 
	TILLÅTS INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET 
	FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DÄRFÖR 
	KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

15. 	ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
  	Om Ni distribuerar Programvaran i strid mot detta avtal, 
	är Ni skyldig att ersätta, hålla skadeslös samt försvara 
	Creative från eventuella yrkanden eller rättsliga 
	framställanden, inklusive advokatarvoden och kostnader 
	som uppstår pga, härrör sig från eller med anknytning 
	till användande eller distribution av Programvaran i 
	strid med detta avtal.

16. 	U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
  	Hela Programmet och tillhörande dokumentation tillhandahålls 
	med begränsade rättigheter. Användning, mångfaldigande 
	eller spridning av U.S. Government lyder under 
	begränsningarna enligt subdivision (b)(3)(ii) av Rights 
	in Technical Data and Computer Software Clause, ref.nr 
	52.227-7013. Om du underlicensierar eller använder 
	Programmet utanför USA, måste du följa tillämpliga 
	lokala lagar, USA:s exportkontrollag, och den 
	engelskspråkiga versionen av detta avtal.

17. 	LEVERANTÖR/TILLVERKARE
  	Leverantör/tillverkare av Programmet: 
  	Creative Technology Ltd
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	ALLMÄNT
  	Detta avtal är bindande för dig såväl som för dina 
	anställda, arbetsgivare, underleverantörer och agenter, 
	samt för eventuella efterträdare eller befullmäktigade. 
	Varken Programmet eller någon information som härletts 
	från Programmet får exporteras förutom i enlighet med 
	USA:s lagar eller andra tillämpliga föreskrifter. Detta 
	avtal regleras av lagarna i delstaten Kalifornien 
	(förutom i den utsträckning federal lag styr copyright 
	och federalt registrerade varumärken). Detta avtal utgör 
	det kompletta avtalet mellan Er och oss, och Ni accepterar 
	att Creative inte ansvarar för oriktiga uttalanden 		
	eller utfästelser av företaget, dess representanter eller 
	någon annan (oavsett god tro eller oaktsamhet) på vilka 
	Ni förlitade er vid ingåendet av detta avtal, såvida 
	inte det oriktiga uttalandet eller utfästelsen gjorts 
	i ond tro. Detta avtal utesluter andra eventuella 
	överenskommelser inklusive, men ej begränsat till, 
	annonsering, med avseende på Programvaran.

  	Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som ogiltig 
	eller omöjlig att efterleva av rättsvårdande myndigheter 
	i något land, skall just den bestämmelsen anses förändrad 
	i den omfattning som är nödvändig för att göra 
	bestämmelsen giltig och möjlig att efterleva, och övriga 
	bestämmelser fortfarande gälla i full utsträckning.

  	Om du har några frågor rörande detta avtal kontaktar du 
	Creative på adressen ovan. Om du har några frågor om 
	produkter eller teknik kontaktar du Creatives närmaste 
	tekniska support.

  	Paketet kan innehålla programvara med DVD-ljudfunktioner 
	för uppspelning av innehållsskyddade DVD-ljudskivor. 
	Programvarans funktionalitet kan brista om 
	innehållsskyddssystemet komprometteras. I sådana fall 
	går det bara att återställa Programmet genom att hämta 
	en produktuppdatering på Creatives webbplats.

TILLÄGG TILL MICROSOFT LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA
===================================================================
VIKTIGT: Genom att använda Microsoft programvarufiler 
("Microsoft Programvara") som medföljer det här 
tillägget accepterar du följande villkor. Om du 
inte accepterar villkoren får du inte använda 
Microsoft Programvara.

Programvaran från Microsoft tillhandahålls endast för 
att ersätta motsvarande filer som tillhandahållits 
med ett tidigare licensierat exemplar av programvaran 
från Microsoft ("ORIGINALPRODUKTEN"). Vid installation 
blir filerna som hör till Microsoft Programvara del 
av ORIGINALPRODUKTEN och underställs samma garantier 
och licensvillkor som gäller för ORIGINALPRODUKTEN. 
Om du inte har en giltig licens att använda 
ORIGINALPRODUKTEN får du inte använda Microsoft 
Programvara. All övrig användning av Microsoft 
Programvara är otillåten

Inget i detta avtal skall såvitt Creative anbelangar 
tolkas som försvar eller godkännande av överträdelse 
av nationella och/eller internationella lagar som 
omfattar Er domsaga.


DRM-TILLÄGG TILL AVTAL AVSEENDE MICROSOFT WMFSDK9-SERIEN
===================================================================
Innehållsleverantörer använder Microsofts teknik för 
digitalrättighetshantering för Windows-media ("WM-DRM") 
för att skydda innehållets integritet ("Säkert innehåll") 
så att deras upphovsrätt, inklusive copyright, till 
innehållet inte missbrukas. I delar av den här 
programvaran och i andra tredjepartsprogram ("WM-DRM-
programvara") används WM-DRM för överföring eller 
uppspelning av Säkert innehåll. OM WM-DRM-programvarans 
säkerhet har komprometterats, kan ägare av Säkert innehåll 
("ägare av Säkert innehåll") begära att Microsoft drar 
in WM-DRM-programvarans rätt till kopiering, visning, 
överföring och/eller uppspelning av Säkert innehåll. 
Sådan indragning påverkar inte WM-DRM-programvarans 
förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över 
indragen WM-DRM-programvara skickas till din dator varje 
gång du hämtar en licens för Säkert innehåll från Internet. 
Microsoft kan, med anknytning till sådana licenser, även 
överföra återkallelselistor till din dator för ägares av 
Säkert innehåll räkning. Ägare av Säkert innehåll kan 
också begära att du uppgraderar vissa WM-DRM-komponenter 
som distribueras med den här programvaran ("WM-DRM-
uppgraderingar") innan du tillgår deras innehåll. Om 
du försöker spela upp sådant innehåll, kommer WM-DRM-
programvara som byggts av Microsoft att meddela dig 
om att en WM-DRM-uppgradering av innehållet krävs innan 
WM-DRM-uppgraderingen hämtas. WM-DRM-programvara som 
används av tredje part kanske också gör det. Om du 
avböjer uppgraderingen, kommer du inte att ha tillgång 
till innehåll som kräver WM-DRM-uppgraderingen. Du kommer 
dock fortfarande att kunna komma åt oskyddat innehåll 
och Säkert innehåll som inte kräver uppgraderingen.

**COPYRIGHT-INFORMATION FÖR ANVÄNDARE AV CREATIVE-PRODUKTER 
===================================================================
Vissa Creative-produkter är utformade för att hjälpa 
Er reproducera material som ni har immaterialrätt till, 
eller har immaterialrättsinnehavarens tillstånd att 
kopiera elller som på annat sätt ger Er rätt genom 
gällande lag. Såvida Ni inte äger dessa 
immaterialrättigheter eller har erforderlig rätt, 
överträder Ni eventuellt dessa immaterialrättsliga 
lagar och kan eventuellt ställas till svars för 
erläggande av skadestånd och andra kostnader. Om Ni 
är osäker beträffande Era rättigheter, bör Ni 
rådfråga en jurist.

Vid användandet av en produkt från Creative påtar Ni 
Er ansvaret för att inte överträda gällande 
immaterialrättsliga lagar i det avseendet att kopiering 
av visst material kan kräva föregående tillstånd från 
immaterialrättsinnehavaren. Creative avsäger sig allt 
ansvar för olaglig användning av Creative-produkten, 
och Creative skall under inga omständigheter hållas 
ansvarigt med avseende på ursprunget av data lagrade 
i en komprimerad ljudfil.

Du godkänner och accepterar att export eller användning 
av MP3-codecs i realtidssändning (mark, satellit, kabel 
eller andra media) eller sändning via Internet eller 
andra nätverk, såsom, men inte begränsat till, intranät 
osv, i betalljudsprogram eller program där man betalar 
per användning, inte tillåts och/eller licensieras. 
(se även http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIELLA BESTÄMMELSER INOM EU
===================================================================
Om du hämtade Programmet i EU, gäller även följande 
bestämmelser. Om det finns några inkonsekvenser mellan 
villkoren i licensavtalet ovan och nedanstående 
bestämmelser, gäller i första hand nedanstående 
bestämmelser.

Dekompilering:
Du accepterar att inte för något syfte överföra Programmet 
eller visa Programmets objektkod på någon dataskärm eller 
göra några papperskopior av minnesdumpar av Programmets 
objektkod. Om du behöver information som rör
Programmets samverkan med andra program, får du inte 
dekompilera eller disassemblera Programmet för att få 
den informationen, utan du accepterar att begära sådan 
information från Creative på adressen ovan. Creative tar 
sedan ställning till om du har behov av den aktuella 
informationen för ett legitimt syfte och tillhandahåller 
i så fall informationen inom rimlig tid och till rimliga 
villkor.

BEGRÄNSAD GARANTI:
UTÖVER DET SOM HAR ANGETTS OVAN I DETTA AVTAL, OCH SÅSOM 
MEDDELAS NEDAN UNDER RUBRIKEN "LAGSTADGADE RÄTTIGHETER", 
TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN 
UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA 
SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER ÅTAGANDEN BETRÄFFANDE SKICK 
FÖR KOMMERSIELLT BRUK, KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT 
SPECIELLT ÄNDAMÅL, TITEL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

ANSVARSBEGRÄNSNING
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I LICENSAVTALET SKALL INTE ANSES 
GÄLLA PERSONSKADA (ELLER DÖDSFALL) FÖR NÅGON PERSON SOM 
ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE FRÅN CREATIVES SIDA OCH OMFATTAS 
AV BESTÄMMELSEN NEDAN, UNDER RUBRIKEN "RÄTTIGHETER ENLIGT 
LAG".

Rättigheter enligt lag:
Irländsk lag stadgar att vissa villkor och garantier kan 
vara underförstådda i avtal rörande försäljning av varor 
och i kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster. 
Sådana villkor och garantier utesluts härmed i den 
omfattning som sådan uteslutning, i detta sammanhang, 
är giltiga enligt irländsk lag. Å andra sidan skall 
sådana villkor och garantier, i den utsträckning de 
inte lagligen kan uteslutas, anses gälla. I enlighet 
med ovanstående skall ingenting i detta avtal inverka 
på de rättigheter som du eventuellt åtnjuter enligt 
avsnitten 12, 13, 14 eller 15 i Irish Sale of Goods 
Act 1893 (med tillägg).

Allmänt:
Detta avtal regleras av lagarna i Republiken Irland. 
Den lokala språkversionen av detta avtal skall anses 
gälla Programvara som har hämtats i EU. Detta avtal 
utgör det kompletta avtalet mellan Er och oss, och 
Ni accepterar att Creative inte ansvarar för oriktiga 
uttalanden eller utfästelser av företaget, dess 
representanter eller någon annan (oavsett god tro eller 
oaktsamhet) på vilka Ni förlitade er vid ingåendet av 
detta avtal, såvida inte det oriktiga uttalandet 
eller utfästelsen gjorts i ond tro.


===================================================================
          Slut på avtalstext
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.78