License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Tämä tiedosto sisältää ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
englanninkielisen ja käännetyn version. Jos näiden kahden version
välillä on eroja, sopimuksen englanninkielinen versio on etusijalla
sopimuksen ehtoja sovellettaessa.

===================================================================
  CREATIVEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Web-ohjelmisto)
		Versio 2.7, tammikuu 2005
===================================================================

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI. TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT 
ON HYVÄKSYTTÄVÄ ENNEN OHJELMISTON LATAAMISTA INTERNETISTÄ. 

Tämä on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Creative 
Technology Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Creative") 
välillä. Tässä sopimuksessa luetellaan ne ehdot, joiden 
nojalla Creative myöntää käyttöoikeuden tästä Web-sivustosta 
ladattuihin ohjelmistoihin, ohjelmistojen mukana tuleviin 
käyttöoppaisiin ja asiakirjoihin samoin kuin muuhun 
ohjelmistojen mukana tulevaan materiaaliin, kuten 
suoritettaviin ohjelmiin, ohjaimiin, kirjastoihin ja 
tiedostoihin (jäljempänä "Ohjelmisto").

KÄYTTÖOIKEUS
1. 	Käyttöoikeuden myöntäminen
  	Ohjelmistoa ei myydä, vaan asiakkaalle myönnetään 
	siihen ainoastaan käyttöoikeus, jota tämä sopimus 
	säätelee. Tämä käyttöoikeussopimus, jonka on oltava 	
	käyttäjän hallussa, on todiste siitä, että tässä 
	asiakirjassa mainitut oikeudet on myönnetty käyttäjälle. 
	Ohjelmiston omistusoikeus säilyy Creativella (mahdollisine 
	lisenssinantajineen). Creative (mahdollisine 
	lisenssinantajineen) pidättää itselleen kaikki oikeudet, 
	joita se ei nimenomaan ole myöntänyt asiakkaalle. Creative 
	myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää tätä ohjelmistoa 
	tai sen osaa edellyttäen, että
  	(a) ohjelmistoa ei jaella voitontavoittelutarkoituksessa
  	(b) ohjelmistoa käytetään vain Creative-tuotteiden ohessa
  	(c) ohjelmistoa EI muokata ja
  	(d) kaikkia ohjelmiston tekijänoikeusilmoituksia 
	   noudatetaan.

2. 	Käyttö yhdessä tietokoneessa 
  	Ohjelmistoa saa käyttää kullakin hetkellä vain yksi käyttäjä 
	vain yhdessä tietokoneessa. Ohjelmiston koneellisesti 
	luettavissa oleva osa voidaan siirtää tietokoneesta toiseen, 
	mikäli
  	(a) ohjelmisto (mukaan luettuna sen mikä tahansa osa tai 
	   kopio) poistetaan ensimmäisestä tietokoneesta ja
  	(b) ei ole mahdollista, että ohjelmistoa voitaisiin käyttää 
	   useammassa kuin yhdessä tietokoneessa kerrallaan.

3. 	Itsenäinen tietokone 
  	Ohjelmiston käyttö on sallittu vain itsenäisissä tietokoneissa: 
	ohjelmisto ja sen tarjoamat toiminnot ovat vain niiden 
	henkilöiden käytettävissä, jotka ovat fyysisesti läsnä 
	sen tietokoneen sijaintipaikassa, johon ohjelmisto on 
	ladattu. Ohjelmiston tai sen toimintojen etäkäyttö on 
	kielletty. Ohjelmistoa kokonaisuudessaan tai sen osaa 
	ei saa lähettää minkään verkon tai viestilinjan kautta.

4. 	Tekijänoikeus 
  	Creative omistaa ohjelmiston ja sen lisenssit. Ohjelmistoa 
	suojaavat Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainvälisten 
	sopimusten määräykset. Asiakas ei saa poistaa 
	tekijänoikeusilmoitusta ohjelmiston mistään kopiosta eikä 
	ohjelmiston mahdollisesta kirjallisesta oheisaineistosta.

5. 	Yksi arkistokopio 
  	Asiakas saa tehdä yhden (1) arkistokopion ohjelmiston 
	koneellisesti luettavasta osasta yksinomaan 
	varmuuskopiotarkoituksessa tukemaan ohjelmiston käyttöä 	
	yhdessä tietokoneessa, edellyttäen, että kaikki ohjelmiston 
	alkuperäistallenteessa olevat tekijänoikeusilmoitukset 
	ja muita omistusoikeuksia ilmaisevat ilmoitukset ovat 
	myös kopiossa.

6. 	Sulauttaminen ja liittäminen kielletty 
  	Asiakas ei saa sulauttaa tai liittää mitään ohjelmiston 
	osaa toiseen ohjelmaan, paitsi silloin, kun paikallinen 
	lainsäädäntö sen nimenomaan sallii. Mahdolliset muuhun 
	ohjelmaan sulautetut tai liitetyt ohjelmiston osat ovat 
	yhä tämän sopimuksen ehtojen alaisia, ja asiakkaan täytyy 
	huolehtia, että sulautettu tai liitetty osa sisältää 
	kaikki ohjelmiston alkuperäiskappaleessa olevat 
	tekijänoikeusilmoitukset ja muita oikeuksia ilmaisevat 
	ilmoitukset.

7. 	Verkkoversio 
  	Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston verkkoversion, 
	tätä sopimusta sovelletaan siten, että ohjelmiston saa 
	asentaa yhteen tiedostopalvelimeen. Ohjelmistoa ei saa 
	kopioida järjestelmään, jossa on useita palvelimia. 
	Jokaisella tiedostopalvelimeen kytketyllä koneella on 
	oltava ohjelmistoon konekohtainen käyttöoikeus, joka 
	on vain yhdelle tietylle koneelle myönnetty käyttöoikeus.

8. 	Ei käyttöoikeuden siirtoa 
  	Asiakas ei saa siirtää ohjelmiston käyttöoikeutta 
	kolmannelle osapuolelle.
 
9. 	Ohjelmiston käyttö-, kopiointi- ja muuntamisrajoituksia 
  	Ohjelmistoa ei saa käyttää, kopioida eikä siihen saa 
	tehdä mitään sellaisia muutoksia, joita ei nimenomaan 
	sallita tässä sopimuksessa tai sen maan lainsäädännössä, 
	josta ohjelmisto on hankittu. Sopimuksessa mainittua 
	käyttöoikeutta ja sen osia ei myöskään saa vuokrata 
	kolmannelle osapuolelle. Asiakas saa käyttää ohjelmistoa 
	vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin, ei julkisesti 
	esitettäväksi eikä julkisesti esitettävien videonauhojen 
	luomiseen.

10. 	Purkaminen, hajottaminen tai valmistustavan selvittäminen 
  	Asiakas hyväksyy sen, että ohjelmisto sisältää Creativen 
	ja sen lisenssinantajien liikesalaisuuksia ja muuta niiden 
	omistamaa tietoa. Asiakas ei saa purkamalla, hajottamalla 
	tai muulla tavoin selvittää ohjelmiston valmistustapaa eikä 
	ryhtyä muihin toimiin saadakseen ohjelmistosta sellaista 
	tietoa, jota ei ole mahdollista saada ohjelmiston normaalin 
	käytön yhteydessä, paitsi siinä määrin kuin tämän sopimuksen 
	tai asiakkaan sijaintipaikkakunnan lainsäädäntö nimenomaan 
	sallii. 

  	Asiakas sitoutuu eritoten olemaan välittämättä ohjelmistoa 
	edelleen tai tuomatta ohjelmiston objektikoodia tietokoneen 
	näytölle tai tulostamatta ohjelmiston objektikoodista 
	muistivedoksia missään tarkoituksessa. Jos asiakas uskoo 
	tarvitsevansa tietoja, jotka liittyvät ohjelmiston 
	yhteensopivuuteen toisten ohjelmien kanssa, asiakas ei saa 
	purkaa tai hajottaa ohjelmistoa tämän tiedon saamiseksi. 
	Em. tilanteessa asiakas suostuu pyytämään kyseistä tietoa 	
	Creativelta alla olevasta osoitteesta. Creative harkitsee 
	asiakkaan pyynnön perusteella, tarvitseeko tämä tietoja 
	laillisiin tarkoituksiin, ja antaa harkintansa mukaan 
	asiakkaan tarvitsemat tiedot kohtuullisessa ajassa 
	kohtuullisin ehdoin.

	Joka tapauksessa asiakkaan on ilmoitettava Creativelle 
	kaikki tieto, joka on saatu ohjelmiston valmistustapaa 
	selvitettäessä tms. toimissa. Tällainen tieto on Creativelle 
	kuuluvaa ja salassapidettävää ja sitä saa käyttää vain 
	ohjelmistoon liittyen.

11. 	Gracenote(R) CDDB(R) -ohjelmiston käyttöehdot
  	Tämä sovellus saattaa sisältää ohjelmistoja Gracenote, Inc. of 
	Emeryville, California ("Gracenote") yritykseltä. 
	Gracenote-ohjelmiston ("Gracenote-asiakasohjelma") avulla 
	sovellus voi tunnistaa äänilevyn ja musiikkitiedoston tiedot 
	verkosta ja noutaa musiikkiin liittyviä tietoja kuten levyn nimen, 
	esittäjän, raidan ja nimikkeen tiedot ("Gracenote-
	tiedot") verkkopalvelimilta ("Gracenote-palvelimet") ja 
	suorittaa muita toimintoja. Gracenote-tietoja voi käyttää 
	ainoastaan sovellusohjelman peruskäyttäjätoiminnoilla. 

  	Asiakas hyväksyy, että Gracenote-tiedot, Gracenote-
	asiakasohjelma ja Gracenote-palvelimet on tarkoitettu vain 
	henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas 
	lupaa olla osoittamatta, kopioimatta, siirtämättä tai 
	lähettämättä Gracenote-asiakasohjelmaa tai mitään Gracenote-
	tietoja (musiikkitiedostoon liittyvää tunnistetta lukuun 
	ottamatta) kolmansille osapuolille. ASIAKAS SUOSTUU OLEMAAN 
	KÄYTTÄMÄTTÄ GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-
	ASIAKASOHJELMAA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA 
	HYVÄKSEEN MUUTOIN KUIN TÄSSÄ SALLITULLA 
	TAVALLA. 

  	Asiakas hyväksyy, että hänen ei-yksinoikeudellinen 
	käyttöoikeutensa Gracenote-tietoihin, Gracenote-
	asiakasohjelmaan ja Gracenote-palvelimiin raukeaa, 	
	ellei näitä rajoituksia noudateta. Jos käyttöoikeus lakkaa, 
	Gracenote-tietoja, Gracenote-asiakasohjelmaa ja Gracenote-
	palvelimia ei saa enää käyttää. Gracenote pidättää kaikki 
	oikeudet Gracenote-tietoihin, Gracenote-asiakasohjelmaan 
	ja Gracenote-palvelimiin, mukaan lukien kaikki omistusoikeudet. 
	Gracenote ei ole missään tapauksessa velvollinen maksamaan 
	asiakkaalle hänen toimittamistaan tiedoista, 
	musiikkitiedostoihin liittyvät tiedot mukaan lukien. Asiakas 	
	hyväksyy, että Gracenote saattaa ajaa omia oikeuksiaan tämän 
	sopimuksen mukaisesti sinua vastaan suoraan omissa nimissään. 
 
  	Gracenote Service käyttää erityistä tunnistetta jäljittäessään 
	tiedusteluja tilastotarkoituksiin. Satunnaisesti annetun 
	numerotunnisteen avulla Gracenote-palvelu voi laskea 
	tiedustelut ilman henkilötietoja. Lisätietoja Gracenote-
	palvelusta ja Gracenoten yksityisyydensuojasta on 
	WWW-osoitteessa www.gracenote.com. 

  	Gracenote-asiakasohjelman ja Gracenote-tietojen käyttöoikeus 
	myönnetään "SELLAISENAAN". Gracenote ei myönnä mitään 
	nimenomaisia tai oletettuja takuita Gracenote-palvelimien 
	antamien Gracenote-tietojen paikkansapitävyydestä. Gracenote 
	pidättää oikeuden poistaa tiedot Gracenote-palvelimilta tai 
	muuttaa tietoluokkia mistä tahansa syystä, jota se pitää 
	riittävänä. Mitään takuita ei anneta Gracenote-asiakasohjelman 
	tai Gracenote-palvelimien virheettömästä tai keskeytyksettömästä 
	toiminnasta. Gracenote ei ole velvollinen tarjoamaan käyttäjälle 
	mitään uusia tai laajennettuja lisätietotyyppejä, joita se 
	mahdollisesti tarjoaa tulevaisuudessa. Gracenotella on myös 
	oikeus lopettaa verkkopalvelujensa tarjoaminen milloin tahansa. 
	GRACENOTE SANOUTUU IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI 
	OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA 
	TAKUUT TUOTTEEN KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ 
	JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ SIITÄ, 
	ETTÄ TUOTE EI LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIA. 
	Gracenote ei myönnä takuuta Gracenote-asiakasohjelman tai 
	minkään Gracenote-palvelimen käytön seurauksena saaduille 
	tiedoille. MISSÄÄN TAPAUKSESSA GRACENOTE EI OLE VASTUUSSA 
	MISTÄÄN SEURAAMUKSELLISISTA TAI SATUNNAISISTA 
	VAHINGOISTA TAI VOITON- TAI TULONMENETYKSISTÄ. 

12. 	LISENSSIN LAKKAUTUS
  	Asiakkaalle myönnetty lisenssi on voimassa, kunnes se 
	perutaan. Asiakas voi perua lisenssin koska tahansa tuhoamalla 
	hallussaan tai hallinnassaan olevan ohjelmiston (mukaan lukien 
	sen kaikki osat ja kopiot). Lisenssi peruuntuu myös 
	automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Creativelta, mikäli 
	asiakas rikkoo jotakin tämän sopimuksen ehdoista. Tällaisessa 
	tilanteessa asiakas suostuu tuhoamaan ohjelmiston (mukaan lukien 
	sen kaikki osat ja kopiot) välittömästi. Lisenssin purkamisen 
	jälkeen Creative voi ryhtyä oikeustoimiin asiakasta vastaan. 
	Tämän sopimuksen Creativen omistusoikeuksia suojaavat kohdat 
	pysyvät voimassa lisenssin lakkauttamisen jälkeenkin.

13. 	EI TAKUUTA
  	OHJELMISTON KÄYTTÖVASTUU ON KÄYTTÄJÄLLÄ. OHJELMISTO ON 
	TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI VAIN CREATIVEN LAITTEIDEN JA 
	OHJELMISTOJEN OHESSA. OHJELMISTO ON TARKOITETTU 
	KÄYTETTÄVÄKSI "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. 
	CREATIVE SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA 
	LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, NIMENOMAISISTA TAI 
	OLETETUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MAHDOLLISET 
	OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA 
	KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN 
	TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUS NIMIKKEESEEN TAI 
	LOUKKAAMATTOMUUS. CREATIVE EI OLE VELVOLLINEN 
	TOIMITTAMAAN OHJELMISTOPÄIVITYKSIÄ TAI -PARANNUKSIA.

	Kukaan maahantuoja, jälleenmyyjä tai mikään muu taho tai 
	kukaan henkilö ei voi laajentaa tai muuttaa tätä takuuta 
	tai mitään muita tämän sopimuksen ehtoja. Creative ei takaa, 
	että ohjelmiston toiminnot vastaavat asiakkaan tarpeita tai 
	että ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettä tai että 	
	ohjelmisto ei sisällä vahingollista koodia. Tässä yhteydessä 
	"vahingollinen koodi" tarkoittaa mitä tahansa ohjelmakoodia, 
	joka on suunniteltu saastuttamaan muita tietokoneohjelmia tai 
	tietokoneen sisältämiä tietoja, kuluttamaan tietokoneen 
	resursseja, muuntamaan, tuhoamaan, tallentamaan tai 
	lähettämään tietoja, tai jollakin muulla tavalla kaappaamaan 
	haltuunsa tietokoneen, tietokonejärjestelmän tai 
	tietokoneverkon normaalin toiminnan. Vahingollisia koodeja 
	ovat mm. Troijan hevoset, dropperit, madot ja loogiset pommit. 

  	Mitkään muut esitykset kuin tässä sopimuksessa esitetyt 
	takuut eivät sido Creativea. Asiakas kantaa täyden 
	vastuun ohjelmiston valinnasta aiottujen tulosten 
	saavuttamiseksi ja ohjelmiston lataamisesta ja käytöstä 
	sekä ohjelmistosta saaduista tuloksista. Asiakas myös 
	kantaa täyden vastuun mitä ohjelmiston laatuun ja 
	suorituskykyyn tulee. Jos ohjelmisto osoittautuu 
	vialliseksi, ovat kaikki tarpeellisesta huollosta, 
	korjauksesta tai virheen oikaisusta syntyvät 	
	kustannukset asiakkaan vastuulla (eivät Creativen 
	tai sen maahantuojien tai jälleenmyyjien).

  	Creative ei myöskään ole vastuunalainen teknisen 
	tukihenkilöstön, omansa tai kolmannen osapuolen, antamien 
	tietojen paikkansapitävyydestä, tai vahingoista, jotka 
	aiheutuvat joko välittömästi tai välillisesti asiakkaan 
	toimista tai toimimattomuudesta mainitunlaisen teknisen 
	tuen perusteella.

  	Asiakkaalla on tämän takuun perusteella nimenomaisia oikeuksia. 
	Asiakkaalla saattaa olla eri valtioissa/osavaltioissa myös 
	muita oikeuksia. Koska kaikki valtiot/osavaltiot eivät hyväksy 
	oletetun vastuun rajoitusta, edellä mainittu rajoitus ei koske 
	kaikkia asiakkaita. Creative kieltäytyy tunnustamasta mitään 	
	takuuta siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli, muu kuin 
	Creative, on sovittanut tai muuttanut ohjelmistoa tai pakannut 
	sen uudelleen.

14. 	VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VAHINGONKORVAUS: 
	KORVAUSVASTUUN RAJOITUS
  	CREATIVE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MISSÄÄN 
	TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA 
	(MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET, EPÄSUORAT, 
	ERITYISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT TAI MITKÄÄN 
	HENKILÖKOHTAISET VAMMAT (MUKAAN LUKIEN KUOLEMA), 
	JOITA VOI AIHEUTUA HENKILÖILLE CREATIVEN LAIMINLYÖNNEISTÄ 
	JOHTUEN, TAI MENETETYISTÄ LIIKEVOITOISTA, LIIKETOIMINNAN 
	KESKEYTYMISESTÄ, MENETETYISTÄ LIIKETOIMINTAAN LIITTYVISTÄ 
	TIEDOISTA TAI MUISTA RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ), JOTKA 
	AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN 
	KESKEYTYMISESTÄ, EIVÄT MYÖSKÄÄN SIINÄ TAPAUKSESSA, 
	ETTÄ CREATIVE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄT OVAT 
	OLLEET TIETOISIA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 
	CREATIVEN KORVAUSVASTUU TAI ASIAKKAALLE TAI KENELLEKÄÄN 
	TOISELLE MAKSETTAVAT VAHINGONKORVAUKSET EIVÄT MISSÄÄN 
	TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA ASIAKAS ON MAKSANUT 
	OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, RIIPPUMATTA 
	VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSEN MUODOSTA. KOSKA JOTKIN 
	VALTIOT/OSAVALTIOT EIVÄT HYVÄKSY SITÄ, ETTÄ VASTUUTA 
	SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA RAJOITETAAN TAI 
	ETTÄ SE POISTETAAN, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI KOSKE KAIKKIA 
	ASIAKKAITA.

15. 	ASIAKKAALLE LANGETETTAVAT VAHINGONKORVAUKSET
  	Jos asiakas levittää ohjelmaa tämän sopimuksen vastaisesti, hän 
	sitoutuu täten suojaamaan ja puolustamaan Creativea kaikkia 
	mahdollisia vaateita ja kanteita vastaan ja korvaamaan kaikki 
	kustannukset, mukaan lukien asianajopalkkiot ja -kustannukset, 
	jotka syntyvät tai ovat seurausta ohjelmiston sopimuksenvastaisesta 
	käytöstä tai jakelusta tai liittyvät niihin.

16. 	U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
  	Koko ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio toimitetaan 
	rajoitetuin oikeuksin. Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa 
	käyttöä, monistamista ja julkistamista säätelevät rajoitukset, 
	jotka on esitetty alakohdassa (b)(3)(ii), Rights in Technical 
	Data and Computer Software Clause, kohta 252.227-7013. 	
	Jos asiakas alilisensoi käyttöoikeutta edelleen tai käyttää 
	ohjelmistoa Yhdysvaltojen ulkopuolella, hänen tulee noudattaa 
	oman maansa paikallisia lakeja, Yhdysvaltojen vientivalvontalakia 
	ja tämän sopimuksen englanninkielistä versiota.

17. 	VALMISTAJA
  	Ohjelmiston valmistaja on: 
  	Creative Technology Ltd
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	YLEISTÄ
  	Tämä sopimus sitoo asiakasta, hänen työntekijöitään, 
	työnantajiaan, toimeksisaajiaan, toimittajiaan, edustajiaan, 
	oikeusseuraajiaan ja siirronsaajiaan. Ohjelmistoa ja 
	siitä peräisin olevaa tietoa ei saa viedä maasta muutoin 
	kuin Yhdysvaltain lakien tai muiden sovellettavissa olevien 
	määräyksien mukaisesti. Tätä sopimusta säätelevät Kalifornian 
	osavaltiolait (paitsi miltä osin liittovaltion laki säätelee 
	tavaramerkkejä ja liittovaltiotasolla rekisteröityjä 
	tavaramerkkejä). Tämä on täydellinen sopimus Creativen ja 
	asiakkaan välillä, ja sopimuksen myötä asiakas tunnustaa, 
	että Creative ei missään tapauksessa ole vastuussa sen tai 
	sen edustajien tai kenenkään muun (syyttömästi tai 
	huolimattomasti) antamista totuudenvastaisista lausunnoista 
	tai sitoumuksista, joihin asiakas on sopimusta tehdessään 
	luottanut, mikäli mainittuja totuudenvastaisia lausuntoja 
	tai esityksiä ei ole tehty vilpillisessä tarkoituksessa. 
	Tämä sopimus syrjäyttää mitkä tahansa muut sopimukset, 
	mukaan lukien muun muassa ohjelmaa koskevan mainonnan.

  	Jos jokin valtio tai hallituselin pitää jotakin tämän 
	sopimuksen määräyksistä kelvottomana tai 
	täytäntöönpanokelvottomana, tämä asianomainen määräys 	
	katsotaan muunnetuksi laajuudessa, jota vaaditaan, 
	jotta määräyksen voi muuttaa kelvolliseksi ja 
	täytäntöönpanokelpoiseksi. Muut määräykset ovat edelleen 	
	voimassa ja entisellään.

  	Tätä sopimusta koskevissa kysymyksissä pyydetään ottamaan 
	yhteyttä Creativeen yllä mainittuun osoitteeseen. Tuotetta 
	tai teknisiä asioita koskevissa kysymyksissä pyydetään 
	ottamaan yhteyttä lähimpään Creativen tekniseen tukikeskukseen.

 	Tässä pakkauksessa saattaa olla mukana ohjelmisto, jonka 
	avulla voi soittaa sisältösuojattuja DVD-äänilevyjä. Tämä 
	ohjelmisto voi lakata toimimasta, jos sisältösuojajärjestelmä 
	vaarantuu. Tässä tapauksessa käyttäjän ainoa keino palauttaa 
	kyseinen toiminta on ladata tuotepäivitys Creativen Internet-
	sivustosta.

TÄYDENNYS MICROSOFTIN OHJELMISTOKÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEEN
===================================================================
TÄRKEÄÄ: Käyttäessään Microsoftin ohjelmistotiedostoja 
("Microsoft-ohjelma"), jotka tässä täydennyksessä 
mainitaan, asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: 
Mikäli hän ei sitoudu noudattamaan ehtoja, 
hän ei saa käyttää Microsoft-ohjelmaa.

Mukana toimitettava Microsoft-ohjelma on tarkoitettu 
nimenomaan korvaamaan vastaavat, aiemmin rekisteröidyn 
Microsoft-ohjelmistotuotteen ("ALKUPERÄINEN TUOTE") 
tiedostot. Asennuksen yhteydessä Microsoft-oh
jelman tiedostoista tulee osa ALKUPERÄISTÄ TUOTETTA, ja 
niitä koskevat samat takuu- ja käyttöoikeusehdot kuin 
ALKUPERÄISTÄ TUOTETTA. Jos asiakkaalla ei ole 
ALKUPERÄISEN TUOTTEEN virallista käyttöoikeutta, hän 
ei saa käyttää Microsoft-ohjelmaa. Kaikki muu Microsoft-
ohjelman käyttö on kiellettyä.

Mitään tässä sopimuksessa ei pidä ymmärtää niin, että 
Creative kannustaisi asiakasta lainkäyttöalueella 
sovellettavien paikallisten ja/tai kansainvälisten 
lakien rikkomiseen tai valtuuttaisi asiakkaan tekemään 
näin.


DRM-LISÄYS MICROSOFT WMFSDK9 -SARJAN SOPIMUKSEEN
===================================================================
Sisällöntuottajat käyttävät Microsoftin digitaalisten 
oikeuksien hallintatekniikkaa Windows Median ("WM-DRM") 
yhteydessä suojatakseen sisällön eheyden ("suojattu 
sisältö") niin, ettei niiden immateriaalioi
keuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, käytetä väärin. 
Tämän ohjelmiston osat ja muut kolmansien osapuolten 
sovellukset ("WM-DRM-ohjelmisto") käyttävät WM-DRM:ää 
suojatun sisällön siirtoon tai toistoon. Jos WM-DRM-
ohjelmiston suojaus on mahdollisesti pettänyt, suojatun 
sisällön omistajat ("suojatun sisällön omistajat") voivat 
pyytää Microsoftia poistamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden 
kopioida, näyttää, siirtää ja/tai toistaa suojattua 
sisältöä. Kielto ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä 
toistaa suojaamatonta sisältöä. Kiellettyjen WM-DRM-
ohjelmistojen luettelo lähetetään asiakkaan 
tietokoneeseen aina, kun hän lataa Internetistä 
suojatun sisällön käyttöoikeuden. Microsoft voi tällaisen 
käyttöoikeuden yhteydessä ladata kieltoluettelot asiakkaan 
tietokoneeseen suojatun sisällön omistajien puolesta. 
Suojatun sisällön omistajat voivat myös vaatia asiakasta 
päivittämään jotkin tämän ohjelmiston yhteydessä jaetut 
WM-DRM-osat ("WM-DRM-päivitykset") ennen tietyn sisällön 
avaamista. Kun tällaista sisältöä yritetään toistaa, 
Microsoftin luoma WM-DRM-ohjelmisto ilmoittaa, että WM-DRM-
päivitys vaaditaan. Tämän jälkeen asiakkaalta pyydetään 
suostumusta, ennen kuin WM-DRM-päivitys ladataan. 
Kolmansien osapuolten käyttämä WM-DRM-ohjelmisto voi 
tehdä samoin. Jos asiakas kieltää päivityksen, hän ei 
pääse käsiksi sisältöön, joka vaatii WM-DRM-päivityksen. 
Suojaamatonta sisältöä ja sellaista suojattua sisältöä, 
ja ei vaadi päivitystä, voi silti edelleen käyttää.

**CREATIVE-TUOTTEIDEN KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT
===================================================================
Tietyt Creativen tuotteet on suunniteltu auttamaan 
asiakasta käsittelemään materiaalia, johon hän itse 
omistaa tekijänoikeuden tai jonka kopiointiin hänellä 
on tekijänoikeuden haltijan lupa tai jonka kopiointiin 
sovellettava laki antaa erivapauden. Mikäli asiakas ei 
omista tekijänoikeutta tai hänellä ei ole tekijänoikeuden 
haltijan lupaa tai mainittua erivapautta, hän saattaa
rikkoa tekijänoikeuslakeja ja voi siten joutua maksamaan 
vahingonkorvauksia tai muita korvauksia. Jos asiakas on 
epävarma oikeuksistaan, hänen tulisi ottaa yhteyttä 
oikeudelliseen neuvonantajaan.

Asiakkaan vastuulla on varmistua siitä, että Creative-
tuotetta käytettäessä sovellettavia tekijänoikeuslakeja 
ei rikota, mistä johtuen tiettyjen materiaalien 
kopioimiseen saatetaan tarvita tekijänoikeuden haltijoiden 
ennalta antama lupa. Creative sanoutuu irti kaikesta 
vastuusta koskien Creative-tuotteen laitonta käyttöä, 
eikä Creative ole missään tapauksessa vastuussa pakattuun 
äänitiedostoon tallennettujen tietojen alkuperästä.

Käyttäjä hyväksyy ja tunnustaa, että MP3-koodekkien 
vienti tai käyttö reaaliaikaisessa (maanpäällisen verkon, 
satelliittiverkon, kaapeliverkon tai muun verkon kautta 
tapahtuvassa) lähetystoiminnassa tai Internetin tai muiden 
verkkojen, muun muassa intranetien jne. kautta tapahtuvassa 
lähetystoiminnassa tai maksullisissa kuunteluohjelmissa 
(pay-audio) tai vuokraohjelmissa (pay-on-demand application) 
ei ole luvallista ja/tai rekisteröityä. 
(Katso myös http://www.iis.fhg.de/amm/).**

EUROOPAN UNIONIA KOSKEVAT ERITYISEHDOT
===================================================================
Jos ohjelmisto ladataan Euroopan Unionin alueelta, 
seuraavat erityisehdot ovat voimassa. Jos edellä 
esitellyt sopimusehdot ja jäljempänä esiteltävät 
ehdot eivät ole yhtäpitäviä, jäljempänä esiteltävät 
sopimusehdot kumoavat edellä esitellyt.

Ohjelmiston objektikoodin selvittäminen:
Asiakas sitoutuu olemaan mistään syystä välittämättä 
ohjelmistoa edelleen tai tuomatta ohjelmiston 
objektikoodia tietokoneen näytölle tai tulostamatta 
ohjelmiston objektikoodista muistivedoksia. 
Tarvitessaan tietoa ohjelmiston yhteensopivuudesta 
muiden ohjelmien kanssa asiakas ei saa selvittää 
ohjelmiston objektikoodia hankkiakseen tietoja, vaan 
hänen tulee aina ottaa yhteyttä Creativen 
osoitteeseen. Creative harkitsee asiakkaan pyynnön 
perusteella, tarvitseeko tämä tietoja laillisiin 
tarkoituksiin, ja antaa harkintansa mukaan asiakkaan 
tarvitsemat tiedot kohtuullisessa ajassa kohtuullisin 
ehdoin.

RAJOITETTU TAKUU:
TÄSSÄ SOPIMUKSESSA AIEMMIN ILMOITETTUA LUKUUN OTTAMATTA 
JA JÄLJEMPÄNÄ "LAKISÄÄTEISET OIKEUDET" -OTSIKON ALLA 
MAINITULLA TAVALLA OHJELMA TOIMITETAAN ILMAN 
MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA, 
MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MAHDOLLISET OLETETUT TAKUUT 
TAI EHDOT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN 
KOHTEEKSI, TUOTTEEN LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUS NIMIKKEESEEN TAI 
LouKKAAMATTOMUUS.

KORVAUSTEN JA VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITUKSET:
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MAINITUT KORVAUKSET JA 
VAHINGONKORVAUKSET EIVÄT KORVAA HENKILÖILLE AIHEUTUVIA 
VAHINKOJA (MUKAAN LUKIEN KUOLEMANTAPAUKSET), JOTKA 
JOHTUVAT CREATIVEN LAIMINLYÖNNEISTÄ. KORVAUKSISTA 
KERROTAAN LISÄÄ JÄLJEMPÄNÄ KAPPALEESSA "LAKISÄÄTEISET 
OIKEUDET".

Lakisääteiset oikeudet:
Irlannin laki edellyttää, että tuotteiden myyntiä ja 
palvelujen tarjoamista koskevat sopimukset noudattavat 
tiettyjä ehtoja ja takuuehtoja. Tällaiset ehdot ja 
takuuehdot eivät täten sisälly tähän sopimukseen, 
siinä määrin kuin niiden jättäminen sopimuksen ulkopuolelle 
on Irlannin lakien puitteissa mahdollista. Sitä vastoin 
mainitut ehdot ja takuuehdot, niiltä osin kuin niitä ei 
voida jättää sopimuksen ulkopuolelle, sitovat molempia 
sopimusosapuolia. Mikään tämän sopimuksen osista ei saa 
rajoittaa niitä oikeuksia, jotka asiakkaalle myönnetään 
Irlannin tavaroiden myymistä koskevan lain (Irish Sale 
of Goods Act, 1893) pykälissä 12, 13, 14 ja 15.

Yleistä:
Tätä sopimusta säätelevät Irlannin tasavallan lait. Tämän 
sopimuksen paikalliselle kielelle käännetty versio koskee 
EU:n alueelta ladattuja ohjelmia. Tämä on täydellinen 
sopimus Creativen ja asiakkaan välillä, ja sopimuksen myötä 
asiakas tunnustaa, että Creative ei missään tapauksessa 
ole vastuussa sen tai sen edustajien tai kenenkään muun 
(syyttömästi tai huolimattomasti) antamista 
totuudenvastaisista lausunnoista tai sitoumuksista, joihin 
asiakas on sopimusta tehdessään luottanut, mikäli mainittuja 
totuudenvastaisia lausuntoja tai esityksiä ei ole tehty 
vilpillisessä tarkoituksessa.


===================================================================
          S o p i m u k s e n  l o p p u
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.43