License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Ten plik zawiera tekst Umowy Licencyjnej dotycz¹cej zasad 
korzystania z oprogramowania. W przypadku nieścis³ości 
miêdzy wersj¹ angielska a wersj¹ przet³umaczon¹ na inny 
jêzyk, obowi¹zuje znaczenie wersji angielskiej.

===================================================================
UMOWA LICENCYJNA U¯YTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY CREATIVE 
	   (na oprogramowanie internetowe)
	   Wersja 2.7, styczeñ 2005
===================================================================

NINIEJSZY DOKUMENT NALE¯Y PRZECZYTAÆ UWA¯NIE. LICENCJOBIORCA 
WYRAZI£ ZGODÊ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY PRZED POBRANIEM 
OPROGRAMOWANIA Z INTERNETU. 

Niniejszy dokument stanowi umowê prawn¹ miêdzy Licencjobiorc¹ 
a firm¹ Creative Technology Ltd oraz jej podmiotami zale¿nymi 
("Creative"). Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich firma 
Creative udziela licencji na oprogramowanie pobrane jej strony 
WWW, wraz z dokumentacj¹ oraz innymi elementami, obejmuj¹cymi 
miêdzy innymi programy wykonywalne, sterowniki, biblioteki oraz 
pliki z danymi dla tych programów (ogólnie "Oprogramowanie").

LICENCJA
1. 	Udzielenie licencji
  	Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. 
	Mo¿e ono byæ u¿ytkowane tylko na warunkach określonych 
	niniejsz¹ Umow¹. Niniejsza Umowa licencyjna jest dowodem 
	licencji na korzystanie z uprawnieñ przydzielonych w 
	niniejszej umowie i musi byæ zachowana przez 
	Licencjobiorcê. W ramach stosunku pomiêdzy Licencjobiorc¹ 
	a firm¹ Creative (oraz, w odpowiednim zakresie, jej 
	licencjodawcami) firma Creative zatrzymuje tytu³ oraz 
	prawo w³asności do Oprogramowania i zastrzega sobie 
	wszystkie prawa, które nie zosta³y bezpośrednio udzielone 
	Licencjobiorcy. Firma Creative udziela u¿ytkownikowi 
	prawa do wykorzystania ca³ości lub czêści Oprogramowania 
	pod warunkiem, ¿e:
  	(a) Oprogramowanie nie jest rozprowadzane w celu zysku; 
  	(b) Oprogramowanie jest u¿ywane wy³¹cznie w po³¹czeniu 
	   z rodzin¹ produktów firmy Creative; 
  	(c) Oprogramowanie NIE mo¿e byæ modyfikowane; oraz
  	(d) wszystkie informacje o prawach autorskich pozostan¹ 
	   nienaruszone. 

2. 	U¿ytkowanie na pojedynczym komputerze 
  	Oprogramowanie mo¿e byæ u¿ywane w ka¿dej chwili tylko 
	na pojedynczym komputerze przez jednego u¿ytkownika. 
	Licencjobiorca mo¿e przenieśæ czyteln¹ dla komputera 
	czêśæ Oprogramowania z jednego komputera na drugi pod 
	warunkiem, ¿e:
  	(a) Oprogramowanie (w³¹czaj¹c w to jak¹kolwiek jego 
	   czêśæ lub kopiê) zostanie usuniête z pierwszego 
	   komputera oraz 
  	(b) nie istnieje mo¿liwośæ, ¿e Oprogramowanie bêdzie 
	   wykorzystywane jednocześnie na wiêcej ni¿ jednym 
	   komputerze.

3. 	Autonomicznośæ 
  	Oprogramowanie mo¿e byæ u¿ytkowane w warunkach 
	autonomiczności, co oznacza, ¿e Oprogramowanie oraz 
	jego funkcje s¹ dostêpne tylko dla osób fizycznie 	
	obecnych przy komputerze, na którym Oprogramowanie 
	zosta³o zainstalowane. Nie mo¿na dopuściæ, aby 
	Oprogramowanie lub jego funkcje by³y dostêpne zdalnie. 
	Nie mo¿na równie¿ przesy³aæ Oprogramowania, w ca³ości 
	ani w czêści, przez jak¹kolwiek sieæ lub liniê 
	komunikacyjn¹.

4. 	Prawa autorskie 
  	Oprogramowanie jest w³asności¹ firmy Creative i/lub 
	jej licencjodawców i jest chronione przez obowi¹zuj¹ce 
	w USA prawa autorskie oraz przez stosowne traktaty 
	miêdzynarodowe. Z kopii Oprogramowania ani z 
	jakichkolwiek drukowanych materia³ów towarzysz¹cych 
	Oprogramowaniu nie wolno usuwaæ informacji o 
	prawach autorskich.

5. 	Jedna kopia archiwalna 
  	Mo¿na utworzyæ jedn¹ (1) zapasow¹ kopiê czytelnej dla 
	komputera czêści Oprogramowania wy³¹cznie dla celów 
	archiwizacji, z zastrze¿eniem u¿ytkowania Oprogramowania 
	na jednym komputerze, pod warunkiem, ¿e zostan¹ 
	skopiowane wszystkie oświadczenia dotycz¹ce praw 
	autorskich i praw w³asności, do³¹czone do orygina³u 
	Oprogramowania.

6. 	Zakaz ³¹czenia oraz integracji 
  	¯adnej czêści Oprogramowania nie mo¿na ³¹czyæ ani 
	integrowaæ z innym programem, z wyj¹tkiem sytuacji, 
	gdy jest to wyraźnie dozwolone przez lokalne prawo. 	
	Dowolna czêśæ Oprogramowania, po³¹czona lub zintegrowana 
	z innym programem, w dalszym ci¹gu podlega warunkom 
	niniejszej Umowy, a w po³¹czonej lub zintegrowanej 
	czêści musz¹ zostaæ odtworzone wszystkie oświadczenia 
	dotycz¹ce praw autorskich i praw w³asności, do³¹czone 
	do orygina³u Oprogramowania.

7. 	Wersja sieciowa 
  	Jeśli zosta³a nabyta "sieciowa" wersja Oprogramowania, 
	niniejsza Umowa odnosi siê do instalacji Oprogramowania 
	na pojedynczym "serwerze plików". Nie mo¿e byæ ono 
	kopiowane na wiele systemów. Ka¿dy "wêze³" po³¹czony z 
	"serwerem plików" musi mieæ tak¿e w³asn¹ licencjê na 
	"kopiê dla wêz³a" Oprogramowania, która stanowi 
	licencjê tylko dla tego konkretnego wêz³a.

8. 	Zakaz przeniesienia licencji 
  	Licencjobiorca nie mo¿e przenieśæ licencji Oprogramowania 
	na rzecz strony trzeciej. 
 
9. 	Ograniczenia dotycz¹ce u¿ywania, kopiowania oraz 
	modyfikowania Oprogramowania 
	Z wyj¹tkiem sytuacji jasno określonych przez niniejsz¹ 
	Umowê lub prawo obowi¹zuj¹ce w miejscu nabycia 
	Oprogramowania, nie wolno u¿ywaæ, kopiowaæ ani 	
	modyfikowaæ Oprogramowania. Nie wolno równie¿ udzielaæ 
	podlicencji na jakiekolwiek prawa wynikaj¹ce z niniejszej 
	Umowy. Dostarczone Oprogramowanie mo¿e byæ u¿ywane tylko 
	do celów prywatnych, a nie do publicznych prezentacji lub 
	tworzenia ogólnie dostêpnych taśm wideo.

10. 	Dekompilacja, dezasemblacja i odtwarzanie 
  	Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, ¿e Oprogramowanie 
	zawiera tajemnice handlowe oraz inne informacje, bêd¹ce 
	w³asności¹ firmy Creative oraz jej licencjodawców. Z 
	wyj¹tkiem sytuacji wyraźnie dopuszczonych przez niniejsz¹ 
	Umowê lub prawo obowi¹zuj¹ce w miejscu u¿ywania 
	Oprogramowania, nie wolno dekompilowaæ, dezasemblowaæ 
	ani w jakikolwiek inny sposób odtwarzaæ Oprogramowania 
	lub braæ udzia³u w jakichkolwiek dzia³aniach maj¹cych 
	na celu uzyskanie zawartych w nim informacji, które nie 
	s¹ widoczne dla u¿ytkownika podczas normalnego 
	wykorzystywania Oprogramowania. 

  	W szczególności Licencjobiorca zgadza siê, ¿e dla ¿adnych 
	celów nie bêdzie przesy³aæ Oprogramowania ani wyświetlaæ 
	jego obiektowego kodu na jakimkolwiek ekranie komputerowym, 
	ani te¿ sporz¹dzaæ jakichkolwiek zrzutów pamiêci obiektowego 
	kodu Oprogramowania. Jeśli Licencjobiorca uwa¿a, ¿e s¹ mu 
	potrzebne informacje dotycz¹ce wspó³dzia³ania Oprogramowania 
	z innymi programami, nie bêdzie dekompilowaæ ani dezasemblowaæ 
	w tym celu Oprogramowania, a zwróci siê z prośb¹ o podanie 
	takich informacji do firmy Creative pod adresem podanym 
	poni¿ej. Po otrzymaniu takiego zapytania firma Creative 
	zdecyduje, czy wymaganie tych informacji jest uzasadnione, 
	a jeśli tak, przeka¿e te informacje w rozs¹dnym czasie i 
	na rozs¹dnych warunkach.

  	W ka¿dym wypadku Licencjobiorca powiadomi firmê Creative o 
	jakichkolwiek informacjach pochodz¹cych z odtwarzania 
	oprogramowania lub podobnej dzia³alności, a wszystkie 
	wyniki takich dzia³añ bêd¹ stanowiæ informacje poufne 
	firmy Creative, które mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w 
	po³¹czeniu z Oprogramowaniem.

11. 	Gracenote(R) CDDB(R) - warunki u¿ytkowania 
  	Niniejszy program mo¿e zawieraæ aplikacjê Gracenote, Inc. of 
	Emeryville, California ("Gracenote"). Oprogramowanie 
	firmy Gracenote ("klient Gracenote") umo¿liwia niniejszej 
	aplikacji identyfikowanie dysków oraz plików muzycznych 
	przez sieæ oraz uzyskiwanie informacji muzycznych, ³¹cznie z 	
	informacjami o nazwie, wykonawcy, utworze oraz tytule ("dane 
	Gracenote"), z serwerów sieciowych ("serwery Gracenote"), a 
	tak¿e wykonywanie z innych funkcji. Z danych Gracenote mo¿na 
	korzystaæ wy³¹cznie za pomoc¹ przeznaczonych do tego celu, 
	dostêpnych dla u¿ytkownika koñcowego funkcji niniejszego 
	oprogramowania. 
  
	U¿ytkownik zgadza siê u¿ywaæ danych Gracenote, klienta 
	Gracenote oraz serwerów Gracenote wy³¹cznie do w³asnych 
	celów niekomercyjnych. U¿ytkownik nie bêdzie przypisywaæ, 
	kopiowaæ, przesy³aæ ani przesy³aæ klienta Gracenote ani 
	¿adnych danych Gracenote (z wyj¹tkiem danych w znaczniku 
	skojarzonym z plikiem muzycznym) ¿adnym stronom trzecim. 
	U¯YTKOWNIK ZGADZA SIÊ, ¯E NIE BÊDZIE U¯YWAÆ ANI 
	WYKORZYSTYWAÆ DANYCH GRACENOTE, KLIENTA 
	GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB 
	INNY NI¯ WYRAŹNIE DOPUSZCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE. 

  	U¿ytkownik zgadza siê, ¿e jego niewy³¹czna licencja na 
	u¿ywanie danych Gracenote, klienta Gracenote oraz serwerów 
	Gracenote zostanie cofniêta w razie naruszenia powy¿szych 
	ograniczeñ. W przypadku cofniêcia licencji u¿ytkownik 
	zgadza siê zaprzestaæ wszelkiego korzystania z danych 
	Gracenote, klienta Gracenote oraz serwerów Gracenote. 
	Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do danych 
	Gracenote, klienta Gracenote oraz serwerów Gracenote, 
	³¹cznie z wszelkimi prawami w³asności. W ¿adnym wypadku 
	firma Gracenote nie bêdzie odpowiedzialna za ¿adne 
	p³atności na rzecz u¿ytkownika za jakiekolwiek dostarczone 	
	przez niego informacje, w³¹czaj¹c w to informacje dotycz¹ce 
	plików muzycznych. U¿ytkownik zgadza siê, ¿e firma Gracenote 
	mo¿e egzekwowaæ swoje prawa, określone w niniejszej umowie, 
	bezpośrednio w swoim w³asnym imieniu. 
 
  	Us³uga Gracenote wykorzystuje unikatowy identyfikator do 
	śledzenia zapytañ dla celów statystycznych. Celem losowo 
	przypisywanego identyfikatora numerycznego jest umo¿liwienie 
	us³udze Gracenote zliczania zapytañ bez pobierania ¿adnych 
	innych informacji o osobie przysy³aj¹cej te zapytania. 
	Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ na internetowej stronie 
	www.gracenote.com w dziale polityki prywatności firmy 
	Gracenote wzglêdem odpowiedniej us³ugi Gracenote. 

  	Na klienta Gracenote oraz na ka¿dy element danych Gracenote 
	zostaje udzielona licencja w stanie, w jakim s¹. Firma 
	Gracenote nie czyni ¿adnych deklaracji ani gwarancji, 
	wyra¿onych ani implikowanych, dotycz¹cych dok³adności 
	jakichkolwiek danych Gracenote pochodz¹cych z serwerów 
	Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo do 
	usuwania danych z serwerów Gracenote oraz do zmiany 
	kategorii danych z dowolnych przyczyn, które uzna za 
	wystarczaj¹ce. Firma nie gwarantuje równie¿, ¿e klient 
	Gracenote oraz serwery Gracenote nie zawieraj¹ ¿adnych 
	b³êdów ani ¿e klient Gracenote oraz serwery Gracenote 
	bêd¹ dzia³aæ bez przerwy. Firma Gracenote nie jest 
	zobowi¹zania do dostarczania u¿ytkownikowi ¿adnych 
	rozszerzonych ani dodatkowych typów danych, które firma 
	Gracenote mo¿e udostêpniæ w przysz³ości, a ponadto ma 
	prawo w ka¿dej chwili zaprzestaæ świadczenia swoich us³ug 
	sieciowych. GRACENOTE ZRZEKA SIÊ WSZELKICH GWARANCJI, 	
	WYRA¯ONYCH ORAZ IMPLIKOWANYCH, £¥CZNIE Z IMPLIKOWANYMI 
	GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDA¯Y, PRZYDATNOŚCI 
	DLA JAKIEGOŚ KONKRETNEGO CELU, TYTU£U ORAZ 
	NIENARUSZALNOŚCI. Firma Gracenote nie udziela gwarancji 
	na wyniki uzyskane przy u¿yciu klienta Gracenote ani któregokolwiek 
	serwera Gracenote. W ¯ADNYM PRZYPADKU GRACENOTE NIE BÊDZIE 
	PONOSIÆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
	WYNIK£E LUB PRZYPADKOWE ANI ZA JAK¥KOLWIEK UTRATÊ 
	ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW. 

12. 	ROZWI¥ZANIE UMOWY LICENCYJNEJ
  	Licencja udzielona Licencjobiorcy obowi¹zuje do momentu 
	jej rozwi¹zania. Licencjobiorca mo¿e j¹ rozwi¹zaæ w 
	dowolnym momencie, niszcz¹c Oprogramowanie (³¹cznie 
	z ka¿d¹ jego czêści¹ oraz kopiami), bêd¹ce w jego 
	posiadaniu lub pod jego kontrol¹. Licencja wygasa 
	automatycznie, bez powiadomienia przez firmê Creative, 
	jeśli Licencjobiorca z³amie jakikolwiek warunek 
	niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza siê na to, 
	¿e w przypadku takiego rozwi¹zania umowy licencyjnej 
	zniszczy Oprogramowanie (³¹cznie z ka¿d¹ jego czêści¹ 
	oraz kopi¹). Rozwi¹zuj¹c umowê licencyjn¹, firma 
	Creative mo¿e równie¿ dochodziæ wszelkich 
	przys³uguj¹cych jej praw. Postanowienia niniejszej 
	Umowy, chroni¹ce prawa w³asności firmy Creative, 
	obowi¹zuj¹ równie¿ po rozwi¹zaniu Umowy.

13. 	BRAK GWARANCJI
  	LICENCJOBIORCA KORZYSTA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA 
	NA W£ASNE RYZYKO. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST 
	PRZEZNACZONE WY£¥CZNIE DO WYKORZYSTANIA ZE SPRZÊTEM 	
	FIRMY CREATIVE ORAZ ZWI¥ZANYM Z NIM OPROGRAMOWANIEM. 
	OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "JAKIE JEST", BEZ 
	¯ADNEGO RODZAJU GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE 	
	DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA CREATIVE ODMAWIA 
	GWARANCJI JAWNYCH I DOMNIEMANYCH, W£¥CZAJ¥C W TO 
	MIÊDZY INNYMI JAKIEKOLWIEK GWARANCJE PRZYDATNOŚCI 
	HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK 
	OKREŚLONEGO CELU, TYTU£U LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. 
	FIRMA CREATIVE NIE JEST ZOBOWI¥ZANA DO ZAPEWNIANIA 
	AKTUALIZACJI I UAKTUALNIEÑ OPROGRAMOWANIA ANI TE¯ 
	ŚWIADCZENIA POMOCY TECHNICZNEJ ZWI¥ZANEJ Z 
	OPROGRAMOWANIEM.

  	¯aden dystrybutor, sprzedawca ani inna jednostka lub 
	osoba nie s¹ upowa¿nione do rozszerzania lub zmieniania 
	niniejszej gwarancji czy jakichkolwiek postanowieñ 
	niniejszej Umowy. Firma Creative nie gwarantuje, ¿e 
	funkcje zawarte w niniejszym Oprogramowaniu spe³ni¹ 
	wymagania Licencjobiorcy ani ¿e dzia³anie Oprogramowania 
	bêdzie przebiega³o bez zak³óceñ, bez b³êdów oraz bêdzie 
	wolne od dzia³ania z³ośliwego kodu. Dla celów tego 
	paragrafu "z³ośliwy kod" oznacza kod programu 
	przeznaczony do zaka¿enia innych programów komputerowych 
	lub danych, zu¿ycia zasobów komputera, modyfikowania, 
	niszczenia, rejestrowania lub przesy³ania danych albo 
	zak³ócania w inny sposób zwyk³ego dzia³ania komputera, 
	systemu komputerowego lub sieci komputerowej. Pojêcie 
	to obejmuje wirusy, konie trojañskie, programy typu 
	"dropper", internetowe "robaki", bomby logiczne oraz 
	podobne programy. 

  	¯adne ustalenia, inne ni¿ gwarancje określone w 
	niniejszej Umowie nie s¹ wi¹¿¹ce dla firmy Creative. 
	Licencjobiorca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnośæ za 	
	u¿ycie Oprogramowania do za³o¿onych przez siebie celów, 
	za jego pobranie, u¿ytkowanie oraz za uzyskane dziêki 
	Oprogramowaniu wyniki. Licencjobiorca bierze na 	
	siebie równie¿ ca³e ryzyko zwi¹zane z jakości¹ oraz 
	wydajności¹ Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie 
	oka¿e siê wadliwe, Licencjobiorca (a nie firma 
	Creative ani jej dystrybutorzy) ponosi wszelkie 
	koszty koniecznych napraw, serwisu oraz poprawek.

  	Co wiêcej, firma Creative nie ponosi odpowiedzialności 
	za dok³adnośæ informacji podanych przez siebie informacji 
	lub przez personel pomocy technicznej, świadczonej przez 
	niezale¿ne firmy, ani za szkody spowodowane, bezpośrednio 
	lub pośrednio, przez czynności u¿ytkownika lub ich 
	zaniechanie przez u¿ytkownika, bêd¹ce wynikiem takiej 
	pomocy technicznej.

  	Niniejsza gwarancja udziela Licencjobiorcy określonych 
	praw. Licencjobiorca mo¿e posiadaæ równie¿ inne uprawnienia, 
	zale¿ne od kraju/stanu. Przepisy niektórych krajów nie 
	dopuszczaj¹ wykluczenia implikowanych gwarancji, zatem 
	powy¿sze wykluczenie mo¿e nie dotyczyæ Licencjobiorcy. 
	Firma Creative odmawia wszelkich gwarancji, jeśli 
	Oprogramowanie by³o dostosowywane, przepakowane lub w 
	jakikolwiek sposób zmieniane przez jak¹kolwiek stronê 
	trzeci¹ inn¹ ni¿ firma Creative.

14. 	ZRZECZENIE SIÊ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA: 
	OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  	W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA CREATIVE ANI JEJ LICENCJODAWCY 
	NIE PONOSZ¥ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
	(W£¥CZAJ¥C W TO, BEZ OGRANICZEÑ, SZKODY PRZYPADKOWE, 
	POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, ANI ZA OBRA¯ENIA 
	OSOBISTE LUB CIELESNE (W TYM ŚMIERÆ) JAKICHKOLWIEK OSÓB, 
	POWSTA£E NA SKUTEK ZANIEDBANIA FIRMY CREATIVE, A TAK¯E 
	SZKODY LUB STRATY ZYSKU, PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI, STRATY 
	INFORMACJI HANDLOWYCH CZY INNE STRATY PIENIʯNE) WYNIK£E 
	Z WYKORZYSTANIA LUB BRAKU MO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
	OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA CREATIVE LUB JEJ 
	LICENCJODAWCY ZOSTALI ZAWIADOMIENI O MO¯LIWOŚCI 
	WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. ZOBOWI¥ZANIA FIRMY CREATIVE 
	WOBEC LICENCJOBIORCY LUB INNEJ OSOBY W ¯ADNYM RAZIE NIE 
	MOG¥ PRZEKROCZYÆ KWOTY, JAK¥ LICENCJOBIORCA ZAP£ACI£ 
	ZA U¯YTKOWANIE OPROGRAMOWANIA, NIEZALE¯NIE OD FORMY 
	ROSZCZENIA. PONIEWA¯ PRZEPISY NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE 
	DOPUSZCZAJ¥ OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA 
	ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB EWENTUALNE 
	SZKODY, POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE DOTYCZYÆ 
	LICENCJOBIORCY.

15. 	ODSZKODOWANIA ZE STRONY U¯YTKOWNIKA
  	Jeśli u¿ytkownik rozpowszechnia Oprogramowanie z 
	pogwa³ceniem niniejszej Umowy, to tym samym zobowi¹zuje 
	siê do wynagrodzenia szkód, ochrony przed szkod¹ oraz 
	obrony firmy Creative przed oraz przeciw wszelkim 
	roszczeniom i powództwom, ³¹cznie z wynagrodzeniami 
	przedstawicieli prawnych oraz wynik³ymi kosztami, 	
	spowodowanymi przez lub zwi¹zanymi z u¿yciem b¹dź 
	rozpowszechnianiem Oprogramowania z pogwa³ceniem 
	niniejszej Umowy.

16. 	OGRANICZONE PRAWA RZ¥DU STANÓW ZJEDNOCZONYCH
  	Oprogramowanie i zwi¹zana z nim dokumentacja jest 
	dostarczana z ograniczonymi prawami. U¿ywanie, 
	powielanie lub ujawnianie przez rz¹d Stanów 	
	Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym 
	w podrozdziale (b)(3)(ii) ustawy Rights in Technical 
	Data and Computer Software (Prawa w danych 
	technicznych i oprogramowaniu komputerowym) w miejscu 
	252.227-7013. Je¿eli dana osoba podlicencjonuje lub 
	u¿ywa Oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, 	
	czynności te musz¹ byæ zgodne z odnośnymi prawami 	
	danego kraju, prawem kontroli eksportu USA oraz 
	angielsk¹ wersj¹ niniejszej Umowy.

17. 	DOSTAWCA/PRODUCENT
  	Dostawc¹/producentem oprogramowania jest firma: 
  	Creative Technology Ltd 
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	POSTANOWIENIA OGÓLNE
  	Umowa ta jest wi¹¿¹ca dla Licencjobiorcy, a tak¿e 
	jego pracowników, pracodawców, kontrahentów i 
	przedstawicieli oraz wszystkich spadkobierców i 
	nastêpców prawnych. Oprogramowania ani ¿adnych 
	uzyskanych wraz z nim informacji nie mo¿na eksportowaæ, 
	chyba ¿e zezwala na to prawo Stanów Zjednoczonych lub 
	inne w³aściwe postanowienia. Prawem w³aściwym dla 
	niniejszej Umowy jest prawo stanu Kalifornia (nie 
	odnosi siê ono do federalnych praw autorskich i 	
	zarejestrowanych znaków towarowych). Niniejsza 
	Umowa stanowi kompletn¹ umowê pomiêdzy stronami i 
	u¿ytkownik zgadza siê z tym, ¿e firma Creative nie 
	bêdzie ponosiæ jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
	nieprawdziwe stwierdzenie lub przedstawienie 
	informacji dokonane przez firmê, jej agentów ani 
	kogokolwiek innego (zarówno niezawinione, jak i 
	z powodu zaniedbania), na którym polega³ u¿ytkownik, 
	przyjmuj¹c warunki niniejszej Umowy, z wyj¹tkiem 
	takiego nieprawdziwego stwierdzenia lub przedstawienia 
	informacji, którego dokonano w celu oszustwa. Niniejsza 
	Umowa uniewa¿nia wszelkie inne porozumienia lub umowy 
	dotycz¹ce Oprogramowania, ³¹cznie z - miêdzy innymi - 
	reklamami.

  	Jeśli któreś z postanowieñ niniejszej Umowy nie jest 
	zgodne z prawodawstwem kraju Licencjobiorcy, zostanie 
	ono odpowiednio zmodyfikowane, a pozosta³e 
	postanowienia bêd¹ nadal w pe³ni obowi¹zywaæ.

  	Pytania dotycz¹ce niniejszej Umowy nale¿y kierowaæ pod 
	wy¿ej podany adres firmy Creative. Pytania dotycz¹ce 
	produktu lub kwestii technicznych nale¿y kierowaæ do 
	najbli¿szego centrum pomocy technicznej firmy Creative.

  	Niniejszy pakiet mo¿e zawieraæ oprogramowanie z funkcjami 
	DVD-Audio, s³u¿¹ce do odtwarzania dysków DVD-Audio z 
	chronion¹ zawartości¹. Oprogramowanie mo¿e utraciæ 
	funkcjonalnośæ w przypadku naruszenia systemu ochrony 
	treści. W takiej sytuacji jedyny środek zaradczy, s³u¿¹cy 
	przywróceniu funkcjonalności, polega na pobraniu 
	aktualizacji produktu z witryny internetowej firmy 
	Creative.

UZUPE£NIENIE UMOWY LICENCYJNEJ U¯YTKOWNIKA 
OPROGRAMOWANIA MICROSOFT
===================================================================
WA¯NE: U¿ywaj¹c plików oprogramowania Microsoft 
(Oprogramowania Microsoft) do³¹czonych do niniejszego 
Uzupe³nienia, Licencjobiorca zgadza siê wype³niaæ 
nastêpuj¹ce warunki. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza 
siê na te warunki, nie mo¿e u¿ywaæ Oprogramowania 
firmy Microsoft.

Oprogramowanie firmy Microsoft jest zapewniane 
wy³¹cznie w celu zamiany odpowiednich plików, 
dostarczonych wraz z poprzedni¹ licencjonowan¹ 
kopi¹ produktu oprogramowania firmy Microsoft 
("ORYGINALNEGO PRODUKTU"). Po instalacji pliki 
Oprogramowania Microsoft staj¹ siê czêści¹ 
PRODUKTU ORYGINALNEGO i podlegaj¹ tym samym 
warunkom gwarancyjnym oraz warunkom i ustaleniom 
licencyjnym co PRODUKT ORYGINALNY. Jeśli 
Licencjobiorca nie ma wa¿nej licencji na PRODUKT 
ORYGINALNY, nie mo¿e u¿ywaæ Oprogramowania 
Microsoft. Zakazane jest ka¿de inne u¿ycie 
Oprogramowania Microsoft.

¯adne ze stwierdzeñ niniejszej Umowy nie bêdzie 
interpretowane przez firmê Creative jako obrona 
lub autoryzacja pogwa³cenia praw lokalnych i/lub 
miêdzynarodowych, obowi¹zuj¹cych w jurysdykcji 
u¿ytkownika.


UZUPE£NIENIE DO UMOWY U¯YTKOWANIA PAKIETU MICROSOFT 
WMFSDK SERIA 9, DOTYCZ¥CE ZARZ¥DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI
===================================================================
Dostawcy treści u¿ywaj¹ technologii zarz¹dzania prawami 
cyfrowymi firmy Microsoft dla programu Windows Media 
("WM-DRM") w celu ochrony integralności swojej treści 
("Zabezpieczona treśæ"), dziêki czemu ich
 w³asnośæ intelektualna, w tym prawa autorskie, 
dotycz¹ce takiej treści, nie zostan¹ zaw³aszczone 
przez inne osoby. Czêści tego oprogramowania oraz 
aplikacje innych firm korzystaj¹ z technologii 
WM-DRM w celu przesy³ania oraz odtwarzania 
zabezpieczonej treści ("Oprogramowanie WM-DRM"). 
Jeśli zabezpieczenia oprogramowania WM-DRM zostan¹ 
naruszone, w³aściciele zabezpieczonej treści 
("W³aściciele zabezpieczonej treści") mog¹ ¿¹daæ 
od firmy Microsoft wycofania prawa oprogramowania 
WM-DRM do kopiowania, wyświetlania, przesy³ania 
i/lub odtwarzania zabezpieczonej treści. Takie 
wycofanie nie usuwa mo¿liwości oprogramowania 
WM-DRM do odtwarzania niezabezpieczonej zawartości. 
Lista wycofanego oprogramowania WM-DRM jest wysy³ana 
na komputer u¿ytkownika przy ka¿dym pobieraniu z 
Internetu licencji na zabezpieczon¹ treśæ. Firma 
Microsoft mo¿e tak¿e wys³aæ na komputer u¿ytk
ownika razem z tak¹ licencj¹, w imieniu w³aściciela 
zabezpieczonej treści, listê wycofañ. W³aściciele 
zabezpieczonej treści mog¹ równie¿ wymagaæ od 
u¿ytkownika uaktualnienia niektórych sk³adników 
oprogramowania WM-DRM, dystrybuowanych z tym 
oprogramowaniem ("Uaktualnienia WM-DRM"), zanim 
mo¿liwy bêdzie dostêp do ich treści. Podczas próby 
odtworzenia takiej treści oprogramowanie WM-DRM, 
wyprodukowane przez firmê Microsoft, powiadomi 
u¿ytkownika, ¿e wymagane jest uaktualnienie WM-DRM, 
a nastêpnie, przed pobraniem uaktualnienia WM-DRM, 
zapyta u¿ytkownika o zgodê na to uaktualnienie. 
Oprogramowanie WM-DRM u¿ywane przez trzecie strony 
mo¿e dzia³aæ w identyczny sposób. Jeśli u¿ytkownik 
nie zgodzi siê na uaktualnienie, dostêp do treści 
wymagaj¹cej uaktualnienia oprogramowania WM-DRM 
nie bêdzie mo¿liwy; jednak nadal mo¿liwy bêdzie 
dostêp do niezabezpieczonej treści oraz do 
zabezpieczonej treści, która nie wymaga 
uaktualnienia.

**INFORMACJE NA TEMAT PRAW AUTORSKICH DLA 
U¯YTKOWNIKÓW PRODUKTÓW FIRMY CREATIVE
===================================================================
Niektóre produkty firmy Creative opracowano w celu 
u³atwiania u¿ytkownikowi reprodukowania materia³ów, 
do których u¿ytkownik ma prawa autorskie, albo te¿ 
w³aściciel praw autorskich zezwoli³ na ich kopiowanie 
lub ich kopiowanie dopuszczaj¹ stosowne przepisy prawa. 
Je¿eli Licencjobiorca nie posiada praw autorskich ani 
nie ma takiej autoryzacji, mo¿e naruszaæ prawa 
autorskie i mo¿e zostaæ obci¹¿ony op³atami za 
wyrz¹dzone szkody oraz innymi sankcjami. Jeśli 
u¿ytkownik nie ma pewności co do swoich praw, 
powinien zasiêgn¹æ porady prawnej.

Podczas korzystania z produktu firmy Creative na 
u¿ytkowniku spoczywa odpowiedzialnośæ za zapewnienie, 
¿e nie s¹ naruszane ¿adne stosowne prawa dotycz¹ce 
praw autorskich, poniewa¿ kopiowanie niektórych 
materia³ów mo¿e wymagaæ uzyskania zgody w³aścicieli 
praw autorskich. Firma Creative odrzuca jak¹kolwiek 
odpowiedzialnośæ prawn¹ za niezgodne z prawem u¿ycie 
produktu firmy Creative, a ponadto firma Creative w 
¿adnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
pochodzenie jakichkolwiek danych, przechowywanych 
w skompresowanym pliku dźwiêkowym.

U¿ytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza siê z tym, 
¿e eksportowanie lub u¿ywanie kodeków MP3 w transmisjach 
w czasie rzeczywistym (naziemnych, satelitarnych, 
kablowych oraz za pomoc¹ innych mediów), a tak¿e za 
pośrednictwem Internetu lub innych sieci, na przyk³ad 
miêdzy innymi intranetów, w aplikacjach udostêpniaj¹cych 
materia³y za op³at¹ (pay-audio lub pay-on-demand), nie 
jest autoryzowane ani licencjonowane (wiêcej informacji 
mo¿na znaleźæ pod adresem http://www.iis.fhg.de/amm/).

SPECJALNE USTALENIA STOSOWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
===================================================================
JEŚLI OPROGRAMOWANIE ZOSTA£O POBRANE W KRAJU UNII 
EUROPEJSKIEJ (UE), MAJ¥ ZASTOSOWANIE NASTÊPUJ¥CE 
USTALENIA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI MIÊDZY 
PRZEDSTAWIONYMI WCZEŚNIEJ WARUNKAMI A NASTÊPUJ¥CYMI 
USTALENIAMI OBOWI¥ZUJ¥ TE OSTATNIE.

DEKOMPILACJA
Licencjobiorca zgadza siê, aby do ¿adnych celów nie 
przesy³aæ Oprogramowania ani nie wyświetlaæ jego 
obiektowego kodu na ¿adnym ekranie komputera, ani nie 
sporz¹dzaæ zrzutów pamiêci obiektowego kodu Oprogramowania. 
Jeśli takie informacje s¹ w przekonaniu Licencjobiorcy 
wymagane do wspó³pracy Oprogramowania z innymi programami, 
Licencjobiorca zgadza siê w celu ich uzyskania przes³aæ 
zapytanie do firmy Creative pod adres podany powy¿ej. Po 
otrzymaniu zapytania firma Creative zdecyduje, czy 
wymaganie tych informacji jest uzasadnione, a jeśli tak, 
przeka¿e te informacje w rozs¹dnym czasie i na rozs¹dnych 
warunkach.

OGRANICZONA GWARNACJA:
POZA SYTUACJAMI OKREŚLONYMI POWY¯EJ W NINIEJSZEJ UMOWIE, 
ORAZ JAK PODANO PONI¯EJ POD NAG£ÓWKIEM "PRAWA NIEZBYWALNE", 
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "JAKIE JEST", BEZ 
JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, WYRA¯ONYCH BEZPOŚREDNIO 
ANI IMPLIKOWANYCH, MIÊDZY INNYMI £¥CZNIE Z JAKIMIKOLWIEK 
IMPLIKOWANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI DOTYCZ¥CYMI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO 
JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, TYTU£U LUB 
NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

OGRANICZENIE UPRAWNIEÑ I ODSZKODOWAÑ LICENCJOBIORCY:
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ODSZKODOWAÑ, 
WYMIENIONE W UMOWIE LICENCYJNEJ, NIE DOTYCZ¥ USZKODZEÑ 
CIA£A (W TYM ŚMIERCI) U¯YTKOWNIKA, SPOWODOWANYCH 
ZANIEDBANIEM ZE STRONY FIRMY CREATIVE, I PODLEGAJ¥ 
WARUNKOM PRZEDSTAWIONYM W PARAGRAFIE "PRAWA USTAWOWE".

Prawa ustawowe
Prawo irlandzkie zapewnia, ¿e niektóre warunki i 
gwarancje mog¹ byæ implikowane w umowach o sprzeda¿y 
towarów i świadczeniu us³ug. Takie warunki i gwarancje s¹ 
niniejszym wy³¹czone w zakresie dopuszczalnym przez praw
o irlandzkie w kontekście niniejszej transakcji. W zakresie, 
w jakim takie warunki i gwarancje nie mog¹ byæ prawnie 
wy³¹czone, bêd¹ nadal obowi¹zuj¹ce. Umowa nie mo¿e w 
¿adnym stopniu naruszaæ praw licencjobiorcy, wynikaj¹cych 
z paragrafów 12, 13, 14 oraz 15 irlandzkiej ustawy o 
sprzeda¿y dóbr (Irish Sale of Goods Act 1893 - z 
poprawkami).

Informacje ogólne:
Niniejsza Umowa podlega ustawodawstwu Republiki Irlandii. 
Do Oprogramowania pobranego w kraju Unii Europejskiej 
stosowana jest lokalna wersja jêzykowa umowy. Niniejsza 
Umowa stanowi kompletn¹ umowê pomiêdzy stronami i 
u¿ytkownik zgadza siê z tym, ¿e firma Creative nie bêdzie 
ponosiæ jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawdziwe 
stwierdzenie lub przedstawienie informacji dokonane przez 
firmê, jej agentów ani kogokolwiek innego (zarówno 
niezawinione, jak i z powodu zaniedbania), na którym polega³ 
u¿ytkownik, przyjmuj¹c warunki niniejszej Umowy, z wyj¹tkiem 
takiego nieprawdziwego stwierdzenia lub przedstawienia 
informacji, którego dokonano w celu oszustwa.

===================================================================
          K o n i e c  u m o w y
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.22