License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Denne filen inneholder den engelske og den norske versjonen 
av lisensavtalen for programvaren. Hvis det er noen 
uoverensstemmelser mellom vilkårene i de to versjonene, skal 
den engelske teksten gjelde.

===================================================================
 	LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV CREATIVE-PROGRAMVARE 
		   (for nettprogramvare)
		   Versjon 2.7, januar 2005
===================================================================

VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE. DU GODTAR VILKÅRENE 
I DENNE AVTALEN FØR DU LASTER NED PROGRAMVAREN FRA INTERNETT. 

Dette er en juridisk avtale mellom deg og Creative Technology 
Ltd. og dets datterselskaper ("Creative"). Denne Avtalen 
fastsetter betingelsene og vilkårene som ligger til grunn 
for Creatives lisensiering av programvaren som er lastet ned 
fra nettstedet, sammen med all beslektet dokumentasjon og 
tilhørende materiale, inkludert men ikke begrenset til 
pakningen, de kjørbare programmene, driverne, bibliotekene 
og datafilene som er knyttet til slike programmer (samlet 
under begrepet "Programvaren").

LISENS
1. 	Utstedelse av lisens
  	Programvaren er lisensiert, ikke solgt, til deg for 
	bruk utelukkende i henhold til vilkårene i denne 
	Avtalen. Denne Lisensavtalen er ditt bevis på at du 	
	har lisens til å utøve rettighetene Avtalen gir deg, 
	og du må ta vare på den. Som mellom deg og Creative 
	(og i den grad det er aktuelt, dets lisensgivere), 	
	forbeholder Creative seg alle rettigheter og all 
	eiendomsrett til Programvaren som ikke er uttrykkelig 
	gitt deg. Creative gir deg rett til å bruke hele eller 	
	komponenter av denne Programvaren, forutsatt at
  	(a) Programvaren ikke distribueres mot vederlag 
  	(b) Programvaren bare brukes i forbindelse med 
	   Creatives produktfamilie 
  	(c) Programvaren IKKE endres
  	(d) alle opphavsrettserklæringer beholdes på 
	   Programvaren 

2. 	For bruk på én enkelt datamaskin 
  	Programvaren kan bare brukes på én enkelt datamaskin 
	av én bruker om gangen. Du kan overføre den 
	maskinlesbare delen av Programvaren fra én datamaskin 	
	til en annen, forutsatt at 
  	(a) Programvaren (inkludert alle kopier og komponenter 
	   av denne) slettes fra den første datamaskinen 
  	(b) det ikke er noen mulighet for at Programvaren vil 
	   bli brukt på mer enn én datamaskin samtidig

3. 	Selvstendig grunnlag 
  	Du kan bare bruke Programvaren på selvstendig grunnlag, 
	slik at Programvaren og dens funksjoner bare er 
	tilgjengelig for personer som er fysisk tilstede der 
	datamaskinen med Programvaren er plassert. Du må ikke 
	gi ekstern tilgang til Programvaren eller dens funksjoner, 
	eller overføre hele eller komponenter av Programvaren 
	via et nettverk eller en kommunikasjonslinje.

4. 	Opphavsrett 
  	Programvaren eies av Creative og/eller dets 
	lisensinnehavere og er beskyttet av USAs lover om 
	opphavsrett og internasjonale traktater. Du må ikke 
	fjerne merknaden om opphavsrett fra noen kopi av 
	Programvaren eller eventuelt tilhørende skriftlig 
	materiale.

5. 	Én arkivkopi 
  	Du kan lage én (1) arkivkopi av den maskinlesbare delen 
	av Programvaren til bruk som sikkerhetskopi og støtte 
	for bruken av Programvaren på én datamaskin, forutsatt 
	at du også reproduserer alle merknader om opphavsrett 
	og annen eiendomsrett, fra originalen av Programvaren, 
	på denne kopien.

6. 	Ingen sammenslåing eller integrasjon 
  	Du kan ikke slå noen del av Programvaren sammen med, 
	eller integrere noen del av Programvaren i, noe annet 
	program, bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt 
	ifølge gjeldende lover. Eventuelle komponenter av 
	Programvaren som er slått sammen med eller integrert 
	i et annet program, vil fortsatt være underlagt 
	vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, og alle 
	merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett som 
	finnes på den originale Programvaren, må 
	reproduseres på de sammenslåtte eller integrerte 
	delene.

7. 	Nettverksversjon 
  	Hvis du har kjøpt en "nettverksversjon" av Programvaren, 
	gjelder denne Avtalen for installasjonen av Programvaren 
	på én enkelt "filserver". Den kan ikke kopieres til 
	flere systemer. Hver "node" som er koblet til 
	"filserveren" må også ha en egen lisens til en 
	"nodekopi" av Programvaren, som blir en lisens bare 	
	for denne bestemte "noden".

8. 	Ingen overdragelse av lisensen 
  	Du kan ikke overdra lisensen til Programvaren til en 
	tredjepart.
 
9. 	Begrensninger i bruk, kopiering og modifisering av 
	Programvaren 
  	Bortsett fra i det omfang det uttrykkelig tillates 
	av denne Avtalen eller av gjeldende lover der du 
	kjøpte Programvaren, kan du ikke bruke, kopiere 
	eller endre Programvaren. Du kan heller ikke 
	viderelisensiere noen av rettighetene dine under 
	denne Avtalen. Du kan bare bruke Programvaren til 
	personlig bruk, og ikke til offentlig visning eller 
	til å lage videobånd som skal vises offentlig.

10. 	Dekompilering, deassemblering og dekomponering 
  	Du godtar at Programvaren inneholder 
	forretningshemmeligheter og annen kopibeskyttet 
	informasjon som tilhører Creative og dets lisensgivere. 
	Bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt ifølge 
	denne Avtalen og gjeldende lovgivning der du 
	kjøpte Programvaren, kan du ikke dekompilere, 
	deassemblere eller på annen måte dekomponere 
	Programvaren, eller delta i andre aktiviteter for 
	å få tilgang til den underliggende informasjonen 
	som ikke er synlig for brukeren ved normal bruk 
	av Programvaren. 

  	Nærmere bestemt samtykker du i at du ikke for noe 
	formål skal overføre Programvaren, vise Programvarens 
	objektkode på noen dataskjerm eller lage noen 
	papirkopier av minnedump av Programvarens objektkode. 
	Hvis du tror du har behov for informasjon om 
	Programvarens samvirkning med andre programmer, skal 
	du ikke dekompilere eller deassemblere Programvaren 
	for å få tilgang til slik informasjon, og du godtar 
	at du i så fall skal be om slik informasjon fra 
	Creative på adressen som er oppført nedenfor. Hvis 
	Creative mottar en slik forespørsel, skal de avgjøre 
	om du trenger slik informasjon til et legitimt formål, 
	og, hvis avgjørelsen er positiv, sende deg slik 
	informasjon innen rimelig tid og på rimelige 
	betingelser.

  	I alle tilfeller skal du melde fra til Creative om 
	eventuell informasjon som er fremkommet gjennom 
	dekomponering eller lignende aktiviteter, og 	
	resultatene av dette vil være konfidensiell 
	informasjon som tilhører Creative og som bare kan 
	brukes i forbindelse med Programvaren.

11. 	Vilkår for bruk av Gracenote(R) CDDB(R)
  	Denne applikasjonen kan inneholde programvare fra 
	Gracenote , Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). 
	Programvaren fra Gracenote ("Gracenote-klienten") gjør 
	det mulig for denne applikasjonen å utføre elektronisk 
	diskidentifikasjon og hente musikkrelatert informasjon, 
	inkludert informasjon om navn, artist, spor og tittel 
	("Gracenote-data") fra web-servere ("Gracenote-
	servere"), samt å utføre andre funksjoner. Du kan 
	kun bruke Gracenote-data ved hjelp av 
	sluttbrukerfunksjonene i denne applikasjonen. 

  	Du samtykker i å bruke Gracenote-data, Gracenote-
	klienten og Gracenote-serverne utelukkende til 
	personlige, ikke-kommersielle formål. Du samtykker 
	i å ikke overdra, kopiere, overføre eller oversende 
	Gracenote CDDB-klienten eller noen Gracenote-data 
	(unntatt 'tager' som er knyttet til musikkfiler) 
	til noen tred jepart. DU SAMTYKKER I IKKE Å BRUKE 
	ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-KLIENTEN 
	ELLER GRACENOTE-SERVERNE TIL ANDRE FORMÅL ENN DE 
	DET UTTRYKKELIG ER GITT TILLATELSE TIL I DENNE 
	AVTALEN. 

  	Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens til å 
	bruke Gracenote-data, Gracenote-klienten og Gracenote-
	serverne vil opphøre dersom du ikke overholder disse 
	bestemmelsene. Hvis lisensen opphører, samtykker du 
	i å avslutte all bruk av Gracenote-data, Gracenote-
	klienten og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder 
	seg alle rettigheter til Gracenote-data, Gracenote-
	klienten og Gracenote-serverne, inkludert alle 
	eierrettigheter. Ikke under noen omstendighet skal 
	Gracenote være ansvarlig for å betale deg noe for 
	informasjon du skaffer tilveie, inkludert 
	musikkfilinformasjon. Du samtykker i at Gracenote kan 
	hevde sine rettigheter i henhold til denne Avtalen 
	overfor deg direkte i sitt eget navn. 
 
  	Til statistiske formål bruker Gracenote-tjenesten en 
	unik identifikator til å spore forespørsler. Hensikten 
	med en tilfeldig tildelt numerisk identifikator er å 
	gi Gracenote-tjenesten mulighet til å telle forespørsler 
	uten å vite noe om hvem du er. Hvis du ønsker mer 
	informasjon, se nettsiden www.gracenote.com for å lese 
	Gracenotes personvernpolicy for den aktuelle Gracenote-
	tjenesten. 

  	Gracenote-klienten og alle Gracenote-data lisensieres 
	til deg "SOM DE ER". Gracenote gir ingen erklæringer 
	eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, 
	angående nøyaktigheten til Gracenote-dataene på Gracenote-
	serverne. Gracenote forbeholder seg retten til å slette 
	data fra Gracenote-serverne eller endre datakategorier 
	av enhver årsak som Gracenote finner hensiktsmessig. 
	Det gis ingen garanti for at Gracenote-klienten eller 
	Gracenote-serverne er feilfrie, eller for at Gracenote-
	klienten eller Gracenote-serverne vil fungere uten 
	avbrudd. Gracenote er ikke forpliktet til å stille til 
	rådighet for deg eventuelle forbedrede eller ekstra 
	datatyper som Gracenote måtte tilby i fremtiden, og kan 
	fritt avbryte sine elektroniske tjenester når som helst. 
	GRACENOTE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER 
	UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL 
	UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL 
	BESTEMTE FORMÅL, EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT. Gracenote 
	gir ingen garantier med hensyn til resultatene du oppnår 
	ved bruk av Gracenote-klienten eller en Gracenote-server. 
	GRACENOTE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES 
	ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADE ELLER TILFELDIG SKADE ELLER 
	FOR TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE INNTEKTER. 

12. 	OPPHØR
  	Lisensen som er gitt deg, gjelder til den opphører. Du 
	kan når som helst avslutte den ved å ødelegge Programvaren 
	(inkludert eventuelle komponenter og kopier av denne) som 
	du har i din besittelse eller kontroll over. Lisensen vil 
	også opphøre automatisk uten varsel fra Creative dersom 
	du ikke overholder et eller flere av vilkårene eller 
	betingelsene for denne Avtalen. Du samtykker i å ødelegge 
	Programvaren (inkludert eventuelle komponenter og kopier 
	av denne) dersom lisensen opphører. Hvis lisensen opphører, 
	kan Creative også håndheve alle rettigheter som lovverket 
	gir. Bestemmelsene i denne Avtalen som beskytter Creatives
	opphavsrett, vil fortsatt gjelde etter et eventuelt opphør.

13. 	INGEN GARANTI
  	ALL BRUK AV PROGRAMVAREN SKJER PÅ EGEN RISIKO. 
	PROGRAMVAREN LEVERES FOR BRUK BARE PÅ CREATIVES 
	MASKINVARE OG MED TILHØRENDE PROGRAMVARE. 
	PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM 
	FOR GARANTI. I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE 
	LOVER, FRASKRIVER CREATIVE SEG ALLE FORMER FOR 
	GARANTIER, BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE, INKLUDERT MEN 
	IKKE BEGRENSET TIL ALLE STILLTIENDE GARANTIER OM 
	SALGBARHET OG EGNETHET TIL SÆRSKILTE FORMÅL, 
	EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT. CREATIVE ER IKKE 
	FORPLIKTET TIL Å TILBY NOEN OPPDATERINGER ELLER 
	OPPGRADERINGER AV PROGRAMVAREN.

  	Ingen distributør, forhandler eller annen instans eller 
	person er autorisert til å utvide eller endre denne 
	garantien eller andre bestemmelser i denne Avtalen. 
	Creative garanterer ikke at Programvaren vil oppfylle 
	dine krav til funksjonalitet, at den vil fungere 
	uavbrutt og feilfritt eller at den ikke inneholder 
	skadelig kode. Med "skadelig kode" menes i dette 
	avsnittet enhver programkode som er utviklet for å 
	smitte andre dataprogrammer eller data, oppta 
	systemressurser, endre, ødelegge, registrere eller 	
	overføre data, eller på annen måte forstyrre den normale 
	bruken av datamaskinen, datasystemet eller datanettverket, 
	inkludert virus, trojanske hester, droppere, ormer, 
	logiske bomber og lignende. 

  	Creative vil ikke være bundet av noen annen fremstilling 
	enn garantiene som er fremsatt i denne Avtalen Du har 
	det fulle og hele ansvaret for å oppnå de tiltenkte 
	resultater ved hjelp av Programvaren, og for nedlasting, 
	bruk og resultatene som oppnås med Programvaren. Du har 
	også den fulle og hele risikoen med hensyn til 
	Programvarens kvalitet og ytelse. Hvis det skulle vise 
	seg at Programvaren er defekt, skal du (og ikke Creative 
	eller dets distributører eller forhandlere) påta deg 
	alle kostnadene ved all nødvendig service, reparasjoner 
	eller korreksjoner.

  	Videre skal Creative ikke være ansvarlig for nøyaktigheten 
	av noen informasjon som er gitt av Creative eller 
	tredjeparts kundestøttepersonell, eller for noen form 
	for skade som er direkte eller indirekte forårsaket av 
	handlinger du har gjort eller unnlatt å gjøre som følge 
	av slik kundestøtte.

  	Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, 
	og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra 
	land/stat til land/stat. Noen land/stater tillater ikke 
	reservasjoner mot implisitte garantier, så det er mulig 
	at den ovenstående reservasjonen ikke gjelder for deg. 
	Creative fraskriver seg alle garantier av alle slag 
	dersom Programvaren er blitt tilpasset, pakket om eller 
	endret på annen måte av en annen tredjepart enn Creative.

14. 	ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER: BEGRENSNING AV ANSVAR
  	IKKE I NOE TILFELLE SKAL CREATIVE ELLER DERES LISENSGIVERE 
	VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT MEN 
	IKKE BEGRENSET TIL TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE 
	SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOEN ART, ELLER FOR 
	PERSONSKADE ELLER LEGEMSSKADE (HERUNDER DØD) PÅ 
	NOEN PERSON FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET FRA CREATIVES 
	SIDE, ELLER FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP VED AVBRUDD AV 
	FORRETNING, TAPT FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNET 
	ØKONOMISK TAP) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER 
	MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, 
	OGSÅ I TILFELLER DER CREATIVE ELLER DERES LISENSGIVERE ER 
	UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. CREATIVES 
	ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADESERSTATNING TIL DEG ELLER 
	NOEN ANNEN PERSON SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET 
	OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT FOR Å BRUKE DENNE 
	PROGRAMVAREN, UANSETT KRAVETS FORM. FORDI NOEN 
	LAND/STATER IKKE TILLATER RESERVASJONER MOT ØKONOMISK 
	ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER DET 
	MULIG AT DEN OVENSTÅENDE RESERVASJONEN IKKE GJELDER 
	FOR DEG.

15. 	SKADESLØSHET
  	Dersom du distribuerer Programvaren i overtredelse av denne 
	Avtalen, aksepterer du å erstatte, holde skadesløs og forsvare 
	Creative mot alle erst atningskrav og søksmål, inkludert 
	advokatsalærer og kostnader som oppstår i forbindelse med 
	eller som et resultat av bruk eller distribusjon av 	
	Programvaren i overtredelse av denne Avtalen.

16. 	BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAs MYNDIGHETER
  	All Programvare og tilhørende dokumentasjon leveres med 
	begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller 
	offentliggjøring ved USAs myndigheter er underlagt 
	restriksjoner slik det er fremsatt i underpunkt (b)(3)(ii) 
	av "Rights in Technical Data and Computer Software Clause 
	at 252.227-7013". Hvis du viderelisensierer eller bruker 
	Programvaren utenfor USA, må du overholde gjeldende lokale 
	lover, USAs lover om eksportkontroll og den engelske 
	versjonen av denne Avtalen.

17. 	KONTRAKTØR/PRODUSENT
  	Kontraktøren/produsenten av Programvaren er: 
  	Creative Technology Ltd
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	GENERELT
  	Denne Avtalen er bindende både for deg og for dine 
	arbeidsgivere, arbeidstakere, kontraktører og agenter, 
	og for eventuelle andre personer som lisensen overdras 
	til. Verken Programvaren eller noe informasjon som er 
	utledet fra denne, kan eksporteres uten i samsvar med 
	USAs lover eller andre gjeldende bestemmelser. Denne 
	Avtalen er underlagt lovene i delstaten California 
	(bortsett fra i den grad føderale lover gjelder for 
	opphavsrett og føderalt registrerte varemerker). Denne 
	Avtalen utgjør hele avtalen mellom oss, og du aksepterer 
	at Creative ikke skal være ansvarlig for uriktige utsagn 
	eller fremstillinger i avtalen, fra Creatives representanter 
	eller noen andre (enten på grunn av uvitenhet eller 
	uaktsomhet) som du stolte på da du inngikk denne Avtalen, 
	med mindre slike uriktige utsagn eller fremstillinger ble 
	fremsatt i bedragersk hensikt. Denne Avtalen erstatter alle 
	andre forståelser og avtaler, inkludert men ikke begrenset 
	til reklame som gjelder Programvaren.

  	Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen erklæres som ugyldig 
	eller umulig å håndheve av noe land eller noen offentlig 
	instans med domsmyndighet, skal den aktuelle bestemmelsen 
	modifiseres i den grad det er nødvendig for å gjøre 
	bestemmelsen gyldig og mulig å håndheve, og de gjenværende 
	bestemmelsene skal fortsatt ha full gyldighet og kraft.

  	Hvis du har spørsmål angående denne Avtalen, vennligst 
	kontakt Creative på den ovenstående adressen. Hvis du har 
	spørsmål om produktet eller tekniske spørsmål, kan du 
	kontakte ditt nærmeste kundestøttesenter for Creative.

  	Denne pakken kan inneholde programvare med DVD-Audio-
	funksjonalitet for avspilling av innholdsbeskyttede DVD-
	Audio-plater. Funksjonaliteten i denne Programvaren kan 
	gå tapt hvis innholdsbeskyttelsessystemet kompromitteres. 
	I så fall er den eneste måten å gjenopprette slik 
	funksjonalitet på, å laste ned en produktoppdatering fra 
	Creatives nettsted.

TILFØYELSE TIL LISENSAVTALE FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE
===================================================================
VIKTIG: Ved å bruke Microsoft-programvarefilene 
("Microsoft-programvaren") som følger med denne 
tilføyelsen, samtykker du i å være bundet av 
følgende vilkår. Hvis du ikke samtykker i disse 
vilkårene, kan du ikke bruke Microsoft-programvaren.

Microsoft-programvaren er inkludert utelukkende for 
å erstatte de tilsvarende filene som er levert med 
en tidligere lisensiert kopi av Microsoft-
programvareproduktet ("ORIGINALPRODUKTET"). Ved 
installering blir Microsoft-programvarefilene en del 
av ORIGINALPRODUKTET og er underlagt den samme 
garantien og lisensvilkårene og -betingelsene som 
ORIGINALPRODUKTET. Hvis du ikke har en gyldig lisens 
for bruk av ORIGINALPRODUKTET, må du ikke bruke 
Microsoft-programvaren. Ingen annen bruk av 
Microsoft-programvaren er tillatt.

Ikke noe i denne Avtalen skal tolkes dithen at Creative 
forsvarer eller autoriserer overtredelse av gjeldende 
lokale og/eller internasjonale lover


DRM-TILFØYELSE TIL MICROSOFT WMFSDK9 SERIES-AVTALEN
===================================================================
Innholdsleverandører bruker Microsoft-teknologien for 
administrasjon av digitale rettigheter for Windows-
medier ("WM-DRM", Digital Rights Management) til å 
beskytte integriteten til innholdet ("Sikkert innhold"), 
slik at deres åndsverk, inkludert opphavsretten, i 
slikt innhold ikke misbrukes. Deler av denne 
programvaren og andre tredjepartsprogrammer ("WM-DRM-
programvare") bruker WM-DRM til å overføre eller 
spille av Sikkert innhold. Hvis sikkerheten til WM-DRM-
programvaren er blitt kompromittert, kan eiere av Sikkert 
innhold ("Eiere av Sikkert innhold") be om at Microsoft 
opphever WM-DRM-programvarens rett til å kopiere, vise, 
overføre og/eller spille av Sikkert innhold. Opphevelsen 
endrer ikke WM-DRM-programvarens mulighet til å spille av 
innhold som ikke er beskyttet. Det sendes en liste over 
opphevet WM-DRM-programvare til datamaskinen din hver 
gang du laster ned en lisens for Sikkert innhold fra 
Internett. Microsoft kan i forbindelse med en slik 
lisens, også laste ned opphevelseslister til datamaskinen 
din på vegne av Eiere av Sikkert innhold. Eiere av Sikkert 
innhold kan også kreve at du oppgraderer noen av WM-DRM-
komponentene som distribueres med denne programvaren 
("WM-DRM-oppgraderinger"), før du får tilgang til innholdet 
deres. Når du forsøker å spille av slikt innhold, vil 
WM-DRM-programvare som er utviklet av Microsoft, gi deg 
beskjed om at det kreves en WM-DRM-oppgradering og deretter 
be om ditt samtykke før WM-DRM-oppgraderingen lastes ned. 
WM-DRM-programvare som brukes av tredjeparter, kan gjøre 
det samme. Hvis du avslår oppgraderingen, vil du ikke få 
tilgang til innhold som krever WM-DRM-oppgraderingen, men 
du vil fremdeles få tilgang til innhold som ikke er 
beskyttet, og Sikkert innhold som ikke krever denne 
oppgraderingen.

**OPPHAVSRETTSINFORMASJON FOR BRUKERE AV CREATIVE-PRODUKTER
===================================================================
Enkelte Creative-produkter er laget for å brukes ved 
reproduksjon av materiale som du eier opphavsrettighetene 
til, eller som du er autorisert til å kopiere av eieren 
av opphavsrettighetene eller gjennom fritak i gjeldende 
lovgivning. Med mindre du eier opphavsrettighetene eller 
har slik autorisasjon, kan det være at du krenker lover 
om opphavsrett og kan komme til å måtte betale 
skadeserstatning og annen avhjelp. Hvis du er usikker 
på egne rettigheter, bør du kontakte en juridisk rådgiver.

Det er ditt ansvar når du bruker et Creative-produkt, 
å sørge for å unngå overtredelse av gjeldende lover 
om opphavsrett, hvorved kopiering av et bestemt 
materiale kan kreve forhåndssamtykke fra eierne av 
opphavsrettighetene. Creative fraskriver seg ethvert 
ansvar angående all ulovlig bruk av Creative-produktet, 
og Creative skal ikke under noen omstendighet være 
ansvarlig med hensyn til opprinnelsen til data som er 
lagret i en komprimert lydfil.

Du erkjenner og aksepterer at eksport eller bruk av MP3-
kodeker ved sanntidskringkasting (bakkenett, satellitt, 
kabel eller andre medier) eller kringkasting via Internett 
eller andre nettverk, inkludert men ikke begrenset til 
intranett osv., og i betalingsløsninger, ikke er autorisert 
og/eller lisensiert. (se også http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN
===================================================================
Hvis du har lastet ned Programvaren innenfor Den 
europeiske unionen (EU), gjelder dessuten følgende 
bestemmelser for deg. Hvis det er noen 
uoverensstemmelser mellom de tidligere nevnte vilkårene 
i denne Lisensavtalen for programvaren og de følgende 
bestemmelsene, skal de følgende bestemmelsene GJELDE.

Dekompilering:
Du samtykker i at du ikke for noe formål skal overføre 
Programvaren, vise Programvarens objektkode på noen 
dataskjerm eller lage noen papirkopier av minnedump 
av Programvarens objektkode. Hvis du tror du har behov 
for informasjon om Programvarens samvirkning med andre 
programmer, skal du ikke dekompilere eller deassemblere 
Programvaren for å få tilgang til slik informasjon, og 
du godtar at du i så fall skal be om slik informasjon 
fra Creative på adressen som er oppført ovenfor. Hvis 
Creative mottar en slik forespørsel, skal de avgjøre 
om du trenger slik informasjon til et legitimt formål, 
og, hvis avgjørelsen er positiv, sende deg slik 
informasjon innen rimelig tid og på rimelige betingelser.

BEGRENSET GARANTI:
MED UNNTAK AV ERKLÆRINGENE TIDLIGERE I DENNE AVTALEN, 
OG I HENHOLD TIL AVSNITTET "LOVBESTEMTE RETTIGHETER", 
LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR 
GARANTI, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT 
MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER 
OM SALGBARHET, KVALITET ELLER EGNETHET TIL SÆRSKILTE 
FORMÅL, EIENDOMSRETT ELLER OPPHAVSRETT.

BEGRENSNING AV RETTSMIDLER OG SKADESERSTATNING:
BEGRENSNINGENE AV RETTSMIDLER OG SKADESERSTATNING I 
LISENSAVTALEN TIL PROGRAMVAREN SKAL IKKE GJELDE FOR 
PERSONSKADE (MEDREGNET DØDSFALL) SOM SKYLDES 
UAKTSOMHET FRA CREATIVES SIDE, OG ER UNDERLAGT BESTE
MMELSEN I AVSNITTET "LOVBESTEMTE RETTIGHETER" NEDENFOR.

Lovbestemte rettigheter:
Ifølge irsk lov skal visse betingelser og garantier være 
underforstått i kontrakter for salg av varer og tjenester. 
Slike betingelser og garantier utelukkes herved i den 
grad slik utelukkelse er tillatt innenfor denne 
transaksjonens rammer under irsk lov. Slike betingelser 
og garantier skal gjelde i den grad de ikke kan utelukkes 
ifølge loven. Derfor skal ikke noe i denne Avtalen sette 
tilside eventuelle rettigheter du måtte ha som følge 
av paragraf 12, 13, 14 eller 15 i "Irish Sale of Goods 
Act 1893 (as amended)".

Generelt:
Denne Avtalen er underlagt irsk lovgivning. Den lokale 
språkversjonen av denne Avtalen skal gjelde hvis 
Programvaren er lastet ned i EU. Denne Avtalen utgjør 
hele avtalen mellom oss, og du aksepterer at Creative ikke 
skal være ansvarlig for uriktige utsagn eller fremstillinger 
i avtalen, fra Creatives representanter eller noen andre 
(enten på grunn av uvitenhet eller uaktsomhet) som du stolte 
på da du inngikk denne Avtalen, med mindre slike uriktige 
utsagn eller fremstillinger ble fremsatt i bedragersk 
hensikt.


===================================================================
          S l u t t  p å  a v t a l e
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.86