License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Dit bestand bevat de Engelse en vertaalde versies van de software-
licentieovereenkomst. In het geval van inconsistentie tussen de
bepalingen die worden uiteengezet in de twee versies, gaat de 
Engelse versie boven de andere versie.

===================================================================
 CREATIVE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 
		   (voor websoftware)
		   Versie 2.7, januari 2005
===================================================================

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR. U HEBT INGESTEMD MET 
DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U DE SOFTWARE 
VAN HET INTERNET HEBT GEDOWNLOAD. 

Dit is een wettige overeenkomst tussen u en Creative 
Technology Ltd. en haar dochterondernemingen ("Creative"). 
In deze Overeenkomst worden de voorwaarden en bepalingen 
beschreven waaronder Creative de software die u van deze 
website hebt gedownload aan u in licentie verleent, samen 
met alle bijbehorende documentatie en meegeleverde producten, 
inclusief, maar niet beperkt tot, de uitvoerbare programma's, 
stuurprogramma's, bibliotheken en gegevensbestanden die bij 
deze programma's (collectief "Software" genoemd) horen.

LICENTIE
1. 	Verlening van licentie
  	De Software wordt u onder licentie verleend, dus 
	niet verkocht, uitsluitend voor gebruik onder de 
	voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. 
	Deze Licentieovereenkomst is uw bewijs van licentie 
	om de rechten die hierin worden verleend uit te 
	oefenen en moet door u worden bewaard. Zoals tussen 
	u en Creative (en, voorzover van toepassing, haar 
	licentiegevers), behoudt Creative alle aanspraken op 
	en eigendomsrechten van de Software en behoudt het 
	bedrijf zich alle rechten voor die niet expliciet 
	aan u zijn verleend. Creative verleent u het recht 
	om de volledige Software of een deel ervan te 
	gebruiken, mits
  	(a) de Software niet wordt verspreid met het 
	   oogmerk om winst te maken, 
  	(b) de Software alleen wordt gebruikt in comb
	   inatie met de producten van Creative, 
  	(c) de Software NIET wordt gewijzigd, en
  	(d) alle auteursrechtvermeldingen bij de Software 
	   gehandhaafd blijven.

2. 	Voor gebruik op één computer
  	De Software mag alleen door één gebruiker op één 
	computer tegelijk worden gebruikt. U mag het door 
	de machine leesbare deel van de Software van een 	
	computer overdragen naar een andere computer, mits
  	(a) de Software (inclusief elk deel of elke kopie 
	   daarvan) wordt gewist van de eerste computer, en 
  	(b) er geen mogelijkheid is dat de Software wordt 
	   gebruikt op meer dan één computer tegelijk.

3. 	Stand-alone basis
  	U mag de Software alleen gebruiken op een stand-alone 
	basis, zodat de Software en de functies daarvan alleen 
	kunnen worden gebruikt door personen die zich fysiek 
	op dezelfde locatie bevinden als de computer waarop 
	de Software is geladen. Het is niet toegestaan de 
	Software of de functies daarvan op afstand te bedienen, 
	of de gehele Software of delen daarvan via een netwerk 
	of communicatielijn te versturen.

4. 	Auteursrecht
  	De Software is eigendom van Creative en/of haar 
	licentiegevers en wordt beschermd door de Amerikaanse 
	wetgeving op het gebied van auteursrecht en 
	internationale verdragen. Het is niet toegestaan de 
	auteursrechtverklaring te verwijderen van enig 
	exemplaar van de Software of van het eventuele 	
	schriftelijke materiaal dat bij de Software is 
	meegeleverd.

5. 	Eén kopie voor archiveringsdoeleinden 
  	U mag alleen één (1) reservekopie voor 
	archiveringsdoeleinden maken van het door de machine 
	leesbare gedeelte van de Software, uitsluitend ter 	
	ondersteuning van uw gebruik van de Software op één 
	stand-alone computer, mits u alle auteursrecht- en 
	overige eigendomsrechtvermeldingen die bij de 
	originelen van de Software zijn bijgesloten, 
	overneemt op de kopie.

6. 	Geen samenvoeging of integratie
  	U mag geen enkel gedeelte van de Software samenvoegen 
	of integreren in een ander programma, behalve als dit 
	expliciet wordt toegestaan door de bij u geldende 
	wetgeving. Elk deel van de Software dat in een ander 
	programma is samengevoegd of geïntegreerd, blijft 
	onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze 
	Overeenkomst, en op alle samengevoegde of geïntegreerde 
	delen moeten de auteursrecht- en overige 
	eigendomsrechtvermeldingen die bij de originelen 	
	van de Software zijn bijgesloten, zijn overgenomen.

7. 	Netwerkversie
  	Als u een zogenaamde netwerkversie van de Software hebt 
	aangeschaft, heeft deze Overeenkomst betrekking op de 
	installatie van de Software op één enkele "bestandsserver". 
	De Software mag niet op meerdere systemen worden 
	geïnstalleerd. Op alle "knooppunten" die met de 
	"bestandsserver" zijn verbonden, moet een afzonderlijk 
	"knooppuntexemplaar" van de Software met een eigen 
	licentie worden geïnstalleerd, waaraan de desbetreffende 
	gebruiker zijn licentie ontleent.

8. 	Geen overdracht van licentie
  	U mag uw licentie voor de Software niet overdragen aan 
	een derde.
 
9. 	Beperkingen voor het gebruiken, kopiëren en aanpassen 
	van de Software
  	Buiten de gevallen die expliciet in deze Overeenkomst 
	worden beschreven of die zijn toegestaan door de geldende 
	wetgeving in het land waar u de Software hebt gekocht, 
	mag u de Software niet gebruiken, kopiëren of aanpassen. 
	Het is evenmin toegestaan om uw rechten onder deze 
	Overeenkomst aan derden in licentie te geven. De Software 
	is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en is niet 
	bedoeld voor publieke doeleinden of voor het maken van 
	videotapes die in het openbaar zullen worden vertoond.

10. 	Decompilering, ontleding of "reverse-engineering"
  	U erkent dat de Software handelsgeheimen en andere 
	eigendomsgegevens van Creative en haar licentiehouders 
	bevat. Buiten de gevallen die expliciet in deze 	
	Overeenkomst worden beschreven of die zijn toegestaan 
	door de voor uw verblijfplaats geldende wetgeving, mag 
	u de Software niet decompileren, ontleden of anderszins 
	onderwerpen aan reverse-engineering. Evenmin mag u andere 
	activiteiten ontplooien om onderliggende informatie bloot 
	te leggen die bij normaal gebruik van de Software niet 
	zichtbaar is voor de gebruiker. 

  	In het bijzonder belooft u dat u in geen geval de Software 
	verzendt of de objectcode van de Software weergeeft op een 
	computerscherm, en dat u geen afdrukken maakt van 
	geheugendumps van de objectcode. Als u van mening bent dat 
	u informatie nodig hebt met betrekking tot de werkzaamheid 
	van de Software in combinatie met andere programma's, mag 
	u in geen geval de Software decompileren of ontleden om te 
	proberen deze informatie te achterhalen. U belooft 
	dergelijke informatie op te vragen bij Creative via het 
	onderaan vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk 
	verzoek zal Creative bepalen of u deze informatie nodig 
	hebt voor een wettig doel, en indien dit het geval is, 
	zal Creative u deze informatie binnen een redelijk 
	tijdsbestek en op redelijke voorwaarden verschaffen.

  	In ieder geval zult u Creative op de hoogte stellen van 
	elke informatie die is afgeleid op basis van reverse-
	engineering of andere vergelijkbare activiteiten, en de 
	resultaten daarvan vormen de vertrouwelijke informatie 
	van Creative die alleen mag worden gebruikt in verband 
	met de Software.

11. 	Gebruiksvoorwaarden voor Gracenote(R) CDDB(R) 
  	Deze applicatie kan software van Gracenote, Inc. of Emeryville, 
	California ("Gracenote") bevatten. Met de software 
	van Gracenote (de "Gracenote-client") kan deze toepassing 
	on-line discs en on-line muziekbestanden identificeren en 
	muziekgerelateerde gegevens, zoals naam, artiest, track 
	en titel ("Gracenote-gegevens") ophalen van on-line servers 
	("Gracenote-servers"), alsook andere functies uitvoeren. 
	U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel 
	van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze software. 

  	U gaat ermee akkoord dat u Gracenote-gegevens, de Gracenote-
	client en Gracenote-servers alleen voor eigen persoonlijk, 
	niet-commercieel gebruik zult aanwenden. U gaat ermee 
	akkoord de Gracenote-client en de Gracenote-gegevens 
	(anders dan een met een muziekbestand geassocieerd stukje 
	code) niet aan derden over te dragen of te verzenden of 
	naar derden te kopiëren. U GAAT ERMEE AKKOORD OM GRACENOTE-
	GEGEVENS, DE GRACENOTE-CLIENT OF GRACENOTE-SERVERS 
	NIET OP EEN ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN OF TE EXPLOITEREN 
	DAN EXPLICIET IN DIT DOCUMENT IS TOEGESTAAN. 

  	U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licentie voor 
	het gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client 
	en Gracenote-servers meteen vervalt als u deze beperkingen 
	schendt. U gaat ermee akkoord dat u bij beëindiging van uw 
	licentie alle gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-
	client en de Gracenote CDDB-servers zult staken. Gracenote 
	behoudt alle rechten op de Gracenote-gegevens, de Gracenote-
	client en de Gracenote-servers, inclusief alle 
	eigendomsrechten. In geen enkel geval zal Gracenote 
	aansprakelijk zijn voor enige betaling aan u voor alle of 
	enige informatie die van u afkomstig is, inclusief informatie 
	over muziekbestanden. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar 
	rechten volgens deze overeenkomst tegenover u rechtstreeks 
	uit en onder eigen naam mag uitoefenen. 
 
  	De Gracenote-service gebruikt, voor statistische 
	doeleinden, een unieke ID voor het bijhouden en volgen van 
	informatieaanvragen. Deze willekeurig toegewezen numerieke 
	ID is bedoeld om de Gracenote-service in staat te stellen 
	om informatieaanvragen te tellen zonder daarvoor uw 
	persoonlijke gegevens nodig te hebben. Raadpleeg de 
	Gracenote Privacy Policy (het Gracenote-privacybeleid) 
	voor de relevante Gracenote-service op www.gracenote.com 
	voor meer informatie. 

  	De Gracenote-client en elk van de Gracenote-gegevens worden 
	aan u "ALS ZODANIG" onder licentie in bruikleen gegeven. 
	Gracenote geeft geen expliciete of impliciete verklaringen 
	of garanties af met betrekking tot de correctheid van de 
	Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote 
	behoudt zich het recht voor om gegevens van de Gracenote-
	servers te verwijderen of gegevenscategorieën te wijzigen 
	om redenen die Gracenote hiervoor voldoende acht. Er wordt 
	geen enkele garantie gegeven dat de Gracenote-client of de 
	Gracenote-servers foutvrij zijn of dat de Gracenote-client 
	en de Gracenote-servers ononderbroken zullen functioneren. 
	Gracenote is niet verplicht om u enige verbeterde of 
	aanvullende typen gegevens te leveren, die Gracenote mogelijk 
	in de toekomst levert, terwijl Gracenote tevens te allen 
	tijde het recht heeft om deze on-line services te beëindigen. 
	GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES EN AANSPRAKEN, 
	EXPLICIET EN IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT 
	TOT, IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN 
	VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
	DOEL, EIGENDOM EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. 
	Gracenote geeft geen garanties ten aanzien van de resultaten 
	die door uw gebruik van de Gracenote-client of een Gracenote-
	server worden verkregen. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL 
	AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, 
	WINST-EN INKOMSTENDERVING. 

12. 	BEËINDIGING
  	De aan u verleende licentie is van kracht tot deze wordt 
	beëindigd. U kunt de licentie te allen tijde beëindigen door 
	de Software (inclusief alle delen of kopieën daarvan) die 
	momenteel in uw bezit zijn of onder uw beheer vallen te 
	vernietigen. De licentie wordt tevens automatisch, zonder 
	voorafgaande kennisgeving door Creative, beëindigd indien 
	u niet langer meer voldoet aan de voorwaarden of bepalingen 
	van deze Overeenkomst. U stemt ermee in om na deze 	
	beëindiging de Software (inclusief alle delen of kopieën 
	daarvan) te vernietigen. Creative kan zich in het geval van 
	beëindiging desgewenst beroepen op al haar wettelijke rechten. 
	De bepalingen van deze Overeenkomst, die zijn bedoeld als 
	bescherming van de eigendomsrechten van Creative, blijven ook 
	na beëindiging van kracht.

13. 	GEEN GARANTIE
  	U GEBRUIKT DE SOFTWARE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE 
	SOFTWARE WORDT GELEVERD VOOR GEBRUIK MET 
	UITSLUITEND HARDWARE EN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE 
	VAN CREATIVE. DE SOFTWARE WORDT VOOR GEBRUIK "ALS 
	ZODANIG" GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE. VOORZOVER 
	TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING 
	WIJST CREATIVE ELKE VORM VAN GARANTIE AF, HETZIJ EXPLICIET, 
	HETZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
	IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN 
	VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
	DOEL, EIGENDOMSRECHT OF AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. 
	CREATIVE IS NIET VERPLICHT UPDATES OF UPGRADES VAN 
	DE SOFTWARE TE LEVEREN.

  	Geen enkele distributeur, leverancier of andere entiteit of 
	persoon is bevoegd deze garantie of enige andere bepaling in 
	deze Overeenkomst uit te breiden of te veranderen. Creative 
	garandeert niet dat de functies in deze Software aan uw 
	eisen zullen voldoen, noch dat de werking van de Software 
	ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke code zal 
	zijn. Voor de doeleinden van deze paragraaf wordt "kwaadaardige 
	code" gedefinieerd als enige programmacode die is ontworpen 
	om andere computerprogramma's of computergegevens te besmetten, 
	computerresources te gebruiken, gegevens te wijzigen, te 
	vernietigen, vast te leggen of te verzenden, of om op een 
	andere manier de normale werking van de computer, het 
	computersysteem of het computernetwerk over te nemen. 
	Voorbeelden hiervan zijn virussen, Trojaanse paarden, 
	droppers, wormen, logicabommen en wat dies meer zij. 

  	Geen enkele verklaring, anders dan de garanties die zijn 
	uiteengezet in deze Overeenkomst, zal Creative binden. U 
	bent zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de 
	Software om daarmee uw doeleinden te bereiken, en voor het 
	downloaden, het gebruik en de verkregen resultaten van de 
	Software. De kwaliteit en de prestaties van de Software 
	zijn tevens geheel voor uw eigen risico. Indien de Software 
	defecten blijkt te vertonen, draagt u zelf (en niet Creative, 	
	haar distributeurs of leveranciers) de volledige kosten voor 
	alle herstel-, reparatie- en correctiewerkzaamheden.

	Verder is Creative niet aansprakelijk voor de correctheid 
	van informatie die wordt verstrekt door de medewerkers van 
	de technische ondersteuningsdienst van Creative of van derden, 
	of voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van 
	handelingen of omissies van uw kant die voortkomen uit 
	dergelijke technische ondersteuning.

  	Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk 
	hebt u ook andere rechten die van land tot land verschillen. 
	Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan impliciete 
	garanties uit te sluiten, is de bovenstaande uitsluiting voor 
	u mogelijk niet van toepassing. Creative wijst alle garanties 
	van de hand als de Software is aangepast, opnieuw verpakt of 
	op enigerlei wijze is gewijzigd door derden.

14. 	AFWIJZING VAN SCHADE: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  	CREATIVE OF HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN IN GEEN GEVAL 
	AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE 
	(INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE, INDIRECTE, 
	SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ENIG LICHAMELIJK LETSEL 
	(INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON, VEROORZAAKT 
	DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE, WINSTDERVING, SCHADE 
	DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS 
	OF ANDER FINANCIEEL VERLIES) VEROORZAAKT DOOR OF VERBAND 
	HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE 
	ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS AL ZIJN 
	CREATIVE OF LICENTIEGEVERS VAN CREATIVE IN KENNIS 
	GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN 
	GEEN GEVAL KAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEVERGOEDING 
	VAN CREATIVE AAN U OF ENIG ANDER PERSOON HOGER ZIJN DAN 
	HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE 
	SOFTWARE, ONGEACHT DE AARD VAN DE CLAIM. AANGEZIEN HET 
	IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID 
	VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN 
	OF UIT TE SLUITEN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF 
	UITSLUITING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

15. 	VRIJWARING DOOR DE EINDGEBRUIKER
  	Indien u de software in strijd met de bepalingen van deze 
	overeenkomst verspreidt, stelt u hierbij Creative schadeloos 
	en vrijwaart en beschermt u Creative tegen alle verzoeken om 
	schadevergoeding en alle rechtszaken, inclusief juridische 
	kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik 
	of de verspreiding van de software in strijd met de bepalingen 
	van deze overeenkomst.

16. 	BEPERKTE RECHTEN VAN DE REGERING IN DE VS
  	Alle Software en verwante documentatie worden geleverd met 
	beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of bekendmaking door de 
	Amerikaanse regering zijn onderhevig aan beperkingen die zijn 
	neergelegd in subdivisie (b)(3)(ii) van de clausule "Rights in 
	Technical Data and Computer Software" onder 252.227-7013. 	
	Als u een gebruiksrecht van de Software aan derden verleend 
	of de Software buiten de Verenigde Staten gebruikt, bent u 
	onderhevig aan de in uw land geldende wetgeving, de 
	uitvoerwetgeving van de VS en de Engelstalige versie van deze 
	Overeenkomst.

17. 	PRODUCENT/FABRIKANT
  	De producent/fabrikant van de Software is: 
  	Creative Technology Ltd
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	ALGEMEEN
  	Deze Overeenkomst is bindend voor u én voor uw werknemers, 
	werkgevers, producenten en vertegenwoordigers, en voor alle 
	opvolgers en toegewezen personen. Noch de Software, noch 
	enige gegevens die daarvan zijn afgeleid, mogen worden 
	geëxporteerd, behalve als dit in overeenstemming gebeurt met 
	de wetgeving van de VS of andere toepasselijke bepalingen. 
	Op deze Overeenkomst is de wetgeving van de Amerikaanse staat 
	Californië van toepassing. Deze Overeenkomst is de enige 
	overeenkomst tussen ons, en u stemt ermee in dat Creative niet 
	aansprakelijk is voor onjuiste verklaringen of weergaven door 
	Creative, haar vertegenwoordigers of iemand anders (uit 
	argeloosheid of uit nalatigheid) op basis waarvan u deze 
	Overeenkomst bent aangegaan, tenzij blijkt dat dergelijke 	
	onjuiste verklaringen of weergaven van frauduleuze oorsprong 
	waren. Deze overeenkomst vervangt alle andere afspraken of 
	overeenkomsten met betrekking tot de software, inclusief, 
	maar niet beperkt tot, reclame.

  	Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een bepaling in deze 
	Overeenkomst ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, 
	wordt deze bepaling geacht te zijn gewijzigd voorzover nodig 
	om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. Dit heeft 
	geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in 
	de Overeenkomst.

  	Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst, neemt u contact 
	op met Creative op het bovenstaande adres. Bij vragen over 
	productzaken of technische zaken neemt u contact op met de 
	technische ondersteuningsdienst van Creative bij u in de buurt.

  	Dit pakket bevat mogelijk software met dvd-audiofunctionaliteit 
	voor het afspelen van audio-dvd's waarvan de content is beschermd. 
	Als het beveiligingssysteem voor de content op de audio-dvd's 
	wordt aangetast, kan de functionaliteit van deze software verloren 
	gaan. In dat geval kunt u dergelijke functionaliteit alleen 
	herstellen door een productupdate te downloaden van de website 
	van Creative.

ADDENDUM VOOR DE MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
===================================================================
BELANGRIJK: als u de Microsoft-softwarebestanden 
(de "Microsoft-software") gebruikt die bij dit 
addendum worden geleverd, stemt u ermee in dat 
u zich dient te houden aan de volgende bepalingen. 
Als u het niet eens bent met deze bepalingen, mag 
u de Microsoft-software niet gebruiken.

De Microsoft-software wordt uitsluitend geleverd ter 
vervanging van de overeenkomstige bestanden die 
behoorden tot een eerdere versie met licentie van 
het Microsoft-softwareproduct ("OORSPRONKELIJK PRODUCT"). 
Na de installatie van deze bestanden maken de Microsoft-
softwarebestanden deel uit van het OORSPRONKELIJKE 
PRODUCT en zijn zij onderhevig aan dezelfde garantie- 
en licentiebepalingen en -voorwaarden als het 
OORSPRONKELIJKE PRODUCT. Als u niet beschikt over 
een geldige licentie voor het gebruik van het 
OORSPRONKELIJKE PRODUCT, mag u de Microsoft-software 
niet gebruiken. Elk ander gebruik van de Microsoft-
software is verboden.


Niets uit deze overeenkomst mag zo worden 
geïnterpreteerd dat Creative het schenden van 
nationale en/of internationale wetgeving in 
uw rechtsgebied zou verdedigen of goedkeuren.


DRM-ADDENDUM VOOR DE OVEREENKOMST VAN DE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES
===================================================================
Contentproviders gebruiken de technologie Microsoft 
Digital Rights Management voor Windows Media ("WM-DRM") 
om de integriteit van hun content ("Beveiligde content") 
te beschermen, zodat hun intellectuele eigendom, 
waaronder het auteursrecht, van dergelijke content 
niet wordt misbruikt. Gedeelten van deze software 
en andere toepassingen van derden ("WM-DRM-software") 
gebruiken WM-DRM om Beveiligde content over te dragen 
of af te spelen. Wanneer de beveiliging van de WM-DRM-
software is aangetast, kunnen de eigenaren van Beveiligde 
content ("Eigenaren van beveiligde content") Microsoft 
verzoeken om de rechten van de WM-DRM-software voor het 
kopiëren, weergeven, overdragen en/of afspelen van 
Beveiligde content in te trekken. Het intrekken van 
deze rechten heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid 
om onbeveiligde content af te spelen met de WM-DRM-
software. Wanneer u een licentie voor Beveiligde content 
van het Internet downloadt, wordt een lijst met 
ingetrokken WM-DRM-software naar uw computer verzonden. 
Microsoft kan samen met een dergelijke licentie ook 
intrekkingslijsten naar uw computer downloaden namens 
de Eigenaren van beveiligde content. Eigenaren van 
beveiligde content kunnen ook van u eisen dat u een 
upgrade uitvoert naar de WM-DRM-componenten die bij 
deze software zijn gedistribueerd ("WM-DRM-upgrades") 
voordat u toegang krijgt tot hun content. Wanneer u 
dergelijke content tracht af te spelen, wordt u door 
de WM-DRM-software van Microsoft gewaarschuwd dat een 
WM-DRM-upgrade nodig is en wordt u vervolgens gevraagd 
of u akkoord gaat met het downloaden van de WM-DRM-
upgrade. Dit gebeurt mogelijk ook bij WM-DRM-software 
van derden. Als u de upgrade niet laat uitvoeren, kunt 
u de content waarvoor de WM-DRM-upgrade is vereist niet 
afspelen. U kunt dan nog wel onbeveiligde content 
afspelen, evenals Beveiligde content waarvoor de 
upgrade niet nodig is.

**AUTEURSRECHTINFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN VAN CREATIVE
===================================================================
Bepaalde producten van Creative zijn bedoeld om u te helpen 
bij de reproductie van materiaal waarvan u het auteursrecht 
bezit, of waarvan u na toestemming van de bezitter van het 
auteursrecht of door vrijstelling in geldende regelgeving 
gerechtigd bent kopieën te maken. Wanneer u niet over het 
auteursrecht beschikt of een dergelijke toestemming hebt, 
is het mogelijk dat u het auteursrecht schendt en 
dientengevolge schadevergoedingen en andere vergoedingen 
dient te betalen. Indien u niet zeker weet wat uw rechten 
zijn, dient u contact op te nemen met een rechtsadviseur.

Wanneer u een Creative-product gebruikt, is het uw 
eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
u geen regelgeving betreffende auteursrecht schendt 
die bepaalt dat voor het kopiëren van bepaald materiaal 
voorafgaande toestemming van de bezitters van het 
auteursrecht is vereist. Creative wijst iedere 
aansprakelijkheid betreffende illegaal gebruik van het 
Creative-product van de hand. Creative kan in geen 
geval aansprakelijk worden gesteld voor de oorsprong 
van gegevens die zijn opgeslagen in een gecomprimeerd 
geluidsbestand.

U erkent en accepteert dat het niet is toegestaan of 
onder licentie mogelijk is om MP3-codecs te exporteren 
of gebruiken in real-time uitzendingen (via landlijn, 
satelliet, kabel of andere media) of voor uitzendingen 
via het Internet of andere netwerken, zoals onder meer 
intranetten, in toepassingen voor geluid tegen betaling 
of betaling na aanvraag (zie ook http://www.iis.fhg.de/amm/).

SPECIALE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE EUROPESE UNIE
===================================================================
Als u de Software hebt gedownload in de Europese Unie 
(EU), gelden voor u ook de volgende bepalingen. Wanneer 
de eerder beschreven bepalingen in de licentieovereenkomst 
van de Software in strijd zijn met de volgende bepalingen, 
gelden de volgende bepalingen.

Decompilering:
U stemt ermee in dat u in geen geval de Software 
verzendt of de objectcode van de Software weergeeft 
op een computerscherm, en dat u geen afdrukken maakt 
van geheugendumps van de objectcode. Als u van mening 
bent dat u informatie nodig hebt met betrekking tot de 
werkzaamheid van de Software in combinatie met andere 
programma's, mag u in geen geval de Software decompileren 
of ontleden om te proberen deze informatie te achterhalen. 
U belooft dergelijke informatie op te vragen bij Creative 
via het bovenvermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk 
verzoek, zal Creative bepalen of u deze informatie nodig 
hebt voor een wettig doel, en indien dit het geval is, zal 
Creative u deze informatie binnen een redelijk tijdsbestek 
en op redelijke voorwaarden verschaffen.

BEPERKTE GARANTIE:
MET UITZONDERING VAN EERDER IN DEZE OVEREENKOMST GENOEMDE 
BEPALINGEN, EN ZOALS GESTELD IN DE SECTIE "WETTELIJKE 
RECHTEN" HIERNA, WORDT DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, 
ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, 
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF 
VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT 
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN 
AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN.

VERHAALSMOGELIJKHEDEN/AANSPRAKELIJKHEDEN:
DE BEPERKINGEN VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN 
AANSPRAKELIJKHEDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DE 
SOFTWARE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP LICHAMELIJK LETSEL 
(INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON VEROORZAAKT 
DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE EN ZIJN ONDERHEVIG AAN 
DE BEPALINGEN IN DE SECTIE "WETTELIJKE RECHTEN" HIERNA.

Wettelijke rechten:
De Ierse wetgeving bepaalt dat bepaalde voorwaarden en 
garantiebepalingen tevens impliciet kunnen gelden in 
contracten voor de verkoop van goederen en in contracten 
voor de levering van diensten. Dergelijke voorwaarden en 
garantiebepalingen worden bij deze uitgesloten, voorzover 
een dergelijke uitsluiting, binnen de context van deze 
transactie, in overeenstemming met de Ierse wetgeving is. 
Als dergelijke voorwaarden en garantiebepalingen juridisch 
gezien niet mogen worden uitgesloten, zijn zij echter wel 
van toepassing. Bijgevolg zal niets in deze Overeenkomst 
een vermindering betekenen van de rechten waarop u recht 
hebt conform de secties 12, 13, 14 of 15 van de "Irish Sale 
of Goods Act 1893" (bijgewerkt).

Algemeen:
Deze Overeenkomst valt onder de wetgeving van de Ierse 
Republiek. De vertaalde versie van deze overeenkomst is 
van toepassing op de Software die werd gedownload in de 
EU. Deze Overeenkomst is de enige overeenkomst tussen ons, 
en u stemt ermee in dat Creative niet aansprakelijk is voor 
onjuiste verklaringen of weergaven door Creative, haar 
vertegenwoordigers of iemand anders (uit argeloosheid of 
uit nalatigheid) op basis waarvan u deze Overeenkomst bent 
aangegaan, tenzij blijkt dat dergelijke onjuiste verklaringen 
of weergaven van frauduleuze oorsprong waren.


===================================================================
          E i n d e v a n d e o v e r e e n k o m s t
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.77