License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Denne fil indeholder den engelske og den oversatte version af
Softwarelicensaftalen. Hvis der er uoverensstemmelse mellem
betingelserne i de to versioner, har den engelske tekst forrang.

===================================================================
 SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR CREATIVE-SOFTWARE (til websoftware)
           Udgave 2.7, januar 2005
===================================================================

LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT. DU ACCEPTEREDE AFTALENS 
VILKÅR, FØR DU DOWNLOADEDE SOFTWAREN FRA INTERNETTET. 

Dette er en juridisk bindende aftale mellem dig og Creative 
Technology Ltd. og dets datterselskaber ("Creative"). Denne 
Aftale angiver alle de vilkår og betingelser, under hvilke 
Creative giver softwaren i licens. Softwaren er downloadet 
fra internettet sammen med den tilhørende dokumentation og 
medleverede dele, herunder bl.a., men ikke begrænset til, 
programmer, drivere, biblioteker og datafiler til programmerne 
(herefter samlet benævnt "Software").

LICENS
1. 	Licenstildeling
  	Softwaren gives i licens (den sælges ikke) til dig 
	udelukkende med henblik på den anvendelse, der er 
	angivet i nærværende Aftale. Nærværende 
	licensaftale er dit bevis på en licens til at udøve 
	de rettigheder, der tildeles heri, og du skal gemme 
	beviset herpå. I forholdet mellem dig og Creative 
	(og så vidt det er relevant dennes licensgivere) 
	beholder Creative al ejendomsret til Softwaren og 
	forbeholder sig alle rettigheder, som ikke 
	udtrykkeligt er givet til dig. Creative giver dig 
	ret til at anvende hele eller en del af Softwaren 
	forudsat, at
  	(a) Softwaren ikke distribueres i kommercielt 
	   øjemed.
  	(b) Softwaren kun anvendes sammen med Creatives 
	   produktserie.
  	(c) Softwaren IKKE ændres, og
  	(d) Alle meddelelser om ophavsret bevares på 
	   Softwaren.

2. 	Brug på en enkelt computer 
  	Softwaren må til enhver tid kun bruges på en enkelt 
	computer af en enkelt bruger. Den maskinlæsbare del 
	af Softwaren må overføres fra en computer til en 	
	anden computer forudsat, at
  	(a) Softwaren (herunder alle dele eller kopier) 
	   slettes på den første computer, og 
  	(b) Der ikke er mulighed for, at Softwaren vil blive 
	   brugt på mere end én computer ad gangen.

3. 	Enkeltstående basis 
  	Softwaren må kun bruges på enkeltstående basis, således 
	at Softwaren med tilhørende funktioner kun kan aktiveres 
	af personer, der er fysisk til stede dér, hvor den 
	computer, der indeholder Softwaren, er placeret. Hverken 
	Softwaren eller de tilhørende funktioner må aktiveres 
	af en fjernbruger eller overføres helt eller delvist via 
	et netværk eller en kommunikationslinje.

4. 	Ophavsret 
  	Softwaren ejes af Creative og/eller Creatives licensgivere 
	er beskyttet af amerikanske ophavsretlige love og 
	internationale traktater om ophavsret. Du må ikke fjerne 
	meddelelsen om ophavsret fra kopier af softwaren eller 
	af den trykte dokumentation, der eventuelt følger med 
	softwaren.

5. 	En arkivkopi 
  	Der må kun tages en (1) arkivkopi af den maskinlæsbare 
	del af Softwaren, som udelukkende skal opbevares som 
	sikkerhedskopi, med henblik på brug af Softwaren på en 
	enkelt computer, såfremt der ligeledes produceres en 
	ekstra kopi af alle meddelelser om ophavsret og andre 
	ejendomsrettigheder, nøjagtigt som i den originale 
	Software.

6. 	Ingen sammenfletning eller integration 
  	Du må hverken sammenflette eller integrere dele af 
	Softwaren i andre programmer, medmindre det udtrykkeligt 
	er tilladt i henhold til gældende lokale retsregler. 
	Enhver del af Softwaren, der sammenflettes med eller 
	integreres i et andet program, vil fortsat være underlagt 
	alle vilkår og betingelser i nærværende Aftale, og alle 
	meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder, 
	der følger med den originale Software, skal reproduceres 
	på de sammenflettede eller integrerede dele.

7. 	Netværksversion 
  	Hvis du har købt en "netværksversion" af Softwaren, gælder 
	denne Aftale installationen af Softwaren på en enkelt 
	"filserver". Softwaren må ikke kopieres til flere systemer. 
	Ethvert "knudepunkt", der tilsluttes "filserveren", skal 
	også have sin egen licens til en "knudepunktskopi" af 
	Softwaren, som i givet fald kun er en licens for det 
	pågældende "knudepunkt".

8. 	Ingen licensoverdragelse 
  	Licensen til Softwaren må ikke overdrages til tredjemand.
 
9. 	Begrænsninger i brug, kopiering og ændring af Softwaren 
  	Du må kun anvende, kopiere eller ændre Softaren i det 
	omfang, der udtrykkeligt er tilladt i nærværende Aftale 
	eller af gældende love i den retskreds, hvor du erhvervede 
	Softwaren. Du må heller ikke give nogen af dine rettigheder 
	i henhold til nærværende Aftale i underlicens. Du må kun 
	anvende programmet til dit eget personlige brug og ikke 
	til offentlig visning eller til fremstilling af videobånd, 
	der vises offentligt

10. 	Dekompilering, disassemblering eller reverse engineering 
  	Du anerkender, at Softwaren indeholder forretningshemmeligheder 
	og andre fortrolige oplysninger om Creative og Creatives 
	licensgivere. Du må kun foretage dekompilering, disassemblering 
	eller reverse engineering af Softwaren eller udøve andre 
	aktiviteter for at skaffe tilgrundliggende oplysninger, der 
	ikke er synlige for brugeren i forbindelse med den normale 
	brug af Softwaren, i det omfang, der udtrykkeligt er tilladt 
	i nærværende Aftale. 

  	Du erklærer dig i særdeleshed indforstået med under ingen 
	omstændigheder at overføre Softwaren eller vise Softwarens 
	objektkode på nogen computerskærm eller tage hardcopy-
	hukommelsesdumps af Softwarens objektkode. Hvis du mener, 
	at du får brug for oplysninger i forbindelse med Softwarens 
	evne til at fungere sammen med andre programmer, må du 
	hverken foretage dekompilering eller disassemblering af 
	Softwaren for at skaffe disse oplysninger, og du accepterer 
	at rekvirere sådanne oplysninger hos Creative på en af de 
	adresser, der er angivet herunder. Ved modtagelse af en 
	sådan forespørgsel foretager Creative en vurdering af, 
	hvorvidt du har brug for disse oplysninger til et lovligt 
	formål, og Creative giver dig i så fald sådanne oplysninger 
	inden for en rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

  	Du underretter under alle omstændigheder Creative om evt. 
	oplysninger, du får fra reverse engineering eller andre 
	lignende aktiviteter, og resultaterne deraf udgør Creatives 
	fortrolige oplysninger, der kun må anvendes i forbindelse 
	med Softwaren.

11. 	Betingelser for brug af Gracenote(R) CDDB(R)
  	Denne applikation kan indeholde software fra Gracenote, Inc. 
	of Emeryville, Califonia ("Gracenote"). Softwaren fra 
	Gracenote ("Gracenote-klienten") gør det muligt for 
	programmet at foretage onlineidentifikation af diske og 
	musikfiler og hente musikrelaterede oplysninger, f.eks. 
	oplysninger om navne, kunstnere, spor og titler 
	("Gracenote-data"), på onlineservere ("Gracenote-servere") 
	samt at udføre andre funktioner. Du har kun tilladelse 
	til at bruge Gracenote-data vha. de dertil beregnede 
	slutbrugerfunktioner i denne Software. 

  	Du accepterer kun at anvende Gracenote-data, Gracenote-
	klienten og Gracenote-servere til dit eget, ikke-
	kommercielle brug. Du accepterer ikke at overdrage, 
	kopiere, overføre eller sende Gracenote-klienten eller 
	Gracenote-data til tredjemand (undtaget i en kode, der 
	er associeret med en musikfil). DU ACCEPTERER KUN AT 
	ANVENDE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, 
	GRACENOTE-KLIENTEN OG GRACENOTE-SERVERNE, 
	SOM DET UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI. 

  	Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at 
	anvende Gracenote-data, Gracenote-klienten og Gracenote-
	serverne ophører, hvis disse begrænsninger ikke overholdes. 
	Du erklærer dig ligeledes indforstået med, at du ved 
	licensens ophør skal stoppe med at bruge Gracenote-data, 
	Gracenote-klienten og Gracenote-serverne. Gracenote 
	forbeholder sig alle rettigheder til Gracenote-data, 
	Gracenote-klienten og Gracenote-serverne, herunder alle 	
	ejendomsrettigheder. Gracenote hæfter under ingen 
	omstændigheder for nogen betaling til dig for oplysninger, 
	som du leverer, herunder oplysninger om musikfiler. Du 
	accepterer, at Gracenote kan gøre sine rettigheder i 
	henhold til nærværende Aftale gældende direkte over 
	for dig i sit eget navn. 
 
  	Gracenote-tjenesten bruger et entydigt id til at spore 
	forespørgsler til statistiske formål. Formålet med et 
	tilfældigt tildelt numerisk id er at gøre det muligt for 
	Gracenote-tjenesten at tælle forespørgsler uden at vide, 
	hvem du er. Yderligere oplysninger findes på webstedet på 
	www.gracenote.com under Gracenotes politik til beskyttelse 
	af personlige oplysninger for den relevante Gracenote-
	tjeneste. 

  	Gracenote-klienten og alle Gracenote-data gives i licens, 
	som de er og forefindes. Gracenote fremsætter ingen 
	erklæringer og giver ingen garantier, hverken udtrykkelige 
	eller underforståede, vedrørende nøjagtigheden af Gracenote-
	data fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig ret 
	til at fjerne data fra Gracenote-serverne eller ændre 
	datakategorier af en hvilken som helst årsag, som Gracenote 
	måtte anse for tilstrækkelig. Det garanteres ikke, at 
	Gracenote-klienten eller Gracenote-serverne er fejlfri 
	eller fungerer uden afbrydelse. Gracenote er ikke forpligtet 
	til at forsyne dig med forbedrede eller supplerende datatyper, 
	som Gracenote fremover måtte vælge at levere, og kan når 
	som helst vælge at nedlægge sine onlinetjenester. GRACENOTE 
	FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER 
	UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 
	UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED 
	TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRETTIGHEDER SAMT 
	IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. Gracenote giver ingen 
	garanti for resultaterne af din brug af Gracenote-klienten eller en 
	Gracenote-server. GRACENOTE HÆFTER UNDER INGEN 
	OMSTÆNDIGHEDER FOR FØLGESKADER ELLER INDIREKTE 
	SKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER. 

12. 	OPHØR
  	Den licens, der er givet til dig, er gældende, indtil den 
	bringes til ophør. Du kan til enhver tid ophæve Licensaftalen 
	ved at destruere Softwaren (inklusive alle dele eller kopier 
	deraf), der i øjeblikket er i din besiddelse eller kontrol. 
	Licensen bringes ligeledes til ophør automatisk uden varsel 
	fra Creative i tilfælde af misligholdelse af vilkårene eller 
	betingelserne i nærværende Aftale. I tilfælde af at 
	Licensaftalen bringes til ophør, accepterer du at destruere 
	Softwaren (herunder alle dele eller kopier deraf). I tilfælde 
	af ophør kan Creative også håndhæve enhver rettighed i henhold 
	til lovgivningen. Betingelserne i nærværende Aftale, der 
	tjener til beskyttelse af Creatives rettigheder, er fortsat 
	gældende efter et ophør.

13. 	INGEN GARANTI
  	DIN BRUG AF SOFTWAREN SKER PÅ EGEN RISIKO. SOFTWAREN 
	LEVERES KUN TIL BRUG SAMMEN MED CREATIVES HARDWARE 
	OG TILHØRENDE SOFTWARE. SOFTWAREN LEVERES, SOM DEN 
	ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. I DET 
	MAKSIMALE OMFANG LOVEN TILLADER, FRASKRIVER CREATIVE 
	SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER 
	UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 
	UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED 
	TIL ET BESTEMT FORMÅL OG EJENDOMSRETTIGHEDER SAMT 
	IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. CREATIVE ER IKKE 
	FORPLIGTET TIL HVERKEN AT TILBYDE OPDATERINGER ELLER 
	OPGRADERINGER TIL SOFTWAREN.

  	Ingen distributør, forhandler eller anden juridisk enhed 
	eller person har tilladelse til at udvide eller ændre denne 
	garanti eller nogen anden bestemmelse i nærværende 
	Licensaftale. Creative garanterer ikke, at funktionerne i 
	Softwaren imødekommer dine krav, eller at brugen af Softwaren 
	vil være uden afbrydelse, fejlfri eller fri for forkerte koder. 
	For så vidt angår dette afsnit forstås ved "forkerte koder" 
	enhver programkode, der har til formål at smitte øvrige 
	computerprogrammer eller computerdata, opbruge 
	computerressourcer, ændre, ødelægge, registrere eller overføre 
	data eller på anden måde lægge beslag på den normale betjening 
	af computeren, computersystemet eller computernetværket, 
	herunder virus, trojanske heste, droppers, orme, logiske 
	bomber og lignende. 

  	Enhver anden fremstilling end de i nærværende Licensaftale 
	fremsatte garantier, forpligter ikke Creative. Du påtager 
	selv det fulde ansvar for valg af Softwaren til at opnå 
	dine ønskede resultater samt for download, brug og de 
	resultater, du opnår ved brug af Softwaren. Du påtager dig 
	ligeledes hele den risiko, der er forbundet med Softwarens 
	kvalitet og ydeevne. Hvis der er fejl i Softwaren, pådrager 
	du (og hverken Creative eller dennes distributører eller 	
	forhandlere) dig alle omkostninger i forbindelse med 
	nødvendigt servicearbejde, reparation eller korrektion.
  
	Herudover hæfter Creative ikke for nøjagtigheden af 
	oplysninger, der leveres af Creative eller tredjemands 
	tekniske supportpersonale, eller eventuelle skader, der 
	(direkte eller indirekte) forårsages af handlinger eller 
	undladelser, som du foretager som følge af en sådan 
	vejledning fra teknisk support.

  	Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, 
	og du kan have andre rettigheder, afhængigt af land. I 
	nogle lande er det ikke tilladt at gennemføre 
	garantibegrænsning, og i de tilfælde gælder de 
	undtagelser, der er angivet herover, ikke. Creative 
	fraskriver sig alle garantier af enhver slags, hvis 
	Softwaren er tilpasset, ompakket eller på anden måde 
	ændret af tredjemand, der ikke er Creative.

14. 	FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR SKADER: BEGRÆNSET ANSVAR
  	CREATIVE ELLER DENNES LICENSGIVERE HÆFTER UNDER INGEN 
	OMSTÆNDIGHEDER FOR SKADER (HERUNDER, UDEN 
	BEGRÆNSNING, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELLE SKADER 
	ELLER FØLGESKADER ELLER FOR PERSONSKADE (HERUNDER 
	DØD) PÅ PERSONER, SOM FØLGE AF CREATIVES 
	FORSØMMELIGHED, ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, 
	DRIFTSTAB, MISTEDE FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDET 
	ØKONOMISK TAB), SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE 
	MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM CREATIVE 
	ELLER DENNES LICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM 
	MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. CREATIVE KAN ALDRIG 
	HÆFTE FOR BELØB, DER OVERSTIGER DET BELØB, DER ER 
	BETALT FOR BRUGEN AF SOFTWAREN, UANSET HVORLEDES 
	ET SÅDANT KRAV FREMLIGGES. EFTERSOM NOGLE LANDE 
	IKKE TILLADER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF 
	ERSTATNINGSANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER 
	FØLGESKADER, GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING 
	MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.15. 	ERSTATNING FRA DIG
  	Hvis du distribuerer Softwaren og dermed bryder nærværende 
	Aftale, skal du i henhold til Aftalen yde erstatning til, 
	forsvare og holde Creative skadesløs fra og mod eventuelle 
	krav eller retssager, herunder også advokatsalærer og påløbne 
	omkostninger, der er et resultat af eller er knyttet til 
	brugen af eller distributionen af Softwaren ved overtrædelse 
	af nærværende Aftale.

16. 	BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DEN AMERIKANSKE REGERING
  	Al Software og tilhørende dokumentation er underlagt 
	begrænsede rettigheder. Regeringens brug, duplikering 
	eller offentliggørelse af Softwaren er underlagt de 
	begrænsninger, der er anført i pkt (b)(3)(ii) i Rights 
	in Technical Data and Computer Software Clause i 
	252.227-7013. I tilfælde af underlicens eller brug af 
	Softwaren uden for USA er det pågældende lands lovgivning, 
	amerikansk lovgivning om eksportkontrol samt den engelske 
	version af denne aftale gældende.

17. 	LEVERANDØR/PRODUCENT
  	Leverandøren/producenten af denne Software er: 
  	Creative Technology Ltd
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	GENERELT
  	Nærværende Aftale er bindende for dig, dine ansatte,ledere, 
	leverandører og agenter samt alle efterfølgere eller 
	erhververe. Hverken Softwaren eller eventuelle oplysninger 
	fra samme må eksporteres undtagen i overensstemmelse med 
	den amerikanske lovgivning eller anden gældende lovgivning. 
	Nærværende Aftale er underlagt lovgivningen i Californien 
	(undtagen i tilfælde, hvor den gældende lokale lovgivning 
	har afvigende regler vedrørende ophavsret og registrerede 	
	varemærker). Denne aftale udgør hele aftalen mellem os og 
	dig, og du erklærer dig indforstået med, at Creative ikke 
	kan gøres ansvarlig for eventuelle usande erklæringer eller 
	fremstillinger fremsat af dem, deres agenter eller andre 
	(hverken uskyldigt eller forsømmeligt), som du stolede på, 
	da du indgik nærværende aftale, medmindre sådanne erklæringer 
	eller fremstillinger er afgivet svigagtigt. Nærværende Aftale 
	afløser alle andre aftaler, herunder også, men ikke begrænset 
	til, reklamer i forbindelse med Softwaren.

  	Hvis en del af nærværende Aftale anses for at være ugyldig 
	eller uigennemførlig i et land eller af et kompetent 
	statsligt organ, skal den pågældende del af Aftalen tilpasses 
	i fornødent omfang, så den bliver både gyldig og gældende, 
	mens resten af Aftalen forbliver gældende med fuld gyldighed.

  	Spørgsmål vedrørende nærværende Aftale bedes rettet til 
	Creative på ovennævnte adresse. Spørgsmål vedrørende 
	produktet eller tekniske spørgsmål bedes rettet til dit 
	nærmeste Creative Teknisk supportcenter.

  	Pakken indeholder muligvis software med funktionen 
	DVD-Audio, der gør det muligt at afspille 
	indholdsbeskyttede lyd-dvd'er. Funktionerne i 
	nærværende Software kan mistes, hvis systemet til 
	beskyttelse af indholdet kompromitteres. I så fald 
	kan du kun genoprette disse funktioner, hvis du 
	downloader en produktopdatering fra Creatives 
	websted.

TILLÆG TIL LICENSAFTALEN TIL MICROSOFT-SOFTWARE
===================================================================
VIGTIGT! Ved at bruge Microsofts softwarefiler 
("Microsoft-softwaren"), som leveres med dette 
tillæg, accepterer du at være bundet af følgende 
vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må 
du ikke bruge Microsoft-softwaren.

Microsoft-softwaren leveres med det ene formål 
at erstatte tilsvarende filer, der er leveret 
sammen med en tidligere licenseret kopi af 
Microsoft-softwareproduktet ("OPRINDELIGT 
PRODUKT"). Ved installation bliver Microsoft-
softwarefilerne en del af det OPRINDELIGE PRODUKT 
og er underlagt de samme ansvars- og licensvilkår 
og betingelser, som det OPRINDELIGE PRODUKT. Hvis 
du ikke har en gyldig licensaftale til at bruge 
det OPRINDELIGE PRODUKT, må du ikke bruge Microsoft-
softwaren. Al anden brug af Microsoft-softwaren er 
forbudt.

Intet i nærværende Aftale skal kunne fortolkes, 
som at Creative advokerer for eller tillader 
overtrædelse af lokale og/eller internationale 
love, der gælder i din retskreds.


DRM-TILLÆG TIL AFTALEN FOR MICROSOFT WMFSDK9-SERIEN
===================================================================
Indholdsydere bruger Microsofts teknologi om Digital 
Rights Management til Windows Media ("WM-DRM") til 
at beskytte deres indholds integritet ("Sikkert 
indhold"), så den immaterielle ejendomsret, herunder 
ophavsret, til det pågældende indhold ikke krænkes. 
Dele af denne Software og andre tredjepartsprogrammer 
("WM-DRM-software") anvender WM-DRM til overførsel 
eller afspilning af sikkert indhold. Hvis WM-DRM-
softwarens sikkerhed har været kompromitteret, kan 
ejere af sikkert indhold ("ejere af sikkert indhold") 
anmode Microsoft om at tilbagekalde WM-DRM-softwarens 
tilladelse til at kopiere, vise, overføre og/eller 
afspille sikkert indhold. Tilbagekaldelsen ændrer 
ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille ubeskyttet 
indhold. En oversigt over tilbagekaldt WM-DRM-software 
sendes til computeren, hver gang du overfører en licens 
til sikkert indhold fra internettet. Microsoft kan i 
forbindelse med en sådan licens også overføre 
tilbagekaldelseslister til computeren på vegne af ejerne 
af sikkert indhold. Ejere af sikkert indhold kan også 
kræve, at du opgraderer nogle af de WM-DRM-komponenter, 
der distribueres med nærværende Software ("WM-DRM-
opgraderinger"), før der etableres adgang til deres 
indhold. Når du forsøger at få vist et sådant indhold, 
vil WM-DRM-software, som Microsoft har bygget, meddele 
dig, at en WM-DRM-opgradering er nødvendig, og bede 
om din accept, inden WM-DRM-opgraderingen overføres. 
Det kan ske, at WM-DRM-software, der anvendes af 
tredjemand, gør det samme. Hvis du afviser 
opgraderingen, kan du ikke få adgang til indhold, 
der kræver WM-DRM-opgraderingen, men du kan stadig få 
adgang til ubeskyttet indhold og sikkert indhold, der 
ikke kræver opgraderingen.

**OPLYSNINGER OM OPHAVSRET FOR BRUGERE AF CREATIVE-PRODUKTER
===================================================================
Nogle Creative-produkter er designet med det formål 
at hjælpe dig med at reproducere materiale, som du 
har ophavsret til eller har fået tilladelse til at 
kopiere fra ophavsret-ejeren eller som en undtagelse 
fra gældende lov. Medmindre du ejer ophavsretten eller 
har en sådan tilladelse, overtræder du måske 
lovgivningen om ophavsret og kan blive tvunget til at 
betale erstatning eller sikre anden afhjælpning. Hvis 
du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte
din juridiske rådgiver.

Når du bruger et Creative-produkt, er det dit ansvar at 
sikre, at der ikke sker overtrædelse af gældende love om 
ophavsret, der siger, at kopiering af visse materialer 
eventuelt kræver forudgående samtykke fra ophavsret-ejerne. 
Creative fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til 
ulovlig brug af Creative-produktet, og Creative hæfter 
under ingen omstændigheder for oprindelsen af data, der 
er lagret i en komprimeret lydfil.

Du bekræfter og accepterer, at eksport eller brug af MP3 
Codecs i direkte udsendelser (via jord, satellit, kabel 
eller andet medie) eller udsendelse via internettet eller 
andre netværk, som, men ikke begrænset til intranet osv., 
i programmer, hvor der betales for lyd eller efter behov, 
ikke er tilladt og/eller licenseret 
(se også http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIELLE EU-REGLER
===================================================================
Hvis du har downloadet Softwaren i EU, gælder følgende 
regler også for dig. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE 
MELLEM VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SOFTWARELICENSAFTALE OG 
NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER, GÆLDER NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER.

Dekompilering:
Du accepterer under ingen omstændigheder at overføre 
Softwaren eller vise Softwarens objektkode på andre 
computerskærme eller tage hardcopy-hukommelsesdumps 
af Softwarens objektkode. Hvis du mener, at du får 
brug for oplysninger i forbindelse med Softwarens 
evne til at fungere sammen med andre programmer, må 
du hverken foretage dekompilering eller disassemblering 
af Softwaren for at skaffe disse oplysninger, og du 
accepterer at rekvirere sådanne oplysninger hos Creative 
på en af de adresser, der er angivet ovenfor. Ved 
modtagelse af en sådan forespørgsel foretager 
Creative en vurdering af, hvorvidt du har brug for 
disse oplysninger til et lovligt formål, og Creative 
giver dig i så fald sådanne oplysninger inden for en 
rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

BEGRÆNSET GARANTI:
BORTSET FRA OVENSTÅENDE I NÆRVÆRENDE AFTALE, OG SOM 
ANGIVET UNDER OVERSKRIFTEN "LOVBEFÆSTEDE RETTIGHEDER", 
LEVERES SOFTWAREN, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN 
NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER 
UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMÅL OG EJENDOMSRETTIGHEDER SAMT 
IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

BEGRÆNSNINGER I RETSMIDLER OG ERSTATNINGSKRAV:
BEGRÆNSNINGERNE AF RETSMIDLER OG ERSTATNINGSKRAV I 
SOFTWARELICENSAFTALEN OMFATTER IKKE PERSONSKADE 
(HERUNDER DØDSFALD) FORÅRSAGET AF CREATIVES 
FORSØMMELIGHED OG ER UNDERLAGT BESTEMMELSER, DER ER 
ANGIVET I AFSNITTET MED OVERSKRIFTEN "LOVBEFÆSTEDE 
RETTIGHEDER".

Lovbefæstede rettigheder
I henhold til irsk lovgivning kan visse betingelser og 
garantier være underforståede i kontrakter i forbindelse 
med varesalg og i servicekontrakter. Sådanne betingelser 
og garantier er ikke gældende i samme omfang, som sådanne 
betingelser og garantier ville være gældende i forbindelse 
med denne aftale i henhold til irsk lovgivning. Omvendt 
vil sådanne betingelser og garantier være gældende, hvis 
de ikke lovligt kan afvises. Som følger heraf stiller 
intet i nærværende Aftale brugere ringere end afsnit 12, 
13, 14 eller 15 i den irske Sale of Goods Act 1893 (med 
senere ændringer).

Generelt
Denne Licensaftale er underlagt den irske lovgivning. De 
forskellige versioner af nærværende Aftale på de forskellige 
sprog skal gælde Software, der er downloadet inden for EU. 
Denne aftale udgør hele aftalen mellem os og dig, og du 
erklærer dig indforstået med, at Creative ikke kan gøres 
ansvarlig for eventuelle usande erklæringer eller 
fremstillinger fremsat af dem, deres agenter eller andre 
(hverken uskyldigt eller forsømmeligt), som du stolede på, 
da du indgik nærværende aftale, medmindre sådanne 
erklæringer eller fremstillinger er afgivet svigagtigt.


===================================================================
          S l u t  p å  A f t a l e n
===================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.78