License.txt Driver File Contents (R126205.EXE)

Tento soubor obsahuje anglickou a èeskou verzi licenèni zmlouvy 
na software. V pøípade jakýchkoliv nesrovnalostí mezi dvìma 
verzemi anglická verze bude platit.

====================================================================
 LICENÈNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU 
	SPOLEÈNOSTI CREATIVE (pro webový software)
		Verze 2.7, leden 2005
====================================================================

PEÈLIVÌ SI PØEÈTÌTE TENTO DOKUMENT. PØED STAŽENÍM SOFTWARU Z 
INTERNETU JSTE SOUHLASILI S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. 

Toto je zákonná smlouva mezi vámi a spoleèností Creative 
Technology Ltd. a jejími pøidruženými firmami ("Creative"). 
V této smlouvì jsou uvedeny smluvní podmínky, na základì 
kterých spoleènost Creative nabízí poskytnutí licence na 
Software, stažený z tohoto webového serveru spolu se 
související dokumentací a doprovodným materiálem, vèetnì, 
ale ne pouze, spustitelných programù, ovladaèù, knihoven 
a datových souborù, které jsou k tìmto programùm pøipojeny 
(souhrnnì "Software").

LICENCE
1. 	Udìlení licence
  	Na Software vám byla poskytnuta licence, která vám 
	jej dovoluje používat pouze v rámci podmínek této 
	smlouvy. Software vám nebyl prodán. Tato licenèní 	
	Smlouva je dokladem o licenci sloužícím k uplatòování 
	práv udìlených v této Smlouvì a musíte ji uschovat. 
	Pokud jde o vztah mezi vámi a spoleèností Creative 	
	(a do uplatnitelné míry i udìlovateli licencí), 
	spoleènost Creative si podrží všechny zákonné nároky 
	a vlastnická práva na Software a vyhrazuje si všechna 	
	práva, která vám nebyla výslovnì poskytnuta. Spoleènost 
	Creative vám udìluje právo používat tento Software 
	jako celek nebo jeho èást za pøedpokladu, že
  	(a) Software není distribuován pro zisk,
  	(b) Software je používán pouze ve spojení s produkty 
	   rodiny Creative,
  	(c) Software NESMÍ být mìnìn
  	(d) všechny autorské doložky v Softwaru jsou 
	   aktualizovány.

2. 	Pro použití na jednom poèítaèi 
  	Software smí v jednom okamžiku používat pouze jeden 
	uživatel na jednom poèítaèi. Strojovì èitelnou èást 
	Softwaru mùžete pøenést z jednoho poèítaèe na jiný za 
	pøedpokladu, že
  	(a) Software (vèetnì všech jeho èástí èi kopií) bude 
	   vymazán z prvního poèítaèe a
  	(b) neexistuje možnost, že by Software byl používán 
	   na více než jednom poèítaèi souèasnì.

3. 	Samostatný poèítaè 
  	Software smíte používat pouze na samostatném poèítaèi tak, 
	aby Software a jeho funkce byly pøístupné pouze osobám, 
	které jsou fyzicky pøítomny v místì, kde se nalézá poèítaè, 
	na nìmž je Software spuštìn. Nesmíte povolit vzdálený 
	pøístup k Softwaru ani jeho funkcím, ani pøenášet 
	Software jako celek ani žádnou jeho èást po síti nebo 
	pøenosové lince.

4. 	Autorská práva 
  	Software je vlastnictvím spoleènosti Creative a je 
	chránìn zákony Spojených státù o autorských právech 
	a ustanoveními mezinárodních dohod. Ze žádné kopie 
	Softwaru ani ze žádné kopie písemných materiálù, 
	které mohou být pøípadnì k Softwaru pøiloženy, nesmíte 
	odstranit autorskou doložku.

5. 	Jedna kopie pro archivaci 
  	Smíte zhotovit jednu (1) archivní kopii strojovì èitelné 
	èásti Softwaru pro úèely zálohování, která bude sloužit 
	pouze jako podpora vašeho využití Softwaru na jediném 
	poèítaèi, za pøedpokladu, že na kopii zkopírujete všechny 
	doložky o autorských a jiných vlastnických právech, 
	které obsahují originály Softwaru.

6. 	Žádné vkládání ani spojování 
  	Nesmíte vložit žádnou èást Softwaru do žádného jiného 
	programu ani slouèit žádnou èást Softwaru s žádným jiným 
	programem, s výjimkou rozsahu, ve kterém je toto výslovnì 
	dovoleno zákony v místì, kde Software používáte. Na 
	jakoukoli èást Softwaru, která by pøípadnì byla vložena 
	do jiného programu nebo s jiným programem slouèena, se 
	budou nadále vztahovat podmínky této smlouvy a vy budete 
	povinni ve vložených nebo slouèené èásti reprodukovat 
	všechny doložky o autorských a jiných vlastnických 
	právech, které obsahují originály Softwaru.

7. 	Síťová verze 
  	Jestliže jste si koupili "síťovou“ verzi Softwaru, tato 
	Smlouva se vztahuje na instalaci Softwaru na jediném 
	"souborovém serveru". Software nesmí být kopírován na 
	více systémù. Každý "uzel", který je pøipojen k 
	"souborovému serveru“, musí rovnìž mít vlastní licenci 
	pro "uzlovou kopii“ Softwaru, která je licencí pouze pro 
	tento urèitý "uzel".

8. 	Licence je nepøenosná 
  	Svoji licenci na Software nesmíte pøevést na tøetí stranu.
 
9. 	Omezení používání, kopírování a modifikace Softwaru 
  	S výjimkou rozsahu výslovnì povoleného touto smlouvou 
	nebo zákony zemì, ve které jste Software získali, 
	nesmíte Software používat, kopírovat ani modifikovat. 
	Nesmíte ani sami poskytovat licenci na nìkterá ze svých 
	práv, která vyplývají z této smlouvy. Software mùžete 
	používat pouze pro svoji osobní potøebu, ne pro veøejné 
	úèely ani pro tvorbu veøejnì promítaných videopásek.

10. 	Zpìtný pøeklad, zpìtný pøevod do asembleru a zpìtné 
	inženýrství 
  	Uznáváte, že Software obsahuje obchodní tajemství a 
	jiné informace, které jsou vlastnictvím spoleènosti 
	Creative a udìlovatelù licence. S výjimkou rozsahu, 
	ve kterém je to výslovnì dovoleno touto smlouvou nebo 
	zákony v místì, kde Software používáte, nesmíte Software 
	zpìtnì pøekládat, pøevádìt zpìt do asembleru ani provádìt 
	jiný druh zpìtného inženýrství èi se zabývat jakoukoli 
	jinou èinností, která by vedla k získání podkladových 
	informací, které nejsou pro uživatele viditelné v 
	souvislosti s normálním používáním Softwaru. 

  	Zejména souhlasíte s tím, že za žádným úèelem nebudete 
	Software šíøit ani zobrazovat objektový kód Softwaru 
	na obrazovce poèítaèe ani nebudete tisknout kopie pamìti 
	obsahující objektový kód Softwaru. Pokud se budete 
	domnívat, že potøebujete informace, které se vztahují k 
	interakci Softwaru s jinými programy, nebudete Software 
	zpìtnì pøekládat ani ho pøevádìt zpìt do asembleru, 
	abyste tyto informace získali. Souhlasíte s tím, že si 
	tyto informace vyžádáte od spoleènosti Creative na níže 
	uvedené adrese. Na základì takovéto žádosti spoleènost 
	Creative urèí, zda tyto informace požadujete pro legitimní 
	úèely, a pøípadnì vám tyto informace poskytne v pøimìøené 
	lhùtì a za pøimìøených podmínek.

  	V každém pøípadì spoleènost Creative uvìdomíte o jakýchkoli 
	informacích, které pocházejí ze zpìtného inženýrství nebo 
	podobných èinností. Tyto výsledky budou dùvìrnými informacemi 
	spoleènosti Creative, které lze používat pouze ve spojení 
	se Softwarem.

11. 	Podmínky použití aplikace Gracenote(R) CDDB(R)
  	Tato aplikace mùže obsahoval software firmy Gracenote, Inc. z 
	Emeryville v Californii ("Gracenote"). Software 
	spoleènosti Gracenote ("Gracenote Client“) umožòuje aplikaci 
	provádìt identifikaci disku online a získávat ze serveru 
	online ("Servery Gracenote“) informace o skladbách, vèetnì 
	jejich názvù, jmen interpretù a dalších informací o skladbách 
	("Data Gracenote“) a provádìt další funkce. Data Gracenote 
	mùžete používat pouze prostøednictvím funkcí tohoto 
	aplikaèního softwaru, který je urèen pro koncové uživatele. 

  	Souhlasíte s tím, že budete používat Data Gracenote, software 
	Gracenote Client a servery Gracenote pouze pro osobní potøebu 
	a nekomerèní úèely. Software Gracenote Client ani Data 
	Gracenote nesmíte pøidìlit, zkopírovat, pøenést ani odeslat 
	(vyjma identifikace pomocí tagù obsažené v hudebním souboru) 
	žádné tøetí stranì. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI 
	VYUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE 
	CLIENT ANI SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE 
	VÝSLOVNÌ POVOLENO V TÉTO SMLOUVÌ. 

  	Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání dat 
	Gracenote, softwaru Gracenote Client a serverù Gracenote bude 
	ukonèena, pokud tato omezení porušíte. Bude-li vaše licence 
	ukonèena, souhlasíte s tím, že pøestanete jakýmkoli zpùsobem 
	používat data Gracenote Data, software Gracenote Client a 
	servery Gracenote Servers. Všechna práva k datùm Gracenote 
	Data, softwaru Gracenote Client a serverùm Gracenote Servers 
	vèetnì všech vlastnických práv jsou vyhrazena spoleènosti 
	Gracenote. Za žádných okolností není spoleènost Gracenote 
	povinna vyplácet vám jakoukoli èástku za vámi poskytnuté 
	informace, vèetnì informací o hudebních souborech. 
	Souhlasíte s tím, že spoleènost Gracenote mùže svá práva 
	vyplývající z této smlouvy proti vám uplatnit pøímo pod 
	svým vlastním jménem. 
 
  	Služba Gracenote používá jedineèný identifikátor ke sledování 
	dotazù pro statistické úèely. Náhodnì pøiøazený èíselný 
	identifikátor je urèen k tomu, aby služba Gracenote mohla 
	poèítat dotazy, aniž by zjišťovala vaši totožnost. Více 
	informací o pøíslušné službì Gracenote najdete na webových 
	stránkách www.gracenote.com v èlánku Gracenote Privacy 
	Policy (Zásady zachování soukromí spoleènosti Gracenote). 

  	Software Gracenote Client a všechny položky dat Gracenote 
	jsou vám licencovány "TAK JAK JSOU“. Spoleènost Gracenote 
	neposkytuje žádné záruky, výslovnì uvedené nebo 
	pøedpokládané, týkající se správnosti dat Gracenote 
	získaných ze serverù Gracenote. Spoleènost Gracenote si 
	vyhrazuje právo odstraòovat data ze serverù Gracenote a 
	mìnit kategorie dat kdykoli to uzná za vhodné. Není 
	poskytována žádná záruka na to, že software Gracenote 
	Client a servery Gracenote budou pracovat bez chyb, ani 
	na to, že jejich provoz bude nepøetržitý. Spoleènost 
	Gracenote vám není povinna poskytovat žádné vylepšené 
	nebo dodateèné datové typy, které možná bude v budoucnu 
	poskytovat, a mùže kdykoli ukonèit poskytování svých 
	služeb online. SPOLEÈNOST GRACENOTE NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ 
	ZÁRUKY VÝSLOVNÌ UVEDENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ, 
	VÈETNÌ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNÌ, PØEDPOKLÁDANÝCH 
	ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, 
	VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL A K NEPORUŠENÍ PRÁV. 
	Spoleènost Gracenote se nezaruèuje za výsledky, které 
	získáte pomocí softwaru Gracenote Client nebo z libovolného 
	serveru Gracenote Server. SPOLEÈNOST GRACENOTE NEBUDE V 
	ŽÁDNÉM PØÍPADÌ ZODPOVÌDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPØÍMÉ 
	ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISCÍCH ÈI VÝNOSECH. 

12. 	UKONÈENÍ
  	Licence, která vám byla udìlena, je platná až do svého 
	ukonèení. Licenci mùžete ukonèit kdykoli tím, že Software, 
	který nyní vlastníte nebo spravujete (vèetnì všech jeho 
	èástí a kopií), znièíte. Licence také automaticky zaniká 
	bez jakéhokoli upozornìní, pokud nedodržíte kteroukoli 
	z podmínek této smlouvy. Souhlasíte, že na základì 
	takovéhoto ukonèení Software (vèetnì všech jeho èástí 
	a kopií) znièíte. Na základì ukonèení licence mùže také 
	spoleènost Creative vymáhat všechna svá zákonem stanovená 
	práva, i jednotlivì. Ustanovení této smlouvy, která chrání 
	vlastnická práva spoleènosti Creative, zùstanou v platnosti 
	i po ukonèení licence.

13. 	ŽÁDNÉ ZÁRUKY
  	VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ. 
	SOFTWARE JE POSKYTOVÁN POUZE PRO POUŽITÍ S HARDWAREM 
	SPOLEÈNOSTI CREATIVE A SOUVISEJÍCÍM SOFTWAREM. 
	SOFTWARE JE POSKYTOVÁN K POUŽITÍ "TAK JAK JE“ BEZ ZÁRUKY 
	JAKÉHOKOLI DRUHU. V NEJVÌTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM 
	ROZHODNÝM PRÁVEM NEUZNÁVÁ SPOLEÈNOST CREATIVE ŽÁDNÉ 
	ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÌ UVEDENÉ ANI 
	PØEDPOKLÁDANÉ VÈETNÌ, BEZ OMEZENÍ, PØEDPOKLÁDANÝCH 
	ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, 
	VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL A K NEPORUŠENÍ PRÁVA. 
	SPOLEÈNOST CREATIVE NENÍ POVINNA POSKYTOVAT K 
	SOFTWARU AKTUALIZACE ANI INOVACE.

  	Žádný distributor, prodejce ani žádný jiný subjekt èi osoba 
	nejsou oprávnìni rozšiøovat ani mìnit tuto záruku ani žádné 
	jiné ustanovení této Smlouvy. Spoleènost Creative nezaruèuje, 
	že funkce, které Software obsahuje, budou splòovat vaše 
	požadavky ani že bude Software fungovat bez pøerušení a 
	že nebude obsahovat chyby ani škodlivý kód. Pro úèely tohoto 
	odstavce znamená "škodlivý kód“ jakýkoli programový kód, který 
	byl navržen s cílem narušovat poèítaèové programy nebo 
	poèítaèová data, využívat poèítaèové zdroje, modifikovat, 
	poškozovat, zaznamenávat nebo rozšiøovat data nebo nìjakým 
	jiným zpùsobem násilnì zasahovat do normální èinnosti poèítaèe, 
	poèítaèového systému nebo poèítaèové sítì, vèetnì virù, 
	trojských koní, dropperù, parazitních programù šíøících se 
	po síti, logických bomb a podobnì. 

  	Žádný jiný výklad, než záruky stanovené v této Smlouvì, není 
	pro spoleènost Creative závazný. Pøejímáte veškerou 
	zodpovìdnost za výbìr Softwaru pro dosažení pøedpokládaných 
	výsledkù a za stažení, použití a výsledky získané pomocí 
	Softwaru. Také pøejímáte všechna rizika související s 
	kvalitou a výkonem Softwaru. Pokud se prokáže, že je Software 
	závadný, nesete vy (nikoli spoleènost Creative nebo její 
	distributoøi èi prodejci) veškeré náklady všech nezbytných 
	služeb, oprav a úprav.

  	Dále spoleènost Creative nebude odpovídat za pøesnost 
	jakýchkoli informací, které poskytnou pracovníci technické 
	podpory spoleènosti Creative nebo tøetí strany, ani za 
	jakékoli škody, zpùsobené pøímo èi nepøímo vaší èinností 
	nebo vašimi opomenutími, ke kterým dojde v dùsledku takovéto 
	technické podpory.

  	Tato záruka vám dává urèitá práva. Kromì nich mùžete mít 
	i další práva, která se v rùzných státech èi zemích liší. 
	Nìkteré státy èi zemì neumožòují spoleènostem zøíci se 
	pøedpokládaných záruk, proto je možné, že nìkteré z výše 
	uvedených ustanovení se na vás nevztahují. Pokud byl Software 
	upravován, znovu vložen do balení nebo jakýmkoli zpùsobem 
	zmìnìn jiným dodavatelem než spoleèností Creative, zøíká 
	se spoleènost Creative všech záruk jakéhokoli druhu.

14. 	ZØEKNUTÍ SE ODPOVÌDNOSTI ZA ŠKODY: OMEZENÍ 
  	ODPOVÌDNOSTI SPOLEÈNOST CREATIVE ANI 
	POSKYTOVATELÉ JEJÍCH LICENCÍ NEBUDOU V ŽÁDNÉM 
	PØÍPADÌ ODPOVÌDNI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (VÈETNÌ, 
	NIKOLI VŠAK POUZE, NÁHODNÝCH, NEPØÍMÝCH, 
	ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH, ANI ZA ŽÁDNÝ 
	ÚRAZ NEBO ZRANÌNÍ (VÈETNÌ ÚMRTÍ) KOHOKOLI 
	ZPÙSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEÈNOSTI CREATIVE, 
	ZA ZTRÁTU ZISKU, PØERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU 
	OBCHODNÍCH INFORMACÍ ÈI JAKOUKOLI JINOU FINANÈNÍ 
	ZTRÁTU) ZPÙSOBENÉ POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ 
	POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PØÍPADÌ, ŽE 
	SPOLEÈNOST CREATIVE NEBO POSKYTOVATELÉ 
	JEJÍCH LICENCÍ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH 
	ŠKOD UPOZORNÌNI. V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPØEKROÈÍ 
	ODPOVÌDNOST SPOLEÈNOSTI CREATIVE NEBO NÁHRADA 
	ŠKOD ZPÙSOBENÝCH VÁM ÈI JINÉ OSOBÌ ÈÁSTKU, KTEROU 
	JSTE ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, BEZ OHLEDU NA 
	ZPÙSOB REKLAMACE. PROTOŽE NÌKTERÉ STÁTY ÈI ZEMÌ 
	NEUMOŽÒUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH A 
	NÁSLEDNÝCH ŠKOD, NÌKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH 
	OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

15. 	ODŠKODNÌNÍ
  	Pokud pøi distribuci Softwaru porušujete tuto Smlouvu, 
	zbavíte spoleènost Creative odpovìdnosti, ochráníte a 
	obhájíte ji proti veškerým nárokùm nebo žalobám vèetnì 
	poplatkù za právní zastoupení, které vzniknou následkem 
	použití nebo distribucí Softwaru porušujícím tuto Smlouvu.

16. 	OMEZENÁ PRÁVA PRO VLÁDU SPOJENÝCH STÁTÙ
  	Veškerý Software a s ním související dokumentace jsou 
	poskytovány s omezenými právy. Používání, duplikace a 
	zveøejnìní vládou Spojených státù podléhá omezením, která 
	jsou uvedena v oddílu (b)(3)(ii) sbírky práv týkajících 
	se technických dat a poèítaèového softwaru (Rights in 
	Technical Data and Computer Software Clause) 252.227-7013. 
	Jestliže dále prodáváte licenci nebo používáte Software 
	mimo území Spojených státù, budou se na vás vztahovat 
	pøíslušné zákony dané zemì, zákon Spojených státù pro 
	kontrolu vývozu a anglická verze této smlouvy.

17. 	DODAVATEL/VÝROBCE
  	Dodavatelem/výrobcem tohoto Softwaru je: 
  	Creative Technology Ltd.
  	31, International Business Park
  	Creative Resource
  	Singapore 609921

18. 	OBECNÁ USTANOVENÍ
  	Tato smlouva je závazná pro vás stejnì jako pro vaše 
	zamìstnance, zamìstnavatele, dodavatele a obchodní 
	zástupce a pro všechny nástupce a nabyvatele práv. 
	Software ani žádné z nìj odvozené informace nesmìjí 
	být exportovány, kromì pøípadù, kdy je to v souladu 
	se zákony USA nebo s jinými pøíslušnými ustanoveními. 
	Tato smlouva se øídí zákony státu Kalifornie (s výjimkou 
	rozsahu, ve kterém federální zákony øídí autorská práva 
	a federální registrované ochranné známky). Smlouva je 
	úplným znìním smlouvy mezi námi. Souhlasíte s tím, že 
	spoleènost Creative nebude odpovìdná za žádná nesprávná 
	tvrzení ani interpretace, které uvede sama spoleènost, 
	její zástupci nebo kterákoli jiná osoba (ať už z 
	neznalosti nebo z nedbalosti) a na které jste se 
	spoléhali pøi uzavírání této smlouvy, pokud takováto 
	nesprávná tvrzení nebo interpretace nebyly uvedeny s 
	podvodným úmyslem. Smlouva nahrazuje všechny ostatní 
	dohody nebo smlouvy, vèetnì, nikoli však výhradnì, 
	reklamy týkající se daného Softwaru.

  	Pokud je nìkteré ustanovení této smlouvy považováno 
	nìkterou zemí èi vládním úøadem se soudní pravomocí 
	za neplatné nebo neúèinné, bude pøíslušné ustanovení 
	považováno za modifikované v rozsahu nutném k tomu, 
	aby nabylo platnosti a úèinnosti, pøièemž zbývající 
	ustanovení zùstávají plnì v platnosti.

  	S otázkami, které se týkají této smlouvy, se prosím 
	obraťte na spoleènost Creative na výše uvedené adrese. 
	S otázkami, které se týkají produktu nebo technických 
	záležitostí, se obraťte na nejbližší centrum technické 
	podpory spoleènosti Creative.

  	Tento balíèek mùže obsahovat software s funkcí zvukového 
	výstupu pøehrávaèe DVD, abyste mohli pøehrávat zvukové 
	disky DVD s chránìným obsahem. Funkènost tohoto Softwaru 
	mùže být ztracena, je-li ohrožena bezpeènost systému ochrany 
	obsahu. V tomto pøípadì je jediným opravným prostøedkem, 
	jak tuto funkènost obnovit, stažení aktualizace produktu 
	webových stránek spoleènosti Creative.

DODATEK K LICENÈNÍ SMLOUVÌ SOFTWARU SPOLEÈNOSTI MICROSOFT
====================================================================
DÙLEŽITÉ: Používáním souborù softwaru spoleènosti Microsoft 
("Microsoft Software“), které jsou souèástí tohoto dodatku, 
dáváte souhlas k respektování následujících podmínek. Pokud 
nesouhlasíte s respektováním tìchto podmínek, nebudete moci 
Microsoft Software používat.

Microsoft Software je dodáván z jediného dùvodu: nahradit 
odpovídající soubory poskytnuté s pøedchozí licencovanou kopií 
softwarového produktu spoleènosti Microsoft ("PÙVODNÍ PRODUKT“). 
Po instalaci se soubory softwaru spoleènosti Microsoft stanou 
souèástí PÙVODNÍHO PRODUKTU a budou podléhat stejným zárukám a 
licenèním podmínkám jako PÙVODNÍ PRODUKT. Pokud k použití 
PÙVODNÍHO PRODUKTU nemáte platnou licenci, nemùžete Microsoft 
Software používat. Jakékoli jiné použití softwaru spoleènosti 
Microsoft je zakázáno.

Žádná èást této smlouvy nebude ze strany spoleènosti Creative 
chápána jako obhajování èi schvalování porušování místních 
a/nebo mezinárodních zákonù, které se vztahují k vaší zemi.


DODATEK DRM KE SMLOUVÌ SPOLEÈNOSTI MICROSOFT SÉRIE WMFSDK9
====================================================================
Poskytovatelé obsahu používají technologii DRM (Digital 
Rights Management) spoleènosti Microsoft pro systém 
Windows Media ("WM-DRM“) a chrání tak integritu svého 
obsahu ("Zabezpeèený obsah“), aby jejich duševní 
vlastnictví v tomto obsahu (vèetnì autorských práv) 
nebylo zneužito. Èásti tohoto softwaru a jiné aplikace 
jiných výrobcù ("Software WM-DRM“) používají technologii 
WM-DRM pro pøehrávání nebo pøenášení zabezpeèeného obsahu. 
Byla-li bezpeènost Softwaru WM-DRM narušena, vlastníci 
zabezpeèeného obsahu mohou vyžadovat, aby spoleènost 
Microsoft zrušila právo Softwaru WM-DRM na kopírování, 
zobrazování, pøenášení a/nebo pøehrávání zabezpeèeného 
obsahu. Takové zrušení nezmìní schopnost Softwaru WM-DRM 
pøehrát nechránìný obsah. Pøi každém stahování licence 
pro zabezpeèený obsah ze sítì Internet bude na váš 
poèítaè zaslán seznam zrušeného Softwaru WM-DRM. 
Spoleènost Microsoft mùže v souvislosti s takovou licencí 
na váš poèítaè stáhnout také seznamy zrušených položek 
jménem vlastníkù zabezpeèeného obsahu. Vlastníci 
zabezpeèeného obsahu mohou také požadovat, abyste pøed 
pøístupem do jejich obsahu upgradovali nìkteré z 
komponent WM-DRM distribuované s tímto softwarem ("upgrade 
WM-DRM“). Pokud se pokusíte pøehrát takový obsah, Software 
WM-DRM sestavený spoleèností Microsoft vás upozorní na 
to, že je potøeba aktualizovat WM-DRM, a pøed stažením 
aktualizace WM-DRM vás požádá o souhlas. Software WM-DRM 
používaný tøetími stranami se mùže chovat stejnì. Pokud 
aktualizaci nepøijmete, nebudete moci získat pøístup k 
obsahu, který vyžaduje aktualizaci WM-DRM; budete však 
stále moci získat pøístup k nechránìnému obsahu a 
zabezpeèenému obsahu, který tuto aktualizaci nevyžaduje.

**INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH PRO UŽIVATELE 
PRODUKTÙ SPOLEÈNOSTI CREATIVE
====================================================================
Nìkteré produkty spoleènosti Creative jsou urèeny k 
reprodukci materiálù, na které vlastníte autorská práva 
nebo k jejichž kopírování jste oprávnìni vlastníkem 
autorských práv èi osvobozením v rozhodném právu. Pokud 
nevlastníte autorská práva nebo nemáte pøíslušné oprávnìní, 
mùžete porušit zákon na ochranu autorských práv a bude na 
vás požadováno uhrazení zpùsobených škod a další odškodné. 
Pokud si nejste jisti svými právy, obraťte se na svého 
právního poradce.

Používáte-li produkt spoleènosti Creative, je vaší 
povinností zajistit, aby nedocházelo k pøestoupení 
pøíslušných zákonù na ochranu autorských práv, na 
základì kterých mùže být pro kopírování urèitých 
materiálù požadován pøedchozí souhlas vlastníka 
autorských práv. Spoleènost Creative se zøíká 
odpovìdnosti za jakékoli nelegální používání svého 
produktu a nebude v žádném pøípadì odpovìdná za 
pùvodní data uložená v komprimovaném zvukovém 
souboru.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že exportování nebo 
použití kodexu MP3 ve vysílání v reálném èase 
(pozemní, satelitní, kabelová nebo jiná média) 
nebo ve vysílání pøes Internet nebo jiné sítì, 
jako napøíklad, ale nejen, sítì intranet apod., 
ve zvukových aplikacích, které jsou placené nebo 
placené na požádání, není oprávnìné ani licencované 
(viz také http://www.iis.fhg.de/amm/).

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PLATNÁ PRO EVROPSKOU UNII
====================================================================
Jestliže jste Software stáhli v Evropské unii (EU), 
platí pro vás rovnìž následující ustanovení. Jestliže 
je nìjaký rozpor mezi výše uvedenými podmínkami licenèní 
Smlouvy na Software a tìmi, které jsou 
uvedeny v následujících ustanoveních, mají PØEDNOSTNÍ 
PLATNOST následující ustanovení.

Zpìtný pøeklad:
Souhlasíte s tím, že za žádným úèelem nebudete Software 
šíøit, ani zobrazovat objektový kód Softwaru na 
obrazovce poèítaèe, ani nebudete tisknout kopie pamìti 
obsahující objektový kód Softwaru. Pokud se budet
e domnívat, že potøebujete informace, které se vztahují 
ke spustitelnosti Softwaru s jinými programy, nebudete 
Software zpìtnì pøekládat ani pøevádìt zpìt do asembleru, 
abyste tyto informace získali a souhlasíte s tím, že si 
tyto informace vyžádáte od spoleènosti Creative na níže 
uvedené adrese. Na základì takovéto žádosti spoleènost 
Creative urèí, zda tyto informace požadujete pro legitimní 
úèely, a pøípadnì vám tyto informace poskytne v pøimìøené 
lhùtì a za pøimìøených podmínek.

OMEZENÁ ZÁRUKA:
KROMÌ PØÍPADÙ UVEDENÝCH VÝŠE V TÉTO SMLOUVÌ A PØÍPADÙ 
UVEDENÝCH DÁLE POD NADPISEM "STATUTÁRNÍ PRÁVA“ JE SOFTWARE 
POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY VÝSLOVNÌ 
UVEDENÉ NEBO PØEDPOKLÁDANÉ VÈETNÌ, ALE NIKOLI VÝHRADNÌ, 
VŠECH PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH 
SE K OBCHODOVATELNOSTI, KVALITÌ NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ 
ÚÈEL, TITUL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA.

OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTØEDKÙ A FINANÈNÍCH NÁHRAD:
OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTØEDKÙ A FINANÈNÍCH NÁHRAD V LICENÈNÍ 
SMLOUVÌ NA SOFTWARE SE NEVZTAHUJE NA ZRANÌNÍ OSOB (VÈETNÌ 
SMRTI), KTERÉ BY JAKÉKOLI OSOBÌ ZPÙSOBILA NEDBALOST 
SPOLEÈNOSTI CREATIVE A PODLÉHAJÍ USTANOVENÍM UVEDENÝM V 
ODSTAVCI NADEPSANÉM "STATUTÁRNÍ PRÁVA".

Statutární práva:
Irské zákony stanovují, že urèité podmínky a záruky mohou 
být ve smlouvách o prodeji zboží a smlouvách o poskytování 
služeb pøedpokládány. Takové podmínky a záruky jsou zde 
vylouèeny v takovém rozsahu, jaký je v kontextu této 
transakce podle irských zákonù povolen. Naopak platné 
budou ty podmínky a záruky, kterém nemohou být podle práva 
vylouèeny. Obdobnì nic v této smlouvì nebude poškozovat 
žádná práva, která máte na základì oddílù 12, 13, 14 a 
15 irského zákona o prodeji zboží (Sale of Goods Act) 
z roku 1893 (v platném znìní).

Obecné informace:
Tato smlouva se øídí zákony Irské republiky. Pro Software 
koupený v EU bude platit verze této Smlouvy v místním 
jazyce. Smlouva je úplným znìním smlouvy mezi námi. 
Souhlasíte s tím, že spoleènost Creative nebude odpovìdná 
za žádná nesprávná tvrzení ani interpretace, které uvede 
sama spoleènost, její zástupci nebo kterákoli jiná osoba 
(ať už z neznalosti nebo z nedbalosti) a na které jste 
se spoléhali pøi uzavírání této smlouvy, pokud takováto 
nesprávná tvrzení nebo interpretace nebyly uvedeny s 
podvodným úmyslem.


====================================================================
          K o n e c  S m l o u v y
====================================================================

===================================================================
 CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (for Web Software)
           Version 2.7, January 2005
===================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU HAVE AGREED TO THE
TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING THE SOFTWARE 
FROM THE INTERNET. 

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the 
terms and conditions upon which Creative offers to license the 
software downloaded from this website together with all related 
documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data 
files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only under 
   the terms of this Agreement. This License Agreement is your 
   proof of license to exercise the rights granted herein and 
   must be retained by you. As between you and Creative (and, 
   to the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all rights 
   not expressly granted to you.
   Creative grants to you the right to use all or a portion of 
   this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit;
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
     family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified; and
   (d) all copyright notices are maintained on the Software.

2. For Use on a Single Computer 
   The Software may be used only on a single computer by a single 
   user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
     erased from the first computer, and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
     more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis 
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of 
   the computer on which the Software is loaded. You may not 
   allow the Software or its functions to be accessed remotely, 
   or transmit all or any portion of the Software through any 
   network or communication line.

4. Copyright 
   The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5. One Archival Copy 
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support of 
   your use of the Software on a single computer, provided that 
   you reproduce on the copy all copyright and other proprietary 
   rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration 
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other program, 
   except to the extent expressly permitted by the laws of the 
   jurisdiction where you are located. Any portion of the 
   Software merged into or integrated with another program, 
   if any, will continue to be subject to the terms and 
   conditions of this Agreement, and you must reproduce on the 
   merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, this
   Agreement applies to the installation of the Software on a 
   single "file server." It may not be copied onto multiple 
   systems. Each "node" connected to the "file server" must also 
   have its own license of a "node copy" of the Software, which 
   becomes a license only for that specific "node."

8. No Transfer of License
   You may not transfer your license of the Software to a 
   third party.
 
9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. 
   Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the Software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.

10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering 
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement or 
   by the laws of the jurisdiction where you are located, you may 
   not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
   Software, or engage in any other activities to obtain 
   underlying information that is not visible to the user in 
   connection with normal use of the Software. 

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any computer 
   screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's 
   object code. If you believe you require information related to 
   the interoperability of the Software with other programs, you 
   shall not decompile or disassemble the Software to obtain such 
   information, and you agree to request such information from 
   Creative at the address listed below. Upon receiving such a 
   request, Creative shall determine whether you require such 
   information for a legitimate purpose and, if so, Creative will
   provide such information to you within a reasonable time and on
   reasonable conditions. 

   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, and 
   the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to 
   do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, and 
   title information ("Gracenote Data") from online servers 
   ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You 
   may use Gracenote Data only by means of the intended End User 
   functions of this application software. 

   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, 
   THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS 
   EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers 
   will terminate if you violate these restrictions. If your 
   license terminates, you agree to cease any and all use of 
   the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, 
   the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including 
   all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote 
   become liable for any payment to you for any information that 
   you provide, including music file information. You agree that 
   Gracenote may enforce its rights under this agreement against 
   you directly in its own name. 
 
   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service 
   to count queries without knowing anything about who you are. 
   For more information, see the web page at www.gracenote.com 
   for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote 
   Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy of 
   any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote Servers 
   or to change data categories for any cause that Gracenote 
   deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote 
   Client or Gracenote Servers are error-free or that the 
   functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will 
   be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you 
   with any enhanced or additional data types that Gracenote may 
   choose to provide in the future and is free to discontinue 
   its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL 
   WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
   TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
   PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote 
   does not warrant the results that will be obtained by your use 
   of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE 
   WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
   DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. You 
   may terminate it at any time by destroying the Software 
   (including any portions or copies thereof) currently in your 
   possession or control. The license will also terminate 
   automatically without any notice from Creative if you fail to 
   comply with any term or condition of this Agreement. You agree 
   upon any such termination to destroy the Software (including 
   any portions or copies thereof). Upon termination, Creative 
   may also enforce any and all rights provided by law. The 
   provisions of this Agreement that protect the proprietary 
   rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY 
   ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE 
   SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE
   AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE 
   "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT
   PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
   IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. 
   CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES 
   TO THE SOFTWARE.

   No distributor, dealer or any other entity or person is 
   authorized to expand or alter this warranty or any other 
   provisions of this Agreement. Creative does not warrant that 
   the functions contained in the Software will meet your 
   requirements or that the operation of the Software will be 
   uninterrupted or error-free or free from malicious code. For 
   purposes of this paragraph, "malicious code" means any program 
   code designed to contaminate other computer programs or 
   computer data, consume computer resources, modify, destroy, 
   record, or transmit data, or in some other fashion usurp the 
   normal operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like. 

   Any representation, other than the warranties set forth in this 
   Agreement, will not bind Creative. You assume full 
   responsibility for the selection of the Software to achieve 
   your intended results, and for the downloading, use and results 
   obtained from the Software. You also assume the entire risk as 
   it applies to the quality and performance of the Software. 
   Should the Software prove defective, you (and not Creative, 
   or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
   necessary servicing, repair or correction.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any 
   information provided by Creative or third-party technical 
   support personnel, or any damages caused, either directly or 
   indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result 
   of such technical support.

   This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
   have other rights which vary from country/state to 
   country/state. Some countries/states do not allow the exclusion 
   of implied warranties, so the above exclusion may not apply 
   to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way by 
   any third party other than Creative.

14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
   IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY
   DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, 
   INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY 
   PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
   PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF 
   BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS 
   INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE 
   USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR 
   ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
   OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY 
   OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE 
   AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
   FORM OF THE CLAIM. 
   BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
   OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
   DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this Agreement, 
   you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from 
   and against any and all claims or lawsuits, including 
   attorney's fees and costs that arise, result from or are 
   connected with the use or distribution of the Software in 
   violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. 
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United States, 
   you will comply with the applicable local laws of your country, 
   U.S. export control law, and the English version of this 
   Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is: 
   Creative Technology Ltd 
   31, International Business Park
   Creative Resource
   Singapore 609921

18. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors and 
   assignees. Neither the Software nor any information derived 
   therefrom may be exported except in accordance with the laws of 
   the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is 
   governed by the laws of the State of California (except to the 
   extent federal law governs copyrights and federally registered 
   trademarks). This Agreement is the entire agreement between us 
   and you agree that Creative will not have any liability for any 
   untrue statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
   relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect to the 
   Software.

   If any provision of this Agreement is deemed invalid or 
   unenforceable by any country or government agency having 
   jurisdiction, that particular provision will be deemed modified 
   to the extent necessary to make the provision valid and 
   enforceable, and the remaining provisions will remain in full 
   force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on product 
   or technical matters, contact the Creative technical support 
   center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio functionality 
   for you to play content-protected DVD-Audio discs. The 
   functionality of this Software may be lost if the content 
   protection system is compromised. In this event, your sole 
   remedy to restore such functionality is to download a product 
   update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft 
Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.


DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

**COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
==========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure 
there is no infringement of applicable laws on copyright whereby 
the copying of certain materials may require the prior consent of 
the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard 
to any illegal use of the Creative product and Creative shall in 
no event be liable with regard to the origin of any data stored in 
a compressed audio file.

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 
Codecs in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or 
other media) or broadcasting via Internet or other networks, such 
as but not limited to intranets etc., in pay-audio or 
pay-on-demand applications, is not authorised and/or licensed 
(see also http://www.iis.fhg.de/amm/).**

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out above and the following provisions, the following 
provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of 
the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
above. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S
NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the
supply of services. Such conditions and warranties are hereby
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of
the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this Agreement shall apply to 
Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any 
liability for any untrue statement or representation made by it, 
its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon 
which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
statement or representation was made fraudulently.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.97