380.INI Driver File Contents (WEB.EXE)

Driver Package File Name: WEB.EXE
File Size: 30.5 MB

[Language]
DefSel=21
Count=23
Name1=Àíãë³éñüêà
Name2=(Òðàäèö³éíà) Êèòàéñüêà
Name3=(Ñïðîùåíà) Êèòàéñüêà
Name4=ͳìåöüêà
Name5=Ôðàíöóçüêà
Name6=²òàë³éñüêà
Name7=²ñïàíñüêà
Name8=Ãîëëàíäñüêà
Name9=Ïîðòóãàëüñüêà
Name10=Øâåäñüêà
Name11=Äàòñüêà
Name12=Ðîñ³éñüêà
Name13=Êîðåéñüêà
Name14=Òóðåöüêà
Name15=Ïîëüñüêà
Name16=Ãðåöüêà
Name17=Czech
Name18=Romanian
Name19=Hungarian
Name20=Serbian
Name21=Ukrainian
Name22=Bulgarian
Name23=Slovakian

[Àíãë³éñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=1
    
[ͳìåöüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=49

[Ôðàíöóçüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=33

[²òàë³éñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=39

[²ñïàíñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=34

[Ãîëëàíäñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=31

[Ïîðòóãàëüñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=351

[Øâåäñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=46

[Äàòñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=45

[Òóðåöüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=90

[Ïîëüñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=48

[Ãðåöüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=30

[Ðîñ³éñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=7

[(Òðàäèö³éíà) Êèòàéñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=886

[Êîðåéñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=82

[(Ñïðîùåíà) Êèòàéñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=86

[Ô³íñüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=358

[Íîðâåçüêà]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=47

[Czech]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=420

[Romanian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=40

[Bulgarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=359

[Slovakian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=421

[Hungarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=36

[Serbian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=381

[Ukrainian]
ExeName=Run\Run_en.exe
code=380


[String]
Caption=Âèáðàòè ìîâó
OK=ÎÊ
Cancel=Ñêàñóâàòè
Text1=Áóäü-äàñêà, îáåð³òü ìîâó, ÿêó ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè. 
server: ftp, load: 1.18