359.INI Driver File Contents (WEB.EXE)

Driver Package File Name: WEB.EXE
File Size: 30.5 MB

[Language]
DefSel=22
Count=23
Name1=Àíãëèéñêè
Name2=(Òðàäèöèîíåí) Êèòàéñêè
Name3=(Îïðîñòåí) Êèòàéñêè
Name4=Íåìñêè
Name5=Ôðåíñêè
Name6=Èòàëèàíñêè
Name7=Èñïàíñêè
Name8=Íèäåðëàíäñêè
Name9=Ïîðòóãàëñêè
Name10=Øâåäñêè
Name11=Äàòñêè
Name12=Ðóñêè
Name13=Êîðåéñêè
Name14=Òóðñêè
Name15=Ïîëñêè
Name16=Ãðúöêè
Name17=×åøêè
Name18=Ðóìúíñêè
Name19=Óíãàðñêè
Name20=Ñðúáñêè
Name21=Óêðàèíñêè
Name22=Áúëãàðñêè
Name23=Slovakian

StrFolder=Lang

[Àíãëèéñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=1
    
[Íåìñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=49

[Ôðåíñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=33

[Èòàëèàíñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=39

[Èñïàíñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=34

[Íèäåðëàíäñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=31

[Ïîðòóãàëñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=351

[Øâåäñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=46

[Äàòñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=45


[Òóðñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=90

[Ïîëñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=48

[Ãðúöêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=30

[Ðóñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=7

[(Òðàäèöèîíåí) Êèòàéñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=886

[Êîðåéñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=82

[(Îïðîñòåí) Êèòàéñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=86


[Áúëãàðñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=359

[Slovakian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=421

[×åøêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=420

[Ðóìúíñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=40


[Óíãàðñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=36

[Ñðúáñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=381

[Óêðàèíñêè]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=380

[String]
Caption=Èçáîð íà åçèê
OK=OK
Cancel=Îòêàç
Text1=Èçáåðåòå êîé åçèê äà ñå èçïîëçâà ïî âðåìå íà èíñòàëàöèÿòà. 
server: ftp, load: 1.23