30.INI Driver File Contents (WEB.EXE)

Driver Package File Name: WEB.EXE
File Size: 30.5 MB

[Language]
DefSel=16
Count=23
Name1=ÁããëéêÜ
Name2=(ÐáñáäïóéáêÜ) ÊéíåæéêÜ
Name3=(ÁðëïðïéçìÝíá) ÊéíåæéêÜ
Name4=ÃåñìáíéêÜ
Name5=ÃáëëéêÜ
Name6=ÉôáëéêÜ
Name7=ÉóðáíéêÜ
Name8=ÏëëáíäéêÜ
Name9=ÐïñôïãáëéêÜ
Name10=ÓïõçäéêÜ
Name11=ÄáíéêÜ
Name12=ÑùóéêÜ
Name13=ÊïñåáôéêÜ
Name14=ÔïõñêéêÜ
Name15=ÐïëùíéêÜ
Name16=ÅëëçíéêÜ
Name17=Czech
Name18=Romanian
Name19=Hungarian
Name20=Serbian
Name21=Ukrainian
Name22=Bulgarian
Name23=Slovakian

[ÁããëéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=1
    
[ÃåñìáíéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=49

[ÃáëëéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=33

[ÉôáëéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=39

[ÉóðáíéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=34

[ÏëëáíäéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=31

[ÐïñôïãáëéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=351

[ÓïõçäéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=46

[ÄáíéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=45

[ÔïõñêéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=90

[ÐïëùíéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=48

[ÅëëçíéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=30

[ÑùóéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=7

[(Ðáñáäïóéáê? ÊéíåæéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=886

[ÊïñåáôéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=82

[(ÁðëïðïéçìÝíá) ÊéíåæéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=86

[ÖéíëáíäéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=358

[ÍïñâçãéêÜ]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=47

[Czech]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=420

[Romanian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=40

[Bulgarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=359

[Slovakian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=421

[Hungarian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=36

[Serbian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=381

[Ukrainian]
ExeName=Run\Run_en.exe
Code=380

[String]
Caption=ÅðéëÝîôå ãëþóóá
OK=OK
Cancel=¢êõñï
Text1=ÅðéëÝîôå ôç ãëþóóá ðïõ èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç.
server: ftp, load: 0.96