iProLang.ini Driver File Contents (WLAN_Intel_XP.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Ëïãéóìéêü åöáñìïãÞò Intel PROSet/Wireless."
  //
  1020 = "ÐñïâïëÞ áóýñìáôùí óõìâÜíôùí"
  1021 = "Ç ðñïâïëÞ áóýñìáôùí óõìâÜíôùí åìöáíßæåé ìéá ëßóôá áðü êáôá÷ùñßóåéò êáôáãñáöÞò óöáëìÜôùí." 
  //
  1030 = "Aíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí Intel(R) Wireless"
  1031 = "H áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí Intel Wireless óÜò âïçèÜåé íá åðéëýóåôå æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç óýíäåóç óå áóýñìáôï äßêôõï."
  //
  1040 = "Âïçèçôéêü ðñüãñáììá ðáñáêïëïýèçóçò"                                               
  1041 = "ÄéáãíùóôéêÜ äåäïìÝíá ãéá æçôÞìáôá áóýñìáôçò óýíäåóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ÷ñÞóôåò êáé ðñïóùðéêü õðïóôÞñéîçò ðåëáôþí."
  //
  1050 = "Áñ÷åßá âïÞèåéáò"
  1051 = "ÂïÞèåéá ãéá ôï âïçèü Intel Wireless."
  //
  1060 = "Äéá÷åßñéóç ðñïößë"
  1061 = "Ç äéá÷åßñéóç ðñïößë óÜò åðéôñÝðåé íá äéá÷åéñßæåóôå ôá ðñïößë ôùí óõíäÝóåþí óáò óå áóýñìáôï äßêôõï."
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Ïäçãüò åýêïëçò äéáìüñöùóçò ãéá óýíäåóç óå áóýñìáôï äñïìïëïãçôÞ."
  //
  1080 = "ÕðïóôÞñéîç WMI"
  1081 = "Ëåéôïõñãéêüôçôá ïñãÜíùí äéá÷åßñéóçò Microsoft Windows."
  //
  1090 = "Ïäçãüò ðñïößë"
  1091 = "Ï ïäçãüò ðñïößë óÜò åðéôñÝðåé íá äçìéïõñãåßôå êáé íá äéá÷åéñßæåóôå ðñïößë áóýñìáôïõ äéêôýïõ."
  //
  1100 = "Õðçñåóßá áñ÷éêÞò ñýèìéóçò ðáñáìÝôñùí Intel(R) PROSet/Wireless"
  1101 = "Ç õðçñåóßá áñ÷éêÞò ñýèìéóçò ðáñáìÝôñùí Intel(R) PROSet/Wireless ðáñÝ÷åé áíß÷íåõóç êáé áñ÷éêÞ ñýèìéóç ðáñáìÝôñùí áóýñìáôïõ äéêôýïõ."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Ôï IWA óÜò åðéôñÝðåé íá äéá÷åéñßæåóôå êáé íá äéáìïñöþíåôå ôéò óõíäÝóåéò óáò óå áóýñìáôï äßêôõï."
  //
  1120 = "ÌïíáäéêÞ óýíäåóç"
  1121 = "Ôï óýíïëï äõíáôïôÞôùí ìïíáäéêÞò óýíäåóçò ðåñéëáìâÜíåé óõíå÷Þò óýíäåóç êáé ðñïåéóüäïõ ðñéí ôç óýíäåóç óôá Windows."
  //
  1122 = "Óýíäåóç ðñïåéóüäïõ óôá Windows"
  1123 = "Äçìéïõñãåß áóýñìáôç óýíäåóç ðñïåéóüäïõ ÷ñÞóôç óôá Windows."
  //
  1130 = "Ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ðñïóáñìïãÝá áóýñìáôïõ LAN"
  1131 = "Ðñüãñáììá ïäÞãçóçò NDIS ãéá ðñïóáñìïãÝá áóýñìáôïõ LAN."
  //
  1140 = "Åñãáëåßï äéá÷åéñéóôÞ"
  1141 = "Ôï åñãáëåßï äéá÷åéñéóôÞ åðéôñÝðåé óôïõò äéá÷åéñéóôÝò óõóôÞìáôïò íá äçìéïõñãïýí ðáêÝôá åãêáôÜóôáóçò"
  //
  1150 = "ÉêÝôçò 802.1x"
  1151 = "ÉêÝôçò 802.1x"
  //
  1160 = "ÕðïóôÞñéîç öùíÞò ìÝóù IP"
  1161 = "ÅöáñìïãÞ õðïóôÞñéîçò öùíÞò ìÝóù IP"
  //
  1170 = "ÕðïóôÞñéîç XML"
  1171 = "ÕðïóôÞñéîç ãéá XML"
  //
  1180 = "Êéô ÁíÜðôõîçò Ëïãéóìéêïý (SDK) Intel(R) PROSet/Wireless"
  1181 = "Êéô ÁíÜðôõîçò Ëïãéóìéêïý (SDK) Intel PROSet/Wireless"
   //
  1190 = "Ìç áõôüìáôá äéáãíùóôéêÜ"
  1191 = "Ôá Ìç áõôüìáôá äéáãíùóôéêÜ äßíïõí ôçí äõíáôüôçôá óôïõò ÷ñÞóôåò íá åêôåëÝóïõí Ýíá óýíïëï äéáãíùóôéêþí äïêéìþí ãéá íá åðáëçèåýóïõí ôçí ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ áóýñìáôïõ ðñïóáñìïãÝá. "
//
  1200 = "ÓôáôéóôéêÜ ãéá ðñï÷ùñçìÝíïõò"
  1201 = "Ôá ÓôáôéóôéêÜ ãéá ðñï÷ùñçìÝíïõò äßíïõí ôç äõíáôüôçôá óôïõò ÷ñÞóôåò íá ðñïâÜëëïõí ôñÝ÷ïõóåò ðëçñïöïñßåò ðñïóáñìïãÝá"
  //
  1210 = "Intel PROSet Wireless"
  1211 = "Ëïãéóìéêü åöáñìïãÞò Intel PROSet/Wireless."
  //   Autorun Strings
  //
  2000 = "ÅãêáôÜóôáóç ëïãéóìéêïý"
  2010 = "ÐñïâïëÞ ïäçãïý ÷ñÞóôç"
  2020 = "ÐñïâïëÞ óçìåéþóåùí Ýêäïóçò"
  2030 = "ÇëåêôñïíéêÞ õðïóôÞñéîç"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "ÕðïóôÞñéîç ðåëáôþí Intel"
  2032 = "http://www.intel.com/cd/corporate/europe/emea/eng/greece/"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "ÐáêÝôï åãêáôÜóôáóçò Intel(R) PROSet/Wireless"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "Áñ÷åßï AutoImport Intel PROSet/Wireless"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.71