iProLang.ini Driver File Contents (WLAN_Intel_XP.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Intel(R) PROSet/Wireless"
  1011 = "Aplikaèní software Intel PROSet/Wireless."
  //
  1020 = "Prohlížeè událostí Wireless Event Viewer"
  1021 = "Prohlížeè událostí Wireless Event Viewer zobrazuje seznam záznamù protokolu chyb." 
  //
  1030 = "Poradce pøi potížích Intel(R) Wireless Troubleshooter"
  1031 = "Poradce pøi potížích Intel Wireless Troubleshooter pomáhá pøi øešení potíží s pøipojením k bezdrátové síti."
  //
  1040 = "Nástroj Trace"                                               
  1041 = "Diagnostické údaje pro potíže s bezdrátovým pøipojením používané uživateli a pracovníky odborné pomoci."
  //
  1050 = "Soubory nápovìdy"
  1051 = "Nápovìda Intel Wireless Assistant."
  //
  1060 = "Správce profilù"
  1061 = "Správce profilù umožòuje spravovat profily pøipojení k bezdrátové síti."
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Snadný prùvodce konfigurací pro pøipojení k bezdrátovému smìrovaèi."
  //
  1080 = "Podpora služby WMI"
  1081 = "Funkce služby Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation)"
  //
  1090 = "Prùvodce profily"
  1091 = "Prùvodce profily umožòuje vytváøet a spravovat profily bezdrátové sítì."
  //
  1100 = "Konfiguraèní služba Intel(R) PROSet/Wireless"
  1101 = "Konfiguraèní služba Intel PROSet/Wireless poskytuje funkce pro zjišťování a konfigurování bezdrátové sítì."
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "Funkce IWA umožòují spravovat a konfigurovat pøipojení k bezdrátové síti."
  //
  1120 = "Jednotné pøihlášení"
  1121 = "Sada funkcí Jednotné pøihlášení obsahuje funkci Trvalé pøipojení a volitelnou funkci Pøipojení pøed pøihlášením."
  //
  1122 = "Pøipojení pøed pøihlášením"
  1123 = "Navázání bezdrátového pøipojení pøed pøihlášením uživatele do systému Windows."
  //
  1130 = "Ovladaè bezdrátového síťového adaptéru"
  1131 = "Ovladaè bezdrátového síťového adaptéru NDIS"
  //
  1140 = "Nástroj správce"
  1141 = "Pomocí Nástroje správce mohou správci systému vytváøet instalaèní soubor programú
  //
  1150 = "Žadatel 802.1x"
  1151 = "Žadatel 802.1x"
  //
  1160 = "Podpora technologie VoIP"
  1161 = "Podpora použití technologie VoIP (Voice over IP)"
  //
  1170 = "Podpora jazyka XML"
  1171 = "Podpora jazyka XML"
  //
  1180 = "Intel(R) PROSet/Wireless SDK"
  1181 = "Intel PROSet/Wireless SDK"
   //
  1190 = "Ruèní diagnostika"
  1191 = "Pomocí Ruèní diagnostiky mohou uživatelé spouštìt sadu diagnostických testù k ovìøení funkènosti bezdrátového adaptéru."
//
  1200 = "Upøesnìná statistika"
  1201 = "Pomocí Upøesnìné statistiky mohou uživatelé zobrazit aktuální informace o adaptéru."
  //
  1210 = "Intel PROSet Wireless"
  1211 = "Aplikaèní software Intel PROSet/Wireless."
  //   Autorun Strings
  //
  2000 = "Nainstalovat software"
  2010 = "Zobrazit uživatelskou pøíruèku"
  2020 = "Zobrazit poznámky k verzi"
  2030 = "Podpora online"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "Podpora zákazníkù spoleènosti Intel"
  2032 = "http://www.intel.com/cd/corporate/europe/emea/ces/"
  2033 = "http://support.intel.com"
  2034 = "Instalaèní balíèek aplikace Intel(R) PROSet/Wireless"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "Soubor automatického importu aplikace Intel PROSet/Wireless"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.56