iProLang.ini Driver File Contents (WLAN_Intel_XP.zip)

//| =========================================================================
//| INI file for iProInst.exe                   Version 1.3
//| -------------------------------------------------------------------------

[ENU]
  //
  // Description text
  //
  1010 = "Ó¢Ìضû(R) PROSet/ÎÞÏß"
  1011 = "Ó¢Ìضû PROSet/ÎÞÏßÓ¦ÓóÌÐòÈí¼þ"
  //
  1020 = "ÎÞÏßʼþ²é¿´Æ÷"
  1021 = "ÎÞÏßʼþ²é¿´Æ÷ÏÔʾ´íÎóÈÕÖ¾¼Ç¼ÁÐ±í¡£" 
  //
  1030 = "Ó¢Ìضû(R)ÎÞÏß¹ÊÕÏÕï¶Ï³ÌÐò"
  1031 = "Ó¢ÌضûÎÞÏß¹ÊÕÏÕï¶Ï³ÌÐò°ïÖú½â¾öÎÞÏßÍøÂçÁ¬½ÓÎÊÌâ¡£"
  //
  1040 = "×·×ÙʵÓóÌÐò"                                               
  1041 = "Óû§ºÍ¿Í»§Ö§³ÖÈËԱʹÓõĽâ¾öÎÞÏßÁ¬½ÓÎÊÌâµÄÕï¶ÏÊý¾Ý¡£"
  //
  1050 = "°ïÖúÎļþ"
  1051 = "Ó¢ÌضûÎÞÏßÖúÀí°ïÖú¡£"
  //
  1060 = "ÅäÖÃʽ¹ÜÀíÆ÷"
  1061 = "ÅäÖÃʽ¹ÜÀíÆ÷ÓÃÓÚ¹ÜÀíÎÞÏßÍøÂçÁ¬½ÓÅäÖÃʽ¡£"
  //
  1070 = "Wi-Fi Protected Setup"
  1071 = "Á¬½Óµ½ÎÞÏß·ÓÉÆ÷µÄ¼òÒ×ÅäÖÃÏòµ¼¡£"
  //
  1080 = "WMI Ö§³Ö"
  1081 = "Microsoft Windows Management Instrumentation ¹¦ÄÜ¡£"
  //
  1090 = "ÅäÖÃʽÏòµ¼"
  1091 = "ÅäÖÃʽÏòµ¼ÓÃÓÚ´´½¨ºÍ¹ÜÀíÎÞÏßÍøÂçÅäÖÃʽ¡£"
  //
  1100 = "Ó¢Ìضû(R) PROSet/ÎÞÏßÅäÖ÷þÎñ"
  1101 = "Ó¢Ìضû PROSet/ÎÞÏßÅäÖ÷þÎñÌṩÎÞÏßÍøÂç¼ì²âºÍÅäÖá£"
  //
  1110 = "IWA"
  1111 = "IWA ÓÃÓÚ¹ÜÀíºÍÅäÖÃÎÞÏßÍøÂçÁ¬½Ó¡£"
  //
  1120 = "µ¥Ò»Ç©Èë"
  1121 = "¡°µ¥Ò»Ç©È롱¹¦Äܼ¯°üÀ¨³ÖÐøÁ¬½Ó£¬²¢¿ÉÑ¡°üÀ¨µÇ¼ǰÁ¬½Ó¡£"
  //
  1122 = "µÇ¼ǰÁ¬½Ó"
  1123 = "ÔÚÓû§µÇ¼ÖÁ Windows ֮ǰ½¨Á¢ÎÞÏßÁ¬½Ó¡£"
  //
  1130 = "ÎÞÏß LAN ÊÊÅäÆ÷Çý¶¯³ÌÐò"
  1131 = "ÓÃÓÚÎÞÏß LAN ÊÊÅäÆ÷µÄ NDIS Çý¶¯³ÌÐò"
	//
  1140 = "¹ÜÀíÔ±¹¤¾ß"
  1141 = "¡°¹ÜÀíÔ±¹¤¾ß¡±ÔÊÐíϵͳ¹ÜÀíÔ±´´½¨°²×°³ÌÐò°ü"
	//
  1150 = "802.1x ÇëÇó·½"
  1151 = "802.1x ÇëÇó·½"
  //
  1160 = "¡°»ùÓÚ IP µÄÓïÒôͨÐÅ¡±Ö§³Ö"
  1161 = "¶Ô»ùÓÚ IP µÄÓïÒôͨÐÅÓ¦ÓóÌÐòµÄÖ§³Ö"
  //
  1170 = "XML Ö§³Ö"
  1171 = "¶Ô XML µÄÖ§³Ö"
  //
  1180 = "Ó¢Ìضû(R) PROSet/ÎÞÏß SDK"
  1181 = "Ó¢Ìضû PROSet/ÎÞÏß SDK"
   //
  1190 = "ÊÖ¶¯Õï¶Ï"
  1191 = "¡°ÊÖ¶¯Õï¶Ï¡±Ê¹Óû§ÄÜÔËÐÐÒ»Ì×Õï¶Ï²âÊÔÒÔÈ·ÈÏÎÞÏßÊÊÅäÆ÷µÄÐÔÄÜ¡£"
  //
  1200 = "¸ß¼¶Í³¼ÆÊý¾Ý"
  1201 = "¡°¸ß¼¶Í³¼ÆÊý¾Ý¡±Ê¹Óû§Äܲ鿴µ±Ç°µÄÊÊÅäÆ÷ÐÅÏ¢"
  //
  1210 = "Intel PROSet Wireless"
  1211 = "Ó¢Ìضû PROSet/ÎÞÏßÓ¦ÓóÌÐòÈí¼þ¡£"
  //   Autorun Strings
  //
  2000 = "°²×°Èí¼þ"
  2010 = "ÔĶÁÓû§Ö¸ÄÏ"
  2020 = "ÔĶÁ·¢ÐÐ˵Ã÷"
  2030 = "Áª»úÖ§³Ö"
  //
  //   Add/Remove Support Information
  //
  2031 = "Ó¢Ìضû¿Í»§Ö§³Ö"
  2032 = "http://www.intel.com/cd/corporate/home/apac/zho/"
  2033 = "http://www.intel.com/support/cn/"
  2034 = "Ó¢Ìضû(R) PROSet/ÎÞÏß°²×°³ÌÐò°ü"
  2035 = "http://downloadfinder.intel.com"
  //
  //  Registry: WLANImportFile - Tooltip for Profile Import/Export
  //
  2040 = "Ó¢Ìضû PROSet/ÎÞÏß AutoImport Îļþ"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.60