MREADM08.TXT Driver File Contents (2490pd_pl.exe)

         KONICA MINOLTA magicolor 2490MF
        Sterownik KONICA MINOLTA dla Windows
              ReadMe V1.1

============================================================
I.  WPROWADZENIE

   Plik readme zawiera dodatkowe informacje, które dotycz¹
   nastêpuj¹cych tematów:

   - Uwagi o aplikacjach 
   - Pod³¹czenie
   - Komunikaty b³êdów 
   - Po³¹czenie z sieci¹ PageScope
   - Sterownik drukarki 
   - Instalacja w środowisku Klient/Server (tryb Wska¿ i drukuj)

============================================================
II. UWAGI O APLIKACJACH 

   1. CorelDRAW -- Przy druku na papier formatu Letter
    wybierz w zak³adce Papier w czêści Wyjściowy format
    papieru opcjê Dostosuj do wielkości papieru. Je¿eli
    jej nie wybierzesz, wydruk z jednej strony bêdzie
    okrojony. 

   2. DOS -- Polecenia copy i print systemu operacyjnego
    DOS nie s¹ obs³ugiwane.

   3. MS Word -- Nie mo¿na drukowaæ zapisanego dokumentu 
    na inny format papieru, poniewa¿ Word przekazuje swój
    domyślny format papieru do sterownika drukarki.
    Je¿eli chcesz drukowaæ dokument na papier określonej 
    wielkości, postupuj wed³ug nastêpuj¹cych wskazówek:
     i. W programie Word przejdź do pozycji Plik/
       Wygl¹d strony i upewnij siê, ¿e w polu Wielkośæ 
       papieru jest zadany ¿¹dany format.
     ii. W programie Word przejdź do pozycji Plik/Druk
       a przy drukarce magicolor 2490MF kliknij na 
       przycisk W³aściwości.
    iii. Kliknij na zak³adkê Papier. Zaznacz opcjê
       "Dostosuj do wielkości papieru" a na liście
       Format wyjściowy papieru wybierz ¿¹dan¹ wielkośæ
       papieru.

   4. MS Internet Explorer 5.0 -- Przy drukowaniu stron 
    internetowych zawieraj¹cych dane jêzyka Java mo¿e
    dojśæ do problemów w pracy programu u¿ytkowego
    SPOOL32. Drukowanie nie bêdzie kontynuowane pomimo,
    ¿e dokument mo¿na zapisaæ. Musisz restartowaæ drukarkê,
    aby wznowiæ zadanie drukowania. Zalecamy aktualizacjê
    przegl¹darki na wersjê IE 5.5 lub nowsz¹, to rozwi¹¿e
    problem.

   5. Adobe Acrobat Reader 4.0 -- Przy drukowaniu plików 
    PDF mog¹ byæ nieprawid³owo drukowane linie przerywane.
    Zalecamy korzystanie z Acrobat Reader 5.0, w którym
    nie wystêpuje ten problem.

   6. Adobe Pagemaker 6.5 -- W zale¿ności od danych do 
    drukowania funkcja separacja kolorów C, M, Y, K) 
    nie musí dzia³aæ prawid³owo.
    Je¿eli separacja K jest drukowana w pozosta³ych 
    kolorach, nastaw na karcie Jakośæ tryb drukowania
    "Czarno-bia³y" zamiast "Kolorowy".

   7. Lotus Approach 9.6.1 -- Je¿eli otworzysz okno 
    Druk/W³aściwości, spadnie okno z nastawieniem 
    sterownika.

============================================================
III. POD£¥CZENIE

   1. Sieciowe -- Je¿eli dokonasz zmiany w menu Sieæ, musisz
    restartowaæ drukarkê, w przeciwnym wypadku zmiany nie
    bêd¹ uwzglêdniane.

   2. Windows XP -- Nastawiaj¹c drukarkê w sieci 
    u¿yj portu Standardowy TCP/IP a nastêpnie wybierz 
    jako Typ urz¹dzenia Ogóln¹ drukarkê lub drukarkê
    Minolta-QMS. W tym środowisku korzystaj z Microsoft
    Print Monitor.

   3. Windows 2000 -- Nastawiaj¹c drukarkê w sieci 
    u¿yj portu Standardowy TCP/IP a nastêpnie wybierz 
    jako Typ urz¹dzenia Ogóln¹ drukarkê lub drukarkê
    Minolta. W tym środowisku korzystaj z Microsoft
    Print Monitora.

   4. Windows 98SE/Me -- Nastawiaj¹c drukarkê w sieci 
    u¿yj portu magicolor TCP/IP. Nastêpnie korzystaj 
    z dostarczonego Print Monitora.

============================================================
IV. KOMUNIKATY B£ÊDÓW 

   1. Zablokowane media - jednostka druku obustronnego --
    W jednostce druku obustronnego mog¹ zablokowaæ siê
    media, je¿eli drukujesz na nieprawid³owy format
    i jest nastawione automatyczne wznowienie druku. W³ó¿
    do magazynka papier takiego formatu, jaki jest 
    nastawiony w sterowniku drukarki.

   2. Nieprawid³owa nazwa drukarki -- Komunikat b³êdu mo¿e 
    siê pojawiæ przy instalacji sterownika drukarki. Usuñ 
    wszystkie spacje na pocz¹tku lub koñcu nazwy drukarki.

   3. Drukowanie poza obszarem drukowania (Windows 98SE) -- 
	W przypadku próby druku dokumentu, który ma nastawione
	marginesy poza obszarem drukowania, pojawi siê okno 
	dialogowe z ostrze¿eniem: "Marginesy sekcji 1 s¹ 
	nastawione poza obszarem drukowania strony. Czy chcesz
	kontynuowaæ?". Wykonaj nastêpuj¹ce czynności:

	. Je¿eli wybierzesz "Nie" i pojawi siê okno dialogowe
	 z komunikatem b³êdu a kolejka drukowania bêdzie 
	 sygnalizowaæ stan b³êdu, kliknij w oknie dialogowym
	 na przycisk OK. Powinieneś móc anulowaæ drukowanie
	 zadania i usun¹æ je z kolejki drukowania.

	. Je¿eli wybierzesz "Nie" a okno dialogowe z komunikatem
	 b³êdu nie pojawi siê, nie mo¿esz anulowaæ ani 
	 wydrukowaæ zadania a kolejka drukowania bêdzie 
	 sygnalizowaæ stan b³êdu. Restartuj komputer i usuñ
	 zadania z kolejki drukowania rêcznie tak, ¿e 
	 w folderze [Drukarki] kliknij na ikonê drukarki 
	 magicolor 2490MF a w menu [Plik] kliknij na 
	 polecenie "Wyczyśæ dokumenty drukowe". Powinieneś
	 móc anulowaæ drukowanie zadania i usun¹æ je 
	 z kolejki drukowania.

============================================================
V.  PO£¥CZENIE Z SIECI¥ PAGESCOPE

   1. URL -- Zapisuj¹c URL w oknie System/Pomoc Online
    zadaj 'http:// URL'. Aplikacja Po³¹czenie z sieci¹
    PageScope nie obs³uguje 'https'.

============================================================
VI. STEROWNIK DRUKARKI 
   
   1. Sortowanie -- Je¿eli chcesz podczas druku obustronnego
    z pozycj¹ (przycisk Szczegó³y, karta Roz³o¿enie)
    nastawion¹ na Grzbiet po lewej stronie lub Grzbiet
    po prawej stronie u¿yæ sortowania kopii, nastaw je tylko
    w sterowniku, nie nastawiaj ich w aplikacji. Strony
    nie by³y by drukowane w prawid³owej kolejności. 
    Do podobnego b³êdu dojdzie w przypadku druku 
    z aplikacji Word z wykorzystaniem znaków wodnych
    lub przedruków. Je¿eli nie nastawisz sortowania 
    kopii w sterowniku drukarki, znak wodny zostanie
    wydrukowany tylko na pierwszej stronie pierwszej
    kopii.

   2. Instalacja (Windows XP) -- Z powodu ograniczeñ
    Windows druga instalowana drukarka magicolor 2490MF
    bêdzie w folderze Drukarki oznaczona nazw¹ 
    z (Kopia 1) a nie z (Kopia 2).

   3. Instalacja (Windows 98SE/Me) -- Przed aktualizacj¹ 
    sterownika na now¹ wersjê musisz najpierw odinstalowaæ
    star¹ wersjê.

   4. Instalacja (Windows 98SE/Me) -- Je¿eli instalujesz 
    sterownik z p³yty kompaktowej Installer po zadaniu
    istniej¹cej nazwy drukarki do pola "Nazwa drukarki"
    pojawi siê komunikat "Nieprawid³owa nazwa drukarki".
    Do nowej nazwy drukarki automatycznie doda siê 
    (Kopia 1), aby zapobiec dublowaniu nazwy. Nazwê mo¿esz
    zmieniæ na inn¹ niepowtarzaln¹ nazwê w polu wejściowym
    lub po instalaci w folderze Drukarki. 

   5. Instalacja (Windows 98SE/NT) -- Je¿eli podczas instalacji
    sterownika z p³yty kompaktowej Installer wybierzesz 
    w oknie dialogowym "Opcje druku" opcjê "Wydrukuj 
    stronê próbn¹", wydruki próbne nie musz¹ zostaæ 
    wydrukowane prawid³owo. Strony próbne nie maj¹ jakości
    druku, jaka jest uzyskiwana podczas normalnego druku.

   6. Instalacja (Windows 98SE) -- Je¿eli podczas instalacji
    sterownika z p³yty kompaktowej Installer wybierzesz 
    typ pod³¹czenia USB a w koñcowym oknie dialogowym 
    "Asystent dodania nowego sprzêtu" nie pojawi siê 
    przycisk "Dokoñcz", i nie mo¿esz kontynuowaæ instalacji,
    dokoñcz instalacjê wed³ug nastêpuj¹cych zaleceñ:
    - W oknie dialogowym "Instaluj drukarkê" kliknij na
     przycisk "Dalej".
    - Instaluj sterownik wed³ug wyświetlanych wskazówek.
    - Po instalacji sterownika w oknie "Asystent dodania 
     nowego sprzêtu" pojawi siê przycisk "Dokoñcz".
    - Klikniêciem na przycisk "Dokoñcz" zamknij i ukoñcz
     "Asystenta dodania nowego sprzêtu".
    - Proces instalacji jest zakoñczony. Zostanie 
     wyświetlone okno menu "G³ówne", w którym mo¿esz 
     dokonaæ dalszych wyborów.

   7. Instalacja (Windows XP SP2) -- Je¿eli instalujesz 
    sterownik z p³yty kompaktowej Installer, mo¿e siê 
    pojawiæ komunikat "Alarm zabezpieczeñ systemu Windows".
    W Zaporze Windows XP SP2 wybierz dla Instalatora 
    nastawienie "Odblokowywanie".

   8. Instalacja -- Je¿eli sterownik drukarki instalujesz
    z p³yty kompaktowej Installer, mo¿e pojawiæ siê 
    komunikat informuj¹cy, ¿e niektóre pliki Java Virtual
    Machine (JVM)zostan¹ zast¹pione. Klikniêciem na "TAK"
    zezwól na zast¹pienie plików. Je¿eli wybierzesz "NIE",
    pojawi siê Asystent InstallShield Wizard. Klikniêciem
    na "OK" zatrzymasz instalacjê i Automatycznie anulujesz.)

   9. Funkcja (2000/XP/2003) -- Jest mo¿liwe, ¿e nie bêd¹
    dostêpne niektóre funkcje sterownika, np. Dostosuj 
    w³asny format, Edytuj przedruk, Edytuj znak wodny lub 
    Zapisz plik z szybkim nastawieniem. Funkcje s¹ dostêpne,
    je¿eli zalogujesz siê jako Administrator.

  10. Przedruki -- Pliki przedruków s¹ tworzone dla
    kolorowych dokumentów. Dlatego przedruk bêdzie
    drukowany nawet, je¿eli nastawisz druk czarno-bia³y
    (opcja Czarno-bia³y w zak³adce Jakośæ). Je¿eli chcesz 
    czarno-bia³y przedruk, musisz wybraæ Druk czarno-bia³y,
    wytworzyæ przedruk i zapisaæ go jako plik (przycisk 
    Dostosuj przedruk na karcie Papier). 

  11. Przedruki -- Pliki przedruków musz¹ byæ drukowane 
    z tak¹ sam¹ rozdzielczości¹, w jakiej zosta³y
    wytworzone. Je¿eli zatem wytworzysz plik
    z przedrukiem dla 600 dpi, wszystkie dokumenty, dla
    których bêdziesz stosowaæ przedruk, bêd¹ drukowane
    z rozdzielczości¹ 600 dpi. Je¿eli bêdziesz
    drukowaæ przedruk z inn¹ rozdzielczości¹, zmieni siê
    automatycznie jego wielkośæ, dlatego bêdzie na
    stronie umieszczony nieprawid³owo.

  12. Przedruki -- Pliki przedruków (*.prn) musz¹ byæ 
    wytworzone ze sterownikiem magicolor 2490MF.
    Je¿eli u¿yjesz pliku z przedrukiem wytworzonym 
    w innym sterowniku, nie zostanie wydrukowany.

  13. Przedruki -- Druk pliku przedruku wymaga 
    dwa razy wiêkszej wielkości pliku tymczasowego, ni¿ 
    normalny druk. Dlatego wskazane jest zwiêkszenie
    pliku tymczasowego na dysku komputera. 

  14. Wspó³u¿ytkowanie -- Je¿eli w Windows 98SE/Me
    odinstalujesz sterownik wspó³u¿ytkowanej drukarki,
    a nastêpnie zainstalujesz go ponownie, nowy
    sterownik bêdzie automatycznie wspó³u¿ytkowany.
    Je¿eli nie chcesz wspó³u¿ytkowaæ sterownika, 
    wspó³u¿ytkowanie musisz wy³¹czyæ rêcznie. 

  15. Odinstalowanie (Windows 98SE/Me) -- Przy 
    odinstalowywaniu sterownika drukarki musisz 
    restartowaæ komputer. W przeciwnym wypadku Windows
    zablokuje niektóre pliki i nie bêdzie mo¿na ich
    usun¹æ.

  16. Odinstalowanie (Windows 98SE/Me) -- Je¿eli do odinstalowania
    "Oprogramowania sterownika drukarki KONICA MINOLTA 
    magicolor 2490MF" u¿yjesz funkcji Dodaj lub usuñ 
    programy, musisz tymczasowo wstrzymaæ dzia³anie 
    wszystkich programów antywirusowych.

  17. Odinstalowanie (Windows Me) -- Je¿eli pracujesz 
    w Windows Me, po odinstalowaniu sterownika drukarki
    restartuj komputer.

  18. Zmieszane formaty papieru -- Je¿eli drukujesz dokument 
    na papier ró¿nych formatów, zadanie mo¿e zostaæ
    wydrukowane z nieprzewidzianymi wynikami. 
    Na przyk³ad: je¿eli wybierzesz w obustronnym dokumencie
    dla stron licowych (nieparzystych) format Letter
    a dla stron odwrotnych (parzystych)format Legal,
    dojdzie do konfliktu nastawieñ. Podczas drukowania 
    broszury lub N stron na arkusz, dla którego jest u¿yta
    zmiana skali, mo¿e dojśæ do straty danych lub 
    przesuniêcia stron, poniewa¿ dla ró¿nych formatów 
    papieru s¹ u¿ywane ró¿ne proporcje stron.
    Aplikacja mo¿e u¿yæ zmieszanych formatów papieru 
    w nastêpuj¹cych warunkach:
    (a) AUTO CONTINUE (Automatyczne kontynuowanie) jest 
      nastawione na ON (W³¹czone)
    (b) CHAINING TRAY (Po³¹czenie podajników) jest 
      nastawione na ON (W³¹czone)
    (c) W Podajniku 1 i Podajniku 2 s¹ za³adowane papiery
      ró¿nych formatów
    (d) Źród³o papieru jest nastawione na Auto
    (e) Formaty papieru dla przednich i tylnych stron
      s¹ jednakowe 

  19. Orientacja strony -- Je¿eli dokument aplikacji Word 
    ze zmieszan¹ orientacj¹ stron drukujesz w nastawieniu 
    Broszura, druga strona bêdzie obrócona o 180 stopni. 
    Na przyk³ad: trzystronicowy dokument z orientacj¹
    stron Pionowa, Pozioma i Pionowa bêdzie mia³ drug¹
    stronê obrócon¹.

  20. Nastawienie urz¹dzeñ dodatkowych -- Je¿eli na karcie 
    Nastawienie urz¹dzeñ dodatkowych klikniesz na przycisk
    "Domyślne", mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przycisk "Zastosuj"
    zostanie wyświetlony szaro (niedostêpny). Je¿eli tak 
    siê stanie, kliknij na przycisk "OK", które dzia³a tak
    samo, jak przycisk "Zastosuj".

  21. Aktualizacja sterownika - Przed aktualizacj¹ usuñ 
    stary sterownik. W grupie programów Start->Programy->
    KONICA MINOLTA wybierz "Odinstaluj", lub w pozycji
    Start->Nastawienie->Pulpit sterowniczy->Dodaj lub 
    usuñ programy usuñ tylko "KONICA MINOLTA magicolor 2490MF".
    "Oprogramowania sterownika drukarki KONICA MINOLTA
 	magicolor 2490MF, podany w oknie Dodaj lub usuñ 
    programy, bêdzie potrzebny do usuwania aktuzalizowanego
    sterownika. Je¿eli przypadkiem odinstalujesz to 
    oprogramowanie, instaluj sterownik z p³yty Installer.

  22. Aktualizacja sterownika - Podczas instalacji 
    aktualizowanego sterownika mo¿e pojawiæ siê komunikat
    b³êdu. Bez wzglêdu na to dokoñcz instalacjê.
    Je¿eli pojawi siê okno dialogowe "Konflikt wersji 
    jêzykowych...", kliknij na przycisk "Tak". Je¿eli 
    pojawi siê okno dialogowe "Instalator nie mo¿e 
    zast¹piæ...", kliknij na przycisk "Ignoruj". 
    Instalacja aktualizowanego sterownika powinna pomimo
    to przebiec.

============================================================
VII. INSTALACJA W ŚRODOWISKU KLIENT/SERVER (tryb Wska¿ i drukuj)

   1. W³aściwości drukarki (Windows XP SP2) -- Je¿eli instalujesz 
    sterownik po instalacji pakietu SP2, nowe funkcje 
    zabezpieczenia zapewniaj¹ co prawda wiêksze bezpieczeñstwo,
    ale mniejsz¹ elastycznośæ w środowisku Klient/Server. 
    Je¿eli zaznaczysz opcjê "U¿yj prostego udostêpniania 
    plików (zalecane)", SP2 zmusi u¿ytkownika do przejścia 
    do trybu "Forceguest" pomimo, ¿e ma prawa Administratora
    serwera. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nastawienia sterownika
    drukarki dokonane po stronie Klienta nie musz¹ zostaæ
    zapisane w Serwerze, poniewa¿ u¿ytkownik nie ma 
    odpowiednich praw dostêpu. Poza tym Klient nie musi mieæ
    dostêpu do niektórych nastawieñ sterownika.

    Opcjê "U¿yj prostego udostêpniania plików (zalecane)"
    wyświetlisz tak, ¿e klikniesz na ikonê "Mój komputer", 
    w menu "Narzêdzia" wybierzesz pozycjê "Opcje folderów" 
    i wyświetlisz kartê "Widok".

   2. Nazwy drukarki -- System Windows umo¿liwia stosowanie 
    d³ugich nazw drukarki. To umo¿liwia tworzenie d³ugich 
    nazw zawieraj¹cych spacje i specjalne znaki. Je¿eli 
    jednak wspó³u¿ytkujesz drukarkê w sieci, niektórzy 
    u¿ytkownicy nie musz¹ rozpoznaæ lub prawid³owo
    przetwarzaæ d³ugich nazw a podczas drukowania mo¿e 
    dochodziæ do problemów. Problemom spowodowanym d³ugimi
    nazwami zapobiegniesz tak, ¿e zapewnisz, aby ca³a 
    nazwa drukarki (³¹cznie z nazw¹ serwera, 
    np. \\PRINTER2\PSCRIPT) nie by³a d³u¿sza, 
    ni¿ 32 znaki. Oprócz tego nie u¿ywaj w nazwach 
    spacji lub specjalnych znaków.

============================================================
ZNAKI OCHRONNE 
KONICA MINOLTA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym 
znakiem ochronnym spó³ki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem 
ochronnym spó³ki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Wszystkie pozosta³e znaki towarowe s¹ maj¹tkiem odpowiednich
w³aścicieli.

Copyright (c) 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Wszelkie prawa zastrze¿one.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.83