WaterMarkViewerResource.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	WaterMark Viewer2 Resource

;

;	DATE	: 2006 / 11 / 10

			  

;0000000000000000000000000000000000000000000000;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Backup Viewer MainFrame

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Main_Menu_File]

MAIN_MENU_FILE			= Õ0¡0¤0ë0(&F)

ID_FILE_OPEN			= ‹•O0(&O)

ID_FILE_CLOSE			= ‰•X0‹0(&C)

ID_FILE_SAVE			= ¯Œ5…(&S)

ID_FILE_SAVE_AS			= iúQ;ub—¯Œ5…(&A)...

ID_FILE_PRINT			= ×0ê0ó0È0(&P)

ID_FILE_PRINT_PREVIEW		= ×0ê0ó0È0×0ê0Ó0å0ü0(&V)

ID_FILE_PRINT_SETUP		= ×0ê0ó0È0-Šš[(&R)

ID_FILE_MRU_FILE1		= gяÕ0¡0¤0ë0

ID_APP_EXIT			= B}†N(&X)[Main_Menu_View]

MAIN_MENU_VIEW			= Ó0å0ü0(&V)

ID_VIEW_TOOLCOLLECTION		= å]wQƖ

ID_VIEW_STATUS_BAR		= ¶rKahˆ:yÐ0ü0(&S)

ID_VIEW_FILEBROWSER		= Õ0©0ë0À0ü0Ö0é0¦0¶0ü0(&F)

ID_VIEW_FILE_LIST		= Õ0¡0¤0ë0ê0¹0È0(&L)

ID_VIEW_PREVIEW			= ×0ê0Ó0å0ü0(&M)[Main_Menu_Watermark]

MAIN_MENU_WATERMARK		= K0W0(&W)

ID_WATERMARK_CHECK		= iúQ(&W)

ID_WATERMARK_CHECK_DISP		= iúQ˜ßW;m'`S(&D)

ID_WATERMARK_CHECK_DISP_ACT	= iúQ˜ßW;m'`S(&D)

ID_WATERMARK_CHECK_DISP_DEACT	= iúQ˜ßW;m'`Sj0W0(&D)[Main_Menu_Window]

MAIN_MENU_WINDOW		= ¦0£0ó0É0¦0º0(&W)

ID_WINDOW_CASCADE		= «0¹0±0ü0É0_(&C)

ID_WINDOW_TILE			= ¿0¤0ë0_(&T)[Main_Menu_Help]

MAIN_MENU_HELP			= Ø0ë0×0(&H)

ID_APP_ABOUT			= &About WaterMark Viewer...[Main_Menu_ToolBar]

ID_TOOL_STANDARD		= j–n

ID_TOOL_LAYOUT			= ì0¤0¢0¦0È0

ID_TOOL_WATERMARK		= K0W0;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Popup Menu

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[POPUP_MAIN_VIEW];0000000000000000000000000000000000000000000000

;	ÁÀÜÐ \ÔÜÂÉ

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Message

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Message]

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.72