LogViewer2Resource.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	¤Â¸ÒÁ¹ ¤Ð¬			´°©Æ

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

[Main_Menu_File]

MAIN_MENU_FILE			= Ó|Ç(&F)

ID_FILE_CLOSE			= ë²0®(&C)

ID_FILE_EXPORT			= ´°ô¼´°0®(&S)

ID_FILE_EXPORT_TEXT		= TEXT File(&T)

ID_FILE_EXPORT_EXCEL		= Excel File(&E)

ID_FILE_EXPORT_CSV		= Excel CSV File(&C)

ID_FILE_PRINT			= xÇÄÁ(&P)

ID_FILE_PRINT_PREVIEW		= xÇÄÁ ø»¬¹ô¼0®(&V)

ID_FILE_PRINT_SETUP		= xÇÄÁ $ÁÈ(&I)

ID_APP_EXIT			= È̸(&X)[Main_Menu_View]

MAIN_MENU_VIEW			= ô¼0®(&V)

ID_VIEW_TOOLCOLLECTION		= ijl­¨ºLÇ(&T)

ID_VIEW_STATUS_BAR		= ÁÀÜÐ \ÔÜÂÉ(&S)

ID_VIEW_SEARCH			= ¬ÉÀ(&R)[Main_Menu_LogManage]

MAIN_MENU_LOGMANAGE		= \¸ø­­¬¹(&M)

ID_LOGMANAGE_SEARCH		= \¸ø­¬ÉÀ(&R)

ID_LOGMANAGE_DELETE_SELECT	= ÁÝд \¸ø­ ­ÀÈ(&D)

ID_LOGMANAGE_DELETE_SEARCH_ALL	= ¬ÉÀ´ \¸ø­ È´Ì­ÀÈ(&S)

ID_LOGMANAGE_DELETE_ALL		= ¨ºà´ \¸ø­ ­ÀÈ(&A)

[Main_Menu_Window]

MAIN_MENU_WINDOW		= =Ì(&W)

ID_WINDOW_CASCADE		= Ĭè²ÝÂ(&C)

ID_WINDOW_TILE			= ¼Q´ÓÝÂ(&T)[Main_Menu_Help]

MAIN_MENU_HELP			= ijÀÆй(&H)

ID_APP_ABOUT			= &About LOG Viewer2...[Main_Menu_ToolBar]

ID_TOOL_STANDARD		= \ÔÉ

ID_TOOL_PANE			= ¬ÉÀpÈt¬

ID_TOOL_SEARCH			= ¬ÉÀ[CONTROL_TITLE]

IDC_STATIC_RESULT		= ¬ ÉÀ mÕ ©º (0®¬ : %s)

IDC_STATIC_DATE_TITLE		= ¬ÉÀ 0®¬ :

IDC_STATIC_FILTER_TITLE		= ¬ÉÀ mÕ©º :[PANE_SEARCH]

CATE1_TITLE			= ¬ÉÀpÈt¬

CATE1_FILTER0			= ¬ÉÀ °ÜÉ

CATE1_FILTER0_SUB0		= ¹ÒÈ|Ç

CATE1_FILTER0_SUB1		= ¹ÒÈ0®¬

CATE1_FILTER1			= ÜÂÇ|Ç

CATE1_FILTER2			= È̸|ÇCATE2_TITLE			= tǤ¼¸Ò \ÔÜ´°©Æ

CATE2_FILTER_ALL		= tǤ¼¸Ò È´Ì ÁÝÐ

CATE2_FILTER0			= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇ   

CATE2_FILTER1			= Õ\¸ø­¨· È̸	  

CATE2_FILTER2			= y±TÖ (mÕÁÀ)

CATE2_FILTER3			= y±TÖ (¨ºXÁ)

CATE2_FILTER4			= y±TÖ (<ÁÁ)

CATE2_FILTER5			= y±TÖ ($Ƶ$Æ)   

CATE2_FILTER6			= y±TÖ (¤ÂÏÉ)   

CATE2_FILTER7			= 1¼ÅÅ      

CATE2_FILTER8			= $ÁÈ       

CATE2_FILTER9			= |·tÇ¾ TÖtº  

CATE2_FILTER10			= PTZ  

CATE2_FILTER11			= 鴂 ¼ Í%¸

CATE2_FILTER12			= HDD

CATE2_FILTER13			= y±TÖ (ALL)

      [LISTCONTROL]

LIST_HEADER_DATE		= D±-ÔÆ-|Ç

LIST_HEADER_TIME		= ÜÂ:½:Í

LIST_HEADER_INFO		= tǤ¼¸Ò Èô¼

LIST_HEADER_EVENTS		= tǤ¼¸Ò ´°©Æ

[CATE2_FILTER0]

LOG_PROGRAM_IN			= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇ

LOG_LOGIN			= \¸ø­xÇ (¬À©ÆÇ: %s) 

LOG_CONNECT			= ¬À©ÆÇ ÈÁ (¬À©ÆÇ: %s, ­\Õ: %s)[CATE2_FILTER1]

LOG_PROGRAM_OUT			= Õ\¸ø­¨· È̸

LOG_LOGOUT			= \¸ø­DÅÃÆ (¬À©ÆÇ: %s) 

LOG_DISCONNECT			= ¬À©ÆÇ J°@® (¬À©ÆÇ: %s)[CATE2_FILTER2]

LOG_CONTI_START			= mÕÁÀ y±TÖ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s)

LOG_CONTI_STOP			= mÕÁÀ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER3]

LOG_MOTION_START		= ¨ºXÁ y±TÖ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s)	

LOG_MOTION_STOP			= ¨ºXÁ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER4]

LOG_SENSOR_START		= <ÁÁ y±TÖ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s)

LOG_SENSOR_STOP			= <ÁÁ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER5]

LOG_AUDIO_START			= $Ƶ$Æ y±TÖ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s)

LOG_AUDIO_STOP			= $Ƶ$Æ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER6]

LOG_SCH_START			= ¤ÂÏÉ y±TÖ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s, ¤ÂÏÉ tǹ: %s)

LOG_SCH_STOP			= ¤ÂÏÉ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s, ¤ÂÏÉ tǹ: %s)[CATE2_FILTER7]

LOG_BACKUP_START		= 1¼ÅÅ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s, 0®¬: %s ~ %s)

LOG_BACKUP_END_OK		= 1¼ÅÅ DÆ̸

LOG_BACKUP_DELETE		= ­ÀÈ ÜÂÇ (tÎTº|·: %s, 0®¬: %s ~ %s)

LOG_BACKUP_DLEETE_OK		= ­ÀÈ DÆ̸

LOG_BACKUP_RECORDSTOP		= ֬Ǡ°ÜÉ 1¼ÅÅDÇ ÇtÕ y±TÖ ÈÀÉ.[CATE2_FILTER8]

LOG_SETUP_IN			= Setup 䴴Ŭ (¬À©ÆÇ: %s)

LOG_SETUP_OUT			= Setup °¬ 

LOG_SETUP_COLOR			= ìÎì· À¼½¬ (tÎTº|·: %s, RGB: %s)

LOG_SETUP_USER_INSERT		= ¬À©ÆÇ Í¬ (¬À©ÆÇ: %s)

LOG_SETUP_USER_DELETE		= ¬À©ÆÇ ­ÀÈ (¬À©ÆÇ: %s)

LOG_SETUP_USER_ADM_MODIFY	= ¬À©ÆÇ ­\Õ ÂÈ (¬À©ÆÇ: %s, ­\Õ:%s)

LOG_SETUP_USER_PASS_MODIFY	= ¬À©ÆÇ TÅ8Ö ÂÈ (¬À©ÆÇ: %s)

LOG_SETUP_SERVER_INSERT		= Á¼ Èô¼ ͬ (Á¼: %s)

LOG_SETUP_SERVER_DELETE		= Á¼ Èô¼ ­ÀÈ (Á¼: %s)

LOG_SETUP_SERVER_MODIFY		= Á¼ Èô¼ ÂÈ (Á¼: %s)

LOG_SETUP_WATCHDOG_ON		= @ÆXÎų 0®¥² ¬À©Æ hÕ 

LOG_SETUP_WATCHDOG_OFF		= @ÆXÎų 0®¥² ¬À©Æ HÅhÕ 

LOG_SETUP_WATCHDOG_TIME		= @ÆXÎų $ÁÈ (ܬ: %s½)

LOG_SETUP_TVOUT_ROTATING	= TV-Í%¸ ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ $ÁÈ (ܬ: %sÍ)

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_OFF		= TV-Í%¸ tÎTº|· ¼8Ö \ÔÜ ¬À©Æ HÅhÕ

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_ON		= TV-Í%¸ tÎTº|· ¼8Ö \ÔÜ ¬À©Æ hÕ

LOG_SETUP_NETWORK_PORT		= $±¸ÒÌÆlÐ ìÓ¸Ò ¼8Ö $ÁÈ (ìÓ¸Ò¼8Ö: %s)

LOG_SETUP_NTSC			= D¾µ$Æ ÈX¹ NTSC $ÁÈ

LOG_SETUP_PAL			= D¾µ$Æ ÈX¹ PAL $ÁÈ

LOG_SETUP_CAM_FRAME		= tÎTº|· Õ¸Ç $ÁÈ (Bank: %s)

LOG_SETUP_CAM_PTZ		= PTZ $ÁÈ (tÎTº|·: %s, P/T/Z: %s)

LOG_SETUP_MJPEG			= TÏq³ MJPEG $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MPEG4			= TÏq³ MPEG4 $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_VIDIO_LOW		= TÖtº ¬ÀtÇÉ(352*240) $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_VIDIO_MOD		= TÖtº ¬ÀtÇÉ(704*240) $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_VIDIO_HIGH		= TÖtº ¬ÀtÇÉ(704*480) $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_VIDIO_SIZE		= TÖtº ¬ÀtÇÉ $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_AUDIO_OFF		= $Ƶ$Æ ¬À©Æ HÅhÕ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_AUDIO_ON		= $Ƶ$Æ ¬À©Æ hÕ (tÎTº|·: %s, $Ƶ$Æ Ḏ: %s)

LOG_SETUP_RECORD_DRIVE		= y±TÖ Ü´|·tÇ¾ $ÁÈ (Ü´|·tÇ¾: %s)

LOG_SETUP_SCH_INSERT		= y±TÖ |ÇÈ Í¬ (¤ÂÏÉ: %s)

LOG_SETUP_SCH_MODIFY		= y±TÖ |ÇÈ ÂÈ (¤ÂÏÉ: %s)

LOG_SETUP_SCH_DELETE		= y±TÖ |ÇÈ ­ÀÈ (¤ÂÏÉ: %s)

LOG_SETUP_MOTION_RECT_SET	= ¨ºXÁ ½½ ÆíÅ $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MOTION_RECT_DEL	= ¨ºXÁ ½½ ÆíÅ ­ÀÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MOTION_ALL_SET	= ¨ºXÁ È´Ì ÆíÅ $ÁÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MOTION_ALL_DEL	= ¨ºXÁ È´Ì ÆíÅ ­ÀÈ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_ON	= °tÇ¸Ò ¨ºXÁ ¬À©Æ hÕ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_OFF	= °tÇ¸Ò ¨ºXÁ ¬À©Æ HÅhÕ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_CAM_SENSITIVENESS	= tÎTº|· ü»¬Ä³ $ÁÈ (tÎTº|·: %s, ü»¬Ä³: %s)

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_ON	= tÎTº|· ¨ºXÁ <ÁÁ $ÁÈ (tÎTº|·: %s, <ÁÁ: %s)

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_OFF	= tÎTº|· ¨ºXÁ <ÁÁ $ÁÈ tÕÈ (tÎTº|·: %s, <ÁÁ: %s)

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_ON	= tÎTº|· $Ƶ$Æ <ÁÁ $ÁÈ (tÎTº|·: %s, <ÁÁ: %s)

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_OFF	= tÎTº|· $Ƶ$Æ <ÁÁ $ÁÈ tÕÈ (tÎTº|·: %s, <ÁÁ: %s)

LOG_SETUP_SENSOR_DELAY_TIME	= <ÁÁ Í%¸ ÀÉðŠܬ $ÁÈ (<ÁÁ: %s, ܬ: %sÍ)

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_ON		= ÇÙ³ \¸ø­xÇ ¬À©Æ hÕ

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_OFF	= ÇÙ³ \¸ø­xÇ ¬À©Æ HÅhÕ

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_ON	= Õ\¸ø­¨· È̸ Ü (Ó¤ÂÌÆÜ´ UÖxÇ ¬À©Æ hÕ

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_OFF	= Õ\¸ø­¨· È̸ Ü (Ó¤ÂÌÆÜ´ UÖxÇ ¬À©Æ HÅhÕ

LOG_SETUP_OSD			= OSD $ÁÈ À¼½¬

LOG_SETUP_IMAGE_SAVE_FOLDER	= tÇø»ÀÉ È¥Ç ôÓT³ $ÁÈ (ôÓT³: %s)

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_OFF	= ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ 0®¥² ¬À©Æ HÅhÕ

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_ON	= ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ 0®¥² ¬À©Æ hÕ

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_TIME	= ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ 0®¥² ¬À©Æ (%sÍ)

LOG_SETUP_LANGUAGE		= \ÔܸŴŠ$ÁÈ (¸Å´Å: %s)

LOG_SETUP_CAM_OFF		= tÎTº|· ¬À©Æ HÅhÕ (tÎTº|·: %s)

LOG_SETUP_CAM_ON		= tÎTº|· ¬À©Æ hÕ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER9]

LOG_WATCHDOG_EVENT		= @ÆXÎų 0®¥² Ù³Ç

LOG_LOSS_CAM_ON			= ÆÁÀ àÂ8Ö ä´´Å 4Æ (tÎTº|·: %s)

LOG_LOSS_CAM_OFF		= ÆÁÀ àÂ8Ö J°@® (tÎTº|·: %s)

LOG_USER_COLOR_MODIFY		= ¬À©ÆǬ ìÎì· À¼½¬ (¬À©ÆÇ: %s, tÎTº|·: %s, RBG: %s)

LOG_OUTPUT_SENSOR_ON		= Í%¸ <ÁÁ ÇÙ³ (<ÁÁ¼8Ö: %s)

LOG_OUTPUT_SENSOR_OFF		= Í%¸ <ÁÁ tÕÈ (<ÁÁ¼8Ö: %s)

LOG_TVOUT_CHANGE		= TV-Out Ḏ À¼½¬ (tÎTº|·: %s)

LOG_STREAM_START		= ÆÁÀ ¤Â¸Ò¼¹ ÜÂÇ

LOG_STREAM_STOP			= ÆÁÀ ¤Â¸Ò¼¹ ÉÀÉ[CATE2_FILTER10]

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_ON	= PTZ ÁÈ (¬À©ÆÇ: %s, tÎTº|·: %s)

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_OFF	= PTZ ÁÈ tÕÈ (¬À©ÆÇ: %s, tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER11]

LOG_IMAGE_SAVE			= ¬À©ÆǬ ÆÁÀ TÖtº 鴂 (¬À©ÆÇ: %s, tÎTº|·: %s,  °ÜÉ: %s)

LOG_IMAGE_PRINT			= ¬À©ÆǬ ÆÁÀ TÖtº xÇÄÁ (¬À©ÆÇ: %s, tÎTº|·: %s,  °ÜÉ(ܬ):%s)

LOG_PRINT_SETTING		= Õ°¹¸Ò $ÁÈ[CATE2_FILTER12]

LOG_HDD_FULL			= Ü´|·tÇ¾ ©ÆÉ· ½qÈ (Ü´|·tÇ¾:%s)

LOG_HDD_FULL_DELETE		= y±TÖ p³tÇ0Ñ ­ÀÈ ÜÂÇ(Ü´|·tÇ¾: %s,  °ÜÉ:%s)

LOG_HDD_FULL_RECSTOP		= HDD ©ÆÉ· ½qÈ<Ç\¸ y±TÖ ÈÀÉhÕ

LOG_HDD_FULL_RECNEXTDRV		= ä²LÇ Ü´|·tÇ¾ÐŠĬÁ y±TÖ (Ü´|·tÇ¾: %s)

LOG_HDD_FULL_DELETE_END		= y±TÖ p³tÇ0Ñ ­ÀÈ È̸

LOG_HDD_FULL_SEARCHSTOP		= HDD $Ƽ|·tÇ¸Ò  °ÜÉ(¼¤Â)XÇ ÁXά È̸(´[CATE2_FILTER13]

LOG_ALL_START			= ¨ºà´ tǤ¼¸Ò y±TÖ ÜÂÇ

LOG_ALL_STOP			= ¨ºà´ tǤ¼¸Ò y±TÖ ÉÀÉ

[MESSAGE]

MSG_DELETE_SELECT		= ÁÝÐ\Õ \¸ø­|¹ ­ÀÈ XÕÜ ¬µÂȲL®?

MSG_DELETE_SEARCH_ALL		= ¬ÉÀ´ \¸ø­ È´Ì|¹ ­ÀÈ XÕÜ ¬µÂȲL®?

MSG_DELETE_ALL			= 0®]¸´ È´Ì \¸ø­|¹ ­ÀÈXÕÜ ¬µÂȲL®?
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.95