LogViewer2Resource.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	¤Â¸ÒÁ¹ ¤Ð¬			´°©Æ

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

[Main_Menu_File]

MAIN_MENU_FILE			= Õ0¡0¤0ë0(&F)

ID_FILE_CLOSE			= ‰•X0‹0(&C)

ID_FILE_EXPORT			= ¨0¯0¹0Ý0ü0È0(&S)

ID_FILE_EXPORT_TEXT		= Æ0­0¹0È0Õ0¡0¤0ë0(&T)

ID_FILE_EXPORT_EXCEL		= ¨0¯0»0ë0Õ0¡0¤0ë0(&E)

ID_FILE_EXPORT_CSV		= ¨0¯0»0ë0#ÿ3ÿ6ÿÕ0¡0¤0ë0(&C)

ID_FILE_PRINT			= ×0ê0ó0È0(&P)

ID_FILE_PRINT_PREVIEW		= ×0ì0Ó0å0ü0(&V)

ID_FILE_PRINT_SETUP		= ×0ê0ó0È0-Šš[(&I)

ID_APP_EXIT			= B}†N(&X)[Main_Menu_View]

MAIN_MENU_VIEW			= Ó0å0ü0(&V)

ID_VIEW_TOOLCOLLECTION		= Ä0ü0ë0(&T)

ID_VIEW_STATUS_BAR		= ¶rKahˆ:yÐ0ü0(&S)

ID_VIEW_SEARCH			= i"}(&R)[Main_Menu_LogManage]

MAIN_MENU_LOGMANAGE		= í0°0¡{t(&M)

ID_LOGMANAGE_SEARCH		= í0°0µ0ü0Á0(&R)

ID_LOGMANAGE_DELETE_SELECT	= xžbW0_0í0°0JRd–(&D)

ID_LOGMANAGE_DELETE_SEARCH_ALL	= i"}W0_0í0°0hQSOJRd–(&S)

ID_LOGMANAGE_DELETE_ALL		= hQSOí0°0JRd–(&A)

[Main_Menu_Window]

MAIN_MENU_WINDOW		= ¦0£0ó0É0¦0(&W)

ID_WINDOW_CASCADE		= «0¹0±0ü0É0_(&C)

ID_WINDOW_TILE			= ¿0¤0ë0_(&T)[Main_Menu_Help]

MAIN_MENU_HELP			= Ø0ë0×0(&H)

ID_APP_ABOUT			= &About LOG Viewer2...[Main_Menu_ToolBar]

ID_TOOL_STANDARD		= j–n

ID_TOOL_PANE			= i"}agöN

ID_TOOL_SEARCH			= i"}[CONTROL_TITLE]

IDC_STATIC_RESULT		= i"}˜îv 0ÉÀ mÕ ©º (0®¬ : %s)

IDC_STATIC_DATE_TITLE		= i"}g“•0€¬ÉÀ 0®¬ :

IDC_STATIC_FILTER_TITLE		= i"}˜îv0€¬ÉÀ mÕ©º :[PANE_SEARCH]

CATE1_TITLE			= i"}agöN0€¬ÉÀpÈt¬

CATE1_FILTER0			= i"}åeØN0€¬ÉÀ °ÜÉ

CATE1_FILTER0_SUB0		= yrš[åe00¹ÒÈ|Ç

CATE1_FILTER0_SUB1		= yrš[g“•0¹ÒÈ0®¬

CATE1_FILTER1			= Ü‘Ç|Ç

CATE1_FILTER2			= B}†Nåe0…È̸|ÇCATE2_TITLE			= ¤0Ù0ó0È0hˆ:y…Q¹[0tǤ¼¸Ò \ÔÜ´°©Æ

CATE2_FILTER_ALL		= ¤0Ù0ó0È0hQSOxžb0tǤ¼¸Ò È´Ì ÁÝÐ

CATE2_FILTER0			= ×0í0°0é0à0¹0¿0Ã0È0Õ\¸ø­¨· ÜÂ‘Ç   

CATE2_FILTER1			= ×0í0°0é0à00B}†N0Õ\¸ø­¨· …È̸	  

CATE2_FILTER2			= 2“;u0y±TÖ (8^k00mÕÁÀ)

CATE2_FILTER3			= 2“;u0y±TÖ (ÕRM00¨ºXÁ)

CATE2_FILTER4			= 2“;u0y±TÖ (»0ó0µ0ü00<ÁÁ)

CATE2_FILTER5			= 2“;u0y±TÖ (ª0ü0Ç0£0ª00$Ƶ$Æ)   

CATE2_FILTER6			= 2“;u0y±TÖ (¹0±0¸0å0ü0ë00¤ÂϐÉ)   

CATE2_FILTER7			= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×01¼ÅÅ      

CATE2_FILTER8			= -Šš[$ÁÈ       

CATE2_FILTER9			= é0¤0Ö0;ub—0|·tÇ¾ TÖtº  

CATE2_FILTER10			= PTZ  

CATE2_FILTER11			= ¯Œ5…ÊSs0úQ›R0鴂 ¼ œÍ%¸

CATE2_FILTER12			= HDD

CATE2_FILTER13			= 2“;uy±TÖ (ALL)

      [LISTCONTROL]

LIST_HEADER_DATE		= t^-g-åe

LIST_HEADER_TIME		= Bf:R:Òy

LIST_HEADER_INFO		= ¤0Ù0ó0È0Å`1X

LIST_HEADER_EVENTS		= ¤0Ù0ó0È0…Q¹[

[CATE2_FILTER0]

LOG_PROGRAM_IN			= ×0í0°0é0à0‹•ËY      

LOG_LOGIN			= í0°0¤0ó0ÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ    

LOG_CONNECT			= æ0ü0¶0ü0¥cš}ÿæ0ü0¶0ü0: %s, )jP–: %s	ÿ[CATE2_FILTER1]

LOG_PROGRAM_OUT			= ×0í0°0é0à0B}†N

LOG_LOGOUT			= í0°0¢0¦0È0ÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ 

LOG_DISCONNECT			= æ0ü0¶0ü0RŠ0ÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ[CATE2_FILTER2]

LOG_CONTI_START			= 8^Bf2“;u0mÕÁÀ y±TÖ ÜÂ‘Ç (tÎTº|·: %s)

LOG_CONTI_STOP			= 8^Bf2“;u-Nbk0mÕÁÀ y±TÖ ÉÀÉ (tÎTº|·: %s)[CATE2_FILTER3]

LOG_MOTION_START		= ÕRM02“;u‹•ËYÿ«0á0é0: %s	ÿ	

LOG_MOTION_STOP			= ÕRM02“;u-Nbkÿ«0á0é0: %s	ÿ[CATE2_FILTER4]

LOG_SENSOR_START		= »0ó0µ0ü02“;u‹•ËYÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SENSOR_STOP			= »0ó0µ0ü02“;u-Nbkÿ«0á0é0: %s	ÿ[CATE2_FILTER5]

LOG_AUDIO_START			= ª0ü0Ç0£0ª02“;u‹•ËYÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_AUDIO_STOP			= ª0ü0Ç0£0ª02“;u-Nbkÿ«0á0é0: %s	ÿ[CATE2_FILTER6]

LOG_SCH_START			= ¹0±0¸0å0ü0ë02“;u‹•ËYÿ«0á0é0: %s, ¹0±0¸0å0ü0ë0
T: %s	ÿ

LOG_SCH_STOP			= ¹0±0¸0å0ü0ë02“;u-Nbkÿ«0á0é0: %s, ¹0±0¸0å0ü0ë0
T: %s	ÿ[CATE2_FILTER7]

LOG_BACKUP_START		= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0‹•ËYÿ«0á0é0: %s, g“•: %s ~ %s	ÿ

LOG_BACKUP_END_OK		= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0Œ[†N

LOG_BACKUP_DELETE		= JRd–‹•ËYÿ«0á0é0: %s, g“•: %s ~ %s	ÿ

LOG_BACKUP_DLEETE_OK		= JRd–Œ[†N

LOG_BACKUP_RECORDSTOP		= þs(WåeØNÐ0Ã0¯0¢0Ã0×0Y0‹0n0k02“;u-Nbk0֬Ǡ°ÜÉ 1¼ÅÅDÇ ÇtÕ y±TÖ ÈÀÉ.[CATE2_FILTER8]

LOG_SETUP_IN			= -Šš[“z’0‹•O0ÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_OUT			= -Šš[“z’0‰•X0‹0

LOG_SETUP_COLOR			= «0é0ü0	Yôfÿ«0á0é0: %s, RBG: %s	ÿ

LOG_SETUP_USER_INSERT		= æ0ü0¶0ü0ý Rÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_USER_DELETE		= æ0ü0¶0ü0JRd–ÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_USER_ADM_MODIFY	= æ0ü0¶0ü0)jP–îOckÿæ0ü0¶0ü0: %s, )jP–:%s	ÿ

LOG_SETUP_USER_PASS_MODIFY	= æ0ü0¶0ü0Ñ0¹0ï0ü0É0îOckÿæ0ü0¶0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SERVER_INSERT		= µ0ü0Ð0ü0Å`1Xý Rÿµ0ü0Ð0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SERVER_DELETE		= µ0ü0Ð0ü0Å`1XJRd–ÿµ0ü0Ð0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SERVER_MODIFY		= µ0ü0Ð0ü0Å`1XîOckÿµ0ü0Ð0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_WATCHDOG_ON		= ¦0©0Ã0Á0É0Ã0°0_jý€O(u 

LOG_SETUP_WATCHDOG_OFF		= ¦0©0Ã0Á0É0Ã0°0_jý€O(u-Nbk 

LOG_SETUP_WATCHDOG_TIME		= ¦0©0Ã0Á0É0Ã0°0-Šš[ÿBf“•: %sR	ÿ

LOG_SETUP_TVOUT_ROTATING	= TVúQ›R fÏPêÕRâŽÛc-Šš[ÿBf“•: %sÒy	ÿ

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_OFF		= TVúQ›R fÏP«0á0é0ju÷Shˆ:yj0W0

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_ON		= TVúQ›R fÏP«0á0é0ju÷Shˆ:y

LOG_SETUP_NETWORK_PORT		= Í0Ã0È0ï0ü0¯0Ý0ü0È0ju÷S-Šš[ÿÝ0ü0È0ju÷S: %s	ÿ

LOG_SETUP_NTSC			= Ó0Ç0ª0.z^˜0NTSC
0-Šš[

LOG_SETUP_PAL			= Ó0Ç0ª0.z^˜0PAL
0-Šš[

LOG_SETUP_CAM_FRAME		= «0á0é0Õ0ì0ü0à0-Šš[ÿBank: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_PTZ		= PTZ-Šš[ÿ«0á0é0: %s, P/T/Z: %s	ÿ

LOG_SETUP_MJPEG			= ³0ü0Ç0Ã0¯00MJPEG
0-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MPEG4			= ³0ü0Ç0Ã0¯00MPEG4
0-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

;LOG_SETUP_VIDIO_LOW		= ;ub—µ0¤0º0ÿ352*240	ÿ-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

;LOG_SETUP_VIDIO_MOD		= ;ub—µ0¤0º0ÿ704*240	ÿ-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

;LOG_SETUP_VIDIO_HIGH		= ;ub—µ0¤0º0ÿ704*480	ÿ-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_VIDIO_SIZE		= ;ub—µ0¤0º0-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_AUDIO_OFF		= ª0ü0Ç0£0ª0O(uã‰d–ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_AUDIO_ON		= ª0ü0Ç0£0ª0O(uÿ«0á0é0: %s, ª0ü0Ç0£0ª0Á0ã0ó0Í0ë0: %s	ÿ

LOG_SETUP_RECORD_DRIVE		= 2“;uÉ0é0¤0Ö0-Šš[ÿÉ0é0¤0Ö0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SCH_INSERT		= 2“;uåezý Rÿ¹0±0¸0å0ü0ë0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SCH_MODIFY		= 2“;uåezîOckÿ¹0±0¸0å0ü0ë0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SCH_DELETE		= 2“;uåezJRd–ÿ¹0±0¸0å0ü0ë0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_RECT_SET	= ÕRM0iåw˜ßW-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_RECT_DEL	= ÕRM0iåw˜ßWJRd–ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_ALL_SET	= ÕRM0iåwhQSO˜ßW-Šš[ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_ALL_DEL	= ÕRM0iåwhQSO˜ßWJRd–ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_ON	= Ê0¤0È0â0ü0·0ç0ó0O(uÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_OFF	= Ê0¤0È0â0ü0·0ç0ó0O(uã‰d–ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_SENSITIVENESS	= «0á0é0Oea¦^-Šš[ÿ«0á0é0: %s, Oea¦^: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_ON	= «0á0é0ÕRM0»0ó0µ0ü0-Šš[ÿ«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_OFF	= «0á0é0ÕRM0»0ó0µ0ü0-Šš[ã‰d–ÿ«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_ON	= «0á0é0ª0ü0Ç0£0ª0»0ó0µ0ü0-Šš[ÿ«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_OFF	= «0á0é0ª0ü0Ç0£0ª0»0ó0µ0ü0-Šš[ã‰d–ÿ«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s	ÿ

LOG_SETUP_SENSOR_DELAY_TIME	= »0ó0µ0ü0úQ›Rw•_M0Bf“•-Šš[ÿ»0ó0µ0ü0: %s, Bf“•: %sÒy	ÿ

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_ON		= êÕRí0°0¤0ó0_jý€O(u

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_OFF	= êÕRí0°0¤0ó0_jý€ã‰d–

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_ON	= ×0í0°0é0à0B}†NBf0Ñ0¹0ï0ü0É0ºxŠ_jý€O(u

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_OFF	= ×0í0°0é0à0B}†NBf0Ñ0¹0ï0ü0É0ºxŠ_jý€ã‰d–

LOG_SETUP_OSD			= OSD-Šš[	Yôf

LOG_SETUP_IMAGE_SAVE_FOLDER	= ¤0á0ü0¸0¯Œ5…Õ0©0ë0À0-Šš[ÿÕ0©0ë0À0: %s	ÿ

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_OFF	= fÏPêÕRâŽÛc_jý€ã‰d–

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_ON	= fÏPêÕRâŽÛc_jý€O(u

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_TIME	= fÏPêÕRâŽÛc_jý€O(uÿ%sÒy	ÿ

LOG_SETUP_LANGUAGE		= hˆ:yŠžŠ-Šš[ÿŠžŠ: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_OFF		= «0á0é0O(uã‰d–ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_SETUP_CAM_ON		= «0á0é0O(uÿ«0á0é0: %s	ÿ[CATE2_FILTER9]

LOG_WATCHDOG_EVENT		= ¦0©0Ã0Á0É0Ã0°0_jý€O(u

LOG_LOSS_CAM_ON			= fÏPáO÷Sck8^ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_LOSS_CAM_OFF		= fÏPáO÷SRŠ0ÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_USER_COLOR_MODIFY		= æ0ü0¶0ü0k0ˆ0‹0«0é0ü0	Yôfÿæ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s, RBG: %s)

LOG_OUTPUT_SENSOR_ON		= úQ›R»0ó0µ0ü0\OÕRÿ»0ó0µ0ü0ju÷S: %s	ÿ

LOG_OUTPUT_SENSOR_OFF		= úQ›R»0ó0µ0ü0ã‰d–ÿ»0ó0µ0ü0ju÷S: %s	ÿ

LOG_TVOUT_CHANGE		= TVúQ›RÁ0ã0ó0Í0ë0	Yôfÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_STREAM_START		= fÏP¹0È0ê0ü0à0‹•ËY

LOG_STREAM_STOP			= fÏP¹0È0ê0ü0à0-Nbk[CATE2_FILTER10]

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_ON	= PTZHQ`Sÿæ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s	ÿ

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_OFF	= PTZHQ`Sã‰d–ÿæ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s	ÿ[CATE2_FILTER11]

LOG_IMAGE_SAVE			= æ0ü0¶0ü0k0ˆ0‹0 fÏP¯Œ5…ÿæ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s, åeØN: %s	ÿ

LOG_IMAGE_PRINT			= æ0ü0¶0ü0k0ˆ0‹0 fÏPpS7Rÿæ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s, åeØNÿBf“•	ÿ:%s	ÿ

LOG_PRINT_SETTING		= ×0ê0ó0È0-Šš[[CATE2_FILTER12]

LOG_HDD_FULL			= É0é0¤0Ö0¹[ϑ
N³ÿÉ0é0¤0Ö0ÿ%s	ÿ

LOG_HDD_FULL_DELETE		= 2“;uÇ0ü0¿0JRd–‹•ËYÿÉ0é0¤0Ö0ÿ%s0åeØNÿ%s	ÿ

LOG_HDD_FULL_RECSTOP	 	= HDD¹[ϑ
N³02“;u\Pbk

LOG_HDD_FULL_RECNEXTDRV		= !kn0É0é0¤0Ö0k0_M0š}D0f02“;uÿÉ0é0¤0Ö0ÿ%s	ÿ

LOG_HDD_FULL_DELETE_END		= 2“;uÇ0ü0¿0JRd–B}†N

LOG_HDD_FULL_SEARCHSTOP		= HDD’0
NøfM0W0~0Y00i"}’0\PbkW0~0Y00[CATE2_FILTER13]

LOG_ALL_START			= ™}š}2“;u‹•ËYÿ«0á0é0: %s	ÿ

LOG_ALL_STOP			= ™}š}2“;u-Nbkÿ«0á0é0: %s	ÿ

[MESSAGE]

MSG_DELETE_SELECT		= xžbí0°0’0JRd–W0~0Y0K0?

MSG_DELETE_SEARCH_ALL		= i"}W0_0í0°0hQSO’0JRd–W0~0Y0K0?

MSG_DELETE_ALL			= Š2“W0_0hQSOí0°0’0JRd–W0~0Y0K0?

0
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.07