ServerSetup.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup Server Application String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: psk32@comartsystem.com

;			 

;0000000000000000000000000000000000000000000000;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Login Dialog

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ServerSetupLogin]

STC:Title				= ÈÁ Á¼ ©º]¸

STC:ID					= DÅtǵ

STC:Password				= TÅ8Ö

STC:ServerIP				= Á¼ IP

STC:Port				= ìÓ¸Ò

BTN:Ok					= UÖxÇ

BTN:Cancel				= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Main Dialog

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ServerSetupMain]

BTN:LoadSetValue			= $ÁȬ ½ì·$Æ0®

BTN:SaveSetValue			= $ÁȬ È¥ÇXÕ0®

BTN:Ok					= UÖxÇ

BTN:Cancel				= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General System Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralSystemRoot]

STC:SystemSetting			= ܤÂ\Ñ $ÁÈ

STC:SystemSettingStatus			= ܤÂ\Ñ $ÁÈ ÁÀiÖ

STC:UseWatchDog				= @ÆXÎų ¬À©Æ Ç4»

STC:UseTV-OutAutoSwitching		= TV-Out ÇÙ³ ÈXÖ ¬À©Æ Ç4»

STC:UseTV-OutOSD			= TV Out OSD ¬À©Æ Ç4»;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General System TVOut Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralSystemTVOut]

STC:TVOutSetup				= TV-Out $ÁÈ

STC:OutputChannel#1			= Í%¸ Ḏ 1¼

STC:OutputChannel#2			= Í%¸ Ḏ 2¼

STC:CameraList				= È´Ì tÎTº|· ©º]¸

CHK:UseChannel				= Ḏ ¬À©Æ

BTN:SelectAll				= È´Ì ÁÝÐ

BTN:CancelAll				= ÁÝÐ tÕÈ

STC:SwitchingTime			= ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ Ü¬(Í)

CHK:DivModeTVOut			= ½`Õ ¨ºÜ´ TV-Out ¬À©Æ

CHK:DivModeOSDCamNum			= tÎTº|· ¼8Ö \ÔÜÂ

CHK:DivModeStartDivision		= ÜÂÇ ½`Õ ¨ºÜ´ ¬À©Æ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General System WatchDog Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralSystemWatchDog]

STC:WatchDogSetting			= @ÆXÎų $ÁÈ

CHK:EnableWatchDog			= @ÆXÎų ¬À©ÆhÕ

STC:WatchDogTime			= ܬ(½);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Permission Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralPermissionRoot]

STC:UserList				= ¬À©ÆÇ ©º]¸

BTN:Add					= ͬ

BTN:Delete				= ­ÀÈ

BTN:Modify				= ÂÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Permission User Process Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralPermissionUserProcess]

STC:UserName				= ¬À©ÆÇ tǹ

STC:Password				= TÅ8Ö

STC:Description				= $Áº

CHK:ChangePasswordInTheNextLogin	= ä²LÇ ÈÁÜ (Ó¤ÂÌÆÜ´ À¼½¬

CHK:UnchangablePassword			= (Ó¤ÂÌÆÜ´ À¼½¬ ½¬

CHK:AccountExpiration			= ĬÈ ¬À©Æ 0®¬

CHK:DisuseThisID			= ĬÈ ¬À©Æ HÅhÕ

BTN:AcconutOption			= ĬÈ 5ÆXÁ

BTN:OK					= UÖxÇ

BTN:Cancel				= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Permission User Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralPermissionUser]

STC:UserName				= ¬À©ÆÇ tǹ

STC:Description				= $Áº

STC:PermissionOption			= ĬÈ 5ÆXÁ

CHK:ChangePasswordInTheNextLogin	= ä²LÇ ÈÁÜ (Ó¤ÂÌÆÜ´ À¼½¬

CHK:UnchangablePassword			= (Ó¤ÂÌÆÜ´ À¼½¬ ½¬

CHK:AccountExpiration			= ĬÈ ¬À©Æ 0®¬

CHK:DisuseThisID			= ĬÈ ¬À©Æ HÅhÕ

STC:Permission				= ­\Õ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Permission User Permission Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralPermissionUserPermission]

STC:Authorized				= ÈÕ©Æ´ ­\Õ

STC:NotAuthorized			= ­\Õ ÆÅLÇ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Permission Group Camera Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralPermissionUserCamera]

STC:HiddenCamera			= (¨¬ÈÉ tÎTº|·

STC:DisplayCamera			= ô¼ìÅÈÉ tÎTº|·;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Network Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralNetworkRoot]

STC:CurrentNetworkStatus		= Ö¬Ç ôÎèÔ0ÑÐÅ $±¸ÒÍÆ $ÁÈ Èô¼

STC:IP					= IP

STC:SubnetMask				= Á¾7± ȹ¤ÂlÐ

STC:Gateway				= ¬tǸÒèÆtÇ

STC:DNS					= DNS;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Network General Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralNetworkGeneral]

STC:Title				= $±¸ÒÌÆlÐ $ÁÈ

STC:SetPort				= ìÓ¸Ò $ÁÈ

STC:StreamPort				= ¤Â¸Ò¼¹ ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:ControlPort				= È´Å ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:ConnectLimit			= \ͳ ÈÁ xÇÐÆ

CHK:UseDDNSServer			= DDNS Á¼ tÇ©Æ

STC:URL					= URL

STC:ID					= ID

STC:Password				= TÅ8Ö

CHK:UseMonitor				= ܤÂ\Ñ, $±¸ÒÌÆlÐ ¨ºÈ²0ÑÁ¹ ¬À©Æ (|ǽ PCÐÅÁ 8»È|¹ Ǽ`Õ ¬¥²1ÁtÇ ÇµÂȲä².);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Network LiveUpdate Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralNetworkLiveUpdate]

STC:Title				= |·tÇ¾ ÅÅp³tǸÒ

CHK:UseLiveUpdate			= |·tÇ¾ ÅÅp³tÇ¸Ò ¬À©Æ Ç4»

BTN:UpdateNow				= ÀÉ® Õ\¸ø­¨· ÅÅp³tǸÒ!!!;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup General Network Remote Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralNetworkRemote]

STC:Title				= ÈÁ tÐ|·tÇ¸Å¸Ò ©º]¸

BTN:Disconnect				= ¬È ÈÁ È̸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Camera General Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[CameraGeneralRoot]

STC:CameraNumber			= tÎTº|· ¼8Ö

CHK:EnableCamera			= ÈḎ ¬À©Æ

STC:CameraLocation			= tÎTº|· $ÁXÎ ¥ÇÁ

CHK:CameraRotation			= ÆÁÀ ÖÈ

CHK:CaptureFrame			= ÆÁÀ Í%¸ Â

STC:CaptureFrame			= ÆÁÀ Í%¸ Â

STC:VideoType				= D¾µ$Æ ÈX¹

RDO:PALType				= PAL

RDO:NTSCType				= NTSC

BTN:AutoMaticFrameQuota			= ÇÙ³ Õ¸Ç 0¼½;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Camera General Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[CameraGeneralChannel]

STC:CameraLocation			= tÎTº|· $ÁXÎ ¥ÇÁ

CHK:USECamera				= tÎTº|· ¬À©Æ ìŽ

STC:CameraCaptureFrame			= ÆÁÀ Í%¸ Â

STC:VideoGroupingInformation		= ðÅ°¬ ø­ù¸ Èô¼

CHK:NotifyCameraLoss			= tÎTº|· àÂ8Ö¬ J°´ÅÈÉ ÜÂÐÅ Í%¸ <ÁÁ ¬Ù³

STC:EnableSensorOut			= tÇ©Æ <ÁÁ

STC:SensorOutTime			= Í%¸<ÁÁ ÀÉðŠܬ

STC:CameraRotation			= ÆÁÀ ÖÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Camera Color Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[CameraColorRoot]

BTN:DefaultAll				= È tÎTº|· 0®ø¼¬<Ç\¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Camera Color Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[CameraColorChannel]

STC:CameraLocation			= tÎTº|· $ÁXÎ ¥ÇÁ

STC:Brightness				= ¼0®

STC:Contrast				= ºTÅ

STC:Sharpness				=  °tÎm¸0®

STC:Hue					= ÉÀ¬

STC:SaturationU				= U ¬

STC:SaturationV				= V ¬

BTN:Default				= 0®ø¼¬<Ç\¸

BTN:ApplySameValueAll			= ¨ºà´ Ḏ Ù³|Ǭ<Ç\¸ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Camera PanTilt Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[CameraPanTiltChannel]

BTN:PTZTest				= ÓøÒ¸Ò LѤ¸Ò

BTN:Left				= È

BTN:Right				= °Æ

BTN:Up					= ÁÀ

BTN:Down				= XÕ

STC:PresetName				= Õ¬¹KÁ tǹ

BTN:MoveToAppointedPosition		= Õ¬¹KÁÇXÎ\¸ tÇÙ³

STC:Protocol				= Õ\¸ Ñ\Ï

STC:BaudRate				= ô¼Ü´¸tǸÒ

STC:Comport				= ôÎìÓ¸Ò

STC:CameraAddress			=  ÎüÈÁ

STC:Speed(Horisontal)			= ,Ó ¤Â<ÕÜ´

STC:Speed(Vertical)			= øÒ¸Ò ¤Â<Õ¸Ò

STC:PresetNo				= Õ¬¹KÁ ¼8Ö

STC:PresetName				= Õ¬¹KÁ tǹ

BTN:SaveCurrentPosition			= Ö¬Ç ÇXΠȥÇ

BTN:Delete				= ­ÀÈ

BTN:Modify				= ÂÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Record Camera Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[RecordCameraRoot]

CHK:EnableRecord			= y±TÖḎ

CHK:Codec				= UÅÍTÏq³

CHK:Resolution				= TÖtº ¬ÀtÇÉ

CHK:Units				= è²Ç

CHK:ContinuousFrame			= ðÅÁy±TÖ Õ¸ÇÂ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Record Camera Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[RecordCameraChannel]

STC:RecordSetup				= y±TÖ $ÁÈ

STC:Location				= $ÁXÎ ¥ÇÁ

BTN:ApplySameValueAllCamera		= È tÎTº|· Ù³|Ç $ÁÈ

STC:Codec				= TÏq³

STC:Resolution				= TÖtº ¬ÀtÇÉ

STC:ImageQuality			= TÖÈÉ

STC:RecordingFrame			= ðÅÁ y±TÖ Õ¸Ç

STC:FramePerSecond			= Íù² Õ¸Ç

STC:SecondPerFrame			= Õ¸Çù² Í

STC:EventFrame				= tǤ¼¸Ò Õ¸Ç $ÁÈ

RDO:UnitFrame				= Õ¸Ç è²Ç

RDO:UnitTime(Sec)			= ܬ è²Ç

STC:PreFrame				= tÇÈ Õ¸Ç

STC:PostFrame				= tÇÄÖ Õ¸Ç

STC:AudioChannel			= ðÅ°¬ $Ƶ$Æ

STC:VideoQualityLow			= È

STC:VideoQualityMedium			= É

STC:VideoQualityHigh			= à¬;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Record Audio Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[RecordAudioChannel]

STC:AudioSetup				= $Ƶ$Æ $ÁÈ

STC:Location				= $ÁXÎ ¥ÇÁ

BTN:AudioTest				= $Ƶ$Æ LѤ¸Ò

STC:Compression				= 鴂 ìÓgº

STC:Channels				= Ḏ Â

STC:BitRate				= D¾¸Ò ¸tǸÒ

STC:SamplingRate			= ØÀÕ ¸tǸÒ

RDO:PCM					= PCM

RDO:ACM					= ACM

RDO:8Khz				= 8Khz

RDO:11Khz				= 11Khz

RDO:16Khz				= 16Khz

RDO:22Khz				= 22Khz;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Record Drive Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[RecordDriveRoot]

STC:OutputSensorWithHDDFull		= $ÁÈ\Õ Ü´|·tÇ¾ ©ÆÉ·tÇ ä² (Ìtº Í%¸<ÁÁ ¬Ù³

CHK:UseOverwriteWithHDDFull		= $ÁÈ\Õ Ü´|·tÇ¾ ©ÆÉ·tÇ ä² (Ìtº 0®tÈ p³tÇÀÐÐÅ n³´ÅÅ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Record Drive Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[RecordDriveChannel]

STC:PresentStatus			= Ö¬Ç Ü´|·tÇ¾ ÁÀÜÐ

CHK:UseDrive				= Ü´|·tÇ¾ ¬À©Æ

STC:AvailableCapacity			= tÇ©Æ ¬¥² ©ÆÉ·

STC:RemainCapacity			= ¨°8® ©ÆÉ·(MB);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Schedule Reocrd Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ScheduleRecordChannel]

BTN:Add					= ͬ

BTN:Modify				= ÂÈ

BTN:Delete				= ­ÀÈ

BTN:Clear				= ´°©Æ ÀÉÀÆ

STC:ScheduleName			= ¤ÂÏÉ tǹ

STC:SelectCamera			= y±TÖ tÎTº|· ÁÝÐ

CHK:SelectAllCamera			= È tÎTº|· ÁÝÐ

STC:Period				= üÈ0®

STC:Year				= D±

STC:Month              	= ÔÆ

BTN:Continuous				= ðÅÁ y±TÖ

BTN:MotionDetection			= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

BTN:AudioDetection			= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ

BTN:SensorDetection			= <ÁÁ ¬ÀÉ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Schedule System Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue				:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ScheduleSystemChannel]

BTN:Add					= ͬ

BTN:Modify				= ÂÈ

BTN:Delete				= ­ÀÈ

BTN:Clear				= ´°©Æ ÀÉÀÆ

STC:ScheduleName			= ¤ÂÏÉ tǹ :

BTN:Once				= \Õ¼

BTN:EveryDay				= ä¹|Ç

BTN:EveryWeek				= ä¹üÈ

BTN:EveryMonth				= ä¹ÔÆ

STC:Year				= D±

STC:Month				= ÔÆ

STC:Day					= |Ç

STC:WeekOfDay				= üÈ

STC:Time				= ÜÂ

STC:Minute				= ½

RDO:SystemReboot			= ܤÂ\Ñ ¬ÇÜÂÇ

RDO:SystemShutDown			= ܤÂ\Ñ È̸

	

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event Motion Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventMotionChannel]

STC:MotionDetectionSetup		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event Motion Channel Setup Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventMotionChannelSetup]

CHK:EnableMotion			= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ ¬À©Æ

STC:InsertMDZone			= ¬ÀÉ ÆíÅ $ÁÈ

RDO:InsertEntireZone			= È´Ì ÆíÅ $ÁÈ

RDO:InsertSpecificZone			= ½½ ÆíÅ $ÁÈ

RDO:ClearSpecificZone			= ½½ ÆíÅ ­ÀÈ

RDO:ClearEntireZone			= È´Ì ÆíÅ ­ÀÈ

STC:SesitivitySetup			= ¬ÀÉ ü»¬Ä³ $ÁÈ

STC:Sensitivity				= ü»¬Ä³(1~100)

BTN:MDTest				= LѤ¸Ò

CHK:EnableNightMotion			= °tÇ¸Ò ¨ºXÁ ¬À©Æ

STC:NightMotionStartTime		= ÜÂÇ Ü¬

STC:NightMotionEndTime			= ]° ܬ

STC:NightMotionSensitivity		= ü»¬Ä³(1~100);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event Audio Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventAudioChannel]

STC:AudioSetup				= $Ƶ$Æ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Evnet Audio Channel Setup Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventAudioChannelSetup]

CHK:EnableAudioDetection		= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ ¬À©Æ

STC:AudioTest				= $Ƶ$Æ LѤ¸Ò

BTN:Test				= LѤ¸Ò

STC:AudioLocation			= $Ƶ$Æ $ÁXÎ ¥ÇÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event SensorIn Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventSensorInChannel]

STC:SensorInSetup			= Ç%¸<ÁÁ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event SenorIn Channel Setup Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventSensorInChannelSetup]

CHK:EnableOutputSensor			= Ç%¸<ÁÁ ¬À©Æ

STC:SensorLocation			= Ç%¸<ÁÁ $ÁXÎ ¥ÇÁ

STC:DIOSensorHardwareInfo		= Ç/Í%¸ <ÁÁ XÕÜ´èÆ´Å ¬ÀÅ

STC:Master				= ȹ¤Â0Ñ

STC:Slave				= ¬Â¸tÇ¾;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event SenorOut Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventSensorOutChannel]

STC:SensorOutSetup			= Í%¸<ÁÁ $ÁÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Server Setup Event SenorOut Channel Setup Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[EventSensorOutChannelSetup]

CHK:EnableOutputSensor			= Í%¸<ÁÁ ¬À©Æ

BTN:SensorTest				= <ÁÁ LѤ¸Ò

STC:SensorName				= <ÁÁ tǹ($ÁXÎ ¥ÇÁ)

STC:SensorSetup				= <ÁÁ $ÁÈ

STC:DelayTime				= ÀÉðŠܬ(Í);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Main Setup Application Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[GeneralApplicationRoot]

STC:UsedCPU				= CPU ¬À©Æ

STC:ContentCPU				= CPU ¬À©Æ ´°©Æ

STC:UsedMemory				= Tº¨º¬¹ ¬À©Æ

STC:ContentMemory			= Tº¨º¬¹ ¬À©Æ ´°©Æ

STC:Total				= È´Ì

STC:Handle				= xÕä´

STC:Thread				= ¤Â¸Ü´

STC:Process				= Õ\¸8Á¤Â

STC:RealMemory				= äÂÈ Tº¨º¬¹(KB)

STC:RealMemTotal			= È´Ì

STC:RealMemAvailable			= ¬À©Æ ¬¥²

STC:SystemCache				= ܤÂ\Ñ ÎÜÂ

STC:AdditionalMemory			= ½ü¬ Tº¨º¬¹(KB)

STC:AdditionalMemTotal			= È´Ì

STC:AdditionalMemLimit			= \Õij

STC:AdditionalMemMax			= \Íà¬

STC:KernalMemory			= äα Tº¨º¬¹(KB)

STC:KernalMemTotal			= È´Ì

STC:Page				= ÓtÇÀÉ (´

STC:NotPage				= ÓtÇÀÉ HÅ(´

CHK:UseMonitor				= ܤÂ\Ñ, $±¸ÒÌÆlÐ ¨ºÈ²0ÑÁ¹ ¬À©Æ (|ǽ PCÐÅÁ 8»È|¹ Ǽ`Õ ¬¥²1ÁtÇ ÇµÂȲä².)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.63