Private.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: psk32@comartsystem.com

;			  

;

;

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[StringTable]

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;		KeyValue	:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

Camera Number			= tÎTº|· ¼8Ö

Audio Number			= $Ƶ$Æ ¼8Ö

Sensor Number			= <ÁÁ ¼8Ö

Channel Number			= Ḏ ¼8Ö

Enable Camera			= tÎTº|· ¬À©Æ

Enable DO			= Í%¸<ÁÁ ¬À©Æ

Location			= $ÁXÎ ¥ÇÁ

Description			= $Áº

Connect Camera			= ðÅ°¬ tÎTº|·

Connect Audio			= ðÅ°¬ $Ƶ$Æ

Connect Sensor			= ðÅ°¬ <ÁÁ

Output Delay Time		= Í%¸ ÀÉðŠܬ(Í)

Brightness			= ¼0®

Contrast			= ºTÅ

Sharpness			=  °tÎm¸0®

Hue				= ÉÀ¬

Saturation U			= DÌij U

Saturation V			= DÌij V

Protocol			= Õ\¸ Ñ\Ï

BaudRate			= ô¼Ü´¸tǸÒ

Comport				= ôÎìÓ¸Ò

Com				= ôÎìÓ¸Ò

Address				= üÈÁ

Connect				= ðÅ°¬

Sequence			= ÂÁ

Setup				= $ÁÈ

Sensitivity			= ü»¬Ä³

Group Name			= ø­ù¸ tǹ

User Name			= ¬À©ÆÇ tǹ

Permission			= ­\Õ

Output Channel			= Í%¸ Ḏ

Compression			= 鴂 ÖÝÂ

Sampling Rate			= ØÀÕ¸tǸÒ

PCM				= PCM

ACM				= ACM

8KHz				= 8KHz

11KHz				= 11KHz

16KHz				= 16KHz

22KHz				= 22KHz

MJPEG				= MJPEG

XVid				= MPEG4

Codec				= UÅÍ )¼ÝÂ

Resolution			= tÕÁÀij

Uints				= è²Ç

Continuous Frame		= ðÅÁy±TÖ Õ¸Ç

Sec Per Frame			= Í/1Õ¸Ç

Frame Per Sec			= Õ¸Ç/1Í

Avail Capacity			= tǩƬ¥² ©ÆÉ·

Total Capacity			= Í ©ÆÉ·

Used Capacity			= ¬À©Æ ©ÆÉ·

Present Capacity		= $ÁÈ ©ÆÉ·

Remain Capacity			= ¨°8® ©ÆÉ·

Select Target Folder		= 鴂 ôÓT³  ÁÝÐ

Week				= üÈ

Month				= ÔÆ

Once				= \Õ¼

Channel				= Ḏ

Server Name			= Á¼ tǹ

Connect ID			= ÈÁ DÅtǵ

IP				= IP

URL				= URL

Stream Port			= ¤Â¸Ò¼¹ ìÓ¸Ò

Control Port			= È´Å ìÓ¸Ò

Connect Status			= ÈÁ ÁÀÜÐ

HardWare			= XÕÜ´èÆ´Å

Right-Top			= °ÆÁÀè²

Right-Bottom			= °ÆXÕè²

Left-Top			= ÈÁÀè²

Left-Bottom			= ÈXÕè²

Camera Number			= tÎTº|· ¼8Ö 

Camera Location			= $ÁXÎ¥ÇÁ

Record Status			= y±TÖ ÁÀÜÐ

Time Stamp			= ܬ \ÔÜÂ

Division 1			= È1½`Õ ¨ºÜ´

Division 2			= È2½`Õ ¨ºÜ´

Division 3			= È3½`Õ ¨ºÜ´

Division 4			= È4½`Õ ¨ºÜ´

Division 5			= È5½`Õ ¨ºÜ´

Division 6			= È6½`Õ ¨ºÜ´

Division 7			= È7½`Õ ¨ºÜ´

Division 8			= È8½`Õ ¨ºÜ´

Division 9			= È9½`Õ ¨ºÜ´

General-Permission		= |Ǽ-­\Õ

General-Network			= |Ǽ-$±¸ÒÌÆlÐ

General-System			= |Ǽ-ܤÂ\Ñ

General-Alarm			= |Ǽ-½¬à¬LÇ

Camera-General			= tÎTº|·-|Ǽ

Camera-Color			= tÎTº|·-ÉÀÁÀ

Camera-PanTilt			= tÎTº|·-ÓøÒ¸Ò

Record-Video			= y±TÖ-tÎTº|·

Record-Audio			= y±TÖ-$Ƶ$Æ

Record-Drive			= y±TÖ-Ü´|·tÇ¾

Schedule-Record			= |ÇÈ-y±TÖ

Schedule-Backup			= |ÇÈ-1¼ÅÅ

Schedule-System			= |ÇÈ-ܤÂ\Ñ

Event-Motion			= tǤ¼¸Ò-ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

Event-Audio			= tǤ¼¸Ò-$Ƶ$Æ

Event-SensorIn			= tǤ¼¸Ò-Ç%¸<ÁÁ

Event-SensorOut			= tǤ¼¸Ò-Í%¸<ÁÁ

APP_RECORD			= y±TÖ

APP_SEARCH			= ¬ÉÀ

APP_SETUP			= $ÁÈ

APP_BACKUP			= 1¼ÅÅ

APP_LIVECONTROL			= |·tÇ¾ ÆÁÀ È´Å

APP_PTZCONTROL			= ÓøÒ¸Ò È´Å

APP_EXPORT			= ÆÁÀ uǤÂìÓ¸Ò

APP_CMSMANAGEMENT		= ÈÁ tÐ|·tÇ¸Å¸Ò ­¬¹

Korean				= Korean

English				= English

Russian				= Russian

Japanese			= Japanese

ND Format			= ND ìÓgº

AVI				= AVI

HDD				= XÕÜ´ µ¤ÂlÐ

CD-RW				= ܵ È¥Ç ä¹´Ì

Camera for Backup		= 1¼ÅÅ`Õ tÎTº|· 

Camera for Delete		= ­ÀÈ`Õ tÎTº|·

SelectCamera			=  ÁÝÐ tÎTº|·

Overall Camera			= È´Ì tÎTº|·

Save Type			= 鴂 ÀÐÇ

Save Media			= È¥Ç ä¹´Ì

Save Folder			= 鴂 ôÓT³

Temporary Folder		= ÇÜÂ ôÓT³

Save Event			= 鴂 tǤ¼¸Ò

Delete Event			= ­ÀÈ tǤ¼¸Ò

Backup Starting Time		= 1¼ÅÅ ÜÂÇ Ü¬

Backup Termination Time		= 1¼ÅÅ È̸ ܬ

Delete Starting Time		= ­ÀÈ ÜÂÇ Ü¬

Delete Termination Time		= ­ÀÈ È̸ ܬ

Continuous Recording		= ðÅÁ y±TÖ

Motion Detection		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

Audio Detection			= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ

Sensor Detection		= <ÁÁ ¬ÀÉ

InsertGroup			= ø­ù¸ ͬ

InsertUser			= ¬À©ÆÇ Í¬

ModifyGroup			= ø­ù¸ ÂÈ

ModifyUser			= ¬À©ÆÇ ÂÈ

ID				= ¬À©ÆÇ tǹ

Password			= TÅ8Ö

BackupFolder			= 1¼ÅÅ ôÓT³

TempCDFolder			= Çܠܵ tÇø»ÀÉ ôÓT³(XÕÜ´ µ¤ÂlÐ̹ ¬À©Æ ¬¥²)

DivisionMode			= ½`Õ ¨ºÜ´

Division			= ½`Õ

ConnectLocalArea		= \¸ìÎ ÆíÅ ðÅ°¬

NotOperation			= ÇÙ³ HÅhÕ

Operation			= ÇÙ³hÕ

AdaptName			= ´Å³0Ñ tǹ

NetworkRate			= $±¸ÒÌÆlÐ tÇ©Æ`¹

LineSpeed			= ðÅ°¬ Áij

Status				= ÁÀÜÐ

user				= ¬À©ÆÇ

AccountOption			= ĬÈ 5ÆXÁ

NotUseRotate			= ¬À©Æ HÅhÕ

RotateHorizon			= È°Æ ³mÎ tÇÙ³

RotateVertical			= ÁÀXÕ ³mÎ tÇÙ³

Rotate180			= 180ij ÖÈ

NotSetPrint			= $ÁÈ HÅ(´

UseBoard			= ô¼Ü´ tÇ©Æ

OK				= UÖxÇ

Cancel				= èÍÁ

Yes				= Æ

No				= DÅȲ$Æ

DriveUsage			= ¬À©Æ`Õ ©ÆÉ·
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.75