Main.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Main Application String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: ramoo@comartsystem.com

;			 

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[StringTable];0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Login

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_ALREADY_CONNECTED		= tÇ Ä¬È<Ç\¸ tÇø» ÈÁ´ÈÅLÇ

IDS_ALREADY_SERVERCONNECTED	= tÇø» Á¼ÐÅÁ tÇ DÅtǵ\¸ ÈÁ´´Å ǵÂȲä². tÇ DÅtǵ\¸² ÈÁXÕä  ÆŵÂȲä².

IDS_DLG_CONNECTED		= ÈÁ 1Áõ¬

IDS_DLG_NOTCONNECTING		= ÈÁ HÅ(´

IDS_ID_NOTUSED			= ¬À©Æ XÕÀÉ JŲ ĬÈÇȲä²

IDS_ID_EXPIRED			= ĬÈ ¬À©Æ0®¬tÇ Ì¹Ì¸´ÈŵÂȲä²

IDS_ID_FAILED			= ¬À©ÆÇ xÇÉDÇ äÂ(ÓÕµÂȲä²

IDS_PW_FAILED			= D¾¼¼8Ö xÇÉDÇ äÂ(ÓÕµÂȲä²

IDS_NOT_INPUT			= DÅtǵ@Æ (Ó¤ÂÌÆÜ´|¹ Ç%¸XÕ8ÁÆ

IDS_NOT_INPUT_PASSWORD		= (Ó¤ÂÌÆÜ´|¹ Ç%¸XÕ8ÁÆ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Cell Editor

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;IDS_SAVE_BTN			= 鴂

;IDS_RENAME_BTN			= tǹÀ¼½¬

;IDS_DELETE_BTN			= ­ÀÈ

;IDS_EXIT_BTN			= ë²0®;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Backup

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_BK_SAVE_BTN			= 1¼ÅÅ

IDS_BK_MOVE_BTN			= tÇÙ³

IDS_BK_DEL_BTN			= ­ÀÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Camera Select Left Bar, Event Select

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_CAMSEL_BAR_MODE		= ¨ºÜ´

IDS_CAMSEL_BAR_UP		= \ÕÉ Ç\¸

IDS_CAMSEL_BAR_DOWN		= \ÕÉ Ç\¸

IDS_CAMSEL_PAGE_UP		= ÓtÇÀÉ Ç\¸

IDS_CAMSEL_PAGE_DOWN		= ÓtÇÀÉ DÅ·\¸

IDS_SENSOR_OUT_TEST		= <ÁÁ Í%¸ LѤ¸Ò;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Pannel Window

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_PANELLEFT_BTN		= È\¸

IDS_PANELUP_BTN			= Ç\¸

IDS_PANELDOWN_BTN		= DÅ·\¸

IDS_POWER_BTN			= È̸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Search Window

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_PLAY_PLAY_BTN		= ¬ÇÝÀ

IDS_PLAY_BACKPLAY_BTN		= íŬÇÝÀ

IDS_PLAY_STOP_BTN		= Hº¤Í

IDS_PLAY_PAUSE_BTN		= |ÇÜÂÈÀÉ

IDS_PLAY_PREVFRAME_BTN		= tÇÈÕ¸Ç

IDS_PLAY_NEXTFRAME_BTN		= ä²LÇÕ¸Ç

IDS_PLAY_STARTFRAME_BTN		= è¹ ÌLÇÕ¸Ç

IDS_PLAY_ENDFRAME_BTN		= è¹ ]°Õ·Ç

IDS_PLAY_REFRESH		= ÈÀ\¸ à¬hÎ

IDS_PLAY_BOOKMARK		= ½È¹lÐ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Printt Option

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_EXP_WATERMARK_BTN		= ÌÆ0ÑȹlÐ

IDS_EXP_TIMESTAMP_BTN		= ÀÐǤÂ\ÑÕ

IDS_EXP_DISPCAMPOS_BTN		= tÎTº|· \ÔÜÂ

IDS_EXP_SAVE_BTN		= Ó|Ç\¸ È¥Ç

IDS_EXP_PRINT_BTN		= xÇÄÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Menu.

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_MENU_DVR_ABOUT		= Õ\¸ø­¨· Èô¼

IDS_MENU_OPEN			= ôÅ0®

IDS_MENU_CLOSE			= ë²0®

IDS_MENU_LOGIN			= \¸ø­xÇ

IDS_MENU_LOGOUT			= \¸ø­DÅÃÆ

IDS_MENU_EXIT			= Õ\¸ø­¨· È̸

IDS_MENU_REC			= y±TÖ

IDS_MENU_REC_CH			= Ḏ y±TÖ

IDS_MENU_REC_ALL		= ¨ºà´ Ḏ y±TÖ

IDS_MENU_REC_INDEX		= Index È Ḏ y±TÖ

IDS_MENU_REC_LOCALALL		= Local Á¼ È´Ìy±TÖ

IDS_MENU_REC_REMOTEALL		= Remote Á¼ È´Ìy±TÖ

IDS_MENU_REC_SERVER		= Á¼ È´Ì y±TÖ

IDS_MENU_REC_UNKNOWN_SERVER	= LÅ ÆŲ Á¼

IDS_MENU_REC_CHANNEL		= ÁÝÐ Ḏ y±TÖ

IDS_MENU_REC_CONTINUOUS		= ðÅÁ y±TÖ

IDS_MENU_REC_MOTION		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ y±TÖ

IDS_MENU_REC_AUDIO		= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ y±TÖ

IDS_MENU_REC_SENSOR		= <ÁÁ y±TÖ

IDS_MENU_REC_START		= y±TÖÜÂÇ

IDS_MENU_REC_STOP		= y±TÖÉÀÉ

IDS_MENU_AUDIO_OUT		= $Ƶ$ÆÍ%¸

IDS_MENU_ALARM_OUT		= LÅ·Í%¸

IDS_MENU_AUDIO_OUT_OFF		= $Ƶ$ÆÍ%¸ ÉÀÉ

IDS_MENU_TV_OUT			= TVÍ%¸(è²|Ç Í%¸)

IDS_MENU_TV_OUT_MULTI		= TVÍ%¸(ä²É Í%¸)

IDS_MENU_TV_DIVISION		= TVÍ%¸ ½`Õ¨ºÜ´

IDS_MENU_TV_OUT_ROTATION	= TVÍ%¸(è²|Ç Í%¸) \¸LÑtÇXÁ

IDS_MENU_PROGRESSIVE		= Õ\¸ø­¸ÜÂ¾ Í%¸ ¬À©Æ

IDS_MENU_PTZ_ON			= ÓøÒ¸ÒÈ Ç

IDS_MENU_SCREEN_FULL		= Ô¤Âlа¹

IDS_MENU_SCREEN_DEFAULT		= |ǼTÖtº 

IDS_MENU_COLOR 		= ìÎì·$ÁÈ

IDS_MENU_QUICKSEARCH 		= 5Ð ÁXÎ

IDS_MENU_VIDEO_EXPORT		= Export

IDS_MENU_VIDEO_SAVE		= ÆÁÀTÖtº È¥Ç

IDS_MENU_SETUP_PRINTER		= Õ°¹0Ñ $ÁÈ

IDS_MENU_MOTION_DISP_ON		= ÁÝÐ Ḏ ÀÆÁÉǬÀÉ \ÔÜÂ

IDS_MENU_MOTION_DISP_OFF	= ÁÝÐ Ḏ ÀÆÁÉǬÀÉ ¬¤Í

IDS_MENU_MOTION_DISP_ONALL	= ÈḎ ÀÆÁÉǬÀÉ \ÔÜÂ

IDS_MENU_MOTION_DISP_OFFALL 	= ÈḎ ÀÆÁÉǬÀÉ \ÔÜ ÉÀÉ

IDS_MENU_APP_SETUP		= QÇ©ÆÕ\¸ø­¨· $ÁÈ

IDS_MENU_LOCAL_SETUP		= Local Á¼ $ÁÈ

IDS_MENU_SERVER_SETUP		= Á¼ $ÁÈ

IDS_MENU_SETUP			= XÖ½¬ $ÁÈ

IDS_MENU_RESET_VDM		= ResetOverlay

IDS_MENU_SEARCH			= ¬ÉÀ

IDS_MENU_CONNECT		= ÈÁ

IDS_MENU_DISCONNECT		= ÈÁtÕÀÉ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	etc. 

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

IDS_COLORDEFAULT_BTN		= 0®ø¼ ìÎì· KÁÓ

IDS_OK_BTN			= UÖxÇ

IDS_CANCEL_BTN			= èÍÁ

IDS_TEXT_ID			= DÅtǵ

IDS_TEXT_PASSWORD		= D¾¼¼8Ö;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Start init window 

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

TitleVideoType			= ðÅ°¬´ tÎTº|·ÐÅ ÀÐÇDÇ $ÁÈXÕìÅ üÈíÂÜÂÆ

TitleDriveSelect		= y±TÖ ÆÁÀDÇ È¥Ç`Õ Ü´|·tÇ¾|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

TitleSetDriveSpace		= ÆÁÀDÇ È¥Ç`Õ õ¬¬ÐÅ lÐ0®|¹ $ÁÈXÕìÅ üÈíÂÜÂÆ.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.26