ClientSetup.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup Application String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: psk32@comartsystem.com

;			  

;0000000000000000000000000000000000000000000000;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Change Password Dialog

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ChangePassword]

STC:NewPassword			= ÈÀ TÅ8Ö

STC:ConfirmPassword		= TÅ8Ö UÖxÇ

BTN:OK				= UÖxÇ

BTN:Cancel			= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Main Dialog

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ClientSetupMain]

BTN:LoadSetValue		= $ÁȬ ½ì·$Æ0®

BTN:SaveSetValue		= $ÁȬ È¥ÇXÕ0®

BTN:Ok				= UÖxÇ

BTN:Cancel			= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Network Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[NetworkRoot]

STC:ConnectStatus		= ðÅ°¬ ÁÀÜÐ

BTN:ConnectServer		= ÈÁ

STC:ServerList			= Á¼ ©º]¸

BTN:Add				= ͬ

BTN:Modify			= ÂÈ

BTN:Delete			= ­ÀÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Network Add Dlg

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[NetworkRootAdd]

CAP:ServerAdd			= Á¼ Èô¼ ͬ

CAP:ServerModify		= Á¼ Èô¼ ÂÈ

STC:ServerName			= Á¼º

STC:StreamPort			= ¤Â¸Ò¼¹ ìÓ¸Ò

STC:ControlPort			= È´Å ìÓ¸Ò

STC:UserName			= ¬À©ÆÇ

STC:Password			= TÅ8Ö

STC:Description			= $Áº

BTN:Ok				= UÖxÇ

BTN:Cancel			= èÍÁ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemRoot]

STC:SystemSetup			= ܤÂ\Ñ $ÁÈ

STC:Description			= ܤÂ\ÑÐÅ ­Ä¬´ ¬ÀmÕü¬ µ¤ÂÕÐÅtÇ ­(¸ $ÁÈDÇ \Õä²;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System Login Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemLogin]

STC:LoginOption			= \¸ø­xÇ $ÁÈ

CHK:AutoProgramStart		= Çij°Æ ÜÂÇÜ Õ\¸ø­¨· ÇÙ³ äÂÕ

STC:startnEndOption		= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇ È̸ 5ÆXÁ

CHK:AutoLogin			= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇÜÂ ÇÙ³ \¸ø­xÇ

STC:AutoLoginID			= DÅtǵ

STC:AutoLoginPassword		= TÅ8Ö

CHK:EndLoginWindow		= Õ\¸ø­¨· È̸Ü (Ó¤ÂÌÆÜ´ Ç%¸=Ì D·°Æ0®

STC:AutoLoginServerName		= Á¼ tǹ

CHK:AutoLoginSetup		= $ÁÈ Õ\¸ø­¨· äÂÕÜ ÇÙ³<Ç\¸ \¸ø­xÇ

STC:AutoLoginSetupID		= ID

STC:AutoLoginSetupPassword	= TÅ8Ö

STC:AutoLock			= ÇÙ³  Ç® 0®¥²

CHK:StartAutoLock		= ÜÂÇÜÂ ÇÙ³  Ç® ¬Ù³

CHK:AutoTimeLock		= |ÇÈ Ü¬ ½¬ü¬Ü ÇÙ³  Ç® ÇÙ³

STC:AutoLockTime		= ½¬ü¬ ܬ(½);0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System OSD Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemOSD]

STC:OSDSetup			= OSD $ÁÈ

CHK:CameraNumber		= tÎTº|· ¼8Ö

CHK:CameraLocation		= $ÁXÎ ¥ÇÁ

CHK:RecordStatus		= y±TÖ ÁÀÜÐ

CHK:TimeStamp			= ܬ \ÔÜÂ

BTN:COLOR			= ÉÀÁÀ

BTN:ChangeBackGroundColor	= ¼ÕÐ ÉÀÁÀ À¼½¬

CHK:UseOutlineFont		= xÆý¬ Á ðÓ¸Ò ¬À©Æ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System Overlay Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemOverlay]

STC:DisplaySetup		= ¨ºÈ²0Ñ $ÁÈ

CHK:UseMonitor			= ¨ºÈ²0Ñ ¬À©Æ

RDO:OverlayDisplayType1		= $Ƽ¸tÇ Í%¸ )¼Ý 1

RDO:OverlayDisplayType2		= $Ƽ¸tÇ Í%¸ )¼Ý 2

RDO:OverlayDisplayType3		= GDI Í%¸ )¼ÝÂ

CHK:SupportExpress		= PCI-EXPRESS D¾µ$Æ tÎÜ´ ÀÉÐÆ

CHK:StartAutoSwitching		= ÜÂÇÜ ÇÙ³ Ḏ ÈXÖ ¬À©Æ

STC:AutoSwitchingTime		= ÇÙ³ Ḏ ÈXÖ Ü¬(Í)

CHK:StartDivisionMode		= ÜÂÇ ½`Õ ¨ºÜ´ ¬À©Æ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System Other Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemOther]

STC:OtherSetup			= 0®ÀÐ $ÁÈ

STC:DefaultPrint		= 0®ø¼ $ÁÈ Õ°¹¸Ò

STC:CaptureFolder		= ´°ô¼´°0®

BTN:FolderSelect		= ...

BTN:DefaultFolder		= 0®ø¼¬<Ç\¸

STC:StartupDivMode		= ÜÂÇÜ 0®ø¼ ½`Õ ¨ºÜ´

STC:SwitchingTime		= ÆÁÀ ÈXÖ Ü¬(Í)

CHK:VirtualKeyboard		= ¬ÁÀ ¤Ðô¼Ü´ ¬À©Æ Ç4»

STC:Language			= \ÔܸŴÅ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup System Date Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SystemDate]

STC:Time Setup			= ܬ $ÁÈ

STC:DaySetup			=  °ÜÉ

STC:TimeSetup			= ܬ

BTN:ApplyCurrentSet		= $ÁÈ Ü¬ È©Æ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Camera Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectCameraRoot]

STC:ConnectCameraList		= ðÅ°¬ tÎTº|· ©º]¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Camera Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectCameraChannel]

STC:ServerName			= Á¼ tǹ

STC:CameraNumber		= Í%¸ ÆÁÀ

STC:ConnectCameraList		= ðÅ°¬ tÎTº|· ©º]¸

BTN:Add				= <

BTN:Modify			= ÂÈ

BTN:Delete			= >

BTN:AddAll			= <<

BTN:DeleteAll			= >>;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Audio Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectAudioRoot]

STC:ConnectAudioList  		= ðÅ°¬ $Ƶ$Æ ©º]¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Audio Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectAudioChannel]

STC:ServerName			= Á¼ tǹ

STC:AudioNumber			= $Ƶ$Æ ¼8Ö

STC:ConnectAudioList		= ðÅ°¬ $Ƶ$Æ ©º]¸

BTN:Add				= <<

BTN:Modify			= ÂÈ

BTN:Delete			= >>

BTN:AddAll			= ÈḎ ͬ

BTN:DeleteAll			= ÈḎ ­ÀÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup SensorIn Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectSensorInRoot]

STC:ConnectSensorInList		= ðÅ°¬ Ç%¸<ÁÁ ©º]¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup SensorIn Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectSensorInChannel]

STC:ServerName			= Á¼ tǹ

STC:SensorInNumber		= Ç%¸<ÁÁ ¼8Ö

STC:ConnectSensorInList		= ðÅ°¬ Ç%¸<ÁÁ ©º]¸

BTN:Add				= ͬ

BTN:Modify			= ÂÈ

BTN:Delete			= ­ÀÈ

BTN:AddAll			= ÈḎ ͬ

BTN:DeleteAll			= ÈḎ ­ÀÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup SensorOut Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectSensorOutRoot]

STC:ConnectSensorOutList	= ðÅ°¬ Í%¸<ÁÁ ©º]¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup SensorOut Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[ConnectSensorOutChannel]

STC:ServerName			= Á¼ tǹ

STC:SensorOutNumber		= Í%¸<ÁÁ ¼8Ö

STC:ConnectSensorOutList	= ðÅ°¬ Í%¸<ÁÁ ©º]¸

BTN:Add				= ͬ

BTN:Modify			= ÂÈ

BTN:Delete			= ­ÀÈ

BTN:AddAll			= ÈḎ ͬ

BTN:DeleteAll			= ÈḎ ­ÀÈ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Drive Root Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[DriveRoot]

STC:DriveSetting		= y±TÖ Ü´|·tÇ¾ $ÁÈ

STC:Drive			= Ü´|·tÇ¾

STC:TotalCapacity		= È´Ì ©ÆÉ·

STC:AvailableCapacity		= ¬À©Æ¬¥² ©ÆÉ·

STC:PresentCapacity		= Ö¬Ç $ÁÈ ©ÆÉ·

STC:SaveFolder			= 鴂 ôÓT³

BTN:SelectFolder		= ...;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Client Setup Drive Channel Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue		:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[DriveChannel]

STC:PresentStatus		= $ÁÈ ÁÀÜÐ

STC:AvailableCapacity		= tÇ©Æ ¬¥² ©ÆÉ·(MB)

STC:PresentCapacity		= ¬À©Æ ©ÆÉ·(MB)

STC:SaveFolder			= 鴂 ôÓT³

CHK:SetAlarm			= ÀÉÈ\Õ µ¤ÂlÐ õ¬¬tÇ ä² (Ìtº ½¬à¬LÇ Í%¸

STC:OutPutSoundFile		= Í%¸ ¬À´ÆÜ´ Ó|Ç(¬À´ÆÜ´ tÎÜ´¬ ÆÅDÇ ÜÂÐŲ ôÎèÔ0Ñ D¾Õ Í%¸(´)

BTN:SelectFolder		= ...

BTN:DefaultFolder		= 0®ø¼¬<Ç\¸
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.68