Backup.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup Application String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: psk32@comartsystem.com

;			 

;0000000000000000000000000000000000000000000000;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	SetStatus Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SetStatus]

STC:Note				= NOTE : Ö¬Ç $ÁÈ ÁÀÜÐ \ÔÜ ¼ À¼½¬

STC:TimeSetting				= ܬ $ÁÈ

CHK:Backup				= ÀÉÈ Ü¬ 1¼ÅÅ

CHK:Delete				= ÀÉÈ Ü¬ ­ÀÈ

CHK:Move				= ÀÉÈ Ü¬ tÇÙ³

STC:StartTime				= ÜÂÇ Ü¬

STC:EndTime				= ]° ܬ

STC:EventSetting			= tǤ¼¸Ò $ÁÈ

CHK:Continuious				= ðÅÁ y±TÖ

CHK:MotionDetection			= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

CHK:AudioDetection			= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ

CHK:SensorDetection			= <ÁÁ ¬ÀÉ

CHK:Select Camera			= tÎTº|· ÁÝÐ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	SetWrite Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SetWrite]

STC:Note				= NOTE : 1¼ÅÅ ìÓgº $ÁÈü¬ È¥Ç ä¹´Ì|¹ ÁÝÐ\Õä².

STC:Format				= 鴂 ìÓgº

STC:Media				= È¥Ç ä¹´Ì

CHK:UsePassword				= (Ó¤ÂÌÆÜ´ ¬À©Æ

CHK:UseOverwrite			= 1¼ÅÅ DÆ̸ ÄÖ 0®tÈ p³tÇÀÐ ­ÀÈ

STC:RW-Media				= 鴂 CD-RW ä¹´Ì

STC:Folder				= ôÓT³

BTN:OpenFolder				= ...

BTN:Default				= 0®ø¼¬<Ç\¸;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	BackupStatus Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[BackupStatus]

STC:Note				= NOTE : 1¼ÅÅ ÄÉÕü¬ÈDÇ \ÔÜÂ\Õä².

STC:CurrentProcess			= Ö¬Ç ÄÉÕ ü¬È

STC:CurrentStatus			= Ö¬Ç ÄÉÕ ÁÀÜÐ

STC:TotalStatus				= È´Ì ÄÉÕ ÁÀÜÐ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Result Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Result]

STC:Note				= NOTE : 1¼ÅÅ ÄÉÕü¬ÈDÇ \ÔÜÂ\Õä².;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Backup Viwer Setup INI Text

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Result Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Backup Viewer Setup]

STC:SetOverlayMode			= $Ƽ¸tÇ ¨ºÜ´ $ÁÈ

RDO:OffScreenInput			= $Ƽ¸tÇ Í%¸ )¼Ý 1

RDO:DirectInput				= $Ƽ¸tÇ Í%¸ )¼Ý 2

RDO:GDIInput				= GDI Í%¸ )¼ÝÂ

STC:SupportExpress			= PCI Express ô¼Ü´ ÀÉÐÆ

CHK:UseExpressMode			= Express ¨ºÜ´ ¬À©Æ

STC:CaptureFolder			= \Õ Õ¸Ç ¡ÎÐÌ ÆÁÀ 鴂 ôÓT³

STC:SelectLanguage			= ¬À©Æ ¸Å´Å ÁÝÐ

BTN:OK					= UÖxÇ

BTN:Cancel				= èÍÁ

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.30