LogDATA.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	¤Â¸ÒÁ¹ ¤Ð¬		:	´°©Æ

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

[COMBOINFO]  

ADD_0				= ×0í0°0é0à0¹0¿0ü0È0

ADD_1				= ×0í0°0é0à0B}†N

ADD_2				= 2“;uÿ#š}	ÿ

ADD_3				= 2“;uÿÕRM0iåw	ÿ

ADD_4				= 2“;uÿ»0ó0µ0ü0	ÿ

ADD_5				= 2“;uÿª0ü0Ç0£0ª0	ÿ   

ADD_6				= 2“;uÿ¹0±0¸0å0ü0ë0	ÿ   

ADD_7				= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0      

ADD_8				= -Šš[       

ADD_9				= é0¤0Ö0;ub—

ADD_10				= P/T/Z

ADD_11				= ÝOX[ÊSs0úQ›R

ADD_12				= HDD

ADD_13				= 2“;uÿhQ¤0Ù0ó0È0	ÿ

ADD_14				= hQSO[LISTCONTROL]

LIST_CAL			= t^-g-åe

LIST_TIME			= BfÿRÿÒy

LIST_INFO			= ¤0Ù0ó0È0Å`1X

LIST_EVENTS			= ¤0Ù0ó0È0…Q¹[[EVENT_TYPE]

LOG_TYPE0			= ×0í0°0é0à0¹0¿0ü0È0

LOG_TYPE1			= ×0í0°0é0à0B}†N

LOG_TYPE2			= 2“;uÿ#š}	ÿ

LOG_TYPE3			= 2“;uÿÕRM0iåw	ÿ

LOG_TYPE4			= 2“;uÿ»0ó0µ0ü0	ÿ

LOG_TYPE5			= 2“;uÿª0ü0Ç0£0ª0	ÿ

LOG_TYPE6			= 2“;uÿ¹0±0¸0å0ü0ë0	ÿ

LOG_TYPE7			= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0

LOG_TYPE8			= -Šš[

LOG_TYPE9			= é0¤0Ö0;ub—

LOG_TYPE10			= P/T/Z 

LOG_TYPE11			= ÝOX[ÊSs0úQ›R

LOG_TYPE12			= HDD

LOG_TYPE13			= 2“;uÿhQ¤0Ù0ó0È0	ÿ;0

[LOGIN] 

LOG_PROGRAM_IN			= ×0í0°0é0à0R0

LOG_LOGIN			= í0°0¤0ó0(æ0ü0¶0ü0: %s)    

LOG_CONNECT			= æ0ü0¶0ü0¥cš}(æ0ü0¶0ü0: %s, )jP–: %s);1

[LOGOUT] 

LOG_PROGRAM_OUT			= ×0í0°0é0à0B}†N

LOG_LOGOUT			= í0°0¢0¦0È0(æ0ü0¶0ü0: %s) 

LOG_DISCONNECT			= æ0ü0¶0ü0RŒ0‹0(æ0ü0¶0ü0: %s)[RECORDING_CONTI] 

LOG_CONTI_START			= 8^k02“;u¹0¿0ü0È0(«0á0é0: %s)

LOG_CONTI_STOP			= 8^k02“;u¹0È0Ã0×0(«0á0é0: %s)[RECORDING_MOTION]

LOG_MOTION_START		= ÕRM02“;u¹0¿0ü0È0(«0á0é0: %s)	

LOG_MOTION_STOP			= ÕRM02“;u¹0È0Ã0×0(«0á0é0: %s)[RECORDING_SENSOR]

LOG_SENSOR_START		= »0ó0µ0ü02“;u¹0¿0ü0È0(«0á0é0: %s)

LOG_SENSOR_STOP			= »0ó0µ0ü02“;u¹0È0Ã0×0(«0á0é0: %s)[RECORDING_AUDIO]  

LOG_AUDIO_START			= ª0ü0Ç0£0ª02“;u¹0¿0ü0È0(«0á0é0: %s)

LOG_AUDIO_STOP			= ª0ü0Ç0£0ª02“;u¹0È0Ã0×0(«0á0é0: %s)[RECORDING_SCH] 

LOG_SCH_START			= ¹0±0¸0å0ü0ë002“;u¹0¿0ü0È0(«0á0é0: %s, ¹0±0¸0å0ü0ë0
T: %s)

LOG_SCH_STOP			= ¹0±0¸0å0ü0ë002“;u¹0È0Ã0×0(«0á0é0: %s,¹0±0¸0å0ü0ë0 
T: %s)[BACKUP] 

LOG_BACKUP_START		= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×00¹0¿0ü0È0(: %s, Period: %s ~ %s)

LOG_BACKUP_END_OK		= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0Œ[†N

LOG_BACKUP_DELETE		= ˆmW0¹0¿0ü0È0(: %s, Period: %s ~ %s)

LOG_BACKUP_DLEETE_OK		= ˆmW0Œ[†N[SETUP] 

LOG_SETUP_IN			= »0Ã0È0¢0Ã0×0¤0ó0(User: %s)

LOG_SETUP_OUT			= »0Ã0È0¢0Ã0×00¢0¦0È0 

LOG_SETUP_COLOR			= «0é0ü0	Yôf(«0á0é0: %s, RBG: %s)

LOG_SETUP_USER_INSERT		= æ0ü0¶0ü0ý R(æ0ü0¶0ü0: %s)

LOG_SETUP_USER_DELETE		= æ0ü0¶0ü0ˆmW0(æ0ü0¶0ü0: %s)

LOG_SETUP_USER_ADM_MODIFY	=æ0ü0¶0ü0)jP–îOŠ(æ0ü0¶0ü0: %s,)jP–:%s)

LOG_SETUP_USER_PASS_MODIFY	= æ0ü0¶0ü0Ñ0¹0ï0ü0É0îOŠ(æ0ü0¶0ü0: %s)

LOG_SETUP_SERVER_INSERT		= µ0ü0Ð0ü0Å`1Xý R(µ0ü0Ð0ü0: %s)

LOG_SETUP_SERVER_DELETE		= µ0ü0Ð0ü0Å`1XˆmW0(µ0ü0Ð0ü0: %s)

LOG_SETUP_SERVER_MODIFY		= µ0ü0Ð0ü0Å`1XîOŠ(µ0ü0Ð0ü0: %s)

LOG_SETUP_WATCHDOG_ON		=ï0Á0É0Ã0¯0n0_jý€O(uW0j0D0

LOG_SETUP_WATCHDOG_OFF		= ï0Á0É0Ã0¯0n0_jý€O(uW0j0D0 

LOG_SETUP_WATCHDOG_TIME		= ï0Á0É0Ã0¯0-Šš[(Bf“•: %s)

LOG_SETUP_TVOUT_ROTATING	= TV-úQ›RêÕR fÏPn0âŽÛc-Šš[(Sec: %sÍ)

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_OFF		= TV-úQ›R«0á0é0ju÷ShˆW0

LOG_SETUP_TVOUT_NUM_ON		= TV-úQ›R«0á0é0ju÷ShˆW0O(u

LOG_SETUP_NETWORK_PORT		= Í0Ã0È0ï0¯0Ý0ü0È0ju÷S-Šš[(Port: %s)

LOG_SETUP_NTSC			= Ó0Ç0ª0.z^˜NTSC-Šš[

LOG_SETUP_PAL			= Ó0Ç0ª0.z^˜PAL-Šš[

LOG_SETUP_CAM_FRAME		= «0á0é0Õ0ì0ü0à0-Šš[(Bank: %s)

LOG_SETUP_CAM_PTZ		ÿPTZ-Šš[(«0á0é0: %s, P/T/Z: %s)

LOG_SETUP_MJPEG			= ³0¸0Ã0¯0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MPEG4			= ³0¸0Ã0¯0(«0á0é0: %s)

;LOG_SETUP_VIDIO_LOW		= ;ub—µ0¤0º0(352*240) -Šš[(«0á0é0: %s)

;LOG_SETUP_VIDIO_MOD		= ;ub—µ0¤0º0(704*240) -Šš[(«0á0é0: %s)

;LOG_SETUP_VIDIO_HIGH		= ;ub—µ0¤0º0(704*480) -Šš[(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_VIDIO_SIZE		= ;ub—µ0¤0º0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_AUDIO_OFF		= ª0ü0Ç0£0ª0O(uW0j0D0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_AUDIO_ON		= ª0ü0Ç0£0ª0O(uY0‹0(«0á0é0: %s, ª0ü0Ç0£0ª0Á0ã0ó0Í0ë0: %s)

LOG_SETUP_RECORD_DRIVE		= 2“;uÉ0é0¤0Ö0-Šš[(É0é0¤0Ö0: %s)

LOG_SETUP_SCH_INSERT		= 2“;uNš[ý R(¹0±0¸0å0ü0ë0: %s)

LOG_SETUP_SCH_MODIFY		= 2“;uNš[îOŠ(¹0±0¸0å0ü0ë0: %s)

LOG_SETUP_SCH_DELETE		= 2“;uNš[ˆmW0(¹0±0¸0å0ü0ë0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_RECT_SET	= ÕRM0èR˜ßW-Šš[(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_RECT_DEL	= ÕRM0èR˜ßWˆmW0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_ALL_SET	= ÕRM0èR˜ßW-Šš[(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_ALL_DEL	= ÕRM0èR˜ßWˆmW0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_ON	= Ê0¤0È0ÕRM0OF0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_MOTION_NIGHT_OFF	= Ê0¤0È0ÕRM0OŽ0j0D0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_CAM_SENSITIVENESS	= «0á0é0»0ó0·0Æ0£0Ö00-Šš[(«0á0é0: %s, »0ó0·0Æ0£0Ö0: %s)

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_ON	= «0á0é0ÕRM0»0ó0µ0ü0-Šš[(«0á0é0: %s,»0ó0µ0ü0 : %s)

LOG_SETUP_CAM_MOTION_SENSOR_OFF	= «0á0é0ÕRM0»0ó0µ0ü0-Šš[ã‰d–(«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0 : %s)

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_ON	= «0á0é0ª0ü0Ç0£0ª0»0ó0µ0ü0-Šš[(«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s)

LOG_SETUP_CAM_AUDIO_SENSOR_OFF	= «0á0é0ª0ü0Ç0£0ª0»0ó0µ0ü0-Šš[ã‰d–(«0á0é0: %s, »0ó0µ0ü0: %s)

LOG_SETUP_SENSOR_DELAY_TIME	= »0ó0µ0ü0úQ›REö^Bf“•-Šš[(»0ó0µ0ü0: %s, Bf“•: %s)

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_ON		= êÕRí0°0¤0ó0

LOG_SETUP_AUTO_LOGIN_OFF	= êÕRí0°0¤0ó0O0j0D0

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_ON	= ×0í0°0é0à0n0B}†NBfÑ0¹0ï0ü0É0ºxŠOF0

LOG_SETUP_PROGRAM_EXIT_PASS_OFF	= ×0í0°0é0à0n0B}†NBfÑ0¹0ï0ü0É0ºxŠO0j0D0

LOG_SETUP_OSD			= OSD -Šš[	Yôf

LOG_SETUP_IMAGE_SAVE_FOLDER	= ¤0á0ü0¸0»0
ÿÖ0Û0ë0À0ü0-Šš[(Û0ë0À0ü0: %s)

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_OFF	= êÕR fÏPâŽÛc_jý€O0j0D0

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_ON	= êÕR fÏPâŽÛc_jý€OF0

LOG_SETUP_AUTO_DLSPLAY_TIME	= êÕR fÏPâŽÛc_jý€O(u(%s)

LOG_SETUP_LANGUAGE		= hˆW0ŠžŠ-Šš[0(ŠžŠ: %s)

LOG_SETUP_CAM_OFF		= K00‰0O0j0D0(«0á0é0: %s)

LOG_SETUP_CAM_ON		= «0á0é00OF0(«0á0é0: %s)[ADDEDINFO] 

LOG_WATCHDOG_EVENT		= ï0Á0É0Ã0¯0_jý€ÕR\O

LOG_LOSS_CAM_ON			= fÏPáO÷SeQ‹0(«0á0é0: %s)

LOG_LOSS_CAM_OFF		= fÏPáO÷SRŒ0‹0(«0á0é0: %s)

LOG_USER_COLOR_MODIFY		= æ0ü0¶0ü0L0«0é0ü0	Yôf(æ0ü0¶0ü0: %s,«0á0é0: %s, RBG: %s)

LOG_OUTPUT_SENSOR_ON		= úQ›R»0ó0µ0ü0\OÕR(»0ó0µ0ü0ju÷S: %s)

LOG_OUTPUT_SENSOR_OFF		= úQ›R»0ó0µ0ü0ã‰d–(»0ó0µ0ü0ju÷S: %s)

LOG_TVOUT_CHANGE		= TV-Out Á0ã0ó0Í0ë0	Yôf(«0á0é0: %s)

LOG_STREAM_START		= fÏP¹0È0ê0à00¹0¿0ü0È0

LOG_STREAM_STOP			= fÏP¹0È0ê0à00¹0È0Ã0×0[PTZ]

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_ON	= PTZ HQ`S(æ0ü0¶0ü0: %s,«0á0é0: %s)

LOG_CAM_PTZ_POSSESSION_OFF	= PTZ HQ`Sã‰d–(æ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s)[EXPORT] 

LOG_IMAGE_SAVE			= æ0ü0¶0ü0L0 fÏP;ub—»0ü0Ö0(æ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s, åeØN: %s)

LOG_IMAGE_PRINT			= æ0ü0¶0ü0L0 fÏP;ub—×0ê0ó0È0(æ0ü0¶0ü0: %s, «0á0é0: %s, åeØN:%s)

LOG_PRINT_SETTING		= ×0ê0ó0È0-Šš[[HDD] 

LOG_HDD_FULL			= É0é0¤0Ö0(uϑ
N³(É0é0¤0Ö0:%s)

LOG_HDD_FULL_DELETE		= 2“;uÇ0ü0¿0ˆmW0¹0¿0ü0È0(É0é0¤0Ö0:%s, åeØN: %s)

LOG_HDD_FULL_RECSTOP	 	= HDD (uϑ
N³g02“;u¹0¿0Ã0×0

LOG_HDD_FULL_RECNEXTDRV		= !kn0É0é0¤0Ö0k0š}D0f02“;u(É0é0¤0Ö0: %s)

LOG_HDD_FULL_DELETE_END		= 2“;uÇ0ü0¿0ˆmW0B}†N

LOG_HDD_FULL_SEARCHSTOP		= HDD ª0ü0Ð0ü0é0¤0È0åeØNÿÜ0Ã0¯0¹0	ÿn0µ0ü0Á0ü0L0B}†N[RECORDING_ALL]

LOG_ALL_START			= hQf0n0¤0Ù0ó0È02“;u¹0¿0ü0È00

LOG_ALL_STOP			= hQf0n0¤0Ù0ó0È02“;u¹0¿0Ã0×00

				

[MORE_MESSAGE]

LOG_MESSAGE_RECORD_DATANO	= DBk0 DATAL0B0Š0~0[0“0.

LOG_MESSAGE_NEXT_LAST		= gŒ_n0åen0Ç0ü0¿0g0Y0

LOG_MESSAGE_BACK_FIRST		= R0n0åen0Ç0ü0¿0g0Y0

LOG_MESSAGE_NO_DATA		= ˆmW0Y0‹0Ç0ü0¿0ü0L0B0Š0~0[0“0.

LOG_MESSAGE_LAST_HIGH		= g“•µ0ü0Á0g0åeØNn0xžbL0ˆ0O0j0D0g0Y00

LOG_MESSAGE_SEARCH_DATE		= µ0ü0Á0n0åek0Ç0ü0¿0L0B0Š0~0[0“0

LOG_MESSAGE_NO_SELECT		= JR‹0Ç0ü0¿0’0xžbW0f0O0`0U0D00

LOG_MESSAGE_NO_SEARCH		= JR‹0g0ü0_0’0xžbW0f0O0`0U0D00

LOG_MESSAGE_SEARCH_MENU		= Nåeµ0ü0Á0’0xžbW0~0Y00

LOG_MESSAGE_SEARCH_DELETE	= µ0ü0Á0n0Ç0ü0¿0L0B0Š0~0[0“0

LOG_MESSAGE_DELETE_OK		= JRd–W0~0Y0K00

LOG_MESSAGE_DB_NO		= DB Õ0ã0¤0ë0L0B0Š0~0[0“00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 3.22