Backup.txt Driver File Contents (bCMS.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup Application String INI file

;

;	DATE	: 2005 / 1 / 14

;	AUTHOR	: psk32@comartsystem.com

;			  

;0000000000000000000000000000000000000000000000;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	SetStatus Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SetStatus]

STC:Note				= NOTE : þs(W-Šš[¶rKan0hˆ:yÊSs0	Yôf

STC:TimeSetting				= Bf“•-Šš[

CHK:Backup				= cš[Bf“•Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0

CHK:Delete				= cš[Bf“•JRd–

CHK:Move				= cš[Bf“•ûyÕR

STC:StartTime				= ‹•ËYBf“•

STC:EndTime				= B}†NBf“•

STC:EventSetting			= ¤0Ù0ó0È0-Šš[

CHK:Continuious				= #š}2“;u

CHK:MotionDetection			= ÕRM0iåw

CHK:AudioDetection			= ª0ü0Ç0£0ª0iåw

CHK:SensorDetection			= »0ó0µ0ü0iåw

CHK:Select Camera			= «0á0é0xžb;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	SetWrite Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[SetWrite]

STC:Note				= NOTE : Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0Õ0©0ü0Þ0Ã0È0-Šš[h0¯Œ5…’ZSO’0xžbY0‹00

STC:Format				= ÝOX[b__

STC:Media				= ÝOX[’ZSO

CHK:UsePassword				= Ñ0¹0ï0ü0É0O(u

CHK:UseOverwrite			= Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0Œ[†NŒ_0âeX[Ç0ü0¿0JRd–

STC:RW-Media				= ÝOX[CD-RW’ZSO

STC:Folder				= Õ0©0ë0À0

BTN:OpenFolder				= ‹•O0

BTN:Default				= Rg-Šš[k0;bY0;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	BackupStatus Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[BackupStatus]

STC:Note				= NOTE : Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0n0×0í0»0¹0’0hˆ:yW0~0Y00

STC:CurrentProcess			= þs(Wn0×0í0»0¹0

STC:CurrentStatus			= þs(Wn0×0í0»0¹0¶rKa

STC:TotalStatus				= hQSOn0×0í0»0¹0¶rKa;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Result Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Result]

STC:Note				= NOTE : Ð0Ã0¯0¢0Ã0×0n0×0í0»0¹0’0hˆ:yW0~0Y00;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Backup Viwer Setup INI Text

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;0000000000000000000000000000000000000000000000

;	Result Page

;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	Key String			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Backup Viewer Setup]

STC:SetOverlayMode			= ª0ü0Ð0ü0ì0¤0û0â0ü0É0-Šš[

RDO:OffScreenInput			= ª0ü0Ð0ü0ì0¤0úQ›R¹e_1

RDO:DirectInput				= ª0ü0Ð0ü0ì0¤0úQ›R¹e_ÿ

RDO:GDIInput				=GDIúQ›R¹e_

STC:SupportExpress			=PCI¨0¯0¹0×0ì0¹0û0Ü0ü0É0/eôc

CHK:UseExpressMode			= ¨0¯0¹0×0ì0¹0û0â0ü0É0O(u

STC:CaptureFolder			= ÿ³0Þ0n0 fÏP¯Œ5…Õ0©0ë0À0

STC:SelectLanguage			= O(uŠžŠxžb

BTN:OK					= ºxŠ

BTN:Cancel				= ÖSŠ0ˆmW0
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.71