License.txt Driver File Contents (APOSRC4.zip)

Driver Package File Name: APOSRC4.zip
File Size: 16.8 MB

Dit bestand bevat de Engelse en vertaalde versies van de software-
licentieovereenkomst. In het geval van inconsistentie tussen de
bepalingen die worden uiteengezet in de twee versies, gaat de 
Engelse versie boven de andere versie.

====================================================================
   CREATIVE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
         Versie 2.7, januari 2005
====================================================================

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE 
INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, 
STEMT U IN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS 
U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST,
DIENT U DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. 
RETOURNEER DE SOFTWARE, ALLE DOCUMENTATIE DIE EROP 
BETREKKING HEEFT EN BIJGELEVERDE PRODUCTEN ONMIDDELLIJK, 
BINNEN 15 DAGEN, NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP VOOR 
RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.

Dit is een wettige overeenkomst tussen u en Creative 
Technology Ltd. en haar dochterondernemingen ("Creative"). 
In deze Overeenkomst worden de voorwaarden en bepalingen 
beschreven waaronder Creative de software in het pakket 
aan u in licentie verleent, samen met alle bijbehorende 
documentatie en bijgeleverde producten, inclusief, maar 
niet beperkt tot, de uitvoerbare programma's, 
stuurprogramma's, bibliotheken en gegevensbestanden die 
bij deze programma's (collectief "Software" genoemd) horen.

LICENTIE
1.  	Verlening van licentie
   	De Software wordt u onder licentie verleend, dus 
	niet verkocht, uitsluitend voor gebruik onder de 
	voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. U 	
	bent eigenaar van de cd of andere media waarop de 
	Software oorspronkelijk of in een later stadium is 
	opgenomen of gebrand; maar, zoals tussen u en Creative 	
	(en, voorzover van toepassing, haar licentiegevers), 
	Creative houdt alle aanspraken op en eigendomsrechten 
	van de Software en behoudt zich alle rechten voor 	
	die niet expliciet aan u zijn verleend. De licentie 
	onder deze sectie 1 wordt verleend op voorwaarde dat 
	u voldoet aan alle verplichtingen op grond van deze 	
	Overeenkomst. Creative verleent u het recht om de 
	volledige Software of een deel ervan te gebruiken, mits 
   	(a) de Software niet wordt verspreid met het oogmerk 
	   om winst te maken, 
   	(b) de Software alleen wordt gebruikt in combinatie 
	   met de producten van Creative, 
   	(c) de Software NIET wordt gewijzigd,
   	(d) alle auteursrechtvermeldingen bij de Software 
	   gehandhaafd blijven, en 
   	(e) de licentiehouder/eindgebruiker verklaart in te 
	   stemmen met de bepalingen van deze overeenkomst. 

2.  	Voor gebruik op één computer
   	De Software mag alleen door één gebruiker op één 
	computer tegelijk worden gebruikt. U mag het door de 
	machine leesbare deel van de Software van een computer 
	overdragen naar een andere computer, mits
   	(a) de Software (inclusief elk deel of elke kopie 
	   daarvan) wordt gewist van de eerste computer, en 
   	(b) er geen mogelijkheid is dat de Software wordt 
	   gebruikt op meer dan één computer tegelijk.

3.  	Stand-alone basis
   	U mag de Software alleen gebruiken op een stand-alone 
	basis, zodat de Software en de functies daarvan alleen 
	kunnen worden gebruikt door personen die zich fysiek 
	op dezelfde locatie bevinden als de computer waarop de 
	Software is geladen. Het is niet toegestaan de Software 	
	of de functies daarvan op afstand te bedienen, of de 
	gehele Software of delen daarvan via een netwerk of 
	communicatielijn te versturen.

4.  	Auteursrecht
   	De Software is eigendom van Creative en/of haar 
	licentiegevers en wordt beschermd door de 
	Amerikaanse wetgeving op het gebied van auteursrecht 
	en internationale verdragen. Het is niet toegestaan 
	de auteursrechtverklaring te verwijderen van enig 
	exemplaar van de Software of van het eventuele 
	schriftelijke materiaal dat bij de Software 
	werd meegeleverd.

5.  	Eén kopie voor archiveringsdoeleinden
   	U mag alleen één (1) reservekopie voor 
	archiveringsdoeleinden maken van het door de machine
	leesbare gedeelte van de Software, uitsluitend ter 
	ondersteuning van uw gebruik van de Software op één 
	stand-alone computer, mits u alle auteursrecht- en 
	overige eigendomsrechtvermeldingen die bij de 
	originelen van de Software zijn bijgesloten, 
	overneemt op de kopie.

6.  	Geen samenvoeging of integratie
   	U mag geen enkel gedeelte van de Software samenvoegen 
	of integreren in een ander programma, behalve als 
	dit expliciet wordt toegestaan door de bij u geldende 
	wetgeving. Elk deel van de Software dat in een ander 
	programma is samengevoegd of geïntegreerd, blijft 
	onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze 
	Overeenkomst, en op alle samengevoegde of 
	geïntegreerde delen moeten de auteursrecht- en overige 
	eigendomsrechtvermeldingen die bij de originelen 	
	van de Software zijn bijgesloten, zijn overgenomen.

7.  	Netwerkversie
   	Als u een zogenaamde netwerkversie van de Software 
	hebt aangeschaft, heeft deze Overeenkomst betrekking 
	op de installatie van de Software op één enkele 
	"bestandsserver". De Software mag niet op meerdere 
	systemen worden geïnstalleerd. Op alle "knooppunten"
	die met de "bestandsserver" zijn verbonden moet een 
	afzonderlijk "knooppuntexemplaar" van de Software met 
	een eigen licentie worden geïnstalleerd, waaraan de 
	desbetreffende gebruiker zijn licentie ontleent.

8.  	Overdracht van licentie
   	U mag uw licentie voor de Software overdragen, mits
   	(a) u alle delen van de Software of kopieën daarvan 
	   overdraagt, 
   	(b) u geen delen van de Software of kopieën daarvan 
	   bewaart, en
   	(c) de persoon aan wie de licentie wordt overgedragen 
	   de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst 
	   leest en verklaart hiermee in te stemmen.

9.  	Beperkingen voor het gebruiken, kopiëren en aanpassen 
	van de software 
   	Buiten de gevallen die expliciet in deze Overeenkomst 
	worden beschreven of die zijn toegestaan door de geldende 
	wetgeving in het land waar u de Software hebt gekocht, 
	mag u de Software niet gebruiken, kopiëren of aanpassen. 
	Het is evenmin toegestaan om uw rechten onder deze 
	Overeenkomst aan derden in licentie te geven. De Software 
	is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en is niet 
	bedoeld voor publieke doeleinden of voor het maken van 
	videotapes die in het openbaar zullen worden vertoond.
	
10.  	Decompilering, ontleding of "reverse-engineering".
   	U erkent dat de Software handelsgeheimen en andere 
	eigendomsgegevens van Creative en haar licentiehouders 
	bevat. Buiten de gevallen die expliciet in deze 
	Overeenkomst worden beschreven of die zijn toegestaan 
	door de voor uw verblijfplaats geldende wetgeving, mag 
	u de Software niet decompileren, ontleden of anderszins 
	onderwerpen aan reverse-engineering. Evenmin mag u andere 
	activiteiten ontplooien om onderliggende informatie bloot 
	te leggen die bij normaal gebruik van de Software niet 
	zichtbaar is voor de gebruiker.

   	In het bijzonder belooft u dat u in geen geval de 
	Software verzendt of de objectcode van de Software 
	weergeeft op een computerscherm, en dat u geen 	
	afdrukken maakt van geheugendumps van de objectcode. 
	Als u van mening bent dat u informatie nodig hebt met 
	betrekking tot de werkzaamheid van de Software in 	
	combinatie met andere programma's, mag u in geen geval 
	de Software decompileren of ontleden om te proberen deze 
	informatie te achterhalen. U belooft dergelijke 
	informatie op te vragen bij Creative via het onderaan 
	vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk verzoek 
	zal Creative bepalen of u deze informatie nodig hebt 
	voor een wettig doel, en indien dit het geval is, zal 
	Creative u deze informatie binnen een redelijk 
	tijdsbestek en op redelijke voorwaarden verschaffen.

   	In ieder geval zult u Creative op de hoogte stellen van 
	elke informatie die is afgeleid op basis van reverse-
	engineering of andere vergelijkbare activiteiten, en 
	de resultaten daarvan vormen de vertrouwelijke informatie 
	van Creative die alleen mag worden gebruikt in verband 
	met de Software.

11.  	Gebruiksvoorwaarden voor Gracenote(R) CDDB(R) 
	Deze applicatie kan software van Gracenote, Inc. of 
	Emeryville, California ("Gracenote") bevatten. Met de 
	software van Gracenote (de "Gracenote-client") kan deze 
	toepassing on-line discs en on-line muziekbestanden 
	identificeren en muziekgerelateerde gegevens, zoals 
	naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") 
	ophalen van on-line servers ("Gracenote-servers"), 
	alsook andere functies uitvoeren. U mag de Gracenote-
	gegevens alleen gebruiken door middel van de beoogde 
	eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware. 

   	U gaat ermee akkoord dat u Gracenote-gegevens, de 
	Gracenote-client en Gracenote-servers alleen voor 
	eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult 
	aanwenden. U gaat ermee akkoord de Gracenote-client 
	en de Gracenote-gegevens (anders dan een met een 
	muziekbestand geassocieerd stukje code) niet aan 
	derden over te dragen of te verzenden of naar derden 
	te kopiëren. U GAAT ERMEE AKKOORD OM GRACENOTE-GEGEVENS, 
	DE GRACENOTE-CLIENT OF GRACENOTE-SERVERS NIET OP EEN 	
	ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN OF TE EXPLOITEREN DAN 
	EXPLICIET IN DIT DOCUMENT IS TOEGESTAAN. 

   	U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licentie 
	voor het gebruik van de Gracenote-gegevens, de 
	Gracenote-client en Gracenote-servers meteen vervalt 
	als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord 
	dat u bij beëindiging van uw licentie alle gebruik van 
	de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de 
	Gracenote CDDB-servers zult staken. Gracenote behoudt 
	alle rechten op de Gracenote-gegevens, de Gracenote-
	client en de Gracenote-servers, inclusief alle 
	eigendomsrechten. In geen enkel geval zal Gracenote 
	aansprakelijk zijn voor enige betaling aan u voor alle 
	of enige informatie die van u afkomstig is, inclusief 
	informatie over muziekbestanden. U gaat ermee akkoord 
	dat Gracenote haar rechten volgens deze overeenkomst 	
	tegenover u rechtstreeks uit en onder eigen naam mag 
	uitoefenen. 

   	De Gracenote-service gebruikt, voor statistische 
	doeleinden, een unieke ID voor het bijhouden en volgen 
	van informatieaanvragen. Deze willekeurig toegewezen 
	numerieke ID is bedoeld om de Gracenote-service in 
	staat te stellen om informatieaanvragen te tellen zonder 
	daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig te hebben. 
	Raadpleeg de Gracenote Privacy Policy (het Gracenote-
	privacybeleid) voor de relevante Gracenote-service op 
	www.gracenote.com voor meer informatie. 

   	De Gracenote-client en elk van de Gracenote-gegevens 
	worden aan u "ALS ZODANIG" onder licentie in bruikleen 
	gegeven. Gracenote geeft geen expliciete of impliciete 
	verklaringen of garanties af met betrekking tot de 
	correctheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-
	servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om 
	gegevens van de Gracenote-servers te verwijderen of 
	gegevenscategorieën te wijzigen om redenen die Gracenote 
	hiervoor voldoende acht. Er wordt geen enkele garantie 
	gegeven dat de Gracenote-client of de Gracenote-servers 
	foutvrij zijn of dat de Gracenote-client en de Gracenote-
	servers ononderbroken zullen functioneren. Gracenote is 
	niet verplicht om u enige verbeterde of aanvullende typen 
	gegevens te leveren, die Gracenote mogelijk in de toekomst 
	levert, terwijl Gracenote tevens te allen tijde het recht 
	heeft om deze on-line services te beëindigen. GRACENOTE 
	WIJST ALLE GARANTIES EN AANSPRAKEN, EXPLICIET EN 
	IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE 
	GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, 
	GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN 
	AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. Gracenote geeft geen garanties 
	ten aanzien van de resultaten die door uw gebruik van de 
	Gracenote-client of een Gracenote-server worden verkregen. 
	GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR 
	GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, WINST- EN 
	INKOMSTENDERVING. 

12.  	BEËINDIGING
   	De aan u verleende licentie is van kracht tot deze wordt 
	beëindigd. U kunt de licentie te allen tijde beëindigen 
	door de Software (inclusief alle delen of kopieën daarvan) 
	aan Creative terug te sturen. De licentie wordt tevens 
	automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving door Creative, 
	beëindigd indien u niet langer meer voldoet aan de 
	voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst. U stemt 
	ermee in om na deze beëindiging de Software (inclusief alle 
	delen of kopieën daarvan) te retourneren aan Creative. 
	Creative kan na beëindiging desgewenst haar wettelijke 
	rechten afdwingen. De bepalingen van deze Overeenkomst, 	
	die zijn bedoeld als bescherming van de eigendomsrechten 
	van Creative, blijven ook na beëindiging van kracht.

13. 	GEEN GARANTIE
   	Creative garandeert niet dat de functies in deze Software 
	aan uw eisen zullen voldoen, noch dat de werking van de 
	Software ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke 
	code zal zijn. Voor de doeleinden van deze paragraaf wordt 
	"kwaadaardige code" gedefinieerd als enige programmacode 
	die is ontworpen om andere computerprogramma's of 
	computergegevens te besmetten, computerresources te 
	gebruiken, gegevens te wijzigen, te vernietigen, vast te 
	leggen of te verzenden, of om op een andere manier de 
	normale werking van de computer, het computersysteem of 
	het computernetwerk over te nemen. Voorbeelden hiervan 
	zijn virussen, Trojaanse paarden, droppers, wormen, 
	logicabommen en wat dies meer zij.

   	DE SOFTWARE WORDT "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER 
	ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, 
	INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES 
	TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
	VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN AFWEZIGHEID VAN 
	INBREUKEN. CREATIVE IS NIET VERPLICHT OM UPDATES, 
	UPGRADES OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING TE LEVEREN BIJ 
	DE SOFTWARE.

   	Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan 
	impliciete garanties uit te sluiten, is de bovenstaande 
	uitsluiting voor u mogelijk niet van toepassing. Creative 
	wijst alle garanties van de hand als de Software is 
	aangepast, opnieuw verpakt of op enigerlei wijze is 
	gewijzigd door derden.

14.  	VRIJWARING DOOR DE EINDGEBRUIKER
   	Indien u de software in strijd met de bepalingen van 
	deze overeenkomst verspreidt, stelt u hierbij Creative 
	schadeloos en vrijwaart en beschermt u Creative tegen 
	alle verzoeken om schadevergoeding en alle rechtszaken, 
	inclusief juridische kosten die voortvloeien uit of 
	verband houden met het gebruik of de verspreiding van 
	de software in strijd met de bepalingen van deze 
	overeenkomst.

15.  	AFWIJZING VAN SCHADE: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
   	CREATIVE EN HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN IN GEEN GEVAL 
	AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, 
	INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF 
	VOOR ENIG LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) 
	AAN ENIGE PERSOON, VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN 
	CREATIVE, NOCH VOOR WINSTDERVING, DERVING VAN 
	SPAARGELD, VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMSTENDERVING OF 
	VERLIES VAN GEGEVENS VEROORZAAKT DOOR OF VERBAND 
	HOUDEND MET DE SOFTWARE OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS 
	AL ZIJN CREATIVE OF LICENTIEGEVERS VAN CREATIVE IN 
	KENNIS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 
	SCHADE. IN GEEN GEVAL KAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF 
	SCHADEVERGOEDING VAN CREATIVE AAN U OF ENIG ANDER 
	PERSOON HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD 
	VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE AARD 
	VAN DE CLAIM.

   	Verder is Creative niet aansprakelijk voor de correctheid 
	van informatie die wordt verstrekt door de medewerkers van 
	de technische ondersteuningsdienst van Creative of van 
	derden, of voor schade die, direct of indirect, het gevolg 
	is van handelingen of omissies van uw kant die voortkomen 
	uit dergelijke technische ondersteuning.

   	U bent zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de 
	Software om daarmee uw doeleinden te bereiken, en voor 
	de installatie, het gebruik en de verkregen resultaten 
	van de Software. De kwaliteit en de prestaties van de 
	Software zijn tevens geheel voor uw eigen risico. Indien 
	de Software defecten blijkt te vertonen, draagt u zelf 
	(en niet Creative, haar distributeurs of leveranciers) 
	de volledige kosten voor alle herstel-, reparatie- en 	
	correctiewerkzaamheden.

   	Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan 
	aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade 
	te beperken of uit te sluiten, is de bovenstaande beperking 
	of uitsluiting in uw situatie mogelijk niet van toepassing.

16.  	RETOURNERING
   	ALS U DE SOFTWARE MOET VERZENDEN NAAR CREATIVE OF EEN 
	ERKENDE CREATIVE-DISTRIBUTEUR OF -LEVERANCIER, MOET U 
	DE VERZENDKOSTEN VOORUIT BETALEN EN DE SOFTWARE 
	VERZEKEREN OF ALLE RISICO'S VAN VERLIES OF 
	BESCHADIGING BIJ VERZENDING OP U NEMEN.

17.  	BEPERKTE RECHTEN VAN DE REGERING IN DE VS
   	Alle Software en verwante documentatie worden geleverd met 
	beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of bekendmaking door 
	de Amerikaanse regering zijn onderhevig aan beperkingen 
	die zijn neergelegd in subdivisie (b)(3)(ii) van de 
	clausule "Rights in Technical Data and Computer Software" 
	onder 252.227-7013. Als u een gebruiksrecht van de Software 
	aan derden verleend of de Software buiten de Verenigde 
	Staten gebruikt, bent u onderhevig aan de in uw land 
	geldende wetgeving, de uitvoerwetgeving van de VS en de 
	Engelstalige versie van deze Overeenkomst.

18.  	PRODUCENT/FABRIKANT
   	De producent/fabrikant van de Software is:
   	Creative Technology Ltd
   	31, International Business Park
   	Creative Resource
   	Singapore 609921

19.  	ALGEMEEN
   	Deze Overeenkomst is bindend voor u én voor uw werknemers, 
	werkgevers, producenten en vertegenwoordigers, en voor 
	alle opvolgers en toegewezen personen. Noch de Software, 
	noch enige gegevens die daarvan zijn afgeleid, mogen 
	worden geëxporteerd, behalve als dit in overeenstemming 
	gebeurt met de wetgeving van de VS of andere toepasselijke 
	bepalingen. Op deze Overeenkomst is de wetgeving van de 
	Amerikaanse staat Californië van toepassing. Deze 
	Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen ons en 
	u stemt ermee in dat Creative in geen geval aansprakelijk 
	kan worden gesteld voor onjuiste verklaringen of weergaven 
	door Creative, haar vertegenwoordigers of ieder ander (uit 
	argeloosheid of uit nalatigheid) op basis waarvan u deze 
	Overeenkomst bent aangegaan, tenzij dergelijke onjuiste 
	verklaringen of weergaven van frauduleuze oorsprong waren. 
	Deze overeenkomst vervangt alle andere afspraken of 	
	overeenkomsten met betrekking tot de software, inclusief, 
	maar niet beperkt tot, reclame. Indien een bevoegde rechter 
	bepaalt dat een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig is 
	of niet kan worden afgedwongen, wordt deze bepaling geacht 
	te zijn gewijzigd voorzover nodig om deze bepaling geldig 
	en afdwingbaar te maken. Dit heeft geen invloed op de 
	geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst.

   	Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst, neemt u 
	contact op met Creative op het bovenstaande adres. Bij 
	vragen over productzaken of technische zaken neemt u 
	contact op met de technische ondersteuningsdienst van 
	Creative bij u in de buurt.

   	Dit pakket bevat mogelijk software met dvd-
	audiofunctionaliteit voor het afspelen van audio-dvd's 
	waarvan de content is beschermd. Als het beveiligingssysteem 
	voor de content op de audio-dvd's wordt aangetast, kan de 
	functionaliteit van deze software verloren gaan. In dat 
	geval kunt u dergelijke functionaliteit alleen herstellen 
	door een productupdate te downloaden van de website van 
	Creative. Indien u geen Internet-toegang hebt, zal Creative 
	zich binnen commercieel redelijke grenzen inspannen om 
	vervangende software te leveren.

ADDENDUM VOOR DE MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
====================================================================
BELANGRIJK: als u de Microsoft-softwarebestanden 
(de "Microsoft-software") gebruikt die bij dit 
addendum worden geleverd, stemt u ermee in dat u 
zich dient te houden aan de volgende bepalingen. 
Als u het niet eens bent met deze bepalingen, mag 
u de Microsoft-software niet gebruiken.

De Microsoft-software wordt uitsluitend geleverd 
ter vervanging van de overeenkomstige bestanden 
die behoorden tot een eerdere versie met licentie 
van het Microsoft-softwareproduct ("OORSPRONKELIJK 
PRODUCT"). Na de installatie van deze bestanden 
maken de Microsoft-softwarebestanden deel uit van 
het OORSPRONKELIJKE PRODUCT en zijn zij onderhevig 
aan dezelfde garantie- en licentiebepalingen en 
-voorwaarden als het OORSPRONKELIJKE PRODUCT. Als 
u niet beschikt over een geldige licentie voor het 
gebruik van het OORSPRONKELIJKE PRODUCT, mag u de 
Microsoft-software niet gebruiken. Elk ander 
gebruik van de Microsoft-software is verboden.

Niets uit deze overeenkomst mag zo worden 
geïnterpreteerd dat Creative het schenden van 
nationale en/of internationale wetgeving in uw 
rechtsgebied zou verdedigen of goedkeuren.

DRM-ADDENDUM VOOR DE OVEREENKOMST VAN DE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES
====================================================================
Contentproviders gebruiken de technologie Microsoft 
Digital Rights Management voor Windows Media 
("WM-DRM") om de integriteit van hun content 
("Beveiligde content") te beschermen, zodat hun 
intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, 
van dergelijke content niet wordt misbruikt. 
Gedeelten van deze software en andere toepassingen 
van derden ("WM-DRM-software") gebruiken WM-DRM om 
Beveiligde content over te dragen of af te spelen. 
Wanneer de beveiliging van de WM-DRM-software is 
aangetast, kunnen de eigenaren van Beveiligde 
content ("Eigenaren van beveiligde content") 
Microsoft verzoeken om de rechten van de WM-DRM
-software voor het kopiëren, weergeven, overdragen 
en/of afspelen van Beveiligde content in te trekken. 
Het intrekken van deze rechten heeft geen gevolgen 
voor de mogelijkheid om onbeveiligde content af te 
spelen met de WM-DRM-software. Wanneer u een licentie 
voor Beveiligde content van het Internet downloadt, 
wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar 
uw computer verzonden. Microsoft kan samen met een 
dergelijke licentie ook intrekkingslijsten naar uw 
computer downloaden namens de Eigenaren van 
beveiligde content. Eigenaren van beveiligde content 
kunnen ook van u eisen dat u een upgrade uitvoert 
naar de WM-DRM-componenten die bij deze software 
zijn gedistribueerd ("WM-DRM-upgrades") voordat u 
toegang krijgt tot hun content. Wanneer u dergelijke 
content tracht af te spelen, wordt u door de WM-DRM-
software van Microsoft gewaarschuwd dat een 
WM-DRM-upgrade nodig is en wordt u vervolgens gevraagd 
of u akkoord gaat met downloaden van de WM-DRM-upgrade. 
Dit gebeurt mogelijk ook bij WM-DRM-software van derden. 
Als u de upgrade niet laat uitvoeren, kunt u de content 
waarvoor de WM-DRM-upgrade is vereist niet afspelen. 
U kunt dan nog wel onbeveiligde content afspelen, 
evenals Beveiligde content waarvoor de upgrade niet 
nodig is.

AUTEURSRECHTINFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN VAN CREATIVE
====================================================================
Bepaalde producten van Creative zijn bedoeld om u te 
helpen bij de reproductie van materiaal waarvan u 
het auteursrecht bezit, of waarvan u na toestemming 
van de bezitter van het auteursrecht of door 
vrijstelling in geldende regelgeving gerechtigd bent 
kopieën te maken. Wanneer u niet over het auteursrecht 
beschikt of een dergelijke toestemming hebt, is het 
mogelijk dat u het auteursrecht schendt en 
dientengevolge schadevergoedingen en andere vergoedingen 
dient te betalen. Indien u niet zeker weet wat uw 
rechten zijn, dient u contact op te nemen met een 
rechtsadviseur. Wanneer u een Creative-product 
gebruikt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat u geen regelgeving betreffende 
auteursrecht schendt die bepaalt dat voor het 
kopiëren van bepaald materiaal voorafgaande 
toestemming van de bezitters van het auteursrecht 
is vereist. Creative wijst iedere aansprakelijkheid 
betreffende illegaal gebruik van het Creative-product 
van de hand. Creative kan in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor de oorsprong van gegevens die 
zijn opgeslagen in een gecomprimeerd geluidsbestand. 
U erkent en accepteert dat het niet is toegestaan 
of onder licentie mogelijk is om MP3-codecs te 
exporteren of te gebruiken in real-time uitzendingen 
(via landlijn, satelliet, kabel of andere media) of 
voor uitzendingen via het Internet of andere netwerken, 
zoals onder meer intranetten, in toepassingen voor 
geluid tegen betaling of betaling na aanvraag 
(zie ook http://www.iis.fhg.de/amm/).

SPECIALE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE EUROPESE UNIE
====================================================================
Als u de Software hebt verkregen in de Europese Unie 
(EU), gelden voor u ook de volgende bepalingen. 
Wanneer de eerder beschreven bepalingen in de 
licentieovereenkomst van de Software in strijd 
zijn met de volgende bepalingen, gelden de 
volgende bepalingen.

Decompilering
U stemt ermee in dat u in geen geval de Software 
verzendt of de objectcode van de Software weergeeft 
op een computerscherm, en dat u geen afdrukken maakt 
van geheugendumps van de objectcode. Als u van mening 
bent dat u informatie nodig hebt met betrekking tot 
de werkzaamheid van de Software in combinatie met 
andere programma's, mag u in geen geval de Software 
decompileren of ontleden om te proberen deze 
informatie te achterhalen. U stemt ermee in dergelijke 
informatie op te vragen bij Creative via het eerder 
vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, 
zal Creative bepalen of u deze informatie nodig hebt 
voor een wettig doel, en indien dit het geval is, zal 
Creative u deze informatie binnen een redelijk 
tijdsbestek en op redelijke voorwaarden verschaffen.

Beperkte Garantie
MET UITZONDERING VAN EERDER IN DEZE OVEREENKOMST 
GENOEMDE BEPALINGEN, EN ZOALS GESTELD ONDER DE KOP 
"WETTELIJKE RECHTEN", WORDT DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" 
VERSTREKT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET 
NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN 
VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN AFWEZIGHEID VAN 
INBREUKEN.

Verhaalsmogelijkheden/aansprakelijkheden
DE BEPERKINGEN VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN 
AANSPRAKELIJKHEDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DE 
SOFTWARE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP LICHAMELIJK LETSEL 
(INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON VEROORZAAKT 
DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE EN ZIJN ONDERHEVIG AAN 
DE BEPALINGEN IN DE SECTIE "WETTELIJKE RECHTEN".


Wettelijke rechten
De Ierse wetgeving bepaalt dat bepaalde voorwaarden 
en garantiebepalingen tevens impliciet kunnen gelden 
in contracten voor de verkoop van goederen en in 
contracten voor de levering van diensten. Dergelijke 
voorwaarden en garantiebepalingen worden bij deze 
uitgesloten, voorzover een dergelijke uitsluiting, binnen 
de context van deze transactie, in overeenstemming 
met de Ierse wetgeving is. Als dergelijke voorwaarden 
en garantiebepalingen juridisch gezien niet mogen 
worden uitgesloten, zijn zij echter wel van toepassing. 
Bijgevolg zal niets in deze Overeenkomst een vermindering 
betekenen van de rechten waarop u recht hebt conform 
de secties 12, 13, 14 of 15 van de "Irish Sale of Goods 
Act 1893" (bijgewerkt).

Algemeen
Deze Overeenkomst valt onder de wetgeving van de Ierse 
Republiek. De vertaalde versie van deze overeenkomst is 
van toepassing op de Software die werd aangeschaft in 
de EU. Deze Overeenkomst is de enige ove
reenkomst tussen ons, en u stemt ermee in dat Creative 
niet aansprakelijk is voor onjuiste verklaringen of 
weergaven door Creative, haar vertegenwoordigers of 
iemand anders (uit argeloosheid of uit nalatigheid) 
op basis waarvan u deze Overeenkomst bent aangegaan, 
tenzij blijkt dat dergelijke onjuiste verklaringen of 
weergaven van frauduleuze oorsprong waren.

====================================================================
          E i n d e v a n d e o v e r e e n k o m s t
====================================================================

====================================================================
       CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
            Version 2.7, January 2005
====================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE 
SOFTWARE. BY INSTALLING AND USING THE SOFTWARE, YOU AGREE TO BE 
BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE 
TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE. 
PROMPTLY RETURN, WITHIN 15 DAYS, THE SOFTWARE, ALL RELATED 
DOCUMENTATION AND ACCOMPANYING ITEMS TO THE PLACE OF 
ACQUISITION FOR A REFUND.

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd. 
and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the terms 
and conditions upon which Creative offers to license the software 
sealed in the disk package together with all related documentation 
and accompanying items including, but not limited to, the 
executable programs, drivers, libraries and data files associated 
with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1.  Grant of License
   The Software is licensed, not sold, to you for use only 
   under the terms of this Agreement. You own the disk or other 
   media on which the Software is originally or subsequently 
   recorded or fixed; but,as between you and Creative (and, to 
   the extent applicable, its licensors), Creative retains all 
   title to and ownership of the Software and reserves all 
   rights not expressly granted to you. The license under this 
   Section 1 is conditioned upon your compliance with all of 
   your obligations under this Agreement. Creative grants to you 
   the right to use all or a portion of this Software provided that 
   (a) the Software is not distributed for profit; 
   (b) the Software is used only in conjunction with Creative's 
      family of products; 
   (c) the Software may NOT be modified;
   (d) all copyright notices are maintained on the Software; and 
   (e) the licensee/end-user agrees to be bound by the terms of 
      this agreement. 

2.  For Use on a Single Computer
   The Software may be used only on a single computer by a 
   single user at any time. You may transfer the machine-readable 
   portion of the Software from one computer to another computer, 
   provided that 
   (a) the Software (including any portion or copy thereof) is 
      erased from the first computer and 
   (b) there is no possibility that the Software will be used on 
      more than one computer at a time.

3.  Stand-Alone Basis
   You may use the Software only on a stand-alone basis, such 
   that the Software and the functions it provides are accessible 
   only to persons who are physically present at the location of the 
   computer on which the Software is loaded. You may not allow the 
   Software or its functions to be accessed remotely, or transmit 
   all or any portion of the Software through any network or 
   communication line.

4.  Copyright
   The Software is owned by Creative and/or its licensors and is 
   protected by United States copyright laws and international 
   treaty provisions. You may not remove the copyright notice 
   from any copy of the Software or any copy of the written 
   materials, if any, accompanying the Software.

5.  One Archival Copy
   You may make one (1) archival copy of the machine-readable 
   portion of the Software for backup purposes only in support 
   of your use of the Software on a single computer, provided 
   that you reproduce on the copy all copyright and other 
   proprietary rights notices included on the originals of the 
   Software.

6.  No Merger or Integration
   You may not merge any portion of the Software into, or 
   integrate any portion of the Software with, any other 
   program, except to the extent expressly permitted by the 
   laws of the jurisdiction where you are located. Any portion 
   of the Software merged into or integrated with another 
   program, if any, will continue to be subject to the terms 
   and conditions of this Agreement, and you must reproduce on 
   the merged or integrated portion all copyright and other 
   proprietary rights notices included in the originals of 
   the Software.

7.  Network Version
   If you have purchased a "network" version of the Software, 
   this Agreement applies to the installation of the Software 
   on a single "file server". It may not be copied onto 
   multiple systems. Each "node" connected to the "file server" 
   must also have its own license of a "node copy" of the 
   Software, which becomes a license only for that specific 
   "node".
	
8.  Transfer of License
   You may transfer your license of the Software, provided that 
   (a) you transfer all portions of the Software or copies 
      thereof, 
   (b) you do not retain any portion of the Software or any 
      copy thereof, and 
   (c) the transferee reads and agrees to be bound by the 
      terms and conditions of this Agreement.

9.  Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement 
   or by the laws of the jurisdiction where you acquired the 
   Software, you may not use, copy or modify the Software. Nor 
   may you sub-license any of your rights under this Agreement. 
   You may use the software for your personal use only, and not 
   for public performance or for the creation of publicly 
   displayed videotapes.
	
10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering
   You acknowledge that the Software contains trade secrets and 
   other proprietary information of Creative and its licensors. 
   Except to the extent expressly permitted by this Agreement 
   or by the laws of the jurisdiction where you are located, 
   you may not decompile, disassemble or otherwise reverse 
   engineer the Software, or engage in any other activities to 
   obtain underlying information that is not visible to the 
   user in connection with normal use of the Software.

   In particular, you agree not for any purpose to transmit the 
   Software or display the Software's object code on any 
   computer screen or to make any hardcopy memory dumps of the 
   Software's object code. If you believe you require 
   information related to the interoperability of the Software 
   with other programs, you shall not decompile or disassemble 
   the Software to obtain such information, and you agree to 
   request such information from Creative at the address listed 
   below. Upon receiving such a request, Creative shall 
   determine whether you require such information for a 
   legitimate purpose and, if so, Creative will provide such 
   information to you within a reasonable time and on 
   reasonable conditions.
	
   In any event, you will notify Creative of any information 
   derived from reverse engineering or such other activities, 
   and the results thereof will constitute the confidential 
   information of Creative that may be used only in connection 
   with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use 
   This application may contain software from Gracenote, Inc. of 
   Emeryville, California ("Gracenote"). The software from 
   Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application 
   to do online disc and music file identification and obtain 
   music-related information, including name, artist, track, 
   and title information ("Gracenote Data") from online 
   servers ("Gracenote Servers"), and to perform other 
   functions. You may use Gracenote Data only by means of 
   the intended End User functions of this application software. 
 
   You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote 
   Client, and Gracenote Servers for your own personal 
   non-commercial use only. You agree not to assign, copy, 
   transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote 
   Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
   third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE 
   DATA, THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT 
   AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

   You agree that your non-exclusive license to use the 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote 
   Servers will terminate if you violate these restrictions. 
   If your license terminates, you agree to cease any and all 
   use of the Gracenote Data, the Gracenote Client, and 
   Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in 
   Gracenote Data, the Gracenote Client, and the Gracenote 
   Servers, including all ownership rights. Under no 
   circumstances will Gracenote become liable for any payment 
   to you for any information that you provide, including 
   music file information. You agree that Gracenote may 
   enforce its rights under this agreement against you 
   directly in its own name. 

   The Gracenote Service uses a unique identifier to track 
   queries for statistical purposes. The purpose of a randomly 
   assigned numeric identifier is to allow the Gracenote 
   service to count queries without knowing anything about 
   who you are. For more information, see the web page at 
   www.gracenote.com for the Gracenote Privacy Policy for 
   the relevant Gracenote Service. 

   The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are 
   licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations 
   or warranties, express or implied, regarding the accuracy 
   of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote 
   reserves the right to delete data from the Gracenote 
   Servers or to change data categories for any cause that 
   Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the 
   Gracenote Client or Gracenote Servers are error-free or 
   that the functioning of the Gracenote Client or Gracenote 
   Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated 
   to provide you with any enhanced or additional data types 
   that Gracenote may choose to provide in the future and is 
   free to discontinue its online services at any time. 
   GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, 
   INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF 
   MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, 
   AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote does not warrant the 
   results that will be obtained by your use of the Gracenote 
   Client or any Gracenote Server. IN NO CASE WILL GRACENOTE 
   BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR
   FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
   The license granted to you is effective until terminated. 
   You may terminate it at any time by returning the Software 
   (including any portions or copies thereof) to Creative. The 
   license will also terminate automatically without any notice 
   from Creative if you fail to comply with any term or 
   condition of this Agreement. You agree upon such termination 
   to return the Software (including any portions or copies 
   thereof) to Creative. Upon termination, Creative may also 
   enforce any rights provided by law. The provisions of this 
   Agreement that protect the proprietary rights of Creative 
   will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY
   Creative does not warrant that the functions contained in 
   the Software will meet your requirements or that the 
   operation of the Software will be uninterrupted, error-free 
   or free from malicious code. For the purposes of this 
   paragraph, "malicious code" means any program code designed 
   to contaminate other computer programs or computer data, 
   consume computer resources, modify, destroy, record, or 
   transmit data, or in some other fashion usurp the normal 
   operation of the computer, computer system, or computer 
   network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, 
   logic bombs, and the like.

   THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
   EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
   ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
   A PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR NONINFRINGEMENT. CREATIVE IS 
   NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES, UPGRADES OR
   TECHNICAL SUPPORT FOR THE SOFTWARE.

   Some countries/states do not allow the exclusion of implied 
   warranties, so the above exclusion may not apply to you. 
   Creative disclaims all warranties of any kind if the 
   Software was customized, repackaged or altered in any way 
   by any third party other than Creative.
 
14. INDEMNIFICATION BY YOU
   If you distribute the Software in violation of this 
   Agreement, you hereby indemnify, hold harmless and defend 
   Creative from and against any and all claims or lawsuits, 
   including attorney's fees and costs that arise, result from 
   or are connected with the use or distribution of the 
   Software in violation of this Agreement.

15. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY
   IN NO EVENT WILL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR 
   ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
   OR FOR ANY BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSONS
   CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, OR FOR ANY LOST PROFITS, 
   LOST SAVINGS, LOSS OF USE, LOST REVENUES OR LOST DATA 
   ARISING FROM OR RELATING TO THE SOFTWARE OR THIS AGREEMENT,
   EVEN IF CREATIVE OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE
   POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL CREATIVE'S
   LIABILITY OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED 
   THE AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF
   THE FORM OF THE CLAIM.

   Further, Creative shall not be liable for the accuracy of 
   any information provided by Creative or third party 
   technical support personnel, or any damages caused, either 
   directly or indirectly, by acts taken or omissions made by 
   you as a result of such technical support.

   You assume full responsibility for the selection of the 
   Software to achieve your intended results, and for the 
   installation, use and results obtained from the Software. 
   You also assume the entire risk as it applies to the quality 
   and performance of the Software. Should the Software prove 
   defective, you (and not Creative, or its distributors or 
   dealers) assume the entire cost of all necessary servicing, 
   repair or correction.

   Some countries/states do not allow the limitation or 
   exclusion of liability for incidental or consequential 
   damages, so the above limitation or exclusion may not 
   apply to you.

16. PRODUCT RETURNS
   IF YOU MUST SHIP THE SOFTWARE TO CREATIVE OR AN AUTHORIZED 
   Creative DISTRIBUTOR OR DEALER, YOU MUST PREPAY SHIPPING 
   AND EITHER INSURE THE SOFTWARE OR ASSUME ALL RISK OF LOSS 
   OR DAMAGE IN TRANSIT.

17. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
   All Software and related documentation are provided with 
   restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S.
   Government is subject to restrictions as set forth in 
   subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and 
   Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are 
   sub-licensing or using the Software outside of the United 
   States, you will comply with the applicable local laws of 
   your country, U.S. export control law, and the English 
   version of this Agreement.

18. CONTRACTOR/MANUFACTURER
   The Contractor/Manufacturer for the Software is:
      Creative Technology Ltd
      31, International Business Park
      Creative Resource
      Singapore 609921

19. GENERAL
   This Agreement is binding on you as well as your employees, 
   employers, contractors and agents, and on any successors 
   and assignees. Neither the Software nor any information 
   derived therefrom may be exported except in accordance with 
   the laws of the U.S. or other applicable provisions. This 
   Agreement is governed by the laws of the State of 
   California (except to the extent federal law governs 
   copyrights and federally registered trademarks). This 
   Agreement is the entire agreement between us and you agree 
   that Creative will not have any liability for untrue 
   statement or representation made by it, its agents or 
   anyone else (whether innocently or negligently) upon which 
   you relied upon entering this Agreement, unless such untrue 
   statement or representation was made fraudulently. This 
   Agreement supersedes any other understandings or agreements, 
   including, but not limited to, advertising, with respect 
   to the Software. If any provision of this Agreement is 
   deemed invalid or unenforceable by any country or 
   government agency having jurisdiction, that particular 
   provision will be deemed modified to the extent necessary 
   to make the provision valid and enforceable, and the 
   remaining provisions will remain in full force and effect.

   For questions concerning this Agreement, please contact 
   Creative at the address stated above. For questions on 
   product or technical matters, contact the Creative 
   technical support center nearest you.

   This package may include software with DVD-Audio 
   functionality for you to play content-protected DVD-Audio 
   discs. The functionality of this Software may be lost if 
   the content protection system is compromised. In this event, 
   your sole remedy to restore such functionality is to 
   download a product update from Creative's website, or if 
   you do not have internet access, Creative will use 
   commercially reasonable means to provide replacement 
   software.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft 
Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be 
bound by the following terms. If you do not agree to be bound by 
these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of 
replacing the corresponding files provided with a previously 
licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become 
part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty 
and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do 
not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not 
use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft Software 
is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of 
Creative as advocating or authorizing the infringement of local 
and/or international laws applicable to your jurisdiction.

DRM ADDENDUM TO THE MICROSOFT WMFSDK9 SERIES AGREEMENT
==============================================================
Content providers are using the Microsoft digital rights management 
technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of 
their content ("Secure Content") so that their intellectual property, 
including copyright, in such content is not misappropriated. 
Portions of this software and other third party applications 
("WM-DRM Software") use WM-DRM to transfer or play Secure Content. 
If the WM-DRM Software's security has been compromised, owners of 
Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft 
revoke the WM-DRM Software's right to copy, display, transfer, 
and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM 
Software's ability to play unprotected content. A list of revoked 
WM-DRM Software is sent to your computer whenever you download a 
license for Secure Content from the Internet. Microsoft may, in 
conjunction with such license, also download revocation lists onto 
your computer on behalf of Secure Content Owners. Secure Content 
Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components 
distributed with this software ("WM-DRM Upgrades") before accessing 
their content. When you attempt to play such content, WM-DRM 
Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade 
is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade 
is downloaded. WM-DRM Software used by third parties may do the same. 
If you decline the upgrade, you will not be able to access content 
that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able 
to access unprotected content and Secure Content that does not 
require the upgrade.

COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
=========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing 
material for which you own the copyright or are authorized to copy 
by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless 
you own the copyright or have such authorization, you may be 
violating copyright law and may be subject to payment of damages 
and other remedies. If you are uncertain about your rights, you 
should contact your legal advisor. It is your responsibility when 
using a Creative product to ensure there is no infringement of 
applicable laws on copyright whereby the copying of certain 
materials may require the prior consent of the copyright owners. 
Creative disclaims any liability with regard to any illegal use of 
the Creative product and Creative shall in no event be liable with 
regard to the origin of any data stored in a compressed audio file. 
You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 Codecs 
in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or other 
media) or broadcasting via Internet or other networks, such as but 
not limited to intranets etc., in pay-audio or pay-on-demand 
applications, is not authorized and/or licensed (see also 
http://www.iis.fhg.de/amm/).

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you acquired the Software in the European Union (EU), the 
following provisions also apply to you. If there is any 
inconsistency between the terms of the Software License Agreement 
set out earlier and in the following provisions, the following 
provisions shall take precedence.

Decompilation
You agree not for any purpose to transmit the Software or display 
the Software's object code on any computer screen or to make any 
hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interopretability 
of the Software with other programs, you shall not decompile or 
disassemble the Software to obtain such information, and you agree 
to request such information from Creative at the address listed 
earlier. Upon receiving such a request, Creative shall determine 
whether you require such information for a legitimate purpose and, 
if so, Creative will provide such information to you within a 
reasonable time and on reasonable conditions.

Limited Warranty
EXCEPT AS STATED EARLIER IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED 
UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS 
PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR NONINFRINGEMENT.

Limitation of Remedy and Damages
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) 
TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT 
TO THE PROVISION SET OUT UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights
Irish law provides that certain conditions and warranties may be 
implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the 
supply of services. Such conditions and warranties are hereby 
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this 
transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions 
and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall 
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any 
rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 
of the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. 
The local language version of this agreement shall apply to 
Software acquired in the EU. This Agreement is the entire agreement 
between us, and you agree that Creative will not have any liability 
for any untrue statement or representation made by it, its agents 
or anyone else (whether innocently or negligently) upon which you 
relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement 
or representation was made fraudulently.

====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================

server: web3, load: 0.63