eula.txt Driver File Contents (comftelset.exe)

Driver Package File Name: comftelset.exe
File Size: 5.8 MB

AUERSWALD GMBH & CO., KG

LICENCNÍ DOHODA PRO SOFTWARE AUERSWALD(r)
POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: POZORNE SI TUTO DOHODU PRECTETE. TÍM, ŽE POUŽIJETE SOFTWARE AUERSWALD READER ("SOFTWARE") NEBO JEHO CÁST, VYJADRUJETE SOUHLAS SE VŠEMI PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI TÉTO DOHODY, ZEJMÉNA VCETNE NÁSLEDUJÍCÍCH OMEZENÍ: POUŽITÍ OBSAŽENÉ V CÁSTI 2; PREVODU V CÁSTI 4; ZÁRUKY V CÁSTI 6; A ODPOVEDNOSTI V CÁSTI 7. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO DOHODA JE VYNUTITELNÁ STEJNE JAKO JAKÁKOLIV JINÁ PSANÁ DOHODA, KTEROU PODEPÍŠETE. POKUD NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. POKUD JSTE ZÍSKALI SOFTWARE NA HMOTNÉM MÉDIU (NAPRÍKLAD NA CD) BEZ MOŽNOSTI POSOUZENÍ TÉTO LICENCE A NESOUHLASÍTE S TOUTO DOHODOU, MUŽETE DOSTAT ZPET CÁSTKU, KTEROU JSTE PUVODNE ZAPLATILI, POKUD: (A) NEPOUŽIJETE SOFTWARE A (B) VRÁTÍTE HO S DOKLADEM O ZAPLACENÍ DO MÍSTA, KDE JSTE HO ZÍSKALI, DO TRICETI (30) DNU OD DATA ZAKOUPENÍ.

Spolecnost Auerswald a její dodavatelé jsou vlastníky duševního vlastnictví v tomto Softwaru. Auerswald vám povoluje používat tento Software pouze v souladu s podmínkami této Dohody. Pro nekteré materiály od jiných firem obsažené v Softwaru mohou platit jiné podmínky a ustanovení, které lze typicky najít v samostatné licencní dohode nebo v souboru "Read Me", umísteném blízko techto materiálu.

1. Definice.
 Termín "Software" znamená (a) veškerý obsah souboru, disket, disku CD-ROM nebo jiných médií, s kterými je tato Dohoda dodávána; tento obsah zahrnuje, ale není omezený pouze na (i) software nebo pocítacové informace od Auerswald nebo od dalších firem; (ii) príslušné psané vysvetlující materiály nebo soubory ("Dokumentace"); a (iii) písma; a (b) modifikované verze, aktualizace (upgrady a updaty), dodatky a kopie Softwaru, na než máte od Auerswald licenci (souhrnne "Aktualizace"). "Používání" znamená prístup, instalování, stažení, kopírování nebo jiné využití funkcnosti Softwaru v souladu s Dokumentací. "Povolený pocet" znamená jeden (1) pokud není v platné licenci vyznacený jiný pocet (napríklad multilicence), povolený firmou Auerswald. "Pocítac" znamená elektronické zarízení, které prijímá informace v digitální nebo podobné forme a zpracovává je pomocí posloupností instrukcí, aby se dosáhlo urcitého výsledku. "Auerswald" znamená Auerswald GmbH & Co., KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen.

2. Licence pro Software.
Pokud jednáte podle podmínek této Licencní dohody (této "Dohody"), Auerswald vám poskytuje nevýhradní licenci pro Používání Softwaru pro úcely popsané v Dokumentaci.
2.1. Všeobecné použití. 
Mužete nainstalovat a používat kopii Softwaru na kompatibilním pocítaci, až do Povoleného poctu pocítacu.
2.2. Záložní kopie. 
Mužete si porídit jednu záložní kopii Softwaru pod podmínkou, že tato záložní kopie není nainstalována ani se nepoužívá na žádném pocítaci. Práva k této záložní kopii nemužete prevést, pokud soucasne neprevedete také všechna práva k Softwaru, podle podmínek v cásti 4.

3. Vlastnictví intelektuálních práv, ochrana copyrightem. 
Software a všechny jeho povolené kopie, které si udeláte, jsou intelektuálním vlastnictvím a majetkem spolecnosti Auerswald GmbH & Co., KG a jejích dodavatelu. Struktura, organizace a kód Softwaru je cenným obchodním tajemstvím spolecnosti Auerswald GmbH & Co., KG a jejích dodavatelu. Software je chránený zákonem a ustanoveními mezinárodní smlouvy. Pokud to zde není výslovne uvedeno, tato Dohoda vám nedává žádná práva intelektuálního vlastnictví na Software a všechna práva, která vám nebyla výslovne poskytnuta, jsou vyhrazena pro firmu Auerswald a její dodavatele.

4. Omezení.
4.1. 4.1 Upozornení. 
Software nesmíte kopírovat s výjimkou prípadu uvedených v cásti 2. Všechny kopie, které si porídíte, musí obsahovat stejná upozornení na autorská a další vlastnická práva, jaká jsou uvedena bud na Softwaru nebo v Softwaru.
4.2. Zákaz modifikování. 
Software nesmíte modifikovat, prizpusobovat ani prekládat. Nesmíte zdrojový kód Softwaru zpetne rekonstruovat, dekompilovat, dizasemblovat nebo se ho pokoušet odhalit jinými zpusoby, s tou výjimkou, že vám muže být výslovne povoleno ho dekompilovat v souladu s príslušnými zákony, pokud je to nezbytné pro zajištení funkcnosti Softwaru s jiným programem, a vy jste nejdríve požádali spolecnost Auerswald, aby poskytla nezbytné informace k zajištení takové funkcnosti a spolecnost Auerswald takové informace neposkytla. Auerswald má právo stanovit primerené podmínky a požadovat primerenou náhradu pred poskytnutím takových informací. Všechny takové informace poskytnuté spolecností Auerswald a všechna vámi získané informace podle zde povolené dekompilace mužete použít pouze vy pro zde uvedený úcel a nesmí být odhaleny žádné další strane nebo použity pro vytvorení jakéhokoliv softwaru, který se podstatne podobá chování Softwaru. Požadavky na informace by mely být smerovány na oddelení podpory zákazníku spolecnosti Auerswald.
4.3. Prevod. 
Nesmíte najímat, pronajímat, poskytovat další licence, postoupit nebo prevést práva na Software, ani povolit kopírování celého Softwaru nebo jeho jakékoliv cásti na pocítac jiného uživatele, pokud to zde není výslovne povoleno. Smíte ale prevést veškerá svá práva na používání Softwaru na jinou fyzickou nebo právnickou osobu pod podmínkou, že: (a) predáte této osobe nebo organizaci také (i) tuto Dohodu, (ii) Software a všechen další software nebo hardware svázaný nebo predinstalovaný s tímto Softwarem, vcetne všech kopií, aktualizací a predchozích verzí, (b) neponecháte si žádné kopie, vcetne záložních kopií a kopií uložených na pocítaci a (c) prijímající strana souhlasí s ustanoveními a podmínkami této Dohody a všemi dalšími ustanoveními a podmínkami, za kterých jste legálne zakoupili licenci na Software. Bez ohledu na predcházející nesmíte prevádet školní, predbežné nebo predvádecí (NFR) kopie Softwaru.

5. Aktualizace. 
Pokud je Software Aktualizací predchozí verze Softwaru, musíte vlastnit platnou licenci na takovou predchozí verzi, abyste smeli používat Aktualizaci. Všechny Aktualizace se poskytují na základe výmeny licence. Souhlasíte s tím, že použitím Aktualizace dobrovolne ukoncíte své právo na používání predcházející verze Software. Výjimkou je prípad, , kdy mužete predcházející verzi Softwaru nadále používat po obdržení nové verze, ale pouze jako pomucku pro prechod na novou verzi, za predpokladu, že: (a) Aktualizace a predcházející verze jsou instalované na stejném pocítaci; (b) predcházející verzi ani její kopie jste neprevedli na jinou stranu nebo pocítac, pokud nejsou všechny kopie Aktualizace také prevedeny na tuto stranu nebo pocítac; a (c) uznáte, že všechny prípadné závazky Auerswald k podpore predcházející verze Software mohou skoncit s dostupností Aktualizace.

6. BEZ ZÁRUKY. 
Software se dodává "TAK-JAK-JE" a Auerswald neposkytuje žádnou záruku, týkající se jeho použití nebo funkcnosti. FIRMA AUERSWALD A JEJÍ DODAVATELÉ NERUCÍ A NEMOHOU ZARUCIT VÝKONNOST ANI VÝSLEDKY, KTERÝCH MUŽETE S POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU DOSÁHNOUT. S VÝJIMKOU JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, PODMÍNEK, POŽADAVKU NEBO USTANOVENÍ V ROZSAHU, VE KTERÉM JE NELZE VYLOUCIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONU V PRÍSLUŠNÉ JURISDIKCI, FIRMA AUERSWALD A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, POŽADAVKY NEBO USTANOVENÍ (VÝSLOVNE VYJÁDRENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, STATUTÁRNÍ, ZÁKONNÉ, ZVYKOVÉ NEBO JINÉ) TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLIV ZÁLEŽITOSTÍ, ZAHRNUJÍCÍCH BEZ OMEZENÍ NENARUŠOVÁNÍ PRÁV TRETÍCH STRAN, PRODEJNOST, INTEGRACI, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚCELU. Ustanovení cásti 6 a cásti 7 platí nadále i pri ukoncení této Dohody, at z jakéhokoliv duvodu, ale tím se neimplikuje ani nevytvárí právo na pokracující používání Softwaru po ukoncení této Dohody.

7. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI. 
FIRMA AUERSWALD A JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEPONESOU ODPOVEDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY ANI ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ ŠKODY, NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU CI ÚSPOR, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE ZÁSTUPCE FIRMY AUERSWALD BYL O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT, ŠKOD, NÁROKU NEBO NÁKLADU UVEDOMEN, ANI NEPONESOU ODPOVEDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁROKY KTERÉKOLIV TRETÍ STRANY. PREDCHOZÍ OMEZENÍ A VYLOUCENÍ PLATÍ V ROZSAHU, VE KTERÉM JE POVOLENO PLATNÝMI ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI. CELKOVÁ ODPOVEDNOST AUERSWALD A JEJÍCH DODAVATELU PODLE TÉTO DOHODY NEBO VE SPOJENÍ S NÍ JE OMEZENA NA CÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. Nic z obsahu této Dohody neomezuje odpovednost Auerswald v prípade smrti nebo osobního zranení, které by bylo výsledkem nedbalosti nebo podvodu ze strany Auerswald. Auerswald vystupuje jménem svých dodavatelu za úcelem odmítnutí, vyloucení anebo omezení závazku, záruk a odpovednosti poskytovaných touto Dohodou, ale ne v žádném dalším ohledu a za žádným dalším úcelem. Další informace, specifické pro jednotlivé jurisdikce, mohou být na konci této Dohody, nebo se obratte na oddelení podpory zákazníku v Auerswald.

8. Upravující zákon. 
Tato Dohoda je upravena a interpretována podle platných zákonu Nemecku. Tuto Dohodu neupravují pravidla o konfliktu zákonu žádné jurisdikce ani Konvence OSN o dohodách o mezinárodním prodeji zboží, jejížaplikace je výslovne vyloucena.

9. Všeobecná ustanovení. 
Zjistí-li se, že kterákoliv cást této Dohody je neplatná a právne neúcinná, neovlivní to platnost zbytku této Dohody, který zustává platný a právne úcinný v souladu se svými ustanoveními. Tato Dohoda neomezuje statutární práva žádné strany, vystupující jako zákazník. Tuto Dohodu lze modifikovat pouze písemne s podpisem oprávneného cinitele firmy Auerswald. Licence na Aktualizace vám muže Auerswald poskytnout s dodatecnými nebo jinými podmínkami. Toto je úplná dohoda mezi Auerswald a vámi, vztahující se k Softwaru a tato dohoda nahrazuje jakékoliv predchozí sdelení, jednání, závazky, zprávy nebo inzerci, vztahující se k Softwaru.


10. Další podmínky pro produkty pred vydáním. 
Pokud produkt, který jste dostali s touto Licencí je predbežná verze komercního softwaru nebo beta Software ("Predbežný Software"), pak platí následující cást. V rozsahu, ve kterém jsou jakákoliv ustanovení v této cásti v konfliktu s jakýmikoliv dalšími ustanoveními nebo podmínkami v této Dohode, tato cást nahrazuje taková ustanovení a podmínky pro Predbežný Software, ale pouze v nezbytném rozsahu pro vyrešení konfliktu. Berete na vedomí, že Software je predbežná verze, nepredstavuje konecný produkt od Auerswald a muže obsahovat chyby a další problémy, které mohou zpusobit systémové nebo jiné zhroucení a ztrátu dat. Proto je Predbežný Software poskytován "TAK-JAK-JE", a Auerswald vám odmítá poskytnout jakékoliv záruky nebo závazky odpovednost jakéhokoliv druhu. TAM, KDE SE ODPOVEDNOST ZA PREDBEŽNÝ SOFTWARE NEDÁ VYLOUCIT, ALE MUŽE BÝT OMEZENA, BUDE CELKOVÁ ODPOVEDNOST AUERSWALD A JEJÍCH DODAVATELU OMEZENA NA CELKOVOU CÁSTKU PADESÁT EURO (50 EURO). Berete na vedomí, že vám Auerswald neslibuje ani nezarucuje, že Predbežný Software bude v budoucnosti ohlášen nebo bude komukoliv dostupný, Auerswald k vám nemá žádný výslovný ani implikovaný závazek, že ohlásí nebo uvede Predbežný Software a že Auerswald nemusí uvést produkt podobný nebo kompatibilní s Predbežným Softwarem. Z tohoto duvodu berete na vedomí, že jakýkoliv výzkum nebo vývoj, který provedete na základe Predbežného Softwaru nebo jakéhokoliv produktu spojeného s Predbežným Softwarem provádíte zcela na své vlastní nebezpecí. V dobe platnosti této Dohody poskytnete na vyžádání Auerswald odezvu, týkající se testování a používání Predbežného Softwaru, vcetne hlášení chyb. Souhlasíte s tím, že nesmíte poskytovat licence, pronajímat, pujcovat, najímat, postoupit ani prevádet Predbežný Software a zavazujete se, že tak nebudete cinit. Po prijetí novejší nevydané verze Predbežného Softwaru nebo po vydání verejné komercní verze Softwaru spolecností Auerswald, at jako samostatného produktu nebo jako soucásti vetšího produktu, souhlasíte s tím, že vrátíte nebo znicíte všechen drívejší Predbežný Software, který jste dostali od Auerswald a budete se rídit ustanoveními licencní dohody pro jakékoliv pozdejší verze Predbežného Software.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se této Dohody nebo si chcete vyžádat jakékoliv informace od Auerswald, použijte prosím adresu a kontaktní informace obsažené v tomto produktu a kontaktujte zastoupení Auerswald pro vaši jurisdikci.


------------------------------------------------------------

	  Sun Microsystems, Inc.
	Binary Code License Agreement

		for the

JAVATM 2 RUNTIME ENVIRONMENT (J2RE), STANDARD EDITION,
		VERSION 1.4.2_X

SUN MICROSYSTEMS, INC. ("SUN") IS WILLING TO LICENSE THE
SOFTWARE IDENTIFIED BELOW TO YOU ONLY UPON THE CONDITION
THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS BINARY
CODE LICENSE AGREEMENT AND SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS
(COLLECTIVELY "AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT
CAREFULLY. BY DOWNLOADING OR INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU
ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT. INDICATE ACCEPTANCE BY
SELECTING THE "ACCEPT" BUTTON AT THE BOTTOM OF THE
AGREEMENT. IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE
TERMS, SELECT THE "DECLINE" BUTTON AT THE BOTTOM OF THE
AGREEMENT AND THE DOWNLOAD OR INSTALL PROCESS WILL NOT
CONTINUE.

1.DEFINITIONS. "Software" means the identified above in
binary form, any other machine readable materials
(including, but not limited to, libraries, source files,
header files, and data files), any updates or error
corrections provided by Sun, and any user manuals,
programming guides and other documentation provided to you
by Sun under this Agreement. "Programs" mean Java applets
and applications intended to run on the Java 2 Platform,
Standard Edition (J2SETM platform) platform on Java-enabled
general purpose desktop computers and servers.

2.LICENSE TO USE. Subject to the terms and conditions of
this Agreement, including, but not limited to the Java
Technology Restrictions of the Supplemental License Terms,
Sun grants you a non-exclusive, non-transferable, limited
license without license fees to reproduce and use
internally Software complete and unmodified for the sole
purpose of running Programs. Additional licenses for
developers and/or publishers are granted in the
Supplemental License Terms.

3.RESTRICTIONS. Software is confidential and copyrighted.
Title to Software and all associated intellectual property
rights is retained by Sun and/or its licensors. Unless
enforcement is prohibited by applicable law, you may not
modify, decompile, or reverse engineer Software. Licensee
acknowledges that Licensed Software is not designed or
intended for use in the design, construction, operation or
maintenance of any nuclear facility. Sun Microsystems, Inc.
disclaims any express or implied warranty of fitness for
such uses. No right, title or interest in or to any
trademark, service mark, logo or trade name of Sun or its
licensors is granted under this Agreement. Additional
restrictions for developers and/or publishers licenses are
set forth in the Supplemental License Terms.

4.LIMITED WARRANTY. Sun warrants to you that for a period
of ninety (90) days from the date of purchase, as evidenced
by a copy of the receipt, the media on which Software is
furnished (if any) will be free of defects in materials and
workmanship under normal use. Except for the foregoing,
Software is provided "AS IS". Your exclusive remedy and
Sun's entire liability under this limited warranty will be
at Sun's option to replace Software media or refund the fee
paid for Software.  Any implied warranties on the Software
are limited to 90 days. Some states do not allow
limitations on duration of an implied warranty, so the
above may not apply to you. This limited warranty gives you
specific legal rights. You may have others, which vary from
state to state.

5.DISCLAIMER OF WARRANTY. UNLESS SPECIFIED IN THIS
AGREEMENT, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS,
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE
EXTENT THAT THESE DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY
INVALID.

6.LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY
LAW, IN NO EVENT WILL SUN OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR
ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR SPECIAL, INDIRECT,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER
CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE,
EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. In no event will Sun's liability to you, whether
in contract, tort (including negligence), or otherwise,
exceed the amount paid by you for Software under this
Agreement. The foregoing limitations will apply even if
the above stated warranty fails of its essential purpose.
Some states do not allow the exclusion of incidental or
consequential damages, so some of the terms above may not
be applicable to you.

7.SOFTWARE UPDATES FROM SUN. You acknowledge that at your
request or consent optional features of the Software may
download, install, and execute applets, applications,
software extensions, and updated versions of the Software
from Sun ("Software Updates"), which may require you to
accept updated terms and conditions for installation. If
additional terms and conditions are not presented on
installation, the Software Updates will be considered part
of the Software and subject to the terms and conditions of
the Agreement.

8.SOFTWARE FROM SOURCES OTHER THAN SUN. You acknowledge
that, by your use of optional features of the Software
and/or by requesting services that require use of the
optional features of the Software, the Software may
automatically download, install, and execute software
applications from sources other than Sun ("Other
Software"). Sun makes no representations of a relationship
of any kind to licensors of Other Software. TO THE EXTENT
NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL SUN OR ITS
LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA,
OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR
PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY
OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR
INABILITY TO USE OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do
not allow the exclusion of incidental or consequential
damages, so some of the terms above may not be applicable
to you.

9.TERMINATION. This Agreement is effective until
terminated. You may terminate this Agreement at any time
by destroying all copies of Software. This Agreement will
terminate immediately without notice from Sun if you fail
to comply with any provision of this Agreement. Either
party may terminate this Agreement immediately should any
Software become, or in either party's opinion be likely to
become, the subject of a claim of infringement of any
intellectual property right. Upon Termination, you must
destroy all copies of Software.

10.EXPORT REGULATIONS. All Software and technical data
delivered under this Agreement are subject to US export
control laws and may be subject to export or import
regulations in other countries. You agree to comply
strictly with all such laws and regulations and acknowledge
that you have the responsibility to obtain such licenses to
export, re-export, or import as may be required after
delivery to you.

11.TRADEMARKS AND LOGOS. You acknowledge and agree as
between you and Sun that Sun owns the SUN, SOLARIS, JAVA,
JINI, FORTE, and iPLANET trademarks and all SUN, SOLARIS,
JAVA, JINI, FORTE, and iPLANET-related trademarks, service
marks, logos and other brand designations ("Sun Marks"),
and you agree to comply with the Sun Trademark and Logo
Usage Requirements currently located at
http://www.sun.com/policies/trademarks. Any use you make of
the Sun Marks inures to Sun's benefit.

12.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. If Software is being
acquired by or on behalf of the U.S. Government or by a
U.S. Government prime contractor or subcontractor (at any
tier), then the Government's rights in Software and
accompanying documentation will be only as set forth in
this Agreement; this is in accordance with 48 CFR 227.7201
through 227.7202-4 (for Department of Defense (DOD)
acquisitions) and with 48 CFR 2.101 and 12.212 (for non-DOD
acquisitions).

13.GOVERNING LAW. Any action related to this Agreement
will be governed by California law and controlling U.S.
federal law. No choice of law rules of any jurisdiction
will apply.

14. SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is
held to be unenforceable, this Agreement will remain in
effect with the provision omitted, unless omission would
frustrate the intent of the parties, in which case this
Agreement will immediately terminate.

15. INTEGRATION. This Agreement is the entire agreement
between you and Sun relating to its subject matter. It
supersedes all prior or contemporaneous oral or written
communications, proposals, representations and warranties
and prevails over any conflicting or additional terms of
any quote, order, acknowledgment, or other communication
between the parties relating to its subject matter during
the term of this Agreement. No modification of this
Agreement will be binding, unless in writing and signed by
an authorized representative of each party.

		SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS

These Supplemental License Terms add to or modify the terms
of the Binary Code License Agreement. Capitalized terms not
defined in these Supplemental Terms shall have the same
meanings ascribed to them in the Binary Code License
Agreement . These Supplemental Terms shall supersede any
inconsistent or conflicting terms in the Binary Code
License Agreement, or in any license contained within the
Software.

A.Software Internal Use and Development License Grant.
Subject to the terms and conditions of this Agreement,
including, but not limited to the Java Technology
Restrictions of these Supplemental Terms, Sun grants you a
non-exclusive, non-transferable, limited license without
fees to reproduce internally and use internally the
Software complete and unmodified for the purpose of
designing, developing, and testing your Programs.

B.License to Distribute Software. Subject to the terms and
conditions of this Agreement, including, but not limited to
the Java Technology Restrictions of these Supplemental
Terms, Sun grants you a non-exclusive, non-transferable,
limited license without fees to reproduce and distribute
the Software, provided that (i) you distribute the Software
complete and unmodified (unless otherwise specified in the
applicable README file) and only bundled as part of, and
for the sole purpose of running, your Programs, (ii) the
Programs add significant and primary functionality to the
Software, (iii) you do not distribute additional software
intended to replace any component(s) of the Software
(unless otherwise specified in the applicable README file),
(iv) you do not remove or alter any proprietary legends or
notices contained in the Software, (v) you only distribute
the Software subject to a license agreement that protects
Sun's interests consistent with the terms contained in this
Agreement, and (vi) you agree to defend and indemnify Sun
and its licensors from and against any damages, costs,
liabilities, settlement amounts and/or expenses (including
attorneys' fees) incurred in connection with any claim,
lawsuit or action by any third party that arises or results
from the use or distribution of any and all Programs and/or
Software.

C.License to Distribute Redistributables. Subject to the
terms and conditions of this Agreement, including but not
limited to the Java Technology Restrictions of these
Supplemental Terms, Sun grants you a non-exclusive,
non-transferable, limited license without fees to reproduce
and distribute those files specifically identified as
redistributable in the Software "README" file
("Redistributables") provided that: (i) you distribute the
Redistributables complete and unmodified (unless otherwise
specified in the applicable README file), and only bundled
as part of Programs, (ii) you do not distribute additional
software intended to supersede any component(s) of the
Redistributables (unless otherwise specified in the
applicable README file), (iii) you do not remove or alter
any proprietary legends or notices contained in or on the
Redistributables, (iv) you only distribute the
Redistributables pursuant to a license agreement that
protects Sun's interests consistent with the terms
contained in the Agreement, (v) you agree to defend and
indemnify Sun and its licensors from and against any
damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or
expenses (including attorneys' fees) incurred in connection
with any claim, lawsuit or action by any third party that
arises or results from the use or distribution of any and
all Programs and/or Software.

D.Java Technology Restrictions. You may not modify the Java
Platform Interface ("JPI", identified as classes contained
within the "java" package or any subpackages of the "java"
package), by creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or modification of the
classes in the JPI. In the event that you create an
additional class and associated API(s) which (i) extends
the functionality of the Java platform, and (ii) is exposed
to third party software developers for the purpose of
developing additional software which invokes such
additional API, you must promptly publish broadly an
accurate specification for such API for free use by all
developers. You may not create, or authorize your
licensees to create, additional classes, interfaces, or
subpackages that are in any way identified as "java",
"javax", "sun" or similar convention as specified by Sun in
any naming convention designation.

E.Source Code. Software may contain source code that,
unless expressly licensed for other purposes, is provided
solely for reference purposes pursuant to the terms of this
Agreement. Source code may not be redistributed unless
expressly provided for in this Agreement.

F.Third Party Code. Additional copyright notices and
license terms applicable to portions of the Software are
set forth in the THIRDPARTYLICENSEREADME.txt file. In
addition to any terms and conditions of any third party
opensource/freeware license identified in the
THIRDPARTYLICENSEREADME.txt file, the disclaimer of
warranty and limitation of liability provisions in
paragraphs 5 and 6 of the Binary Code License Agreement
shall apply to all Software in this distribution.

For inquiries please contact: Sun Microsystems, Inc., 4150
Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.
(LFI#129530/Form ID#011801)
server: ftp, load: 1.38