install.inf Driver File Contents (win2k_537016.zip)

[Version]
;CatalogFile = 
Signature = $Windows NT$
Provider = Matrox Graphics
ClassGuid = {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Class = Display
DriverVer=03/15/2001

[SourceDisksNames]
1 = %Disk1%

[SourceDisksFiles]
SuppEng.rtf = 1
PDeskEng.cnt = 1
PDeskEng.hlp = 1
PDResEng.dll = 1
pdmmdeng.hlp = 1
pdesk.exe = 1
pdtools.dll = 1
pdpages.dll = 1
pdkernel.dll = 1
pdshell.dll = 1
pdbkgnd.bmp = 1
pdmonlst.mpl = 1
pdeskcmd.exe = 1
pduninst.exe = 1
pdmmd.exe = 1
pdmmd.dll = 1
pdmmdres.dll = 1
SuppFre.rtf = 1
PDeskFre.cnt = 1
PDeskFre.hlp = 1
PDResFre.dll = 1
pdmmdfre.hlp = 1
SuppIta.rtf = 1
PDeskIta.cnt = 1
PDeskIta.hlp = 1
PDResIta.dll = 1
pdmmdita.hlp = 1
SuppGer.rtf = 1
PDeskGer.cnt = 1
PDeskGer.hlp = 1
PDResGer.dll = 1
pdmmdger.hlp = 1
SuppSpa.rtf = 1
PDeskSpa.cnt = 1
PDeskSpa.hlp = 1
PDResSpa.dll = 1
pdmmdspa.hlp = 1
SuppFin.rtf = 1
PDeskFin.cnt = 1
PDeskFin.hlp = 1
PDResFin.dll = 1
pdmmdfin.hlp = 1
SuppDan.rtf = 1
PDeskDan.cnt = 1
PDeskDan.hlp = 1
PDResDan.dll = 1
pdmmddan.hlp = 1
SuppDut.rtf = 1
PDeskDut.cnt = 1
PDeskDut.hlp = 1
PDResDut.dll = 1
pdmmddut.hlp = 1
SuppNor.rtf = 1
PDeskNor.cnt = 1
PDeskNor.hlp = 1
PDResNor.dll = 1
pdmmdnor.hlp = 1
SuppBpo.rtf = 1
PDeskBpo.cnt = 1
PDeskBpo.hlp = 1
PDResBpo.dll = 1
pdmmdbpo.hlp = 1
SuppEpo.rtf = 1
PDeskEpo.cnt = 1
PDeskEpo.hlp = 1
PDResEpo.dll = 1
pdmmdepo.hlp = 1
SuppSwe.rtf = 1
PDeskSwe.cnt = 1
PDeskSwe.hlp = 1
PDResSwe.dll = 1
pdmmdswe.hlp = 1
SuppChn.rtf = 1
PDeskChn.cnt = 1
PDeskChn.hlp = 1
PDResChn.dll = 1
pdmmdchn.hlp = 1
SuppPrc.rtf = 1
PDeskPrc.cnt = 1
PDeskPrc.hlp = 1
PDResPrc.dll = 1
pdmmdprc.hlp = 1
SuppJpn.rtf = 1
PDeskJpn.cnt = 1
PDeskJpn.hlp = 1
PDResJpn.dll = 1
pdmmdjpn.hlp = 1
SuppKor.rtf = 1
PDeskKor.cnt = 1
PDeskKor.hlp = 1
PDResKor.dll = 1
pdmmdkor.hlp = 1
SuppTha.rtf = 1
PDeskTha.cnt = 1
PDeskTha.hlp = 1
PDResTha.dll = 1
pdmmdtha.hlp = 1
g200m.sys = 1
g200d.dll = 1
g200icd.dll = 1
ReadEng.txt = 1
ReadFre.txt = 1
ReadIta.txt = 1
ReadGer.txt = 1
ReadSpa.txt = 1
ReadFin.txt = 1
ReadDan.txt = 1
ReadDut.txt = 1
ReadNor.txt = 1
ReadBpo.txt = 1
ReadEpo.txt = 1
ReadSwe.txt = 1
ReadChn.txt = 1
ReadPrc.txt = 1
ReadJpn.txt = 1
ReadKor.txt = 1
ReadTha.txt = 1
mgabg.sys = 1
mgabg.exe = 1
mtxvideo.sys = 1
cocpyinf.dll = 1
g400m.sys = 1
g400d.dll = 1
g400icd.dll = 1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 11
Miniport.G200 = 12
MGABG.DRV = 12
Files.RRSys = 10, System32\Drivers
Miniport.G400 = 12

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[Manufacturer]
%Matrox% = Mfg.Matrox

[Mfg.Matrox]
;---------------
;G200 - English
;---------------
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%ENG%=IN00.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%ENG%=IN01.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Français
;---------------
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%FRE%=IN00.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%FRE%=IN01.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Italiano
;---------------
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%ITA%=IN00.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%ITA%=IN01.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Deutsch
;---------------
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%GER%=IN00.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%GER%=IN01.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Espanol
;---------------
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%SPA%=IN00.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%SPA%=IN01.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Suomi
;---------------
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%FIN%=IN00.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%FIN%=IN01.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Dansk
;---------------
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%DAN%=IN00.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%DAN%=IN01.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Nederlands
;---------------
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%DUT%=IN00.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%DUT%=IN01.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Norsk
;---------------
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%NOR%=IN00.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%NOR%=IN01.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Português (Brasil)
;---------------
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%BPO%=IN00.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%BPO%=IN01.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Português
;---------------
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%EPO%=IN00.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%EPO%=IN01.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Svenska
;---------------
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%SWE%=IN00.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%SWE%=IN01.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Chinese (Traditional)
;---------------
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%CHN%=IN00.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%CHN%=IN01.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Chinese (Simplified)
;---------------
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%PRC%=IN00.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%PRC%=IN01.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Japanese
;---------------
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%JPN%=IN00.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%JPN%=IN01.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Korean
;---------------
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%KOR%=IN00.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%KOR%=IN01.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G200 - Thai
;---------------
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD5102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD4102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC3102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD3102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD2102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE3102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF3102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF2102B
%Str01%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_0032110A
%Str01%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF00102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBC2102B
%Str00%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBE2102B
%Str02%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF04102B
%Str03%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF04102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF031014
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF03102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A64102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C93C102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9B0102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_C9BC102B
%Str04%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBBC102B
%Str05%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_4A60102B
%Str06%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48F8102B
%Str07%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0520&SUBSYS_FF03102B
%Str08%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA6C102B
%Str09%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_CA60102B
%Str10%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_48E9102B
%Str10%%THA%=IN00.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_FF02102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD9102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBD8102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF5102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF4102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF9102B
%Str00%%THA%=IN01.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0521&SUBSYS_DBF8102B
;---------------
;G400 - English
;---------------
%Str11%%ENG%=IN10.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%ENG%=IN10.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%ENG%=IN10.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%ENG%=IN10.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%ENG%=IN10.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%ENG%=IN11.ENG,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Français
;---------------
%Str11%%FRE%=IN10.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%FRE%=IN10.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%FRE%=IN10.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%FRE%=IN10.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%FRE%=IN10.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%FRE%=IN11.FRE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Italiano
;---------------
%Str11%%ITA%=IN10.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%ITA%=IN10.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%ITA%=IN10.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%ITA%=IN10.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%ITA%=IN10.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%ITA%=IN11.ITA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Deutsch
;---------------
%Str11%%GER%=IN10.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%GER%=IN10.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%GER%=IN10.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%GER%=IN10.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%GER%=IN10.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%GER%=IN11.GER,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Espanol
;---------------
%Str11%%SPA%=IN10.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%SPA%=IN10.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%SPA%=IN10.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%SPA%=IN10.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%SPA%=IN10.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%SPA%=IN11.SPA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Suomi
;---------------
%Str11%%FIN%=IN10.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%FIN%=IN10.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%FIN%=IN10.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%FIN%=IN10.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%FIN%=IN10.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%FIN%=IN11.FIN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Dansk
;---------------
%Str11%%DAN%=IN10.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%DAN%=IN10.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%DAN%=IN10.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%DAN%=IN10.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%DAN%=IN10.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%DAN%=IN11.DAN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Nederlands
;---------------
%Str11%%DUT%=IN10.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%DUT%=IN10.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%DUT%=IN10.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%DUT%=IN10.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%DUT%=IN10.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%DUT%=IN11.DUT,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Norsk
;---------------
%Str11%%NOR%=IN10.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%NOR%=IN10.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%NOR%=IN10.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%NOR%=IN10.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%NOR%=IN10.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%NOR%=IN11.NOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Português (Brasil)
;---------------
%Str11%%BPO%=IN10.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%BPO%=IN10.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%BPO%=IN10.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%BPO%=IN10.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%BPO%=IN10.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%BPO%=IN11.BPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Português
;---------------
%Str11%%EPO%=IN10.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%EPO%=IN10.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%EPO%=IN10.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%EPO%=IN10.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%EPO%=IN10.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%EPO%=IN11.EPO,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Svenska
;---------------
%Str11%%SWE%=IN10.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%SWE%=IN10.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%SWE%=IN10.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%SWE%=IN10.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%SWE%=IN10.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%SWE%=IN11.SWE,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Chinese (Traditional)
;---------------
%Str11%%CHN%=IN10.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%CHN%=IN10.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%CHN%=IN10.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%CHN%=IN10.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%CHN%=IN10.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%CHN%=IN11.CHN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Chinese (Simplified)
;---------------
%Str11%%PRC%=IN10.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%PRC%=IN10.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%PRC%=IN10.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%PRC%=IN10.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%PRC%=IN10.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%PRC%=IN11.PRC,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Japanese
;---------------
%Str11%%JPN%=IN10.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%JPN%=IN10.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%JPN%=IN10.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%JPN%=IN10.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%JPN%=IN10.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%JPN%=IN11.JPN,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Korean
;---------------
%Str11%%KOR%=IN10.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%KOR%=IN10.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%KOR%=IN10.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%KOR%=IN10.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%KOR%=IN10.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%KOR%=IN11.KOR,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B
;---------------
;G400 - Thai
;---------------
%Str11%%THA%=IN10.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_3693102B
%Str12%%THA%=IN10.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E00102B
%Str12%%THA%=IN10.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E01102B
%Str12%%THA%=IN10.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E02102B
%Str12%%THA%=IN10.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0E03102B
%Str13%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_217D102B
%Str14%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B
%Str14%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2159102B
%Str15%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19F8102B
%Str15%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_19D8102B
%Str16%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_04001458
%Str15%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0378102B
%Str15%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0338102B
%Str17%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5A80102B
%Str18%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5EB0102B
%Str19%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_B16F0E11
%Str20%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0541102B
%Str20%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0641102B
%Str21%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C0102B
%Str22%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D41102B
%Str21%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_07C1102B 
%Str23%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F80102B
%Str23%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F81102B
%Str24%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00011705
%Str25%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00021705
%Str26%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00031705
%Str27%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_00041705
%Str28%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0542102B
%Str29%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0642102B
%Str30%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1701102B
%Str30%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1700102B
%Str31%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_15C0102B
%Str31%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_1600102B
%Str32%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F83102B
%Str32%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0F82102B
%Str33%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F51102B
%Str34%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F50102B
%Str33%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5DD0102B
%Str34%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_5F52102B
%Str22%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_0D42102B
%Str35%%THA%=IN11.THA,PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_9010102B

;==============================
;G200 Section(s) 
;==============================
[IN00.ENG]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.ENG, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.ENG, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.ENG.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.ENG.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.ENG.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ENG, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.FRE]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.FRE, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.FRE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.FRE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.FRE.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.FRE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FRE, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.ITA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.ITA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.ITA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.ITA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.ITA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.ITA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ITA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.GER]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.GER, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.GER, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.GER.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.GER.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.GER.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.GER, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.SPA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.SPA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.SPA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.SPA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.SPA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.SPA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SPA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.FIN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.FIN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.FIN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.FIN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.FIN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.FIN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FIN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.DAN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.DAN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.DAN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.DAN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.DAN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.DAN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DAN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.DUT]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.DUT, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.DUT, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.DUT.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.DUT.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.DUT.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DUT, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.NOR]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.NOR, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.NOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.NOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.NOR.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.NOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.NOR, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.BPO]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.BPO, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.BPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.BPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.BPO.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.BPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.BPO, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.EPO]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.EPO, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.EPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.EPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.EPO.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.EPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.EPO, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.SWE]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.SWE, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.SWE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.SWE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.SWE.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.SWE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SWE, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.CHN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.CHN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.CHN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.CHN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.CHN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.CHN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.CHN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.PRC]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.PRC, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.PRC, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.PRC.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.PRC.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.PRC.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.PRC, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.JPN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.JPN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.JPN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.JPN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.JPN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.JPN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.JPN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.KOR]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.KOR, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.KOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.KOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.KOR.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.KOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.KOR, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[IN00.THA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.THA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.THA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN00.THA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN00.THA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN00.THA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.THA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200, DelReg.WDM

[DelReg.WDM]
HKR,,User.WDMEnable

[IN01.ENG]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.ENG, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.ENG, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.ENG.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.ENG.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ENG, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.FRE]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.FRE, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.FRE, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.FRE.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.FRE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FRE, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.ITA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.ITA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.ITA, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.ITA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.ITA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ITA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.GER]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.GER, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.GER, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.GER.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.GER.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.GER, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.SPA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.SPA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.SPA, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.SPA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.SPA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SPA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.FIN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.FIN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.FIN, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.FIN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.FIN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FIN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.DAN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.DAN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.DAN, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.DAN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.DAN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DAN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.DUT]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.DUT, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.DUT, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.DUT.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.DUT.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DUT, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.NOR]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.NOR, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.NOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.NOR.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.NOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.NOR, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.BPO]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.BPO, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.BPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.BPO.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.BPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.BPO, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.EPO]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.EPO, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.EPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.EPO.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.EPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.EPO, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.SWE]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.SWE, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.SWE, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.SWE.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.SWE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SWE, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.CHN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.CHN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.CHN, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.CHN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.CHN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.CHN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.PRC]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.PRC, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.PRC, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.PRC.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.PRC.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.PRC, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.JPN]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.JPN, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.JPN, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.JPN.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.JPN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.JPN, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.KOR]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.KOR, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.KOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.KOR.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.KOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.KOR, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

[IN01.THA]
AddReg = AddReg.Setup.G200
CopyFiles = Files.PDesk, Files.THA, Miniport.G200, Driver.G200, Driver.Icd.G200, ReadMe.THA, MGABG.DRV, MGABG.EXE

[IN01.THA.Services]
AddService = G200,0x00000002,Service.G200
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN01.THA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.THA, AddReg.G200, AddReg.Icd.G200, AddReg.PackageVer, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G200

;---------------
; G200 shared
;---------------
[AddReg.Setup.G200]
HKR,Settings,InstalledDisplayDrivers,0x00010000,G200D
HKR,Settings,VgaCompatible,0x00010001,0

[AddReg.G200]
HKR,,InstalledDisplayDrivers,0x00010000,G200D
HKR,,VgaCompatible,0x00010001,0

[Service.G200]
ServiceType = 0x00000001
StartType = 3
ErrorControl = 0
ServiceBinary = %12%\g200m.sys
LoadOrderGroup = Video

[Miniport.G200]
g200m.sys,,,0x00000004

[Driver.G200]
g200d.dll,,,0x00000004

[DelReg.Icd.G200]
HKLM,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers,G200ICD

[AddReg.Icd.G200]
HKLM,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers,G200ICD,,G200Icd.dll

[Driver.Icd.G200]
g200icd.dll,,,0x00000004

;==============================
;G400 Section(s) 
;==============================
[IN10.ENG]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.ENG, ReadMe.ENG, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.ENG.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.ENG.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.ENG.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ENG, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.FRE]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.FRE, ReadMe.FRE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.FRE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.FRE.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.FRE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FRE, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.ITA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.ITA, ReadMe.ITA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.ITA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.ITA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.ITA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ITA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.GER]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.GER, ReadMe.GER, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.GER.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.GER.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.GER.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.GER, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.SPA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.SPA, ReadMe.SPA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.SPA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.SPA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.SPA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SPA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.FIN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.FIN, ReadMe.FIN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.FIN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.FIN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.FIN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FIN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.DAN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.DAN, ReadMe.DAN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.DAN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.DAN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.DAN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DAN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.DUT]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.DUT, ReadMe.DUT, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.DUT.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.DUT.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.DUT.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DUT, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.NOR]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.NOR, ReadMe.NOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.NOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.NOR.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.NOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.NOR, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.BPO]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.BPO, ReadMe.BPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.BPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.BPO.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.BPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.BPO, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.EPO]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.EPO, ReadMe.EPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.EPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.EPO.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.EPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.EPO, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.SWE]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.SWE, ReadMe.SWE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.SWE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.SWE.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.SWE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SWE, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.CHN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.CHN, ReadMe.CHN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.CHN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.CHN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.CHN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.CHN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.PRC]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.PRC, ReadMe.PRC, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.PRC.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.PRC.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.PRC.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.PRC, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.JPN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.JPN, ReadMe.JPN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.JPN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.JPN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.JPN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.JPN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.KOR]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.KOR, ReadMe.KOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.KOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.KOR.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.KOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.KOR, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN10.THA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.THA, ReadMe.THA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN10.THA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN10.THA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN10.THA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.THA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.DH, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[AddReg.DH]
HKR,,Default.DualHead.Enable,0x00000001,01,00,00,00
HKR,,Default.DualHead.VideoTV.Enable,0x00000001,01,00,00,00

[IN11.ENG]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.ENG, ReadMe.ENG, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.ENG.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.ENG.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.ENG.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ENG, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.FRE]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.FRE, ReadMe.FRE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.FRE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.FRE.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.FRE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FRE, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.ITA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.ITA, ReadMe.ITA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.ITA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.ITA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.ITA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.ITA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.GER]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.GER, ReadMe.GER, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.GER.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.GER.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.GER.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.GER, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.SPA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.SPA, ReadMe.SPA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.SPA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.SPA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.SPA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SPA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.FIN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.FIN, ReadMe.FIN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.FIN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.FIN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.FIN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.FIN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.DAN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.DAN, ReadMe.DAN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.DAN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.DAN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.DAN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DAN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.DUT]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.DUT, ReadMe.DUT, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.DUT.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.DUT.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.DUT.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.DUT, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.NOR]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.NOR, ReadMe.NOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.NOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.NOR.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.NOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.NOR, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.BPO]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.BPO, ReadMe.BPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.BPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.BPO.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.BPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.BPO, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.EPO]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.EPO, ReadMe.EPO, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.EPO.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.EPO.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.EPO.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.EPO, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.SWE]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.SWE, ReadMe.SWE, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.SWE.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.SWE.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.SWE.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.SWE, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.CHN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.CHN, ReadMe.CHN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.CHN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.CHN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.CHN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.CHN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.PRC]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.PRC, ReadMe.PRC, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.PRC.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.PRC.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.PRC.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.PRC, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.JPN]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.JPN, ReadMe.JPN, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.JPN.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.JPN.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.JPN.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.JPN, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.KOR]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.KOR, ReadMe.KOR, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.KOR.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.KOR.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.KOR.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.KOR, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

[IN11.THA]
AddReg = AddReg.Setup.G400
CopyFiles = Miniport.G400, Driver.G400, Driver.Icd.G400, Files.PDesk, Files.THA, ReadMe.THA, MGABG.DRV, MGABG.EXE, Files.RRSys
CopyInf = mtxvideo2k.inf

[IN11.THA.CoInstallers]
AddReg = CoCopyInf.AddReg
CopyFiles = CoCopyInf.CopyFiles

[IN11.THA.Services]
AddService = G400,0x00000002,Service.G400
AddService = MGABGEXE,,Service.MGABG

[IN11.THA.SoftwareSettings]
AddReg = AddReg.G400, AddReg.Icd.G400, AddReg.PackageVer, AddReg.PDesk, AddReg.Uninst.THA, AddReg.VidParms, AddReg.Modes, AddReg.MGABG, AddReg.WDM
DelReg = DelReg.DriverSettings, DelReg.Icd.G400

;---------------
; G400 shared
;---------------
[AddReg.Setup.G400]
HKR,Settings,InstalledDisplayDrivers,0x00010000,G400D
HKR,Settings,VgaCompatible,0x00010001,0

[AddReg.G400]
HKR,,InstalledDisplayDrivers,0x00010000,G400D
HKR,,VgaCompatible,0x00010001,0

[Service.G400]
ServiceType = 0x00000001
StartType = 3
ErrorControl = 0
ServiceBinary = %12%\g400m.sys
LoadOrderGroup = Video

[Miniport.G400]
g400m.sys,,,0x00000004

[Driver.G400]
g400d.dll,,,0x00000004

[DelReg.Icd.G400]
HKLM,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers,G400ICD

[AddReg.Icd.G400]
HKLM,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers,G400ICD,,G400Icd.dll

[Driver.Icd.G400]
g400icd.dll,,,0x00000004

;---------------
; Global Shared
;---------------
[AddReg.PDesk]
HKCR,CLSID\{F8E7DB61-9CA0-11d1-AD83-00A024D24BF3},,,"Matrox Powerdesk Kernel"
HKCR,CLSID\{F8E7DB61-9CA0-11d1-AD83-00A024D24BF3}\InProcServer32,,,"PDKERNEL.DLL"
HKCR,CLSID\{F8E7DB61-9CA0-11d1-AD83-00A024D24BF3}\InProcServer32,ThreadingModel,,Apartment
HKCR,CLSID\{4A741382-48B4-11d2-AD84-00A024D24BF3},,,"Matrox PowerDesk Properties"
HKCR,CLSID\{4A741382-48B4-11d2-AD84-00A024D24BF3}\InProcServer32,,,"PDPAGES.DLL"
HKCR,CLSID\{4A741382-48B4-11d2-AD84-00A024D24BF3}\InProcServer32,ThreadingModel,,Apartment
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\Device\shellex\PropertySheetHandlers\Matrox PowerDesk Properties,,,{4A741382-48B4-11d2-AD84-00A024D24BF3}
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,"Matrox Powerdesk",,%11%\"PDesk.exe /Autolaunch"
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,UninstallString,,%11%\PDUninst.exe
HKLM,Software\Matrox\PowerDesk\Version6\WindowControl\AppWindowPosition\Exclude,VideoRenderer,0x00010001,1

[Files.PDesk]
pdesk.exe,,,0x00000004
pdtools.dll,,,0x00000004
pdpages.dll,,,0x00000004
pdkernel.dll,,,0x00000004
pdshell.dll,,,0x00000004
pdbkgnd.bmp,,,0x00000004
pdmonlst.mpl,,,0x00000004
pdeskcmd.exe,,,0x00000004
pduninst.exe,,,0x00000004
pdmmd.exe,,,0x00000004
pdmmd.dll,,,0x00000004
pdmmdres.dll,,,0x00000004

[Files.ENG]
PDSupp.rtf,SuppEng.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskEng.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskEng.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResEng.dll,,0x00000004
pdmmdeng.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.ENG]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox Graphics Software (remove only)"

[DelReg.DriverSettings]
HKR,,User.AGP
HKR,,CapabilityOverride
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,MGABG
HKR,,User.VPEEnable

[AddReg.PackageVer]
HKR,,PackageVer,,"5.37.016"

[ReadMe.ENG]
PDReadme.txt,ReadEng.txt,,0x00000004

[AddReg.VidParms]
HKR,,Default.Graphic.320.200,0x00000001,\
55,00,24,00,C5,3E,00,00,20,00,20,00,40,00,03,00,03,00,10,00,00,00,00,00,\
4a,00,1f,00,0a,32,00,00,08,00,20,00,30,00,03,00,03,00,10,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.320.240,0x00000001,\
55,00,2b,00,4d,44,00,00,08,00,20,00,30,00,03,00,03,00,10,00,00,00,00,00,\
3f,00,20,00,0a,32,00,00,08,00,20,00,30,00,03,00,03,00,10,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.512.384,0x00000001,\
55,00,22,00,da,55,00,00,10,00,40,00,30,00,01,00,03,00,10,00,00,00,00,00,\
4e,00,20,00,c0,4e,00,00,10,00,40,00,30,00,01,00,03,00,10,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.640.400,0x00000001,\
55,00,26,00,ee,7a,00,00,20,00,40,00,60,00,01,00,03,00,29,00,00,00,00,00,\
4b,00,20,00,57,62,00,00,10,00,60,00,30,00,01,00,03,00,10,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.640.480,0x00000001,\
3c,00,20,00,57,62,00,00,10,00,60,00,30,00,0a,00,02,00,21,00,00,00,00,00,\
48,00,25,00,0c,7b,00,00,18,00,28,00,80,00,09,00,03,00,1c,00,00,00,00,00,\
4b,00,26,00,0c,7b,00,00,10,00,40,00,78,00,01,00,03,00,10,00,00,00,00,00,\
55,00,2b,00,a0,8c,00,00,38,00,38,00,50,00,01,00,03,00,19,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.800.600,0x00000001,\
38,00,23,00,a0,8c,00,00,18,00,48,00,80,00,01,00,02,00,16,00,0c,00,00,00,\
3c,00,26,00,40,9c,00,00,28,00,80,00,58,00,01,00,04,00,17,00,0c,00,00,00,\
48,00,30,00,50,c3,00,00,38,00,78,00,40,00,25,00,06,00,17,00,0c,00,00,00,\
4b,00,2f,00,5c,c1,00,00,10,00,50,00,a0,00,01,00,03,00,15,00,0c,00,00,00,\
55,00,36,00,ba,db,00,00,20,00,40,00,98,00,01,00,03,00,1b,00,0c,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.856.480,0x00000001,\
3c,00,1e,00,0c,7b,00,00,20,00,40,00,60,00,04,00,08,00,08,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1024.768,0x00000001,\
3c,00,30,00,e8,fd,00,00,18,00,88,00,a0,00,03,00,06,00,1d,00,00,00,00,00,\
46,00,38,00,f8,24,01,00,18,00,88,00,90,00,03,00,06,00,1d,00,00,00,00,00,\
4b,00,3c,00,9e,33,01,00,10,00,60,00,b0,00,01,00,03,00,1c,00,0c,00,00,00,\
55,00,45,00,24,71,01,00,30,00,60,00,d0,00,01,00,03,00,24,00,0c,00,00,00,\
2b,00,23,00,64,af,00,00,08,00,b0,00,38,00,00,00,04,00,14,00,0d,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1152.864,0x00000001,\
3c,00,36,00,80,38,01,00,20,00,60,00,c0,00,01,00,03,00,20,00,00,00,00,00,\
46,00,3c,00,24,71,01,00,20,00,60,00,c8,00,01,00,03,00,2c,00,00,00,00,00,\
4b,00,44,00,e0,a5,01,00,40,00,80,00,00,01,01,00,03,00,20,00,0c,00,00,00,\
55,00,4d,00,9c,da,01,00,40,00,80,00,e0,00,01,00,03,00,2b,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1280.800,0x00000001,\
3C,00,32,00,2C,46,01,00,48,00,80,00,C8,00,01,00,03,00,18,00,08,00,00,00,\
4B,00,3F,00,04,A3,01,00,50,00,88,00,D8,00,01,00,03,00,1F,00,08,00,00,00,\
55,00,47,00,25,E2,01,00,58,00,88,00,E0,00,01,00,03,00,24,00,08,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1280.960,0x00000001,\
3c,00,3c,00,e0,a5,01,00,60,00,70,00,38,01,01,00,03,00,24,00,00,00,00,00,\
55,00,56,00,10,44,02,00,40,00,a0,00,e0,00,01,00,03,00,2f,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1280.1024,0x00000001,\
3c,00,40,00,e0,a5,01,00,30,00,70,00,f8,00,01,00,03,00,26,00,0c,00,00,00,\
4b,00,50,00,58,0f,02,00,10,00,90,00,f8,00,01,00,03,00,26,00,0c,00,00,00,\
55,00,5b,00,3c,67,02,00,40,00,a0,00,e0,00,01,00,03,00,2c,00,0c,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1600.1024,0x00000001,\
3c,00,53,00,58,0f,02,00,20,00,a0,00,30,01,03,00,03,00,28,00,00,00,00,00,\
4c,00,53,00,cf,99,02,00,20,00,a0,00,30,01,03,00,03,00,28,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1600.1200,0x00000001,\
3c,00,4b,00,d0,78,02,00,40,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,0c,00,00,00,\
41,00,51,00,8c,ad,02,00,40,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,0c,00,00,00,\
46,00,58,00,48,e2,02,00,40,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,0c,00,00,00,\
4b,00,5e,00,04,17,03,00,40,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,0c,00,00,00,\
55,00,6a,00,7c,80,03,00,40,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,0c,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1792.1344,0x00000001,\
3c,00,54,00,ce,1f,03,00,80,00,c8,00,48,01,01,00,03,00,2e,00,08,00,00,00,\
4b,00,6a,00,88,fb,03,00,60,00,d8,00,60,01,01,00,03,00,45,00,08,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1800.1440,0x00000001,\
3c,00,13,00,56,3d,03,00,60,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,00,00,00,00,\
46,00,13,00,90,d0,03,00,60,00,c0,00,30,01,01,00,03,00,2e,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1856.1392,0x00000001,\
3c,00,56,00,8a,54,03,00,60,00,e0,00,60,01,01,00,03,00,2b,00,08,00,00,00,\
4b,00,71,00,00,65,04,00,80,00,e0,00,60,01,01,00,03,00,68,00,08,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1920.1034,0x00000001,\
1e,00,44,00,0a,22,01,00,2c,00,58,00,94,00,05,00,05,00,23,00,01,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1920.1080,0x00000001,\
3c,00,0f,00,60,70,02,00,20,00,90,00,10,01,03,00,03,00,27,00,00,00,00,00,\
48,00,5b,00,d7,4b,03,00,30,00,d8,00,78,01,03,00,03,00,56,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1920.1200,0x00000001,\
3c,00,4b,00,08,f5,02,00,40,00,00,01,58,01,03,00,03,00,2c,00,00,00,00,00,\
41,00,4b,00,1e,34,03,00,40,00,00,01,58,01,03,00,03,00,2c,00,00,00,00,00,\
4c,00,4b,00,e8,be,03,00,40,00,00,01,58,01,03,00,03,00,2c,00,00,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.1920.1440,0x00000001,\
3c,00,5d,00,10,92,03,00,80,00,d0,00,58,01,01,00,03,00,38,00,08,00,00,00,\
4b,00,71,00,28,88,04,00,90,00,e0,00,60,01,01,00,03,00,38,00,08,00,00,00
HKR,,Default.Graphic.2048.1536,0x00000001,\
3c,00,5f,00,c8,12,04,00,98,00,e0,00,78,01,01,00,03,00,31,00,00,00,00,00

[AddReg.Modes]
HKR,,Mga.PixelWidths,0x00000001,08,0f,10,18,20
HKR,,Mga.SingleResolutions,0x00000001,\
%R__320x_200%,%R__320x_200a%,%R__320x_200b%,%R__320x_200c%,\
%R__320x_240%,%R__320x_240a%,%R__320x_240b%,%R__320x_240c%,\
%R__512x_384%,%R__512x_384a%,%R__512x_384b%,%R__512x_384c%,\
%R__640x_400%,%R__640x_400a%,%R__640x_400b%,%R__640x_400c%,\
%R__640x_480%,%R__640x_480a%,%R__640x_480b%,%R__640x_480c%,\
%R__800x_600%,%R__800x_600a%,%R__800x_600b%,%R__800x_600c%,\
%R__856x_480%,%R__856x_480a%,%R__856x_480b%,%R__856x_480c%,\
%R_1024x_768%,%R_1024x_768a%,%R_1024x_768b%,%R_1024x_768c%,\
%R_1152x_864%,%R_1152x_864a%,%R_1152x_864b%,%R_1152x_864c%,\
%R_1280x_960%,%R_1280x_960a%,%R_1280x_960b%,%R_1280x_960c%,\
%R_1280x1024%,%R_1280x1024a%,%R_1280x1024b%,%R_1280x1024c%,\
%R_1600x1024%,%R_1600x1024a%,%R_1600x1024b%,%R_1600x1024c%,\
%R_1600x1200%,%R_1600x1200a%,%R_1600x1200b%,%R_1600x1200c%,\
%R_1792x1344%,%R_1792x1344a%,%R_1792x1344b%,%R_1792x1344c%,\
%R_1800x1440%,%R_1800x1440a%,%R_1800x1440b%,%R_1800x1440c%,\
%R_1856x1392%,%R_1856x1392a%,%R_1856x1392b%,%R_1856x1392c%,\
%R_1920x1034%,%R_1920x1034a%,%R_1920x1034b%,%R_1920x1034c%,\
%R_1920x1080%,%R_1920x1080a%,%R_1920x1080b%,%R_1920x1080c%,\
%R_1920x1200%,%R_1920x1200a%,%R_1920x1200b%,%R_1920x1200c%,\
%R_1920x1440%,%R_1920x1440a%,%R_1920x1440b%,%R_1920x1440c%,\
%R_2048x1536%,%R_2048x1536a%,%R_2048x1536b%,%R_2048x1536c%
;%R__720x_480%,%R__720x_480a%,%R__720x_480b%,%R__720x_480c%,\
;%R__720x_576%,%R__720x_576a%,%R__720x_576b%,%R__720x_576c%,\
;%R__768x_576%,%R__768x_576a%,%R__768x_576b%,%R__768x_576c%,\
;%R__864x_480%,%R__864x_480a%,%R__864x_480b%,%R__864x_480c%,\
;%R_1072x_600%,%R_1072x_600a%,%R_1072x_600b%,%R_1072x_600c%,\
;%R_1280x_800%,%R_1280x_800a%,%R_1280x_800b%,%R_1280x_800c%,\
;%R_1360x_766%,%R_1360x_766a%,%R_1360x_766b%,%R_1360x_766c%,\
;%R_1376x_768%,%R_1376x_768a%,%R_1376x_768b%,%R_1376x_768c%,\
;%R_1600x1280%,%R_1600x1280a%,%R_1600x1280b%,%R_1600x1280c%,\

[MGABG.DRV]
mgabg.sys,,,0x00000004

[MGABG.EXE]
mgabg.exe,,,0x00000004

[AddReg.MGABG]
HKR,,PDEnable,0x00000001,01,00,00,00

[Service.MGABG]
DisplayName = MGABGEXE
ServiceType = 0x00000010
StartType = 2
ErrorControl = 0
ServiceBinary = %11%\mgabg.exe

[CoCopyInf.AddReg]
HKR,,CoInstallers32,0x00010000,"cocpyinf.dll,CoCopyINF"

[Files.RRSys]
mtxvideo.sys,,,0x00000004

[CoCopyInf.CopyFiles]
cocpyinf.dll,,,0x00000004

[AddReg.WDM]
HKR,,User.WDMEnable,0x00000001,01,00,00,00

[Files.FRE]
PDSupp.rtf,SuppFre.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskFre.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskFre.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResFre.dll,,0x00000004
pdmmdfre.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.FRE]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - Logiciel graphique (désinstaller uniquement)"

[ReadMe.FRE]
PDReadme.txt,ReadFre.txt,,0x00000004

[Files.ITA]
PDSupp.rtf,SuppIta.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskIta.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskIta.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResIta.dll,,0x00000004
pdmmdita.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.ITA]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - Software scheda grafica (solo rimozione)"

[ReadMe.ITA]
PDReadme.txt,ReadIta.txt,,0x00000004

[Files.GER]
PDSupp.rtf,SuppGer.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskGer.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskGer.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResGer.dll,,0x00000004
pdmmdger.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.GER]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox Grafik Software (nur entfernen)"

[ReadMe.GER]
PDReadme.txt,ReadGer.txt,,0x00000004

[Files.SPA]
PDSupp.rtf,SuppSpa.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskSpa.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskSpa.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResSpa.dll,,0x00000004
pdmmdspa.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.SPA]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - Software de visualización (sólo eliminar)"

[ReadMe.SPA]
PDReadme.txt,ReadSpa.txt,,0x00000004

[Files.FIN]
PDSupp.rtf,SuppFin.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskFin.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskFin.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResFin.dll,,0x00000004
pdmmdfin.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.FIN]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox Graphics -ohjelmisto (vain poisto)"

[ReadMe.FIN]
PDReadme.txt,ReadFin.txt,,0x00000004

[Files.DAN]
PDSupp.rtf,SuppDan.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskDan.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskDan.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResDan.dll,,0x00000004
pdmmddan.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.DAN]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox grafiksoftware (kun fjernelse)"

[ReadMe.DAN]
PDReadme.txt,ReadDan.txt,,0x00000004

[Files.DUT]
PDSupp.rtf,SuppDut.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskDut.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskDut.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResDut.dll,,0x00000004
pdmmddut.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.DUT]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox Graphics Software (alleen verwijderen)"

[ReadMe.DUT]
PDReadme.txt,ReadDut.txt,,0x00000004

[Files.NOR]
PDSupp.rtf,SuppNor.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskNor.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskNor.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResNor.dll,,0x00000004
pdmmdnor.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.NOR]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox grafikkprogram (bare fjern)"

[ReadMe.NOR]
PDReadme.txt,ReadNor.txt,,0x00000004

[Files.BPO]
PDSupp.rtf,SuppBpo.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskBpo.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskBpo.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResBpo.dll,,0x00000004
pdmmdbpo.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.BPO]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - Software da Graphics (somente remoção)"

[ReadMe.BPO]
PDReadme.txt,ReadBpo.txt,,0x00000004

[Files.EPO]
PDSupp.rtf,SuppEpo.rtf,,0x00000004
PDesk.cnd,PDeskEpo.cnt,,0x00000020
PDesk.hlp,PDeskEpo.hlp,,0x00000020
PDeskRes.dll,PDResEpo.dll,,0x00000020
pdmmdepo.hlp,,,0x00000020

[AddReg.Uninst.EPO]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - Software Gráfico (somente remover)"

[ReadMe.EPO]
PDReadme.txt,ReadEpo.txt,,0x00000004

[Files.SWE]
PDSupp.rtf,SuppSwe.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskSwe.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskSwe.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResSwe.dll,,0x00000004
pdmmdswe.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.SWE]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox grafikprogramvara (endast för borttagning)"

[ReadMe.SWE]
PDReadme.txt,ReadSwe.txt,,0x00000004

[Files.CHN]
PDSupp.rtf,SuppChn.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskChn.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskChn.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResChn.dll,,0x00000004
pdmmdchn.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.CHN]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox ¹Ï§Î³nÅé (¶È­­²¾°£)"

[ReadMe.CHN]
PDReadme.txt,ReadChn.txt,,0x00000004

[Files.PRC]
PDSupp.rtf,SuppPrc.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskPrc.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskPrc.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResPrc.dll,,0x00000004
pdmmdprc.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.PRC]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox ͼÐÎÈí¼þ (½öɾ³ý)"

[ReadMe.PRC]
PDReadme.txt,ReadPrc.txt,,0x00000004

[Files.JPN]
PDSupp.rtf,SuppJpn.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskJpn.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskJpn.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResJpn.dll,,0x00000004
pdmmdjpn.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.JPN]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox Graphics ソフトウェア (í除)"

[ReadMe.JPN]
PDReadme.txt,ReadJpn.txt,,0x00000004

[Files.KOR]
PDSupp.rtf,SuppKor.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskKor.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskKor.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResKor.dll,,0x00000004
pdmmdkor.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.KOR]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox ±×·¡ÇÈ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î (Á¦°Å Àü¿ë)"

[ReadMe.KOR]
PDReadme.txt,ReadKor.txt,,0x00000004

[Files.THA]
PDSupp.rtf,SuppTha.rtf,,0x00000004
PDesk.cnt,PDeskTha.cnt,,0x00000004
PDesk.hlp,PDeskTha.hlp,,0x00000004
PDeskRes.dll,PDResTha.dll,,0x00000004
pdmmdtha.hlp,,,0x00000004

[AddReg.Uninst.THA]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Matrox Graphics Uninstaller,DisplayName,,"Matrox - «Í¿µìáÇÃì Graphics (ãªéÂéÒÂà·èÒ¹Ñé¹)"

[ReadMe.THA]
PDReadme.txt,ReadTha.txt,,0x00000004

[Strings]
Disk1 = "Matrox Graphics Installation Disk 1"
Matrox = "Matrox Graphics Inc."
ENG = " - English"
FRE = " - Français"
ITA = " - Italiano"
GER = " - Deutsch"
SPA = " - Espanol"
FIN = " - Suomi"
DAN = " - Dansk"
DUT = " - Nederlands"
NOR = " - Norsk"
BPO = " - Português (Brasil)"
EPO = " - Português"
SWE = " - Svenska"
CHN = " - Chinese (Traditional)"
PRC = " - Chinese (Simplified)"
JPN = " - Japanese"
KOR = " - Korean"
THA = " - Thai"
Str00 = "Matrox G200 Multi-Monitor"
Str01 = "Matrox MGA-G200 AGP"
Str02 = "Matrox Marvel G200 AGP"
Str03 = "Matrox Marvel G200 PCI"
Str04 = "Matrox Millennium G200 AGP"
Str05 = "Matrox Millennium G200 LE AGP"
Str06 = "Matrox Millennium G200  AGP"
Str07 = "Matrox Millennium G200 PCI"
Str08 = "Matrox Millennium G250 AGP"
Str09 = "Matrox Millennium G250 LE AGP"
Str10 = "Matrox Mystique G200 AGP"
Str11 = "Matrox Marvel G400 AGP"
Str12 = "Matrox Marvel G450 eTV"
Str13 = "Matrox Millennium G400 DualHead MAX"
Str14 = "Matrox Millennium G400 DualHead"
Str15 = "Matrox Millennium G400"
Str16 = "GA-G400"
Str17 = "Matrox Orion AGP"
Str18 = "Matrox Orion PCI"
Str19 = "Matrox G400"
Str20 = "Matrox Millennium G450 DualHead"
Str21 = "Matrox Millennium G450 DualHead LE"
Str22 = "Matrox Millennium G450 DualHead PCI"
Str23 = "Matrox Millennium G450 Low Profile"
Str24 = "Digital First Millennium G450 32S"
Str25 = "Digital First Millennium G450 16S "
Str26 = "Digital First Millennium G450 32D "
Str27 = "Digital First Millennium G450 16D"
Str28 = "Matrox Millennium G450 DualHead LX "
Str29 = "Matrox Millennium G450 DualHead LX"
Str30 = "Matrox Dual Condor"
Str31 = "Matrox Millennium G450 DualHead DVI"
Str32 = "Matrox Millennium G450 Low Profile DVI"
Str33 = "Matrox 4Sight II "
Str34 = "Matrox 4Sight II"
Str35 = "Matrox Millennium G400 DualHead "
R_1024x1280 = 00
R_1024x1280a = 04
R_1024x1280b = 00
R_1024x1280c = 05
R_1024x_768 = 00
R_1024x_768a = 04
R_1024x_768b = 00
R_1024x_768c = 03
R_1072x_600 = 30
R_1072x_600a = 04
R_1072x_600b = 58
R_1072x_600c = 02
R_1152x_864 = 80
R_1152x_864a = 04
R_1152x_864b = 60
R_1152x_864c = 03
R_1200x1600 = B0
R_1200x1600a = 04
R_1200x1600b = 40
R_1200x1600c = 06
R_1280x1024 = 00
R_1280x1024a = 05
R_1280x1024b = 00
R_1280x1024c = 04
R_1280x_720 = 00
R_1280x_720a = 05
R_1280x_720b = D0
R_1280x_720c = 02
R_1280x_768 = 00
R_1280x_768a = 05
R_1280x_768b = 00
R_1280x_768c = 03
R_1280x_800 = 00
R_1280x_800a = 05
R_1280x_800b = 20
R_1280x_800c = 03
R_1280x_960 = 00
R_1280x_960a = 05
R_1280x_960b = C0
R_1280x_960c = 03
R_1360x_766 = 50
R_1360x_766a = 05
R_1360x_766b = FE
R_1360x_766c = 02
R_1360x_768 = 50
R_1360x_768a = 05
R_1360x_768b = 00
R_1360x_768c = 03
R_1376x_768 = 60
R_1376x_768a = 05
R_1376x_768b = 00
R_1376x_768c = 03
R_1600x1024 = 40
R_1600x1024a = 06
R_1600x1024b = 00
R_1600x1024c = 04
R_1600x1200 = 40
R_1600x1200a = 06
R_1600x1200b = B0
R_1600x1200c = 04
R_1600x1280 = 40
R_1600x1280a = 06
R_1600x1280b = 00
R_1600x1280c = 05
R_1792x1344 = 00
R_1792x1344a = 07
R_1792x1344b = 40
R_1792x1344c = 05
R_1800x1440 = 08
R_1800x1440a = 07
R_1800x1440b = A0
R_1800x1440c = 05
R_1856x1392 = 40
R_1856x1392a = 07
R_1856x1392b = 70
R_1856x1392c = 05
R_1920x1034 = 80
R_1920x1034a = 07
R_1920x1034b = 0A
R_1920x1034c = 04
R_1920x1080 = 80
R_1920x1080a = 07
R_1920x1080b = 38
R_1920x1080c = 04
R_1920x1200 = 80
R_1920x1200a = 07
R_1920x1200b = B0
R_1920x1200c = 04
R_1920x1440 = 80
R_1920x1440a = 07
R_1920x1440b = A0
R_1920x1440c = 05
R_2048x1536 = 00
R_2048x1536a = 08
R_2048x1536b = 00
R_2048x1536c = 06
R__320x_200 = 40
R__320x_200a = 01
R__320x_200b = C8
R__320x_200c = 00
R__320x_240 = 40
R__320x_240a = 01
R__320x_240b = F0
R__320x_240c = 00
R__512x_384 = 00
R__512x_384a = 02
R__512x_384b = 80
R__512x_384c = 01
R__640x_400 = 80
R__640x_400a = 02
R__640x_400b = 90
R__640x_400c = 01
R__640x_480 = 80
R__640x_480a = 02
R__640x_480b = E0
R__640x_480c = 01
R__720x_480 = D0
R__720x_480a = 02
R__720x_480b = E0
R__720x_480c = 01
R__720x_576 = D0
R__720x_576a = 02
R__720x_576b = 40
R__720x_576c = 02
R__768x_576 = 00
R__768x_576a = 03
R__768x_576b = 40
R__768x_576c = 02
R__800x_600 = 20
R__800x_600a = 03
R__800x_600b = 58
R__800x_600c = 02
R__848x_480 = 50
R__848x_480a = 03
R__848x_480b = E0
R__848x_480c = 01
R__856x_480 = 58
R__856x_480a = 03
R__856x_480b = E0
R__856x_480c = 01
R__864x_480 = 60
R__864x_480a = 03
R__864x_480b = E0
R__864x_480c = 01
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.77